×

Erreur

Youtube module: Couldn't get data because API incorrect or empty resource. Please check again module setting.

Items filtered by date: ⵛⵜⴻⵎⴱⴻⵕ 2019
ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ, 30 ⵛⵜⴻⵎⴱⴻⵕ 2019 11:47

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵏⵏⴰⵏ-ⴷ ⵢⵉⵎⴻⵥⵍⴰ ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ (ⵍⵃⴻⴷⴷ), ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵔⵥⴻⵎ ⵡⴰⵀⵉⵍ ⵏ ⵓⵙⵙⵉⴳⴳⴻⵣ ⵖⴻⵔ ⵜⵏⴻⵣⴷⵓⵖⵜ ⵜⴰⵙⵎⴰⵍⴰⵏⵜ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵍⵍⴻⵏ (ⵍⴱⴰ) ⴳⴰⵔ 1 ⵖⴻⵔ 30 ⵜⵓⴱⴻⵕ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ.

Publié dans : ⵜⴰⵎⵉⵡⵉⵏ
ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ, 30 ⵛⵜⴻⵎⴱⴻⵕ 2019 11:43

ⵏⴰⵉⵔⵓⴱⵉ – ⵓⵙⵎ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⵄⴻⴷⴷⴰ ⵖⴻⵔ ⵜⴰⴽⴽⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⴽⴻⵎⵎⵓⵛⵉⵏ ⵏ ⵜⴻⵎⵖⵓⵏⵜ ⵏ ⵢⵉⵍⵖⵓⵖⴻⵏ ⵏ ⵜⵛⵉⵔⴹⴰⵔⵜ ⵏ ⵜⴻⴼⵔⵉⵇⵜ ⴷⴻⴼⴼⵉⵔ ⵎⴰ ⵜⴻⵔⵏⴰ ⵜⴰⵖⵍⴰⵎⵜ ⵜⴰⴽⴻⵏⵢⴰⵏⵜ ⵏ ⴳⵓⵔ ⵎⴰⵀⵉⴰ ⵙ 2 ⵖⴻⵔ 0, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ (ⵍⵃⴻⴷⴷ), ⴷⴻⴳ ⵓⵙⴰⵔⵉⵔ ⵏ ⴽⴰⵙⴰⵔⴰⵏⵉ ⴷⴻⴳ ⵏⴰⵉⵔⵓⴱⵉ, ⴷⴻⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵜⵉⵙ 16 ⵏ ⵜⴳⴰⵔⴰⵏⵜ (ⵜⵉⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⵜⵓⵇⵇⵍⴰ) ⵏ ⵜⵢⴰⴽⴰ-ⴰ ⵜⴰⴼⵔⵉⵇⵉⵜ.

Publié dans : ⴰⴷⴷⴰⵍ
ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ, 30 ⵛⵜⴻⵎⴱⴻⵕ 2019 11:25

ⵛⵛⴰⵀⵉⴷ ⵍⵃⴰⴼⴻⴹ (ⵉⴳⵔⵓⵔⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⵣⵔⴰⵣⴰⵖⴻⵏ ⵉⵡⵏⵉⵔⵉⵢⴻⵏ) – ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⴰⵡⵏⵉⵔⵉ, ⴱⵔⴰⵀⵉⵎ ⴳⵀⴰⵍⵉ, ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷⴰⵖ ⴷ ⴰⵎⴰⵔⵓ ⴰⵎⴰⵜⵓ ⵏ ⵜⴻⵔⵏⵉ ⵏ ⴱⵓⵍⵉⵙⴰⵔⵢⵓ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ (ⵍⵃⴻⴷⴷ), ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵜⴰⵎⵙⴰⵍⵜ ⵜⴰⵡⵏⵉⵔⵉⵜ ⵙⵉⵎⴰⵍ ⵍⴰ ⴷ-ⵜⵔⴻⴱⴱⴻⵃ ⴰⵏⵔⴰⵔ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⵏⴰⴹⵜ, ⴷⴻⴳ ⵜⴻⴼⵔⵉⵇⵜ ⴷ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ, ⵓⵍⴰ ⵎⴰ ⴰⵏⴻⵡⴷⴰⴳ ⴰⵎⴻⵕⵕⵓⴽⵉ ⵍⴰ ⵢⴻⵜⵜⴰⵔⴻⵎ ⴰⴷ ⵜⵜ-ⵢⴻⵄⵣⴻⵍ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⵢⴻⵔⴳⴻⵍ ⴰⴱⵔⵉⴷ ⵉ ⵜⵔⴻⵏⵏⴰⵡⵉⵏ ⵜⵉⴷⵉⵒⵍⵓⵎⴰⵜⵉⵢⵉⵏ ⵏ ⵓⵖⵔⴻⴼ ⴰⵡⵏⵉⵔⵉ.

Publié dans : ⴰⵎⴰⴷⴰⵍ
ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ, 30 ⵛⵜⴻⵎⴱⴻⵕ 2019 11:10

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⴰⵀⵉⵍ ⵏ ⵜⵓⵥⵓⵜ ⵏ ⵢⵉⵙⴻⴽⵍⴰ ⵏ « ⵡⵓⴳⴳⵓⴳ ⴰⵣⴻⴳⵣⴰⵡ » ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⴱⴷⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵙⴻⴳⴳⴰⵙⴻⵏ ⵏ 1970 ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⴰⴷ ⵜ-ⵉⴷ-ⵙⴷⵓⵇⵇⵙⴻⵏ ⵙ ⵢⵉⴽⴻⵜⵜⵓⵔⴻⵏ ⵓⵙⵙⵏⴰⵏⴻⵏ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵙ ⵜⴻⵜⵡⵉⵍⵉⵏ ⴷ ⵜⵉⵙⴼⴰⵔⴰⵏⵉⵏ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ (ⵍⵃⴻⴷⴷ), ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ, ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⴽⴻⵔⵔⴰⵣⵜ, ⵛⵀⴻⵔⵉⴼ ⵓⵎⴰⵔⵉ.

