×

Erreur

Youtube module: Couldn't get data because API incorrect or empty resource. Please check again module setting.

Items filtered by date: ⵖⵓⵛⵜ 2019
ⵍⵃⴻⴷⴷ, 11 ⵖⵓⵛⵜ 2019 12:44

 

ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⵖⵜ- ⴰⵖⵍⵍⴰ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴽ, ⵎⴰⵙⵙ ⴰⴱⴷⵍⴽⴰⴷⵔ ⴱⵏⵙⴰⵍⴰⵀ, ⵢⵥⵓⵍ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵃⴷ ⵜⴰⵚⴱⵃⵉⵜ ⵜⴰⵥⴰⵍⵍⵉⵜ ⵏ ⵍⵄⵉⴷ ⴰⵎⵇⵔⴰ ⴳⴰⵔ ⴰⵜⴰⵙ ⵏ ⵍⵎⵓⵎⵏⵉⵏ ⴷⴳ ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⴳⵏⵉⵜ ⵏ ⵍⵀⵏⴰ ⴰⴽⴽⴷ ⵜⵍⵡⵉⵜ.

Publié dans : ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ
ⵍⵊⴻⵎⵄⴰ, 09 ⵖⵓⵛⵜ 2019 13:23

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴰΓⵜ- ⴰⵖⴻⵍⵍⴰ ⵓⵡⴰⵏⴰⴽ, ⴰⴱⴷⴻⵍⴽⴰⴷⴻⵔ ⴱⴻⵏⵙⴰⵍⴰⵀ ⵢⴻⵙⵙⴻⵔⵙ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴰⵅⵎⵉⵙ, ⵎⴰⵙⵙⴰ ⴼⴰⵔⵉⴷⴰ ⴱⴻⵏⵢⴰⵀⵉⴰ ⴷ ⵜⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢⵜ ⵓⵙⴻⵇⵇⴰⵎⵓ ⵓⵡⴰⵏⴰⴽ, ⵉⴷ-ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵡⵓⵍⵖⵓ ⵏ ⵜⵙⴻⵍⵡⵉⵜ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ.

Publié dans : ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ
ⵍⵊⴻⵎⵄⴰ, 09 ⵖⵓⵛⵜ 2019 13:22

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴰΓⵜ- ⴰⵊⵉⵏⵉⵕⴰⵍ ⵏ ⵜⴼⴻⴽⴽⴰ ⵜⴰⵔⴻⴷⵙⴰⵏⵜ, ⴰⵀⵎⴻⴷ ⴳⴰïⴷ ⵙⴰⵍⴰⵀ, ⴰⵏⵎⴰⵣⵓⵍ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⴻⵎⵃⴰⴷⴷⵉⵜ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ, ⴰⵖⴻⵍⵍⴰ ⴰⵎⵓⵇⵕⴰⵏ ⵏ ⵢⵉⴳⴻⵏ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⴰⵖⴻⵔⴼⴰⵏ (ⴰⵏⵒ), ⵢⵓⵍⴻⵙ ⴰⵡⴻⴽⴽⴻⴷ ⵉ ⵜⵎⵓⵖⵍⵉ ⵓⵔ ⵏⴻⵜⵜⴱⴻⴷⴷⵉⵍ ⵏ ⵜⵔⴻⴷⵙⴰ ⵍⴰⴷⵖⴰ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ "ⵜⵓⵟⵟⴼⴰ-ⵏⵏⴻⵙ" ⴷⴻⴳ ⵓⵙⵓⵔⵔⵉⴼ ⴰⵎⴻⵏⴷⴰⵡⴰⵏ, ⴰⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵜⵉⵔⵣⴰ ⵓⵙⴻⴼⵇⴻⴷ ⵢⴻⵅⴷⴻⵎ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴰⵅⵎⵉⵙ ⵖⴻⵔ ⵜⴻⵎⵏⴰⴹⵜ ⵜⴰⵙⴻⵔⴷⴰⵙⴰⵏⵜ ⵜⴰⵎⴻⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⵍⴻⴱⵍⵉⴷⴰ.

