×

Erreur

Youtube module: Couldn't get data because API incorrect or empty resource. Please check again module setting.

Items filtered by date: Yennayer 2020
ⵍⵊⴻⵎⵄⴰ, 31 Yennayer 2020 13:25

ⵡⴻⵀⵕⴰⵏ – ⴳⵔⴻⵏ-ⴷ ⵜⵉⵖⵔⵉ ⵢⵉⵎⵜⵜⴻⴽⴽⵉⵢⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⴰⵔⴰⴳ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⵖⴻⴼ ⵓⵙⴻⵏⵜⴻⵍ ⵏ « ⵜⵏⴻⴷⵍⵓⵙⵜ ⵙ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⵏ 'ⵏⴰⴼⵃ ⵟⵟⵉⴱ’ ⵏ ⴰⵍ-ⵎⴰⵇⴰⵔⵔⵉ » ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ (ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ) ⴷⴻⴳ ⵡⴻⵀⵕⴰⵏ, ⵉ ⵓⵙⵙⴽⴰⵏ ⵏ ⵜⵚⴻⴽⴽⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵢⵉⵜⵜⴻⴽⴽⵉⵢⴻⵏ ⴰⵢ ⴳⴰⵏ ⵢⵉⵏⵙⴻⵍⵎⴻⵏ ⵏ ⵜⵏⴻⴷⵍⵓⵙⵜ ⴷⴻⴳ ⵜⵎⵓⵙⵙⵏⵉ ⴷ ⵜⵖⴻⵔⵎⴰ.

Publié dans : ⵉⴷⵍⴻⵙ
ⵍⵊⴻⵎⵄⴰ, 31 Yennayer 2020 13:15

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⴽⵔⴰⴹⵜ ⵏ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵉⵢⵉⵏ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵢⵉⵍⵉⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⵉⵙ ⵜⴰⵎⴻⵜ ⵏ ⵜⴳⴰⵔⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⴻⵇⴱⵓⵛⵜ ⵏ ⵜⵛⵉⵔⴹⴰⵔⵜ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵎⵍⵉⵍⴻⵏⵜ ⵜⴻⵖⵍⴰⵎⵉⵏ ⵏ ⵜⴻⵎⵖⵓⵏⵜ ⵜⴰⵎⵙⴰⴷⵓⵔⵜ 1ⵓⵜ, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵜⵉ ⴷ: ⵜⴰⴷⵓⴽⵍⵉ ⵜⴰⴷⴷⴰⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⴱⴻⵙⴽⴻⵔⵜ-ⵜⵉⵍⵍⵓⵎⵥⴰ ⵜⴰⴷⴷⴰⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⴱⴻⵍⵡⴻⵣⴷⴰⴷ (ⵜⴰⵍⵖⵓⵖⵜ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ), ⵜⵉⴷⴷⵓⴽⵍⴰ ⵜⴰⴷⴷⴰⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵄⵉⵏ ⵎⵍⵉⵍⴰ-ⵛⴰⴱⴰⴱ ⴰⵍⵀⵉ ⵍⴱⵓⵕⵊ ⴱⵓⵄⵕⵉⵕⵉ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵎⵙⴻⴳⵣⵓ ⴰⴷⴷⴰⵍⴰⵏ ⵏ ⵙⴹⵉⴼ-ⴰⵇⵓⵙⵉⵙ ⴰⴷⴷⴰⵍⴰⵏ ⵏ ⵇⵙⴻⵏⵟⵉⵏⴰ, ⵖⴻⴼ ⵍⴻⵃⵙⴰⴱ ⵏ ⵜⴻⵙⵖⴰⵔⵜ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ (ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ) ⵜⴰⵎⴻⴷⴷⵉⵜ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⴰⵜⵡⵉⵍⴰⵏ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⴼⵉⴷⵉⵕⴰⵍⵉⵜ ⵜⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵜ ⵏ ⵜⵛⵉⵔⴹⴰⵔⵜ ⴷⴻⴳ ⵙⵉⴷⵉ ⵎⵓⵙⴰ (ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ).

Publié dans : ⴰⴷⴷⴰⵍ
ⵍⵊⴻⵎⵄⴰ, 31 Yennayer 2020 13:09

ⴱⵔⴰⵣⵣⴰⴱⵉⵍⵍ (ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰ ⵏ ⴽⵓⵏⴳⵓ) – ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⵓⴳⴻⵏⵙⴰⵙ ⵓⵣⵣⵉⴳ ⴷ ⵓⵖⴻⵍⵍⴰ ⵏ ⵜⵓⵖⴷⴰⴹⵜ ⵏ ⵓⴷⵀⴰⵍ ⵏ ⵢⵉⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ⵢⴻⴷⴷⵓⴽⴽⵍⴻⵏ ⵉ ⵍⵉⴱⵢⴰ, ⴳⵀⴰⵙⵙⴰⵏ ⵙⴰⵍⴰⵎⴻ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ (ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ) ⴷⴻⴳ ⴱⵔⴰⵣⵣⴰⴱⵉⵍⵍ (ⴷⴻⴳ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ ⵏ ⴽⵓⵏⴳⵓ), ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵍⵉⴱⵢⴰ ⴰⵜⵜⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⴳⵏⵉⵜ ⵜⴰⵡⴻⵔⵏⴰⴹⴰⵏⵜ ⵢⴻⵔⵏⵓ, ⵙⴻⴳ 2011, ⴰⵢ ⵜⴻⴷⴷⴻⵔ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵣⵖⴻⵏⵜ ⵓⵔ ⵢⴻⵙⵄⵉⵏ ⵜⴰⵎⵜⵉⵍⵜ.

Publié dans : ⴰⵎⴰⴷⴰⵍ
ⵍⵊⴻⵎⵄⴰ, 31 Yennayer 2020 13:05

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵢⴻⵙⵙⴻⵍⵡⵉ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⵏⴻⵣⵣⵓⵜ, ⴽⴰⵎⴻⵍ ⵔⴻⵣⵉⴳ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ (ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ) ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ, ⵖⴻⵔ ⵢⵉⴷⵉⵙ ⵏ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴰⵏⴻⵙⵎⵉⴳⴰⵍ ⴷ-ⵢⴻⵍⵀⴰⵏ ⵙ ⵜⵏⴻⵣⵣⵓⵜ ⵜⵓⴼⴼⵉⵖⵜ, ⴰⵉⵙⵙⴰ ⴱⴻⴽⴽⴰⵉ, ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⵜⴻⵙⵎⵉⵍⵜ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⴹⴼⴰⵔ ⴷ ⵓⵙⵉⴼⵙⴻⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴳⴻⵥ ⵏ ⵡⵓⵍⵣⵓⵣ ⵙ ⵢⵉⴼⴰⵔⵉⵙⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⵓⴷⴻⵔ ⴰⵎⴻⵇⵔⴰⵏ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵜⵏⴻⵣⵣⵓⵜ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ.