Publié dans : ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ
ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ, 30 ⵛⵜⴻⵎⴱⴻⵕ 2019 11:01

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵜⴰⵥⵔⵉⴳⵜ ⵜⵉⵙ 12 ⵏ ⵜⴼⴰⵙⴽⴰ ⵜⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵣⴰⵡⴰⴳ ⵏ ⵡⵓⵏⵓⵖⴻⵏ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⴰⴷ ⴷ-ⵜⵉⵍⵉ ⴳⴰⵔ 1 ⴷ 5 ⵜⵓⴱⴻⵕ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⵜⴻⵎⵎⴰⴳⴻⵔ 90 ⵏ ⵢⵉⵏⴰⵥⵓⵔⴻⵏ ⵙⴻⴳ 15 ⵏ ⵜⵎⵓⵔⴰ, ⴳⴰⵔ-ⴰⵙⴻⵏⵜ ⵉⵡⴰⵏⴰⴽⴻⵏ ⵢⴻⴷⴷⵓⴽⴽⵍⴻⵏ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷ ⵜⵉⵏⴻⴱⴳⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⴻⵔⵀⵓ ⵙ ⵓⵜⵜⴻⴽⴽⵉ ⵏ 15 ⵏ ⵢⵉⵎⵙⵓⵏⵖⴻⵏ.

ⴰⵟⴰⵙ ⵏ ⵢⵉⵔⵎⵓⴷⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⵙⴻⴷⵀⵓ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵢⵉⵍⵉⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵥⵔⵉⴳⵜ-ⴰ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⵟⵟⴼⴻⵏ 5 ⵏ ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⴷ-ⵜⵉⵍⵉ ⴷⴻⴳ ⵓⵎⵕⴰⵃ ⵏ ⵔⵉⴰⴷⵀ ⴻⵍ ⴼⴻⵜⵀ, ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ. ⵉⵔⵎⵓⴷⴻⵏ-ⴰ ⴰⴷ ⵜⵜⴻⴽⴽⵉⵏ ⴷⴻⴳ-ⵙⴻⵏ 50 ⵏ ⵢⵉⵏⴰⵥⵓⵔⴻⵏ ⵉⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵢⴻⵏ ⴷ 42 ⵏ ⵢⵉⵏⴰⵥⵓⵔⴻⵏ ⵉⵡⴻⵔⴷⴰⵏⵉⵢⴻⵏ, ⴳⴰⵔ-ⴰⵙⴻⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵢⵉⵎⵙⵓⵏⵖⴻⵏ ⵉⵎⴰⵔⵉⴽⴰⵏⵉⵢⴻⵏ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵢⴻⴳⴳⴻⵏⵙⴻⵙⴻⵏ ⴽⵔⴰ ⵙⴻⴳ ⵜⴻⵥⵔⵉⴳⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⵣⴰⵡⴰⵏⴻⵏ ⵏ ⵡⵓⵏⵓⵖⴻⵏ ⵎⴻⵛⵀⵓⵕⴻⵏ ⴰⴽⴽ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴰⵏⴰⴽⴻⵏ ⵢⴻⴷⵓⴽⴽⵍⴻⵏ ⴰⵎ « ⵎⴰⵔⵠⴻⵍ » (1939) ⴷ « ⴷⵛ ⵛⵧⵎⵉⵛⵙ » (1934).

ⵙⴻⴳ ⵢⵉⴷⵉⵙ ⵏⵉⴹⴻⵏ, ⴰⴷ ⵜⵜⴻⴽⴽⵉⵏ ⴷⴰⵖ ⵢⵉⵎⴰⵥⵔⴰⴳⴻⵏ ⵉⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵢⴻⵏ ⵢⴻⵎⵎⵓⵣⵣⴳⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵣⴰⵡⴰⴳⴻⵏ ⵏ ⵡⵓⵏⵓⵖⴻⵏ ⴰⵎ « ⴷⴰⵍⵉⵎⴻⵏ » ⴷ « ⵣ-ⵍⵉⵏⴽ ».

ⴳⴰⵔ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⵜⵜⴻⴽⴽⵉⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⴼⴰⵙⴽⴰ-ⴰ, ⵍⵍⴰⵏⵜ ⴱⵉⵍⵊⵉⴽ, ⵙⵒⴻⵏⵢⵓⵍ, ⴽⵓⴱⴰ ⴷ ⵒⵓⵍⵓⵏⵢⴰ ⴰⵔⴰ ⵉⵃⴻⴷⵕⴻⵏ ⵉ ⵜⵉⴽⴽⴻⵍⵜ ⵜⴰⵎⴻⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⴷⴻⴳ ⵜⴼⴰⵙⴽⴰ-ⴰ. ⵙ ⵡⴰⵢⴰ, ⴰⴳⴷⵓⴷ ⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉ ⴰⴷ ⵜ-ⵉⴷ-ⵜⵚⴰⵃ ⵜⴻⴳⵏⵉⵜ ⴰⴷ ⵢⴻⵙⵙⴻⵏ ⴰⵎⴻⴽⵍⴰ ⴰⵒⵓⵍⵓⵏⵉ ⴳⵔⵣⴻⴳⵧⵔⵣ ⵔⵧⵙⵉⵏⵙⴽⵉ, ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵙⵏⴻⵏ ⵍⴰⴷⵖⴰ ⵙ ⵓⵎⴰⵣⵔⴰⵔ-ⵏⵏⴻⵙ ⵏ « ⵜⵀⵧⵔⴳⴰⵍ » (1977-2018) ⴰⵢ ⴷ-ⵉⵃⴻⴽⴽⵓⵏ ⵖⴻⴼ ⵢⵉⵠⵉⴽⵉⵏⴳⴻⵏ ⵉⴱⴰⵕⴱⴰⵕⴻⵏ.