Publié dans : ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ
ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ, 08 ⵖⵓⵛⵜ 2019 14:29

ⴱⵓⵎⴻⵔⴷⴰⵙ – ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⴰⵡⵏⵉⵔⵉ, ⴱⵔⴰⵀⵉⵎ ⴳⵀⴰⵍⵉ ⵢⴻⵔⵔⴰ ⵜⴰⵊⵎⵉⵍⵜ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵔⴰⵙ (ⵍⴰⵔⴻⴱⵄⴰ) ⴷⴻⴳ ⴱⵓⵎⴻⵔⴷⴰⵙ, ⵉ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵖⴻⴼ ⵜⴻⵍⵍⴰⵍⵜ-ⵉⵙ ⵉ ⵓⵖⵔⴻⴼ ⴰⵡⵏⵉⵔⵉ ⴷⴻⴳ ⵓⵎⴻⵏⵏⵓⵖ-ⵉⵙ ⵖⴻⴼ ⵓⵣⴰⵔⵓⴳ, ⵢⴻⵔⵏⴰ ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵙ ⵣⵣⵓⵅ ⵉ ⵍⴰ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⴰⴷⴷⴰⵎ ⵓⵖⵔⴻⴼ ⴰⵡⵏⵉⵔⵉ ⵙⴻⴳ ⵜⴻⵔⵎⵉⵜ ⵜⴰⴱⴰⵖⵓⵔⵜ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ.

Publié dans : ⴰⵎⴰⴷⴰⵍ
ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ, 08 ⵖⵓⵛⵜ 2019 14:00

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵢⴻⵖⵜⴻⵙ ⵓⵏⴰⴱⴰⴹ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵔⴰⵙ (ⵍⵔⴻⴱⵄⴰ), ⵉ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵢⴻⴷⴷⴻⵎ ⵉⵖⵜⴰⵙⴻⵏ ⵙ ⵓⵃⵉⵔⵉ ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵓⵙⴰⴹⵓⴼ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵢⵉⵍⵓⴳⵏⴻⵏ ⵉ ⵓⵃⵔⴰⵣ ⵏ ⵡⴰⴽⴽ ⵜⵉⵔⵎⵉⵚⵉⵏ ⵜⵉⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵉⵏ ⵜⵓⵙⵍⵉⴳⵉⵏ, ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰ ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵡⵡⵉ ⵡⵓⴳⵓⵔ ⵏ ⵜⵓⵟⵟⴼⴰ ⵏ ⵢⵉⵎⴰⵡⵍⴰⵏ-ⵏⵙⴻⵏⵜ, ⵉ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵏⵃⴰⵔⴻⴱ ⵖⴻⴼ ⵜⴻⵣⵎⴻⵔⵜ ⵏ ⵓⴼⴰⵔⴻⵙ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵢⵉⵎⴻⴹⵇⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⵀⵉⵍ, ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵥⵍⴰ ⵏ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⴻⵣⵡⴰⵔⵓ.

ⵜⵉⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⵓⵏⴰⴱⴰⴹ, ⵉ ⴷ-ⵢⴻⴹⵔⴰⵏ ⴷⴷⴰⵡ ⵏ ⵜⵙⴻⵍⵡⵉⵜ ⵏ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⴻⵣⵡⴰⵔⵓ, ⵏⵓⵔⴻⴷⴷⵉⵏ ⴱⴻⴷⵡⵉ, ⵢⴻⵙⵙⵉⵙⵙⴻⵏ-ⴰⵙ-ⴷ ⴰⴼⵙⵉⵔ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⵉⵥⵔⴰⴼ, ⵎⵓⵀⴰⵎⵎⴻⴷ ⵍⵓⴽⴰⵍ, ⵖⴻⴼ ⵢⵉⴳⵎⴰⴹ ⵏ ⵓⵎⴰⵀⵉⵍ ⵏ ⵜⴻⵙⵎⵉⵍⵜ ⵜⴰⴳⵔⴰⴳⵣⵓⵎⵜ ⵏ ⵓⴹⴼⴰⵔ ⵏ ⵢⵉⵔⵎⵓⴷⴻⵏ ⵉⴷⴰⵎⵙⴰⵏⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵃⴰⵔⴻⴱ ⵖⴻⴼ ⵓⴼⴻⵛⴽⵓ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⵏ ⵓⴼⴰⵔⴻⵙ, ⵉ ⵢⴻⵔⵏⴰ ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⵓⵖⴱⴰⵍⵓ-ⵏⵏⵉ.