ⵜⵉⵎⵍⵉⵍⵉⵜ-ⴰ ⵜⵉⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⵏ ⵜⴻⵙⵎⵉⵍⵜ-ⴰ, ⴰⵢⴷⴻⴳ ⵜⵜⴻⴽⴽⴰⵏ ⵢⵉⴳⴻⵏⵙⴰⵙⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⵖⵍⵉⴼⴻⵏ ⵏ ⵜⴽⴻⵔⵔⴰⵣⵜ ⴷ ⵜⴻⴷⵔⵉⵎⵜ, ⵜⴰⴳⵔⴰⵡⵜ ⵜⴰⵎⴳⵓⵔⴰⵏⵜ ⵏ ⵢⵉⴼⴰⵔⵉⵙⴻⵏ ⵏ ⵓⴽⴻⴼⴼⴰⵢ (ⴳⵉⴱⵍⴰⵉⵜ), ⴰⵙⵉⵔⴰ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⴰⴳⴻⵔⵙⴰⴷⵓⵔ ⵏ ⵓⴽⴻⴼⴼⴰⵢ ⴷ ⵜⵉⴷⴷⵓⴽⵍⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⵙⴰⴷⵓⵔⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⵙⴻⵏⵣⴰ ⴷ ⵢⵉⵏⴹⴻⵏ, ⵜⴻⵍⵍⴰ-ⴷ ⵉ ⵓⵙⴻⴽⵢⴻⴷ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵜⴻⵏ ⴰⵢ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⴷⴷⵎⴻⵏ ⵉ ⵓⴹⵎⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵉⴳⴻⵥ ⴰⵍⵓⴳⴰⵏ ⵏ ⵡⵓⵍⵣⵓⵣ ⵙ ⵢⵉⴼⴰⵔⵉⵙⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⴰⴷⵓⵔ ⴰⵎⴻⵇⵔⴰⵏ, ⵍⴰⴷⵖⴰ ⴰⴽⴻⴼⴼⴰⵢ ⴰⴼⵓⵙⵜⵉⵔ.

ⴷⴻⴳ ⵓⵎⵢⴰⴳⴻⵔ-ⴰ, ⵢⵓⵎⴻⵕ ⵎⴰⵙⵙ ⵔⴻⵣⵉⴳ ⵙ ⵓⵙⴻⴳⵔⴻⵔ ⵏ ⵓⴼⴰⵔⴻⵙ ⴷ ⵓⵙⴻⴷⴳⴻⵔ ⵏ ⵢⵉⴼⴰⵔⵉⵙⴻⵏ-ⴰ ⵏ ⵓⵣⴰⴷⵓⵔ ⴷ ⵓⴹⴼⴰⵔ ⵏ ⵜⵉⵜⵜⵡⴰⴷⵔⴻⵣⵜ-ⵏⵙⴻⵏ.

ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵡⴰⵢⴰ, ⵉⴳⴻⵔ-ⴷ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵜⵉⵖⵔⵉ ⵉ ⵓⵙⴷⵓⴽⴽⴻⵍ ⵏ ⵡⵓⵙⵙⵉⵙⴻⵏ ⵏ ⵡⴰⴽⴽ ⵉⵎⴳⴻⵔⵎⴰⵏⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵃⴻⴽⵎⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵣⵔⴰⵔ ⵏ ⵓⴼⴰⵔⴻⵙ ⴷ ⵓⵙⴻⴷⴳⴻⵔ ⴰⵔⴰ ⵉⴹⴻⵎⵏⴻⵏ ⴰⵙⵉⴳⴻⵥ ⴷ ⴰⵍⵓⴳⴰⵏ ⵏ ⵡⵓⵍⵣⵓⵣ ⵏ ⵢⵉⴼⴰⵔⵉⵙⴻⵏ ⵏ ⵓⵣⴰⴷⵓⵔ, ⵍⴰⴷⵖⴰ ⵉⴼⴰⵔⵉⵙⴻⵏ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⴽⴻⴱⵍⴻⵏ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵜⵜⵡⴰⴷⴷⵎⴻⵏ ⴰⴽⴽ ⵡⴰⴽⴰⵜⴻⵏ ⵉ ⵓⵙⴻⴱⴷⴻⴷ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵏⴰⴳⵔⴰⵡ ⴰⵙⴻⵍⴽⵉⵎⴰⵏ ⵉ ⵓⵙⴻⴷⵔⴻⵣ ⵏ ⵢⵉⴼⴰⵔⵉⵙⴻⵏ-ⴰ ⴰⵎⴰ ⵖⴻⵔ ⵢⵉⵙⴻⴷⴳⴰⵔⴻⵏ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵙⵉⵔⴳⴻⵏ, ⴰⵎⴰ ⵖⴻⵔ ⵢⵉⵎⵙⴻⵏⵣⴰ ⵙ ⵓⴼⴰⵜⵓⵙ ⵓⵎⵉ ⵙⵙⴻⴷⴳⴰⵔⴻⵏ ⵢⵉⵙⴻⴷⴳⴰⵔⴻⵏ-ⴰ.

Publié dans : ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ
ⵍⵊⴻⵎⵄⴰ, 31 Yennayer 2020 12:59

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵢⴻⵙⵙⵓⵎⵎⴻⵍ-ⴷ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵖⴻⵔⴼⴰⵏ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ, ⵙⵍⵉⵎⴰⵏⴻ ⵛⵀⴻⵏⵉⵏⴻ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ (ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ), ⵙⴻⴳ ⵡⴰⴳⴰⴷⵓⴳⵓ (ⴱⵓⵔⴽⵉⵏⴰ ⴼⴰⵙⵓ), ⴰⵢⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⴷⴷⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⴻⵎⵎⴰⵏ « ⴰⵎⵜⴰⵡⴰ ⵏ ⵍⵇⴻⵔⵏ » ⵉ ⵓⴼⴻⵔⵔⵓ ⵏ ⵓⵎⵢⴻⵏⴽⴰⴼ ⵉⵙⵕⴰⵢⵉⵍⵉ-ⴰⴼⴰⵍⴻⵙⵟⵉⵏⵉ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢⴰ ⵓⵔ ⵢⴻⵙⵙⴻⴷⵡⴻⵜ ⴰⵛⴻⵎⵎⴰ ⵙⴻⴳ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵙⵙⵓⵜⵓⵔ ⵓⵖⵔⴻⴼ ⴰⴼⴰⵍⴻⵙⵟⵉⵏⵉ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ ⵏ ⵜⴻⵅⵅⴰⵎⵜ ⵜⴰⵏⴻⴷⴷⴰⵜ ⵏ ⵓⵎⵏⵉ.