Publié dans : ⵉⴷⵍⴻⵙ
ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ, 30 ⵛⵜⴻⵎⴱⴻⵕ 2019 10:59

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵢⴻⵣⵎⴻⵍ ⵓⵖⴻⵍⵍⴰ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴰⴽ, ⴰⴱⴷⴻⵍⴽⴰⴷⴻⵔ ⴱⴻⵏⵙⴰⵍⴰⵀ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ (ⵍⵃⴻⴷⴷ), ⵙⴻⵎⵎⵓⵙ (5) ⵏ ⵜⴰⵏⴰⴹⵉⵏ ⵜⵉⵙⴻⵍⵡⴰⵢⴰⵏⵉⵏ, ⴳⴰⵔ-ⴰⵙⴻⵏⵜ ⴽⵓⵥⴻⵜ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⴰⵡⴻⵎⵎⴻⵕ ⵏ ⵢⵉⵎⵜⴰⵡⴰⵢⴻⵏ ⵏ ⵓⵏⵎⵉⵔⴻⴳ ⴷ ⵜⵙⴻⴽⵜⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⵙⴻⴳⵓⵣ ⵙ ⵓⵇⴰⴷⴻⵔ ⵏ ⵓⵎⴰⴳⵔⴰⴷ 91-9 ⵏ ⵜⵎⴻⵏⴹⴰⵡⵜ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ ⵏ ⵜⵙⴻⵍⵡⵉⵜ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ.

Publié dans : ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ
ⵍⵃⴻⴷⴷ, 29 ⵛⵜⴻⵎⴱⴻⵕ 2019 16:37

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⴰⵊⵉⵏⵉⵔⴰⵍ ⵏ ⵜⴼⴻⴽⴽⴰ ⵏ ⵜⵔⴻⴷⵙⴰ, ⴰⵀⵎⴻⴷ ⴳⴰïⴷ ⵙⴰⵍⴰⵀ, ⴰⵏⵎⴰⵣⵓⵍ ⵏ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⴻⵎⵃⴰⴷⴷⵉⵜ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ, ⴰⵖⴻⵍⵍⴰ ⵏ ⵢⵉⴼⴻⵙⵢⴰⵏⴻⵏ ⵏ ⵜⵔⴻⴷⵙⴰ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⵙⴻⵔⵜⴰⵏⵜ, ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ (ⵍⵃⴻⴷⴷ) ⴷⴻⴳ ⵡⴻⵀⵔⴰⵏ, ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵏⴵⴰⵃ ⵏ ⵓⵙⵉⵀⴰⵔ ⵏ ⵜⵙⴻⵍⵡⴰⵢⴰⵏⵜⵏ ⵏ 12 ⴷⵓⵊⴻⵎⴱⴻⵔ ⵉ ⴷ-ⵉⵜⴻⴷⴷⵓⵏ ⵓⵍⴰⵛ ⴷⴻⴳ-ⵙ ‘’ⵛⵛⴻⴽ’’ ⵉ ⵓⵖⵔⴻⴼ ⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉ ‘’ⴰⵀⴻⴳⴳⴰⵔ’’, ⵢⴻⵏⵏⵓⵎⴻⵏ ⵢⴻⵜⵜⵇⴰⴱⴰⵍ.

Publié dans : ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ
ⵍⵃⴻⴷⴷ, 29 ⵛⵜⴻⵎⴱⴻⵕ 2019 13:19

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵓⵎⴰⵀⵉⵍ, ⵜⵉⴷⵊⴰⵏⵉ ⵀⴰⵙⵙⴰⵏ ⵀⴰⴷⴷⴰⵎ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ (ⵙⵙⴻⴱⵜ) ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ, ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴳⴻⵣⴷⵓ-ⵏⵏⴻⵙ ⵍⴰ ⴷ-ⵢⴻⵙⵏⴻⴳⵎⴰⵢ ⴰⵀⵉⵍⴻⵏ ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵓⵙⵙⵉⴼⵙⴻⵙ ⵏ ⵜⵙⴻⴽⴽⵉⵔⵉⵏ ⵜⵉⴷⴻⴱⵍⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵓⴹⵎⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⴻⵥⵍⵓ ⴰⵏⴰⴳⴷⵓⴷ ⵏ ⵜⵖⴰⵔⴰ.

Publié dans : ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ
ⵍⵃⴻⴷⴷ, 29 ⵛⵜⴻⵎⴱⴻⵕ 2019 11:37

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵢⴻⴱⴷⴰ-ⴷ ⵓⵊⵉⵏⵉⵕⴰⵍ ⵏ ⵜⴼⴻⴽⴽⴰ ⵏ ⵜⵔⴻⴷⵙⴰ, ⴰⵀⵎⴻⴷ ⴳⴰⵉⴷ ⵙⴰⵍⴰⵀ, ⴰⵏⵎⴰⵣⵓⵍ ⵏ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⴻⵎⵃⴰⴷⴷⵉⵜ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ (ⵙⵙⴻⴱⵜ), ⵜⵉⵔⵣⵉ ⵏ ⵓⵎⴰⵀⵉⵍ ⴷ ⵓⵙⵙⴻⴼⵇⴻⴷ ⵖⴻⴼ ⵜⴻⵎⵏⴰⴹⵜ ⵜⴰⵔⴻⴷⵙⴰⵏⵜ ⵜⵉⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⴷⴻⴳ ⵡⴻⵀⵕⴰⵏ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ ⵏ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵜⴻⵎⵃⴰⴷⴷⵉⵜ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ.

Publié dans : ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ
ⵍⵃⴻⴷⴷ, 29 ⵛⵜⴻⵎⴱⴻⵕ 2019 11:30

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⴰⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵥⵍⴰ ⵉⵡⴻⵔⴷⴰⵏⵉⵢⴻⵏ, ⵙⴰⴱⵔⵉ ⴱⵓⴽⴰⴷⵓⵎ ⵢⴻⵎⴷⵉⵡⴻⵏⵏⵉ, ⴷⴻⴳ ⵏⴻⵡ ⵢⵧⵔⴽ, ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵢⵉⵎⵜⵉⵍⴻⵏ-ⵉⵙ ⵢⴻⵔⵏⴰ ⵉⵏⴻⵎⵀⴰⵍⴻⵏ ⵏ ⵜⵓⴷⴷⵙⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⵏⴰⴹⴰⵏⵉⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⴻⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵉⵏ, ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ (ⵍⴵⴻⵎⵄⴰ) ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵥⵍⴰ ⵉⵡⴻⵔⴷⴰⵏⵉⵢⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ.