ⴰⴼⵙⵉⵔ-ⵏⵏⵉ ⴷⴻⴳ-ⵙ ‘’ⴰⵙⵉⴹⴻⵏ ⵙ ⵜⵙⴻⴷⴷⵉ ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰ ⵏ ⵜⴻⵕⵎⵉⵙⵉⵏ ⵜⵉⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵉⵏ ⵜⵓⵙⵍⵉⴷⵉⵏ ⵢⴻⵙⵄⴰⵏ ⵓⴳⵓⵔⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵔⵎⵓⴷⴻⵏ-ⵏⵙⴻⵏⵜ, ⵙⴻⴳ ⵜⴻⵟⵟⴻⴼ ⵜⴻⵖⴷⴻⵎⵜ ⵉⵎⴰⵡⵍⴰⵏ-ⵏⵙⴻⵏⵜ’’.

Publié dans : ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ
ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ, 08 ⵖⵓⵛⵜ 2019 13:55

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⴰⵡⵏⵉⵔⵉ, ⴱⵔⴰⵀⵉⵎ ⴳⵀⴰⵍⵉ, ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵔⴰⵙ (ⵍⴰⵔⴻⴱⵄⴰ) ⴷⴻⴳ ⴱⵓⵎⴻⵔⴷⴰⵙ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰ ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜ ⵜⴰⵡⵏⵉⵔⵉⵜ ⵜⴰⵎⴰⴳⴷⴰⵢⵜ (ⵔⴰⵙⴷ) ⴷ ⵜⵉⵍⴰⵡⵜ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ, ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⴰⵏⵜ, ⵜⴰⵎⴻⵏⵥⴰⵡⴰⵏⵜ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⴷⴰⵖⴻⵏ ⴷ ⵜⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ ⵓⵔ ⵏⴻⵜⵜⴱⴻⴷⴷⵉⵍ ⴰⵔⴰ ⵓⵔ ⵏⴻⵣⵎⵉⵔ ⴰⴷ ⵜⵜ-ⵏⴻⵏⴽⴻⵔ ⵓⵔ ⵏⴻⵣⵎⵉⵔ ⴰⴷ-ⵜⵜ-ⵏⴻⵙⵙⵉⵏⴻⴼ, ⵢⴻⵣⵣⵉⵔⴻⴳ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵢⴻⵡⵡⴻⴹ-ⴷ ⵡⴰⴽⵓⴷ ⵜⵓⵔⴰ ⵖⴻⴼ ⵔⴱⴰⵟ ⴰⴷ ⵜⴻⴷⴷⴻⵎ ⵜⴰⵎⴰⵙⵉⵜ-ⵉⵙ ⵙⴷⴰⵜ ⵜⵉⵍⴰⵡⵜ-ⴰ ⵜⴰⴳⴰⵎⴰⵏⵜ.