Publié dans : ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ
ⵍⵊⴻⵎⵄⴰ, 31 Yennayer 2020 12:58

ⴱⵉⵔ ⵍⴻⵃⵍⵓ (ⵉⴳⴻⵍⵍⵓⵢⴻⵏ ⵉⵡⵏⵔⵉⵢⴻⵏ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵍⴻⵍⵍⵉⵏ) – ⵉⵡⴻⴽⴻⴽⴷ-ⴷ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⴰⵡⵏⵉⵔⵉ, ⴱⵔⴰⵀⵉⵎ ⴳⵀⴰⵍⵉ, ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵖⵔⴻⴼ ⴰⵡⵏⵉⵔⵉ ⵢⴻⵙⵕⵓⵃ ⵍⴰⵎⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ⵢⴻⴷⴷⵓⴽⴽⵍⴻⵏ ⵉⵎⵉ « ⵓⵔ ⴷ-ⵙⵙⴽⵉⵏⴻⵏ ⴰⵔⴰ ⵜⴰⵖⴻⵔⵜ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⵜⴰⵖⴻⵏⵏⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵏⴻⵡⴷⴰⴳ ⴰⵎⴻⵕⵕⵓⴽⵉ », ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵔⵏⴰ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵉⵡⵏⵉⵔⵉⵢⴻⵏ ⴰⴷ ⵙⵇⴻⴷⵛⴻⵏ ⴰⴽⴽ ⴰⵎⵎⴰⴽⴻⵏ ⵓⵣⵔⵉⴼⴻⵏ ⵉ ⵓⵙⵉⵡⴻⴹ ⵖⴻⵔ ⵓⴳⵓⵛⵛⴻⵍⵎⴰⵏ.

Publié dans : ⴰⵎⴰⴷⴰⵍ
ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ, 30 Yennayer 2020 15:17

ⴱⵔⴰⵣⵣⴰⴱⵉⵍⵍⴻ – ⴰⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⴻⵣⵡⴰⵔⵓ, ⴰⴱⴷⴻⵍⴰⵣⵉⵣ ⴷⵊⴻⵔⴰⴷ, ⵢⵓⵍⴻⵙ-ⴷ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ (ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ) ⴷⴻⴳ ⴱⵔⴰⵣⵣⴰⴱⵉⵍⴻ (ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰ ⵏ ⴽⵓⵏⴳⵓ) ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ‘’ⵜⴻⵎⵎⵓⴽⴻⵏ’’ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵉ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵜⴻⵙⵙⴻⵇⵔⴻⴱ ⵜⵉⵎⵓⵖⵍⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⵃⵔⵉⵛⴻⵏ ⵢⴻⵜⵜⴻⵎⵅⴰⵚⴰⵎⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵍⵉⴱⵢⴰ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵉⴽⵛⵉ ⵏ ⵓⵎⴹⵉⵇ ⵉ ⵡⴰⴽⴽ ⵜⵉⵎⵍⵉⵍⵉⵢⵉⵏ ⵜⵉⴳⴰⵔ-ⵍⵉⴱⵉⵢⵉⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ‘’ⴰⵜⵜⴻⴽⴽⵉ ⵏ ⵜⵉⴼⵉⵏ ⵏ ⵜⵉⴼⵔⴰⵜ ⵉ ⵜⴻⵣⵖⴻⵏⵜ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵔⵓⵙⵉ ⵏ ⵢⵉⵣⴰⴷⵓⵔⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴰⴽ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⵉⵔⴻⴽⴷⴻⵏ’’.

Publié dans : ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ
ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ, 30 Yennayer 2020 15:12

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵢⴻⴼⴼⴻⵖ-ⴷ, ⵙⴻⴳ ⵎⴻⵍⵎⵉ ⴽⴰⵏ, ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵡⴰⵍⴱⵓⵎ ⵏ ⵢⵉⵣⴰⵡⴰⴳⴻⵏ ⵏ ⵡⵓⵏⵓⵖⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵙⵙⴽⴰⵏⴰⵢⴻⵏ ⵜⴰⵃⴽⴰⵢⵜ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⴼⴻⵙⵢⴰⵏ ⴰⵒⵓⵍⵓⵏⵉ ⵏ ⵡⵓⵎⴻⵍ ⴰⵔⴻⴷⵙⴰⵏ, ⵎⵉⴻⵛⵣⵢⵙⵍⴰⵡ ⵙⵍⵓⵡⵉⴽⵓⵡⵙⴽⵉ, ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷ ⴰⵖⴻⵍⵍⴰ ⵏ ⵢⵉⵎⴰⵢⴰⴷⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⵖⴰⵍⵍⴻⵏ ⵉⵎⵙⵉⵙⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⴼⵔⵉⵇⵜ ⵏ ⵓⴳⴰⴼⴰ ⴷⴻⴳ ⵓⵎⴳⴰⵔⵓ ⴰⵏⵎⴰⴹⴰⵍ ⵡⵉⵙ ⵙⵉⵏ. ⴰⵣⵡⴻⵍ ⵏ ⵡⴰⵍⴱⵓⵎ-ⴰ ⴷ « ⵔⵢⴳⵓⵔ, ⴷ ⴰⵏⴳⴰⵙⴰⴹ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ », ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴷ ⵎⴰⵀⵔⴻⵣ ⵙⵉ-ⵙⴰⴱⴻⵔ ⴰⵢ ⴷ ⴰⵎⴻⵙⴽⴰⵔ-ⵏⵏⴻⵙ.

Publié dans : ⵉⴷⵍⴻⵙ
ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ, 30 Yennayer 2020 13:38

ⴱⵔⴰⵣⵣⴰⴱⵉⵍⵍⴻ – ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⴰⴷ ⵜⴽⴻⵎⵎⴻⵍ ⴰⴷ ⵜⵓⵔⴰⵔ « ⵜⴰⵎⵍⵉⵍⵜ-ⵏⵏⴻⵙ ⵜⴰⵏⴻⵙⵎⴰⵙⵙⵓⵜ » ⴷⴻⴳ ⵓⴼⴻⵔⵔⵓ ⵏ ⵜⴻⵣⵖⴻⵏⵜ ⵜⴰⵍⵉⴱⵉⵜ « ⵡⴰⵔ ⵍⴻⵄⴹⵉⵍ », ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ (ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ) ⴷⴻⴳ ⴱⵔⴰⵣⵣⴰⴱⵉⵍⵍⴻ, ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵥⵍⴰ ⵉⵡⴻⵔⴷⴰⵏⵉⵢⴻⵏ, ⵙⴰⴱⵔⵉ ⴱⵓⴽⴰⴷⵓⵎ.

Publié dans : ⴰⵎⴰⴷⴰⵍ
ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ, 30 Yennayer 2020 13:35

ⵍⴻⴽⵡⵉⵜ – ⴷ ⵜⴰⵖⵍⴰⵎⵜ ⵜⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵜ ⵏ ⵜⵍⴻⴳⴳⵉⵎⵜ ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵥⵢⴰⵏⴻⵏ (ⵉⵇⵛⵉⵛⴻⵏ) ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⴼⵍⴰⵍⵉⵏ ⵙ 12 ⵏ ⵜⵣⴰⵍⵖⵉⵡⵉⵏ (5 ⵏ ⵡⵓⵔⴻⵖ, 3 ⵏ ⵓⵥⵔⴻⴼ ⴷ 4 ⵏ ⵓⴱⵕⵓⵏⵣ) ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵍⵖⵓⵖⴰ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ ⵙ ⵜⴻⵖⵍⴰⵎⵉⵏ, ⴷⴻⴼⴼⵉⵔ ⵜⴳⴰⵔⴰⵏⵉⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⴽⵡⵉⵜ.

Publié dans : ⴰⴷⴷⴰⵍ

ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵜⴻⴱⴱⵓⵏ ⴰⴷ ⵢⴻⵙⵙⴻⵍⵡⵉ ⵜⵉⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵉ ⵓⵙⴻⴽⵢⴻⴷ ⵏ ⵜⴻⴳⵏⵉⵜ ⵜⴰⴷⴰⵡⵙⴰⵏⵜ

ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ 09 ⵢⵓⵍⵢⵓ 2020 - 15:53
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⴰⴷ ⵢⴻⵙⵙⴻⵍⵡⵉ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ, ⴰⴱⴷⴻⵍⵎⴰⴷⵊⵉⴷ ⵜⴻⴱⴱⵧⵓⵏⴻ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ, ⵜⵉⵖⵉⵎⵉⵜ ⵏ ⵓⵎⴰⵀⵉⵍ ⵉ ⵓⵙⴻⴽⵢⴻⴷ ⵏ ⵓⵎⵀⴰⵣ ⵏ ⵜⴻⴳⵏⵉⵜ ⵜⴰⴷⴰⵡⵙⴰⵏⵜ ⴷⴻⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵓⵙⵙⴰⵏ-ⴰ ⵎⵉ ⴰⵔⴰ ⵉⵔⴻⵏⵏⵓ ⵓⵎⴹⴰⵏ ⵏ ⵜⴻⵊⵕⴰ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵡⴻⴽⴽⴷⴻⵏ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵓⵇⴰⵛⵓⵛ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ ⵏ ⵜⵙⴻⵍⵡⵉⵜ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ.
Exit

ⵓⵔⵔⵉⴳⴻⵏ ⵉⵙⵏⴰⵊⵢⴰⵏⴻⵏ: ⵉⵎⵙⴻⵎⵀⴰⵍ ⵡⴻⵊⴷⴻⵏ ⴰⴷ ⵎⵢⴰⵍⵍⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵇⴰⴱⵍⴻⵏ ⴰⵙⵓⵜⴻⵔ

ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ 09 ⵢⵓⵍⵢⵓ 2020 - 15:58
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⴽⵔⴰⴹⵜ-ⵏⵏⵉ ⵏ ⵜⴻⵕⵎⵉⵙⵉⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⴼⴰⵔⴰⵙⴻⵏ ⵓⵔⵔⵉⴳⴻⵏ ⵉⵙⵏⴰⵊⵢⴰⵏⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵡⴻⵊⴷⴻⵏⵜ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵎⵢⴰⵍⵍⴻⵏⵜ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⴼⴰⵔⵙⴻⵏⵜ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⵙⴷⴻⴳⵔⴻⵏⵜ ⵉⴼⴰⵔⵉⵙⴻⵏ-ⵏⵙⴻⵏⵜ ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵓⵇⴰⴱⴻⵍ ⵏ ⵓⵙⵓⵜⴻⵔ ⵉⵔⴻⵏⵏⵓⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⴽⴽⴰⵏ ⵙⴻⴳ ⵢⵉⵖⵙⵓⵔⴻⵏ ⵏ ⵜⴷⴰⵡⵙⴰ, ⵍⴰⴷⵖⴰ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⵓⴽⵙⵉⵊⵉⵏ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ…

ⵎⴻⵕⵕⵓⴽ: ⴰⵎⴻⵖⵏⴰⵙ ⵓⵎⴰⵔ ⵔⴰⴷⵉ ⵢⴻⵙⵃⴰⵙⵙⴻⴼ ⵖⴻⴼ ⵜⵃⴻⵎⵍⴰ ⵏ « ⵓⵙⵉⵎⴻⵙ » ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⵎⴳⴰⵍ-ⵏⵏⴻⵙ

ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ 06 ⵢⵓⵍⵢⵓ 2020 - 11:20
ⵔⵔⴱⴰⵟ - ⵢⴻⵙⵙⵓⵎⵎⴻⵍ-ⴷ ⵓⵏⴻⵖⵎⴰⵙ ⴷ ⵓⵎⴻⵖⵏⴰⵙ ⴰⵎⴻⵕⵕⵓⴽⵉ ⵓⵎⴰⵔ ⵔⴰⴷⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ, ⵜⴰⵃⴻⵎⵍⴰ ⵏ « ⵓⵙⵉⵎⴻⵙ » ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⵎⴳⴰⵍ-ⵏⵏⴻⵙⵏ ⴷⴻⴼⴼⵉⵔ ⵎⴰ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⴽⵛⴻⴼ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵉⴷⵓⴱⴰ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ-ⵏⵏⴻⵙ ⵙⵙⴻⵇⴷⴰⵛⴻⵏ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⴻⵖⵥⴰⵏ ⵉⵙⵕⴰⵢⵉⵍⵉ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵜ-ⵙⵎⴰⵢⴷⴻⵏ. ⵜⴰⵃⴻⵎⵍⴰ-ⴰ ⴷ ⵜⵉⵏ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⴰⵢ…

ⵓⵔⴰⵔⴻⵏ ⵉⴳⵔⴰⴽⴰⵍⴰⵏⴻⵏ ⵏ 2022 ⵏ ⵡⴻⵀⵕⴰⵏ: ⴰⴷ ⵜⵜⵡⴰⵣⴻⵎⵍⴻⵏⵜ ⴰⵣⴰⵍ ⵏ 10 ⵏ ⵜⴻⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⴻⴷⴷⵓⵍ

ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ 06 ⵢⵓⵍⵢⵓ 2020 - 13:09
ⵡⴻⵀⵕⴰⵏ – ⵜⴰⵙⴻⵇⵇⵉⵎⵜ ⵏ ⵓⵙⵓⴷⴷⴻⵙ ⵏ ⵡⵓⵔⴰⵔⴻⵏ ⵉⴳⵔⴰⴽⴰⵍⴰⵏⴻⵏ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵢⵉⵍⵉⵏ ⴷⴻⴳ 2022 ⴷⴻⴳ ⵡⴻⵀⵕⴰⵏ, ⵜⴻⵙⵙⴻⴼⵔⴰⵢ ⴰⴷ ⵜⴻⵣⵎⴻⵍ ⴰⵣⴰⵍ ⵏ 10 ⵏ ⵜⴻⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⴻⴷⴷⵓⵍ. ⵜⴰⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵓⵣⵎⴰⵍ ⵏ ⵜⴻⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⵜⴰⵎⴻⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⴰⴷ ⴷ-ⵜⵉⵍⵉ ⴷⴻⴳ ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⴻⴷⴷⵓⵏ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ…