Publié dans : ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ

ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵜⴻⴱⴱⵓⵏ ⴰⴷ ⵢⴻⵙⵙⴻⵍⵡⵉ ⵜⵉⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵉ ⵓⵙⴻⴽⵢⴻⴷ ⵏ ⵜⴻⴳⵏⵉⵜ ⵜⴰⴷⴰⵡⵙⴰⵏⵜ

ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ 09 ⵢⵓⵍⵢⵓ 2020 - 15:53
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⴰⴷ ⵢⴻⵙⵙⴻⵍⵡⵉ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ, ⴰⴱⴷⴻⵍⵎⴰⴷⵊⵉⴷ ⵜⴻⴱⴱⵧⵓⵏⴻ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ, ⵜⵉⵖⵉⵎⵉⵜ ⵏ ⵓⵎⴰⵀⵉⵍ ⵉ ⵓⵙⴻⴽⵢⴻⴷ ⵏ ⵓⵎⵀⴰⵣ ⵏ ⵜⴻⴳⵏⵉⵜ ⵜⴰⴷⴰⵡⵙⴰⵏⵜ ⴷⴻⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵓⵙⵙⴰⵏ-ⴰ ⵎⵉ ⴰⵔⴰ ⵉⵔⴻⵏⵏⵓ ⵓⵎⴹⴰⵏ ⵏ ⵜⴻⵊⵕⴰ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵡⴻⴽⴽⴷⴻⵏ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵓⵇⴰⵛⵓⵛ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ ⵏ ⵜⵙⴻⵍⵡⵉⵜ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ.
Exit

ⵓⵔⵔⵉⴳⴻⵏ ⵉⵙⵏⴰⵊⵢⴰⵏⴻⵏ: ⵉⵎⵙⴻⵎⵀⴰⵍ ⵡⴻⵊⴷⴻⵏ ⴰⴷ ⵎⵢⴰⵍⵍⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵇⴰⴱⵍⴻⵏ ⴰⵙⵓⵜⴻⵔ

ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ 09 ⵢⵓⵍⵢⵓ 2020 - 15:58
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⴽⵔⴰⴹⵜ-ⵏⵏⵉ ⵏ ⵜⴻⵕⵎⵉⵙⵉⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⴼⴰⵔⴰⵙⴻⵏ ⵓⵔⵔⵉⴳⴻⵏ ⵉⵙⵏⴰⵊⵢⴰⵏⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵡⴻⵊⴷⴻⵏⵜ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵎⵢⴰⵍⵍⴻⵏⵜ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⴼⴰⵔⵙⴻⵏⵜ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⵙⴷⴻⴳⵔⴻⵏⵜ ⵉⴼⴰⵔⵉⵙⴻⵏ-ⵏⵙⴻⵏⵜ ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵓⵇⴰⴱⴻⵍ ⵏ ⵓⵙⵓⵜⴻⵔ ⵉⵔⴻⵏⵏⵓⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⴽⴽⴰⵏ ⵙⴻⴳ ⵢⵉⵖⵙⵓⵔⴻⵏ ⵏ ⵜⴷⴰⵡⵙⴰ, ⵍⴰⴷⵖⴰ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⵓⴽⵙⵉⵊⵉⵏ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ…

ⵜⴰⵙⴻⵇⵇⵉⵎⵜ ⵏ ⵓⴹⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵎⵜⴰⵡⴰ ⵏ ⵜⴰⵍⵡⵉⵜ: ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴻⴼⴽⴰ ⴰⵣⴰⵍ ⴷ ⴰⵎⴻⵇⵔⴰⵏ ⵉ ⵓⴽⴰⵔⴰⵎ ⴰⵎⴰⵍⵉ

ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ 13 ⵢⵓⵍⵢⵓ 2020 - 12:37
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ-ⴷ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵥⵍⴰ ⵉⵡⴻⵔⴷⴰⵏⵉⵢⴻⵏ, ⵙⴰⴱⵔⵉ ⴱⵓⴽⴰⴷⵓⵎ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ, ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴻⵜⵜⴰⴽⴼ ⴰⵣⴰⵍ ⴷ ⴰⵎⴻⵇⵔⴰⵏ ⵉ ⵓⴽⴰⵔⴰⵎ ⴰⵎⴰⵍⵉ ⵙ ⵡⵓⵙⵙⵉⵙⴻⵏ ⴰⵢ ⵜⴻⵜⵜⴻⴳ ⴷⴻⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵜⵙⴻⵍⵡⵉⵜ ⴰⵢ ⵜⴻⵙⵙⴻⵍⵡⵉ ⵜⴰⵙⴻⵇⵇⵉⵎⵜ ⵏ ⵓⴹⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵎⵜⴰⵡⴰ ⵏ…

ⵓⵔⴰⵔⴻⵏ ⵉⴳⵔⴰⴽⴰⵍⴰⵏⴻⵏ: ⵜⴰⵙⴻⵇⵇⵉⵎⵜ ⵏ ⵓⵙⵓⴷⴷⴻⵙ ⴰⴷ ⴷ-ⵜⴻⵙⵙⴻⴱⴳⴻⵙ ⴰⵎⴻⵍⵢⴰⵕ ⵏ ⵢⵉⴷⵉⵏⴰⵕⴻⵏ ⵉ ⵓⵙⴳⴰⵍⴻⴼ ⵏ ⵢⵉⵙⴻⵎⵍⴻⵏ

ⵍⵃⴻⴷⴷ 12 ⵢⵓⵍⵢⵓ 2020 - 13:48
ⵡⴻⵀⵕⴰⵏ – ⴰⵣⴰⵍ ⵏ ⵓⵎⴻⵍⵢⴰⵕ ⵏ ⵢⵉⴷⵉⵏⴰⵕⴻⵏ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵜⴻⵙⵙⴻⴱⴳⴻⵙ ⵜⵙⴻⵇⵇⵉⵎⵜ ⵏ ⵓⵙⵓⴷⴷⴻⵙ ⵏ ⵡⵓⵔⴰⵔⴻⵏ ⵉⴳⵔⴰⴽⴰⵍⴰⵏⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵜⴻⵙⴳⴰⵍⴻⴼ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⴷⵓⵎⵚⵓⴽⵉⵏ ⵜⴰⴷⴷⴰⵍⴰⵏⵉⵏ ⴰⵢ ⵜⴻⵔⵣⴰ ⵜⴻⴷⵢⴰⵏⵜ-ⴰ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵢⵉⵍⵉⵏ ⴷⴻⴳ ⵡⴻⵀⵕⴰⵏ ⴷⴻⴳ 2022, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵡⵓⴷⵓⵙ-ⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ.