Publié dans : ⴰⵎⴰⴷⴰⵍ
ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ, 08 ⵖⵓⵛⵜ 2019 11:03

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴰΓⵜ - ⴰⵎⵙⴰⵔⴻⵣ ⵏ ⵜⴻⴳⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⴷⵉⵡⴻⵏⵏⵉ, ⴽⴰⵔⵉⵎ ⵢⵧⵓⵏⴻⵙ ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ-ⴷ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴰⵅⵎⵉⵙ ⴷⵉ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ, ⴰⵙⵓⴼⴻⵖ ⵏ ⵏⴰⴷⵉⵔ ⴼⴻⵜⵉⵙⵙⵉ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵟⵟⴻⴼ ⴷⵉ ⵄⴻⵏⵏⴰⴱⴰ ⵉⵎⵉ ⵢⴻⵔⴼⴻⴷ ⵜⴰⴽⴱⴰⴱⵜ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⴻⵏ ⴷⵉ ⵜⵎⴻⵙⴱⴰⵏⵉⵢⵉⵏ ⵏ ⵜⴻⵍⵡⵉⵜ.

Publié dans : ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ
ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ, 08 ⵖⵓⵛⵜ 2019 11:02

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴰΓⵜ - ⵜⴰⵙⴻⵇⵇⴰⵎⵓⵜ ⵜⴰⵙⴻⵔⵜⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⴻⴳⵔⴰⵡⵜ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⴷⵉⵡⴻⵏⵏⵉ ⵜⴻⵅⴷⴻⵎ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴰⵔⴻⴱⵄⴰ ⴷⵉ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴰⵖⵜ, ⴰⵏⴻⵊⵎⵓⵄ ⴰⵎⴻⵣⵡⴰⵔⵓ ⴰⴽⴽ ⴷ ⵢⵉⵄⴻⴳⴳⴰⵍⴻⵏ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⵏ ⵍⵃⵉⵔⴰⴽ ⴰⵖⴻⵔⴼⴰⵏ, ⴰⵏⴷⴰ ⵢⵓⵣⵣⴻⵍ ⵡⴰⵡⴰⵍ ⵖⴻⴼ ⵓⵙⴻⵄⵊⴻⵍ ⵏ ⵓⵙⵓⵔⵔⵉⴼ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⴰⵙⵓⴷⴷⴻⵙ ⵏ ⵜⴻⴼⵔⴰⵏⵜ ⵜⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢⴰⵏⵜ ⵎⴻⴱⵍⴰ ⵎⴰ ⵜⴻⵍⵍⴰ-ⴷ ⵜⵓⵖⴰⵍⵉⵏ ⵖⴻⵔ ⵜⴰⵍⵍⵉⵜ ⵜⵓⵄⴹⵉⵍⴰⵏⵜ, ⴷ-ⵉⴱⴻⴳⴳⵏⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵙⴻⴳⴳⴰⵙⴻⵏ ⵏ 90 ⴱⴻⵍⵍⵉ ⵎⴰⵞⵉ ⴷ ⴰⴱⵔⵉⴷ ⵢⴻⵙⵙⵓⴼⵓⵖⴻⵏ.

Publié dans : ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ
ⵍⴰⵕⴻⴱⵄⴰ, 07 ⵖⵓⵛⵜ 2019 16:12

ⵇⵙⴻⵏⵟⵉⵏⴰ – ‘’ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴻⵣⵎⴻⵔ ⵓⵔ ⴷ-ⵜⴻⵜⵜⴰⴵⴻⵡ ⴰⵔⴰ ⴰⵙⴻⴳⴳⴰⵙ-ⴰ ⵜⵉⵎⵥⵉⵏ’’, ⵉ ⴷ-ⵉⵛⴰⵔ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ (ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ) ⵜⴰⵎⴻⴷⴷⵉⵜ ⴷⴻⴳ ⵇⵙⴻⵏⵟⵉⵏⴰ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⴽⴻⵔⵔⴰⵣⵜ, ⵛⵀⴻⵔⵉⴼ ⵓⵎⴰⵔⵉ.