ⵎⵓⵀⴰⵎⴻⴷ ⵢⴰⵀⵢⴰⵡⵉ ⴷ ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⵙⵎⵉⵍⵜ ⵢⴻⵎⵎⵓⵣⵣⴳⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⴰⵍⵍⴰⵍⵜ ⵏ ⵜⵥⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵜⵙⴻⴽⵍⴰ

ⵍⴰⵕⴻⴱⵄⴰ 08 ⵢⵓⵍⵢⵓ 2020 - 15:58
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⴷⵓⴱⴰ ⵎⵧⵀⴰⵎⴻⴷ ⵢⴰⵀⵉⴰⵧⵓⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ, ⴷⴻⴳ ⵓⵏⵙⴰ-ⵏⵏⴻⵙ ⵏ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⵙⵎⵉⵍⵜ ⵢⴻⵎⵎⵓⵣⵣⴳⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⴰⵍⵍⴰⵍⵜ ⵏ ⵜⵥⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵜⵙⴻⴽⵍⴰ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ ⵏ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵢⵉⴷⵍⴻⵙ ⴷ ⵜⵥⵓⵔⵉⵡⵉⵏ.

ⵜⴰⵔⴻⵎⵖⴰ ⵏ ⵓⴱⵔⵉⴷ: ⵜⴰⵎⴻⵀⵍⴰ ⵏ ⵜⵖⴻⵍⵍⵉⵙⵜ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵜⴳⴻⵔ-ⴷ ⵜⵉⵖⵔⵉ ⵉ ⵓⵀⴻⵢⵢⵉ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰⵎⴻⵍⵍⵉⵍ ⵏ ⵓⵃⴻⵣⵣⴻⴱ

ⵍⴰⵕⴻⴱⵄⴰ 08 ⵢⵓⵍⵢⵓ 2020 - 11:23
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵉⴳⴻⵔ-ⴷ ⵜⵉⵖⵔⵉ ⵓⵏⴻⵎⵀⴰⵍ ⴰⵎⴰⵜⵓ ⵏ ⵜⵖⴻⵍⵍⵉⵙⵜ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ, ⴽⵀⴻⵍⵉⴼⴰ ⵓⵏⵉⵙⵙⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ, ⵉ ⵢⵉⴽⴰⵜⴰⵔⴻⵏ ⵏ ⵜⵖⴻⵍⵍⵉⵙⵜ ⵜⴰⵏⴰⴳⴷⵓⴷⵜ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵀⴻⵢⵢⵉⵏ ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰⵎⴻⵍⵍⵉⵍ ⵏ ⵓⵃⴻⵣⵣⴻⴱ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⴼⴻⵔⵇⴻⵏ ⵖⴻⴼ ⵢⵉⵎⴻⵜⵡⵉⵢⴻⵏ ⵏ ⵜⵖⴻⵍⵍⵉⵙⵜ ⴷⴻⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ…

ⴰⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵟⵙⵎⵔⵜ ⵛⵓⴹⵉⴷ-19 : 322.000 ⵏ ⵢⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⵉ ⵢⵙⴼⴰⵢⴷⵉⵏ ⵙⴳ ⵢⵉⴷⵔⵉⵎⵏ ⵏ ⵜⵎⵙⵜⵍⴻⵍⵜ

ⵍⵊⴻⵎⵄⴰ 29 ⵎⴰⵢⵓ 2020 - 22:04
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⴰⵎⴹⴰⵏ ⵏ ⵡⵉⴷ ⵉ ⵢⵙⴼⴰⵢⴷⵉⵏ ⵙⴳ ⵢⵉⴷⵔⵉⵎⵏ ⵉ ⵢⵖⵜⵙ ⴰⴷ ⴰⴷ ⵜⵏ-ⵢⴼⵔⵇ ⵓⵙⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵟⴳⴷⵓⴷⴰ, ⵎⴰⵙⵙ ⴰⴱⴷⵍⵎⴰⴷⵊⵉⴷ ⵟⴱⴱⵓⵓⵏ, ⵉ ⵡⵉⴷ ⵜⵃⵓⵣⴰ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰ-ⴰ ⵏ ⵡⴰⵟⴰⵏ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵟⵙⵎⵔⵜ (ⵛⵓⴹⵉⴷ-19), ⵢⵡⵡⴹ ⵖⵔ 322.000 ⵏ ⵢⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ, ⵉ ⴷ-ⵏⵏⴰⵏ ⴷⴳ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵓⴳⵏⵙⵓ.

ⴰⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓⵇⴰⵛⵓⵛ /ⴻⵜⴰⴱⵉⴱ.ⴷⵣ : ⵓⴳⴰⵔ ⵏ 2.600 ⵉ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⵉⵔⵣⵉ ⵜⴰⵙⵏⴰⵊⵢⴰⵏⵜ ⵙⴻⴳ ⵜⴰⴳⴳⴰⵔⴰ ⵏ ⵎⴻⵖⵔⴻⵙ ⴰⵔ ⴰⵙⵙ-ⴰ

ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ 07 ⵢⵓⵍⵢⵓ 2020 - 16:42
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ - ⵓⴳⴰⵔ ⵏ 2.600 ⵏ ⵢⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⵉ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⵉⵔⵣⵉ ⵜⴰⵙⵏⴰⵊⵢⴰⵏⵜ ⵙ ⵡⴰⵍⵍⴰⵍ ⵏ ⵉⵏⵜⴻⵔⵏⴻⵜ, ⵍⴰⴷⵖⴰ ⵡⵉⴷ ⵢⴻⵔⵣⴰ ⵡⴰⵟⴰⵏ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓⵇⴰⵛⵓⵛ (ⵛⵓⴱⵉⴷ-19), ⵙⴻⴳ ⵜⴰⴳⴳⴰⵔⴰ ⵏ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⵏ ⵎⴻⵖⵔⴻⵙ ⴰⵏⴻⴳⴳⴰⵔⵓ ⴰⵔ ⴰⵙⵙ-ⴰ, ⴰⵢⴰ ⵙ ⵓⵎⴻⵥⵍⵓ ⴰⵙⵏⴰⵊⵢⴰⵏ ⴻⵜⴰⴱⵉⴱ.ⴷⵣ, ⵢⴻⴼⴽⴰ ⵉ ⵓⵖⴻⵔⵎⴰⵏ ⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉ…
×

Erreur

Youtube module: Couldn't get data because API incorrect or empty resource. Please check again module setting.