ⵎⵓⵀⴰⵎⴻⴷ ⵢⴰⵀⵢⴰⵡⵉ ⴷ ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⵙⵎⵉⵍⵜ ⵢⴻⵎⵎⵓⵣⵣⴳⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⴰⵍⵍⴰⵍⵜ ⵏ ⵜⵥⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵜⵙⴻⴽⵍⴰ

ⵍⴰⵕⴻⴱⵄⴰ 08 ⵢⵓⵍⵢⵓ 2020 - 15:58
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⴷⵓⴱⴰ ⵎⵧⵀⴰⵎⴻⴷ ⵢⴰⵀⵉⴰⵧⵓⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ, ⴷⴻⴳ ⵓⵏⵙⴰ-ⵏⵏⴻⵙ ⵏ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⵙⵎⵉⵍⵜ ⵢⴻⵎⵎⵓⵣⵣⴳⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⴰⵍⵍⴰⵍⵜ ⵏ ⵜⵥⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵜⵙⴻⴽⵍⴰ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ ⵏ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵢⵉⴷⵍⴻⵙ ⴷ ⵜⵥⵓⵔⵉⵡⵉⵏ.

ⵜⴰⵔⴻⵎⵖⴰ ⵏ ⵓⴱⵔⵉⴷ: ⵜⴰⵎⴻⵀⵍⴰ ⵏ ⵜⵖⴻⵍⵍⵉⵙⵜ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵜⴳⴻⵔ-ⴷ ⵜⵉⵖⵔⵉ ⵉ ⵓⵀⴻⵢⵢⵉ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰⵎⴻⵍⵍⵉⵍ ⵏ ⵓⵃⴻⵣⵣⴻⴱ

ⵍⴰⵕⴻⴱⵄⴰ 08 ⵢⵓⵍⵢⵓ 2020 - 11:23
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵉⴳⴻⵔ-ⴷ ⵜⵉⵖⵔⵉ ⵓⵏⴻⵎⵀⴰⵍ ⴰⵎⴰⵜⵓ ⵏ ⵜⵖⴻⵍⵍⵉⵙⵜ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ, ⴽⵀⴻⵍⵉⴼⴰ ⵓⵏⵉⵙⵙⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ, ⵉ ⵢⵉⴽⴰⵜⴰⵔⴻⵏ ⵏ ⵜⵖⴻⵍⵍⵉⵙⵜ ⵜⴰⵏⴰⴳⴷⵓⴷⵜ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵀⴻⵢⵢⵉⵏ ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰⵎⴻⵍⵍⵉⵍ ⵏ ⵓⵃⴻⵣⵣⴻⴱ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⴼⴻⵔⵇⴻⵏ ⵖⴻⴼ ⵢⵉⵎⴻⵜⵡⵉⵢⴻⵏ ⵏ ⵜⵖⴻⵍⵍⵉⵙⵜ ⴷⴻⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ…

ⴰⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵟⵙⵎⵔⵜ ⵛⵓⴹⵉⴷ-19 : 322.000 ⵏ ⵢⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⵉ ⵢⵙⴼⴰⵢⴷⵉⵏ ⵙⴳ ⵢⵉⴷⵔⵉⵎⵏ ⵏ ⵜⵎⵙⵜⵍⴻⵍⵜ

ⵍⵊⴻⵎⵄⴰ 29 ⵎⴰⵢⵓ 2020 - 22:04
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⴰⵎⴹⴰⵏ ⵏ ⵡⵉⴷ ⵉ ⵢⵙⴼⴰⵢⴷⵉⵏ ⵙⴳ ⵢⵉⴷⵔⵉⵎⵏ ⵉ ⵢⵖⵜⵙ ⴰⴷ ⴰⴷ ⵜⵏ-ⵢⴼⵔⵇ ⵓⵙⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵟⴳⴷⵓⴷⴰ, ⵎⴰⵙⵙ ⴰⴱⴷⵍⵎⴰⴷⵊⵉⴷ ⵟⴱⴱⵓⵓⵏ, ⵉ ⵡⵉⴷ ⵜⵃⵓⵣⴰ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰ-ⴰ ⵏ ⵡⴰⵟⴰⵏ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵟⵙⵎⵔⵜ (ⵛⵓⴹⵉⴷ-19), ⵢⵡⵡⴹ ⵖⵔ 322.000 ⵏ ⵢⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ, ⵉ ⴷ-ⵏⵏⴰⵏ ⴷⴳ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵓⴳⵏⵙⵓ.

ⴰⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓⵇⴰⵛⵓⵛ /ⴻⵜⴰⴱⵉⴱ.ⴷⵣ : ⵓⴳⴰⵔ ⵏ 2.600 ⵉ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⵉⵔⵣⵉ ⵜⴰⵙⵏⴰⵊⵢⴰⵏⵜ ⵙⴻⴳ ⵜⴰⴳⴳⴰⵔⴰ ⵏ ⵎⴻⵖⵔⴻⵙ ⴰⵔ ⴰⵙⵙ-ⴰ

ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ 07 ⵢⵓⵍⵢⵓ 2020 - 16:42
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ - ⵓⴳⴰⵔ ⵏ 2.600 ⵏ ⵢⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⵉ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⵉⵔⵣⵉ ⵜⴰⵙⵏⴰⵊⵢⴰⵏⵜ ⵙ ⵡⴰⵍⵍⴰⵍ ⵏ ⵉⵏⵜⴻⵔⵏⴻⵜ, ⵍⴰⴷⵖⴰ ⵡⵉⴷ ⵢⴻⵔⵣⴰ ⵡⴰⵟⴰⵏ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓⵇⴰⵛⵓⵛ (ⵛⵓⴱⵉⴷ-19), ⵙⴻⴳ ⵜⴰⴳⴳⴰⵔⴰ ⵏ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⵏ ⵎⴻⵖⵔⴻⵙ ⴰⵏⴻⴳⴳⴰⵔⵓ ⴰⵔ ⴰⵙⵙ-ⴰ, ⴰⵢⴰ ⵙ ⵓⵎⴻⵥⵍⵓ ⴰⵙⵏⴰⵊⵢⴰⵏ ⴻⵜⴰⴱⵉⴱ.ⴷⵣ, ⵢⴻⴼⴽⴰ ⵉ ⵓⵖⴻⵔⵎⴰⵏ ⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉ…
×

Erreur

Youtube module: Couldn't get data because API incorrect or empty resource. Please check again module setting.