Publié dans : ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ
ⵍⴰⵕⴻⴱⵄⴰ, 07 ⵖⵓⵛⵜ 2019 15:57

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ - ⴰⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⵡⴻⵏⵏⴰⴹⵜ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⴻⵥⵡⴻⵔⵜ ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⵓⵖⴰⵍⴻⵏ ⵢⴻⵖⴰ-ⴷ ⵉ ⵡⴰⴽⴽ ⵢⵉⵖⴻⵍⵍⴰⵜⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⴳⴻⵣⴷⴰ ⵉ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵙⴳⴻⵔⵡⴻⵏ ⴰⴽⴽ ⴰⵍⵍⴰⵍⴻⵏ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴰⴷ ⵙⵉⵣⴻⴷⴳⴻⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰ ⵙⴻⴳ ⴰⵔⴰ ⵜⴻⴽⴼⵓ ⵜⵎⴻⵣⵍⵉⵡⵜ ⵏ ⵡⴰⴽⵔⴰⵔⴻⵏ ⵏ ⵍⵄⵉⴷ, ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ (ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ) ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ ⵏ ⵓⵖⵍⵉⴼ.

ⵛⵀⴰⵏⴻⴳⵔⵉⵀⴰ : ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴰⴷ ⵏⴻⵙⵎⴻⵎⵎⵉ ⵉⵙⴻⴼⵔⴰⵏ ⵉⵎⴻⵙⵖⴰⵔⴰⵏⴻⵏ ⵎⵉ ⴰⵔⴰ ⵏⵙⴻⵔⵙ ⴰⵍⴱⴰⵄⴹ ⴷⴻⴳ ⵓⵎⴹⵉⵇ ⵏⴻⵖ ⴷⴻⴳ ⵜⵡⵓⵔⵉ

ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ 14 ⵢⵓⵍⵢⵓ 2020 - 12:11
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⴰⵖⴻⵍⵍⴰ ⵏ ⵢⵉⴼⴻⵙⵢⴰⵏⴻⵏ ⵏ ⵜⵔⴻⴷⵙⴰ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⵖⴻⵔⴼⴰⵏⵜ, ⴰⵊⵉⵏⵉⵔⴰⵍ ⴰⵎⴻⵇⵇⵔⴰⵏ ⵏ ⵜⴼⴻⴽⴽⴰ ⵏ ⵜⵔⴻⴷⵙⴰ ⵙⴰïⴷ ⵛⵀⴰⵏⴻⴳⵔⵉⵀⴰ, ⵢⴻⵖⴷⴻⴱⴱⴰ ⴰⵙⵙ ⵓⵢⵏⴰⵙ (ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ) ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵔⴻⴳⵍⴰ ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴰⴷ ⵏⴻⵙⵎⴻⵎⵎⵉ "ⵉⵙⴻⴼⵔⴰⵏ ⵉⵎⴻⵙⵖⴰⵔⴰⵏⴻⵏ", ⵎⵉ ⴰⵔⴰ ⵏⵙⴻⵔⵙ ⴰⵍⴱⴰⵄⴹ ⴷⴻⴳ ⵓⵎⴹⵉⵇ ⵏⴻⵖ ⴷⴻⴳ ⵜⵡⵓⵔⵉ, ⵙ ⵓⴼⵔⴰⵏ ⵏ ⵢⵉⵔⴳⴰⵣⴻⵏ "ⵢⴻⴽⵍⴰⵍⴻⵏ ⵓⴳⴰⵔ",…
Exit

ⵓⵔⵔⵉⴳⴻⵏ ⵉⵙⵏⴰⵊⵢⴰⵏⴻⵏ: ⵉⵎⵙⴻⵎⵀⴰⵍ ⵡⴻⵊⴷⴻⵏ ⴰⴷ ⵎⵢⴰⵍⵍⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵇⴰⴱⵍⴻⵏ ⴰⵙⵓⵜⴻⵔ

ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ 09 ⵢⵓⵍⵢⵓ 2020 - 15:58
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⴽⵔⴰⴹⵜ-ⵏⵏⵉ ⵏ ⵜⴻⵕⵎⵉⵙⵉⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⴼⴰⵔⴰⵙⴻⵏ ⵓⵔⵔⵉⴳⴻⵏ ⵉⵙⵏⴰⵊⵢⴰⵏⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵡⴻⵊⴷⴻⵏⵜ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵎⵢⴰⵍⵍⴻⵏⵜ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⴼⴰⵔⵙⴻⵏⵜ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⵙⴷⴻⴳⵔⴻⵏⵜ ⵉⴼⴰⵔⵉⵙⴻⵏ-ⵏⵙⴻⵏⵜ ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵓⵇⴰⴱⴻⵍ ⵏ ⵓⵙⵓⵜⴻⵔ ⵉⵔⴻⵏⵏⵓⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⴽⴽⴰⵏ ⵙⴻⴳ ⵢⵉⵖⵙⵓⵔⴻⵏ ⵏ ⵜⴷⴰⵡⵙⴰ, ⵍⴰⴷⵖⴰ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⵓⴽⵙⵉⵊⵉⵏ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ…

ⵜⴰⵙⴻⵇⵇⵉⵎⵜ ⵏ ⵓⴹⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵎⵜⴰⵡⴰ ⵏ ⵜⴰⵍⵡⵉⵜ: ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴻⴼⴽⴰ ⴰⵣⴰⵍ ⴷ ⴰⵎⴻⵇⵔⴰⵏ ⵉ ⵓⴽⴰⵔⴰⵎ ⴰⵎⴰⵍⵉ

ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ 13 ⵢⵓⵍⵢⵓ 2020 - 12:37
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ-ⴷ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵥⵍⴰ ⵉⵡⴻⵔⴷⴰⵏⵉⵢⴻⵏ, ⵙⴰⴱⵔⵉ ⴱⵓⴽⴰⴷⵓⵎ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ, ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴻⵜⵜⴰⴽⴼ ⴰⵣⴰⵍ ⴷ ⴰⵎⴻⵇⵔⴰⵏ ⵉ ⵓⴽⴰⵔⴰⵎ ⴰⵎⴰⵍⵉ ⵙ ⵡⵓⵙⵙⵉⵙⴻⵏ ⴰⵢ ⵜⴻⵜⵜⴻⴳ ⴷⴻⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵜⵙⴻⵍⵡⵉⵜ ⴰⵢ ⵜⴻⵙⵙⴻⵍⵡⵉ ⵜⴰⵙⴻⵇⵇⵉⵎⵜ ⵏ ⵓⴹⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵎⵜⴰⵡⴰ ⵏ…

ⵓⵔⴰⵔⴻⵏ ⵉⴳⵔⴰⴽⴰⵍⴰⵏⴻⵏ: ⵜⴰⵙⴻⵇⵇⵉⵎⵜ ⵏ ⵓⵙⵓⴷⴷⴻⵙ ⴰⴷ ⴷ-ⵜⴻⵙⵙⴻⴱⴳⴻⵙ ⴰⵎⴻⵍⵢⴰⵕ ⵏ ⵢⵉⴷⵉⵏⴰⵕⴻⵏ ⵉ ⵓⵙⴳⴰⵍⴻⴼ ⵏ ⵢⵉⵙⴻⵎⵍⴻⵏ

ⵍⵃⴻⴷⴷ 12 ⵢⵓⵍⵢⵓ 2020 - 13:48
ⵡⴻⵀⵕⴰⵏ – ⴰⵣⴰⵍ ⵏ ⵓⵎⴻⵍⵢⴰⵕ ⵏ ⵢⵉⴷⵉⵏⴰⵕⴻⵏ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵜⴻⵙⵙⴻⴱⴳⴻⵙ ⵜⵙⴻⵇⵇⵉⵎⵜ ⵏ ⵓⵙⵓⴷⴷⴻⵙ ⵏ ⵡⵓⵔⴰⵔⴻⵏ ⵉⴳⵔⴰⴽⴰⵍⴰⵏⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵜⴻⵙⴳⴰⵍⴻⴼ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⴷⵓⵎⵚⵓⴽⵉⵏ ⵜⴰⴷⴷⴰⵍⴰⵏⵉⵏ ⴰⵢ ⵜⴻⵔⵣⴰ ⵜⴻⴷⵢⴰⵏⵜ-ⴰ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵢⵉⵍⵉⵏ ⴷⴻⴳ ⵡⴻⵀⵕⴰⵏ ⴷⴻⴳ 2022, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵡⵓⴷⵓⵙ-ⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ.