Items filtered by date: Yennayer 2020
ⵍⵊⴻⵎⵄⴰ, 31 Yennayer 2020 13:25

ⵡⴻⵀⵕⴰⵏ – ⴳⵔⴻⵏ-ⴷ ⵜⵉⵖⵔⵉ ⵢⵉⵎⵜⵜⴻⴽⴽⵉⵢⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⴰⵔⴰⴳ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⵖⴻⴼ ⵓⵙⴻⵏⵜⴻⵍ ⵏ « ⵜⵏⴻⴷⵍⵓⵙⵜ ⵙ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⵏ 'ⵏⴰⴼⵃ ⵟⵟⵉⴱ’ ⵏ ⴰⵍ-ⵎⴰⵇⴰⵔⵔⵉ » ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ (ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ) ⴷⴻⴳ ⵡⴻⵀⵕⴰⵏ, ⵉ ⵓⵙⵙⴽⴰⵏ ⵏ ⵜⵚⴻⴽⴽⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵢⵉⵜⵜⴻⴽⴽⵉⵢⴻⵏ ⴰⵢ ⴳⴰⵏ ⵢⵉⵏⵙⴻⵍⵎⴻⵏ ⵏ ⵜⵏⴻⴷⵍⵓⵙⵜ ⴷⴻⴳ ⵜⵎⵓⵙⵙⵏⵉ ⴷ ⵜⵖⴻⵔⵎⴰ.

Publié dans : ⵉⴷⵍⴻⵙ
ⵍⵊⴻⵎⵄⴰ, 31 Yennayer 2020 13:15

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⴽⵔⴰⴹⵜ ⵏ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵉⵢⵉⵏ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵢⵉⵍⵉⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⵉⵙ ⵜⴰⵎⴻⵜ ⵏ ⵜⴳⴰⵔⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⴻⵇⴱⵓⵛⵜ ⵏ ⵜⵛⵉⵔⴹⴰⵔⵜ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵎⵍⵉⵍⴻⵏⵜ ⵜⴻⵖⵍⴰⵎⵉⵏ ⵏ ⵜⴻⵎⵖⵓⵏⵜ ⵜⴰⵎⵙⴰⴷⵓⵔⵜ 1ⵓⵜ, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵜⵉ ⴷ: ⵜⴰⴷⵓⴽⵍⵉ ⵜⴰⴷⴷⴰⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⴱⴻⵙⴽⴻⵔⵜ-ⵜⵉⵍⵍⵓⵎⵥⴰ ⵜⴰⴷⴷⴰⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⴱⴻⵍⵡⴻⵣⴷⴰⴷ (ⵜⴰⵍⵖⵓⵖⵜ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ), ⵜⵉⴷⴷⵓⴽⵍⴰ ⵜⴰⴷⴷⴰⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵄⵉⵏ ⵎⵍⵉⵍⴰ-ⵛⴰⴱⴰⴱ ⴰⵍⵀⵉ ⵍⴱⵓⵕⵊ ⴱⵓⵄⵕⵉⵕⵉ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵎⵙⴻⴳⵣⵓ ⴰⴷⴷⴰⵍⴰⵏ ⵏ ⵙⴹⵉⴼ-ⴰⵇⵓⵙⵉⵙ ⴰⴷⴷⴰⵍⴰⵏ ⵏ ⵇⵙⴻⵏⵟⵉⵏⴰ, ⵖⴻⴼ ⵍⴻⵃⵙⴰⴱ ⵏ ⵜⴻⵙⵖⴰⵔⵜ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ (ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ) ⵜⴰⵎⴻⴷⴷⵉⵜ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⴰⵜⵡⵉⵍⴰⵏ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⴼⵉⴷⵉⵕⴰⵍⵉⵜ ⵜⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵜ ⵏ ⵜⵛⵉⵔⴹⴰⵔⵜ ⴷⴻⴳ ⵙⵉⴷⵉ ⵎⵓⵙⴰ (ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ).

Publié dans : ⴰⴷⴷⴰⵍ
ⵍⵊⴻⵎⵄⴰ, 31 Yennayer 2020 13:09

ⴱⵔⴰⵣⵣⴰⴱⵉⵍⵍ (ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰ ⵏ ⴽⵓⵏⴳⵓ) – ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⵓⴳⴻⵏⵙⴰⵙ ⵓⵣⵣⵉⴳ ⴷ ⵓⵖⴻⵍⵍⴰ ⵏ ⵜⵓⵖⴷⴰⴹⵜ ⵏ ⵓⴷⵀⴰⵍ ⵏ ⵢⵉⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ⵢⴻⴷⴷⵓⴽⴽⵍⴻⵏ ⵉ ⵍⵉⴱⵢⴰ, ⴳⵀⴰⵙⵙⴰⵏ ⵙⴰⵍⴰⵎⴻ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ (ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ) ⴷⴻⴳ ⴱⵔⴰⵣⵣⴰⴱⵉⵍⵍ (ⴷⴻⴳ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ ⵏ ⴽⵓⵏⴳⵓ), ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵍⵉⴱⵢⴰ ⴰⵜⵜⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⴳⵏⵉⵜ ⵜⴰⵡⴻⵔⵏⴰⴹⴰⵏⵜ ⵢⴻⵔⵏⵓ, ⵙⴻⴳ 2011, ⴰⵢ ⵜⴻⴷⴷⴻⵔ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵣⵖⴻⵏⵜ ⵓⵔ ⵢⴻⵙⵄⵉⵏ ⵜⴰⵎⵜⵉⵍⵜ.

Publié dans : ⴰⵎⴰⴷⴰⵍ
ⵍⵊⴻⵎⵄⴰ, 31 Yennayer 2020 13:05

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵢⴻⵙⵙⴻⵍⵡⵉ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⵏⴻⵣⵣⵓⵜ, ⴽⴰⵎⴻⵍ ⵔⴻⵣⵉⴳ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ (ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ) ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ, ⵖⴻⵔ ⵢⵉⴷⵉⵙ ⵏ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴰⵏⴻⵙⵎⵉⴳⴰⵍ ⴷ-ⵢⴻⵍⵀⴰⵏ ⵙ ⵜⵏⴻⵣⵣⵓⵜ ⵜⵓⴼⴼⵉⵖⵜ, ⴰⵉⵙⵙⴰ ⴱⴻⴽⴽⴰⵉ, ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⵜⴻⵙⵎⵉⵍⵜ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⴹⴼⴰⵔ ⴷ ⵓⵙⵉⴼⵙⴻⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴳⴻⵥ ⵏ ⵡⵓⵍⵣⵓⵣ ⵙ ⵢⵉⴼⴰⵔⵉⵙⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⵓⴷⴻⵔ ⴰⵎⴻⵇⵔⴰⵏ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵜⵏⴻⵣⵣⵓⵜ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ.