Items filtered by date: ⵛⵜⴻⵎⴱⴻⵕ 2019
ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ, 30 ⵛⵜⴻⵎⴱⴻⵕ 2019 11:47

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵏⵏⴰⵏ-ⴷ ⵢⵉⵎⴻⵥⵍⴰ ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ (ⵍⵃⴻⴷⴷ), ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵔⵥⴻⵎ ⵡⴰⵀⵉⵍ ⵏ ⵓⵙⵙⵉⴳⴳⴻⵣ ⵖⴻⵔ ⵜⵏⴻⵣⴷⵓⵖⵜ ⵜⴰⵙⵎⴰⵍⴰⵏⵜ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵍⵍⴻⵏ (ⵍⴱⴰ) ⴳⴰⵔ 1 ⵖⴻⵔ 30 ⵜⵓⴱⴻⵕ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ.

Publié dans : ⵜⴰⵎⵉⵡⵉⵏ
ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ, 30 ⵛⵜⴻⵎⴱⴻⵕ 2019 11:43

ⵏⴰⵉⵔⵓⴱⵉ – ⵓⵙⵎ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⵄⴻⴷⴷⴰ ⵖⴻⵔ ⵜⴰⴽⴽⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⴽⴻⵎⵎⵓⵛⵉⵏ ⵏ ⵜⴻⵎⵖⵓⵏⵜ ⵏ ⵢⵉⵍⵖⵓⵖⴻⵏ ⵏ ⵜⵛⵉⵔⴹⴰⵔⵜ ⵏ ⵜⴻⴼⵔⵉⵇⵜ ⴷⴻⴼⴼⵉⵔ ⵎⴰ ⵜⴻⵔⵏⴰ ⵜⴰⵖⵍⴰⵎⵜ ⵜⴰⴽⴻⵏⵢⴰⵏⵜ ⵏ ⴳⵓⵔ ⵎⴰⵀⵉⴰ ⵙ 2 ⵖⴻⵔ 0, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ (ⵍⵃⴻⴷⴷ), ⴷⴻⴳ ⵓⵙⴰⵔⵉⵔ ⵏ ⴽⴰⵙⴰⵔⴰⵏⵉ ⴷⴻⴳ ⵏⴰⵉⵔⵓⴱⵉ, ⴷⴻⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵜⵉⵙ 16 ⵏ ⵜⴳⴰⵔⴰⵏⵜ (ⵜⵉⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⵜⵓⵇⵇⵍⴰ) ⵏ ⵜⵢⴰⴽⴰ-ⴰ ⵜⴰⴼⵔⵉⵇⵉⵜ.

Publié dans : ⴰⴷⴷⴰⵍ
ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ, 30 ⵛⵜⴻⵎⴱⴻⵕ 2019 11:25

ⵛⵛⴰⵀⵉⴷ ⵍⵃⴰⴼⴻⴹ (ⵉⴳⵔⵓⵔⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⵣⵔⴰⵣⴰⵖⴻⵏ ⵉⵡⵏⵉⵔⵉⵢⴻⵏ) – ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⴰⵡⵏⵉⵔⵉ, ⴱⵔⴰⵀⵉⵎ ⴳⵀⴰⵍⵉ, ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷⴰⵖ ⴷ ⴰⵎⴰⵔⵓ ⴰⵎⴰⵜⵓ ⵏ ⵜⴻⵔⵏⵉ ⵏ ⴱⵓⵍⵉⵙⴰⵔⵢⵓ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ (ⵍⵃⴻⴷⴷ), ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵜⴰⵎⵙⴰⵍⵜ ⵜⴰⵡⵏⵉⵔⵉⵜ ⵙⵉⵎⴰⵍ ⵍⴰ ⴷ-ⵜⵔⴻⴱⴱⴻⵃ ⴰⵏⵔⴰⵔ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⵏⴰⴹⵜ, ⴷⴻⴳ ⵜⴻⴼⵔⵉⵇⵜ ⴷ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ, ⵓⵍⴰ ⵎⴰ ⴰⵏⴻⵡⴷⴰⴳ ⴰⵎⴻⵕⵕⵓⴽⵉ ⵍⴰ ⵢⴻⵜⵜⴰⵔⴻⵎ ⴰⴷ ⵜⵜ-ⵢⴻⵄⵣⴻⵍ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⵢⴻⵔⴳⴻⵍ ⴰⴱⵔⵉⴷ ⵉ ⵜⵔⴻⵏⵏⴰⵡⵉⵏ ⵜⵉⴷⵉⵒⵍⵓⵎⴰⵜⵉⵢⵉⵏ ⵏ ⵓⵖⵔⴻⴼ ⴰⵡⵏⵉⵔⵉ.

Publié dans : ⴰⵎⴰⴷⴰⵍ
ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ, 30 ⵛⵜⴻⵎⴱⴻⵕ 2019 11:10

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⴰⵀⵉⵍ ⵏ ⵜⵓⵥⵓⵜ ⵏ ⵢⵉⵙⴻⴽⵍⴰ ⵏ « ⵡⵓⴳⴳⵓⴳ ⴰⵣⴻⴳⵣⴰⵡ » ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⴱⴷⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵙⴻⴳⴳⴰⵙⴻⵏ ⵏ 1970 ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⴰⴷ ⵜ-ⵉⴷ-ⵙⴷⵓⵇⵇⵙⴻⵏ ⵙ ⵢⵉⴽⴻⵜⵜⵓⵔⴻⵏ ⵓⵙⵙⵏⴰⵏⴻⵏ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵙ ⵜⴻⵜⵡⵉⵍⵉⵏ ⴷ ⵜⵉⵙⴼⴰⵔⴰⵏⵉⵏ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ (ⵍⵃⴻⴷⴷ), ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ, ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⴽⴻⵔⵔⴰⵣⵜ, ⵛⵀⴻⵔⵉⴼ ⵓⵎⴰⵔⵉ.