ⵜⵉⵎⵍⵉⵍⵉⵜ-ⴰ ⵜⵉⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⵏ ⵜⴻⵙⵎⵉⵍⵜ-ⴰ, ⴰⵢⴷⴻⴳ ⵜⵜⴻⴽⴽⴰⵏ ⵢⵉⴳⴻⵏⵙⴰⵙⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⵖⵍⵉⴼⴻⵏ ⵏ ⵜⴽⴻⵔⵔⴰⵣⵜ ⴷ ⵜⴻⴷⵔⵉⵎⵜ, ⵜⴰⴳⵔⴰⵡⵜ ⵜⴰⵎⴳⵓⵔⴰⵏⵜ ⵏ ⵢⵉⴼⴰⵔⵉⵙⴻⵏ ⵏ ⵓⴽⴻⴼⴼⴰⵢ (ⴳⵉⴱⵍⴰⵉⵜ), ⴰⵙⵉⵔⴰ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⴰⴳⴻⵔⵙⴰⴷⵓⵔ ⵏ ⵓⴽⴻⴼⴼⴰⵢ ⴷ ⵜⵉⴷⴷⵓⴽⵍⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⵙⴰⴷⵓⵔⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⵙⴻⵏⵣⴰ ⴷ ⵢⵉⵏⴹⴻⵏ, ⵜⴻⵍⵍⴰ-ⴷ ⵉ ⵓⵙⴻⴽⵢⴻⴷ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵜⴻⵏ ⴰⵢ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⴷⴷⵎⴻⵏ ⵉ ⵓⴹⵎⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵉⴳⴻⵥ ⴰⵍⵓⴳⴰⵏ ⵏ ⵡⵓⵍⵣⵓⵣ ⵙ ⵢⵉⴼⴰⵔⵉⵙⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⴰⴷⵓⵔ ⴰⵎⴻⵇⵔⴰⵏ, ⵍⴰⴷⵖⴰ ⴰⴽⴻⴼⴼⴰⵢ ⴰⴼⵓⵙⵜⵉⵔ.

ⴷⴻⴳ ⵓⵎⵢⴰⴳⴻⵔ-ⴰ, ⵢⵓⵎⴻⵕ ⵎⴰⵙⵙ ⵔⴻⵣⵉⴳ ⵙ ⵓⵙⴻⴳⵔⴻⵔ ⵏ ⵓⴼⴰⵔⴻⵙ ⴷ ⵓⵙⴻⴷⴳⴻⵔ ⵏ ⵢⵉⴼⴰⵔⵉⵙⴻⵏ-ⴰ ⵏ ⵓⵣⴰⴷⵓⵔ ⴷ ⵓⴹⴼⴰⵔ ⵏ ⵜⵉⵜⵜⵡⴰⴷⵔⴻⵣⵜ-ⵏⵙⴻⵏ.

ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵡⴰⵢⴰ, ⵉⴳⴻⵔ-ⴷ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵜⵉⵖⵔⵉ ⵉ ⵓⵙⴷⵓⴽⴽⴻⵍ ⵏ ⵡⵓⵙⵙⵉⵙⴻⵏ ⵏ ⵡⴰⴽⴽ ⵉⵎⴳⴻⵔⵎⴰⵏⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵃⴻⴽⵎⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵣⵔⴰⵔ ⵏ ⵓⴼⴰⵔⴻⵙ ⴷ ⵓⵙⴻⴷⴳⴻⵔ ⴰⵔⴰ ⵉⴹⴻⵎⵏⴻⵏ ⴰⵙⵉⴳⴻⵥ ⴷ ⴰⵍⵓⴳⴰⵏ ⵏ ⵡⵓⵍⵣⵓⵣ ⵏ ⵢⵉⴼⴰⵔⵉⵙⴻⵏ ⵏ ⵓⵣⴰⴷⵓⵔ, ⵍⴰⴷⵖⴰ ⵉⴼⴰⵔⵉⵙⴻⵏ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⴽⴻⴱⵍⴻⵏ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵜⵜⵡⴰⴷⴷⵎⴻⵏ ⴰⴽⴽ ⵡⴰⴽⴰⵜⴻⵏ ⵉ ⵓⵙⴻⴱⴷⴻⴷ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵏⴰⴳⵔⴰⵡ ⴰⵙⴻⵍⴽⵉⵎⴰⵏ ⵉ ⵓⵙⴻⴷⵔⴻⵣ ⵏ ⵢⵉⴼⴰⵔⵉⵙⴻⵏ-ⴰ ⴰⵎⴰ ⵖⴻⵔ ⵢⵉⵙⴻⴷⴳⴰⵔⴻⵏ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵙⵉⵔⴳⴻⵏ, ⴰⵎⴰ ⵖⴻⵔ ⵢⵉⵎⵙⴻⵏⵣⴰ ⵙ ⵓⴼⴰⵜⵓⵙ ⵓⵎⵉ ⵙⵙⴻⴷⴳⴰⵔⴻⵏ ⵢⵉⵙⴻⴷⴳⴰⵔⴻⵏ-ⴰ.

Publié dans : ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ
ⵍⵊⴻⵎⵄⴰ, 31 Yennayer 2020 12:59

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵢⴻⵙⵙⵓⵎⵎⴻⵍ-ⴷ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵖⴻⵔⴼⴰⵏ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ, ⵙⵍⵉⵎⴰⵏⴻ ⵛⵀⴻⵏⵉⵏⴻ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ (ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ), ⵙⴻⴳ ⵡⴰⴳⴰⴷⵓⴳⵓ (ⴱⵓⵔⴽⵉⵏⴰ ⴼⴰⵙⵓ), ⴰⵢⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⴷⴷⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⴻⵎⵎⴰⵏ « ⴰⵎⵜⴰⵡⴰ ⵏ ⵍⵇⴻⵔⵏ » ⵉ ⵓⴼⴻⵔⵔⵓ ⵏ ⵓⵎⵢⴻⵏⴽⴰⴼ ⵉⵙⵕⴰⵢⵉⵍⵉ-ⴰⴼⴰⵍⴻⵙⵟⵉⵏⵉ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢⴰ ⵓⵔ ⵢⴻⵙⵙⴻⴷⵡⴻⵜ ⴰⵛⴻⵎⵎⴰ ⵙⴻⴳ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵙⵙⵓⵜⵓⵔ ⵓⵖⵔⴻⴼ ⴰⴼⴰⵍⴻⵙⵟⵉⵏⵉ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ ⵏ ⵜⴻⵅⵅⴰⵎⵜ ⵜⴰⵏⴻⴷⴷⴰⵜ ⵏ ⵓⵎⵏⵉ.

Publié dans : ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ
ⵍⵊⴻⵎⵄⴰ, 31 Yennayer 2020 12:58

ⴱⵉⵔ ⵍⴻⵃⵍⵓ (ⵉⴳⴻⵍⵍⵓⵢⴻⵏ ⵉⵡⵏⵔⵉⵢⴻⵏ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵍⴻⵍⵍⵉⵏ) – ⵉⵡⴻⴽⴻⴽⴷ-ⴷ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⴰⵡⵏⵉⵔⵉ, ⴱⵔⴰⵀⵉⵎ ⴳⵀⴰⵍⵉ, ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵖⵔⴻⴼ ⴰⵡⵏⵉⵔⵉ ⵢⴻⵙⵕⵓⵃ ⵍⴰⵎⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ⵢⴻⴷⴷⵓⴽⴽⵍⴻⵏ ⵉⵎⵉ « ⵓⵔ ⴷ-ⵙⵙⴽⵉⵏⴻⵏ ⴰⵔⴰ ⵜⴰⵖⴻⵔⵜ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⵜⴰⵖⴻⵏⵏⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵏⴻⵡⴷⴰⴳ ⴰⵎⴻⵕⵕⵓⴽⵉ », ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵔⵏⴰ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵉⵡⵏⵉⵔⵉⵢⴻⵏ ⴰⴷ ⵙⵇⴻⴷⵛⴻⵏ ⴰⴽⴽ ⴰⵎⵎⴰⴽⴻⵏ ⵓⵣⵔⵉⴼⴻⵏ ⵉ ⵓⵙⵉⵡⴻⴹ ⵖⴻⵔ ⵓⴳⵓⵛⵛⴻⵍⵎⴰⵏ.

Publié dans : ⴰⵎⴰⴷⴰⵍ
ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ, 30 Yennayer 2020 15:17

ⴱⵔⴰⵣⵣⴰⴱⵉⵍⵍⴻ – ⴰⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⴻⵣⵡⴰⵔⵓ, ⴰⴱⴷⴻⵍⴰⵣⵉⵣ ⴷⵊⴻⵔⴰⴷ, ⵢⵓⵍⴻⵙ-ⴷ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ (ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ) ⴷⴻⴳ ⴱⵔⴰⵣⵣⴰⴱⵉⵍⴻ (ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰ ⵏ ⴽⵓⵏⴳⵓ) ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ‘’ⵜⴻⵎⵎⵓⴽⴻⵏ’’ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵉ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵜⴻⵙⵙⴻⵇⵔⴻⴱ ⵜⵉⵎⵓⵖⵍⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⵃⵔⵉⵛⴻⵏ ⵢⴻⵜⵜⴻⵎⵅⴰⵚⴰⵎⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵍⵉⴱⵢⴰ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵉⴽⵛⵉ ⵏ ⵓⵎⴹⵉⵇ ⵉ ⵡⴰⴽⴽ ⵜⵉⵎⵍⵉⵍⵉⵢⵉⵏ ⵜⵉⴳⴰⵔ-ⵍⵉⴱⵉⵢⵉⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ‘’ⴰⵜⵜⴻⴽⴽⵉ ⵏ ⵜⵉⴼⵉⵏ ⵏ ⵜⵉⴼⵔⴰⵜ ⵉ ⵜⴻⵣⵖⴻⵏⵜ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵔⵓⵙⵉ ⵏ ⵢⵉⵣⴰⴷⵓⵔⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴰⴽ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⵉⵔⴻⴽⴷⴻⵏ’’.

Publié dans : ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ
ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ, 30 Yennayer 2020 15:12

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵢⴻⴼⴼⴻⵖ-ⴷ, ⵙⴻⴳ ⵎⴻⵍⵎⵉ ⴽⴰⵏ, ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵡⴰⵍⴱⵓⵎ ⵏ ⵢⵉⵣⴰⵡⴰⴳⴻⵏ ⵏ ⵡⵓⵏⵓⵖⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵙⵙⴽⴰⵏⴰⵢⴻⵏ ⵜⴰⵃⴽⴰⵢⵜ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⴼⴻⵙⵢⴰⵏ ⴰⵒⵓⵍⵓⵏⵉ ⵏ ⵡⵓⵎⴻⵍ ⴰⵔⴻⴷⵙⴰⵏ, ⵎⵉⴻⵛⵣⵢⵙⵍⴰⵡ ⵙⵍⵓⵡⵉⴽⵓⵡⵙⴽⵉ, ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷ ⴰⵖⴻⵍⵍⴰ ⵏ ⵢⵉⵎⴰⵢⴰⴷⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⵖⴰⵍⵍⴻⵏ ⵉⵎⵙⵉⵙⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⴼⵔⵉⵇⵜ ⵏ ⵓⴳⴰⴼⴰ ⴷⴻⴳ ⵓⵎⴳⴰⵔⵓ ⴰⵏⵎⴰⴹⴰⵍ ⵡⵉⵙ ⵙⵉⵏ. ⴰⵣⵡⴻⵍ ⵏ ⵡⴰⵍⴱⵓⵎ-ⴰ ⴷ « ⵔⵢⴳⵓⵔ, ⴷ ⴰⵏⴳⴰⵙⴰⴹ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ », ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴷ ⵎⴰⵀⵔⴻⵣ ⵙⵉ-ⵙⴰⴱⴻⵔ ⴰⵢ ⴷ ⴰⵎⴻⵙⴽⴰⵔ-ⵏⵏⴻⵙ.

Publié dans : ⵉⴷⵍⴻⵙ
ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ, 30 Yennayer 2020 13:38

ⴱⵔⴰⵣⵣⴰⴱⵉⵍⵍⴻ – ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⴰⴷ ⵜⴽⴻⵎⵎⴻⵍ ⴰⴷ ⵜⵓⵔⴰⵔ « ⵜⴰⵎⵍⵉⵍⵜ-ⵏⵏⴻⵙ ⵜⴰⵏⴻⵙⵎⴰⵙⵙⵓⵜ » ⴷⴻⴳ ⵓⴼⴻⵔⵔⵓ ⵏ ⵜⴻⵣⵖⴻⵏⵜ ⵜⴰⵍⵉⴱⵉⵜ « ⵡⴰⵔ ⵍⴻⵄⴹⵉⵍ », ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ (ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ) ⴷⴻⴳ ⴱⵔⴰⵣⵣⴰⴱⵉⵍⵍⴻ, ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵥⵍⴰ ⵉⵡⴻⵔⴷⴰⵏⵉⵢⴻⵏ, ⵙⴰⴱⵔⵉ ⴱⵓⴽⴰⴷⵓⵎ.

Publié dans : ⴰⵎⴰⴷⴰⵍ
ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ, 30 Yennayer 2020 13:35

ⵍⴻⴽⵡⵉⵜ – ⴷ ⵜⴰⵖⵍⴰⵎⵜ ⵜⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵜ ⵏ ⵜⵍⴻⴳⴳⵉⵎⵜ ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵥⵢⴰⵏⴻⵏ (ⵉⵇⵛⵉⵛⴻⵏ) ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⴼⵍⴰⵍⵉⵏ ⵙ 12 ⵏ ⵜⵣⴰⵍⵖⵉⵡⵉⵏ (5 ⵏ ⵡⵓⵔⴻⵖ, 3 ⵏ ⵓⵥⵔⴻⴼ ⴷ 4 ⵏ ⵓⴱⵕⵓⵏⵣ) ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵍⵖⵓⵖⴰ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ ⵙ ⵜⴻⵖⵍⴰⵎⵉⵏ, ⴷⴻⴼⴼⵉⵔ ⵜⴳⴰⵔⴰⵏⵉⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⴽⵡⵉⵜ.

Publié dans : ⴰⴷⴷⴰⵍ