Publié dans : ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ
ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ, 30 ⵛⵜⴻⵎⴱⴻⵕ 2019 11:01

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵜⴰⵥⵔⵉⴳⵜ ⵜⵉⵙ 12 ⵏ ⵜⴼⴰⵙⴽⴰ ⵜⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵣⴰⵡⴰⴳ ⵏ ⵡⵓⵏⵓⵖⴻⵏ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⴰⴷ ⴷ-ⵜⵉⵍⵉ ⴳⴰⵔ 1 ⴷ 5 ⵜⵓⴱⴻⵕ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⵜⴻⵎⵎⴰⴳⴻⵔ 90 ⵏ ⵢⵉⵏⴰⵥⵓⵔⴻⵏ ⵙⴻⴳ 15 ⵏ ⵜⵎⵓⵔⴰ, ⴳⴰⵔ-ⴰⵙⴻⵏⵜ ⵉⵡⴰⵏⴰⴽⴻⵏ ⵢⴻⴷⴷⵓⴽⴽⵍⴻⵏ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷ ⵜⵉⵏⴻⴱⴳⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⴻⵔⵀⵓ ⵙ ⵓⵜⵜⴻⴽⴽⵉ ⵏ 15 ⵏ ⵢⵉⵎⵙⵓⵏⵖⴻⵏ.

ⴰⵟⴰⵙ ⵏ ⵢⵉⵔⵎⵓⴷⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⵙⴻⴷⵀⵓ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵢⵉⵍⵉⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵥⵔⵉⴳⵜ-ⴰ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⵟⵟⴼⴻⵏ 5 ⵏ ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⴷ-ⵜⵉⵍⵉ ⴷⴻⴳ ⵓⵎⵕⴰⵃ ⵏ ⵔⵉⴰⴷⵀ ⴻⵍ ⴼⴻⵜⵀ, ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ. ⵉⵔⵎⵓⴷⴻⵏ-ⴰ ⴰⴷ ⵜⵜⴻⴽⴽⵉⵏ ⴷⴻⴳ-ⵙⴻⵏ 50 ⵏ ⵢⵉⵏⴰⵥⵓⵔⴻⵏ ⵉⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵢⴻⵏ ⴷ 42 ⵏ ⵢⵉⵏⴰⵥⵓⵔⴻⵏ ⵉⵡⴻⵔⴷⴰⵏⵉⵢⴻⵏ, ⴳⴰⵔ-ⴰⵙⴻⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵢⵉⵎⵙⵓⵏⵖⴻⵏ ⵉⵎⴰⵔⵉⴽⴰⵏⵉⵢⴻⵏ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵢⴻⴳⴳⴻⵏⵙⴻⵙⴻⵏ ⴽⵔⴰ ⵙⴻⴳ ⵜⴻⵥⵔⵉⴳⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⵣⴰⵡⴰⵏⴻⵏ ⵏ ⵡⵓⵏⵓⵖⴻⵏ ⵎⴻⵛⵀⵓⵕⴻⵏ ⴰⴽⴽ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴰⵏⴰⴽⴻⵏ ⵢⴻⴷⵓⴽⴽⵍⴻⵏ ⴰⵎ « ⵎⴰⵔⵠⴻⵍ » (1939) ⴷ « ⴷⵛ ⵛⵧⵎⵉⵛⵙ » (1934).

ⵙⴻⴳ ⵢⵉⴷⵉⵙ ⵏⵉⴹⴻⵏ, ⴰⴷ ⵜⵜⴻⴽⴽⵉⵏ ⴷⴰⵖ ⵢⵉⵎⴰⵥⵔⴰⴳⴻⵏ ⵉⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵢⴻⵏ ⵢⴻⵎⵎⵓⵣⵣⴳⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵣⴰⵡⴰⴳⴻⵏ ⵏ ⵡⵓⵏⵓⵖⴻⵏ ⴰⵎ « ⴷⴰⵍⵉⵎⴻⵏ » ⴷ « ⵣ-ⵍⵉⵏⴽ ».

ⴳⴰⵔ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⵜⵜⴻⴽⴽⵉⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⴼⴰⵙⴽⴰ-ⴰ, ⵍⵍⴰⵏⵜ ⴱⵉⵍⵊⵉⴽ, ⵙⵒⴻⵏⵢⵓⵍ, ⴽⵓⴱⴰ ⴷ ⵒⵓⵍⵓⵏⵢⴰ ⴰⵔⴰ ⵉⵃⴻⴷⵕⴻⵏ ⵉ ⵜⵉⴽⴽⴻⵍⵜ ⵜⴰⵎⴻⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⴷⴻⴳ ⵜⴼⴰⵙⴽⴰ-ⴰ. ⵙ ⵡⴰⵢⴰ, ⴰⴳⴷⵓⴷ ⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉ ⴰⴷ ⵜ-ⵉⴷ-ⵜⵚⴰⵃ ⵜⴻⴳⵏⵉⵜ ⴰⴷ ⵢⴻⵙⵙⴻⵏ ⴰⵎⴻⴽⵍⴰ ⴰⵒⵓⵍⵓⵏⵉ ⴳⵔⵣⴻⴳⵧⵔⵣ ⵔⵧⵙⵉⵏⵙⴽⵉ, ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵙⵏⴻⵏ ⵍⴰⴷⵖⴰ ⵙ ⵓⵎⴰⵣⵔⴰⵔ-ⵏⵏⴻⵙ ⵏ « ⵜⵀⵧⵔⴳⴰⵍ » (1977-2018) ⴰⵢ ⴷ-ⵉⵃⴻⴽⴽⵓⵏ ⵖⴻⴼ ⵢⵉⵠⵉⴽⵉⵏⴳⴻⵏ ⵉⴱⴰⵕⴱⴰⵕⴻⵏ.

Publié dans : ⵉⴷⵍⴻⵙ
ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ, 30 ⵛⵜⴻⵎⴱⴻⵕ 2019 10:59

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵢⴻⵣⵎⴻⵍ ⵓⵖⴻⵍⵍⴰ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴰⴽ, ⴰⴱⴷⴻⵍⴽⴰⴷⴻⵔ ⴱⴻⵏⵙⴰⵍⴰⵀ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ (ⵍⵃⴻⴷⴷ), ⵙⴻⵎⵎⵓⵙ (5) ⵏ ⵜⴰⵏⴰⴹⵉⵏ ⵜⵉⵙⴻⵍⵡⴰⵢⴰⵏⵉⵏ, ⴳⴰⵔ-ⴰⵙⴻⵏⵜ ⴽⵓⵥⴻⵜ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⴰⵡⴻⵎⵎⴻⵕ ⵏ ⵢⵉⵎⵜⴰⵡⴰⵢⴻⵏ ⵏ ⵓⵏⵎⵉⵔⴻⴳ ⴷ ⵜⵙⴻⴽⵜⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⵙⴻⴳⵓⵣ ⵙ ⵓⵇⴰⴷⴻⵔ ⵏ ⵓⵎⴰⴳⵔⴰⴷ 91-9 ⵏ ⵜⵎⴻⵏⴹⴰⵡⵜ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ ⵏ ⵜⵙⴻⵍⵡⵉⵜ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ.

Publié dans : ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ
ⵍⵃⴻⴷⴷ, 29 ⵛⵜⴻⵎⴱⴻⵕ 2019 16:37

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⴰⵊⵉⵏⵉⵔⴰⵍ ⵏ ⵜⴼⴻⴽⴽⴰ ⵏ ⵜⵔⴻⴷⵙⴰ, ⴰⵀⵎⴻⴷ ⴳⴰïⴷ ⵙⴰⵍⴰⵀ, ⴰⵏⵎⴰⵣⵓⵍ ⵏ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⴻⵎⵃⴰⴷⴷⵉⵜ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ, ⴰⵖⴻⵍⵍⴰ ⵏ ⵢⵉⴼⴻⵙⵢⴰⵏⴻⵏ ⵏ ⵜⵔⴻⴷⵙⴰ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⵙⴻⵔⵜⴰⵏⵜ, ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ (ⵍⵃⴻⴷⴷ) ⴷⴻⴳ ⵡⴻⵀⵔⴰⵏ, ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵏⴵⴰⵃ ⵏ ⵓⵙⵉⵀⴰⵔ ⵏ ⵜⵙⴻⵍⵡⴰⵢⴰⵏⵜⵏ ⵏ 12 ⴷⵓⵊⴻⵎⴱⴻⵔ ⵉ ⴷ-ⵉⵜⴻⴷⴷⵓⵏ ⵓⵍⴰⵛ ⴷⴻⴳ-ⵙ ‘’ⵛⵛⴻⴽ’’ ⵉ ⵓⵖⵔⴻⴼ ⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉ ‘’ⴰⵀⴻⴳⴳⴰⵔ’’, ⵢⴻⵏⵏⵓⵎⴻⵏ ⵢⴻⵜⵜⵇⴰⴱⴰⵍ.

Publié dans : ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ
ⵍⵃⴻⴷⴷ, 29 ⵛⵜⴻⵎⴱⴻⵕ 2019 13:19

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵓⵎⴰⵀⵉⵍ, ⵜⵉⴷⵊⴰⵏⵉ ⵀⴰⵙⵙⴰⵏ ⵀⴰⴷⴷⴰⵎ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ (ⵙⵙⴻⴱⵜ) ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ, ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴳⴻⵣⴷⵓ-ⵏⵏⴻⵙ ⵍⴰ ⴷ-ⵢⴻⵙⵏⴻⴳⵎⴰⵢ ⴰⵀⵉⵍⴻⵏ ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵓⵙⵙⵉⴼⵙⴻⵙ ⵏ ⵜⵙⴻⴽⴽⵉⵔⵉⵏ ⵜⵉⴷⴻⴱⵍⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵓⴹⵎⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⴻⵥⵍⵓ ⴰⵏⴰⴳⴷⵓⴷ ⵏ ⵜⵖⴰⵔⴰ.

Publié dans : ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ
ⵍⵃⴻⴷⴷ, 29 ⵛⵜⴻⵎⴱⴻⵕ 2019 11:37

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵢⴻⴱⴷⴰ-ⴷ ⵓⵊⵉⵏⵉⵕⴰⵍ ⵏ ⵜⴼⴻⴽⴽⴰ ⵏ ⵜⵔⴻⴷⵙⴰ, ⴰⵀⵎⴻⴷ ⴳⴰⵉⴷ ⵙⴰⵍⴰⵀ, ⴰⵏⵎⴰⵣⵓⵍ ⵏ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⴻⵎⵃⴰⴷⴷⵉⵜ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ (ⵙⵙⴻⴱⵜ), ⵜⵉⵔⵣⵉ ⵏ ⵓⵎⴰⵀⵉⵍ ⴷ ⵓⵙⵙⴻⴼⵇⴻⴷ ⵖⴻⴼ ⵜⴻⵎⵏⴰⴹⵜ ⵜⴰⵔⴻⴷⵙⴰⵏⵜ ⵜⵉⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⴷⴻⴳ ⵡⴻⵀⵕⴰⵏ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ ⵏ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵜⴻⵎⵃⴰⴷⴷⵉⵜ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ.

Publié dans : ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ
ⵍⵃⴻⴷⴷ, 29 ⵛⵜⴻⵎⴱⴻⵕ 2019 11:30

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⴰⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵥⵍⴰ ⵉⵡⴻⵔⴷⴰⵏⵉⵢⴻⵏ, ⵙⴰⴱⵔⵉ ⴱⵓⴽⴰⴷⵓⵎ ⵢⴻⵎⴷⵉⵡⴻⵏⵏⵉ, ⴷⴻⴳ ⵏⴻⵡ ⵢⵧⵔⴽ, ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵢⵉⵎⵜⵉⵍⴻⵏ-ⵉⵙ ⵢⴻⵔⵏⴰ ⵉⵏⴻⵎⵀⴰⵍⴻⵏ ⵏ ⵜⵓⴷⴷⵙⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⵏⴰⴹⴰⵏⵉⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⴻⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵉⵏ, ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ (ⵍⴵⴻⵎⵄⴰ) ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵥⵍⴰ ⵉⵡⴻⵔⴷⴰⵏⵉⵢⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ.

Publié dans : ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