ⵎⵓⵀⴰⵎⴻⴷ ⵢⴰⵀⵢⴰⵡⵉ ⴷ ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⵙⵎⵉⵍⵜ ⵢⴻⵎⵎⵓⵣⵣⴳⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⴰⵍⵍⴰⵍⵜ ⵏ ⵜⵥⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵜⵙⴻⴽⵍⴰ

ⵍⴰⵕⴻⴱⵄⴰ 08 ⵢⵓⵍⵢⵓ 2020 - 15:58
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⴷⵓⴱⴰ ⵎⵧⵀⴰⵎⴻⴷ ⵢⴰⵀⵉⴰⵧⵓⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ, ⴷⴻⴳ ⵓⵏⵙⴰ-ⵏⵏⴻⵙ ⵏ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⵙⵎⵉⵍⵜ ⵢⴻⵎⵎⵓⵣⵣⴳⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⴰⵍⵍⴰⵍⵜ ⵏ ⵜⵥⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵜⵙⴻⴽⵍⴰ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ ⵏ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵢⵉⴷⵍⴻⵙ ⴷ ⵜⵥⵓⵔⵉⵡⵉⵏ.

ⵜⴰⵔⴻⵎⵖⴰ ⵏ ⵓⴱⵔⵉⴷ: ⵜⴰⵎⴻⵀⵍⴰ ⵏ ⵜⵖⴻⵍⵍⵉⵙⵜ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵜⴳⴻⵔ-ⴷ ⵜⵉⵖⵔⵉ ⵉ ⵓⵀⴻⵢⵢⵉ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰⵎⴻⵍⵍⵉⵍ ⵏ ⵓⵃⴻⵣⵣⴻⴱ

ⵍⴰⵕⴻⴱⵄⴰ 08 ⵢⵓⵍⵢⵓ 2020 - 11:23
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵉⴳⴻⵔ-ⴷ ⵜⵉⵖⵔⵉ ⵓⵏⴻⵎⵀⴰⵍ ⴰⵎⴰⵜⵓ ⵏ ⵜⵖⴻⵍⵍⵉⵙⵜ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ, ⴽⵀⴻⵍⵉⴼⴰ ⵓⵏⵉⵙⵙⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ, ⵉ ⵢⵉⴽⴰⵜⴰⵔⴻⵏ ⵏ ⵜⵖⴻⵍⵍⵉⵙⵜ ⵜⴰⵏⴰⴳⴷⵓⴷⵜ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵀⴻⵢⵢⵉⵏ ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰⵎⴻⵍⵍⵉⵍ ⵏ ⵓⵃⴻⵣⵣⴻⴱ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⴼⴻⵔⵇⴻⵏ ⵖⴻⴼ ⵢⵉⵎⴻⵜⵡⵉⵢⴻⵏ ⵏ ⵜⵖⴻⵍⵍⵉⵙⵜ ⴷⴻⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ…

ⴰⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵟⵙⵎⵔⵜ ⵛⵓⴹⵉⴷ-19 : 322.000 ⵏ ⵢⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⵉ ⵢⵙⴼⴰⵢⴷⵉⵏ ⵙⴳ ⵢⵉⴷⵔⵉⵎⵏ ⵏ ⵜⵎⵙⵜⵍⴻⵍⵜ

ⵍⵊⴻⵎⵄⴰ 29 ⵎⴰⵢⵓ 2020 - 22:04
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⴰⵎⴹⴰⵏ ⵏ ⵡⵉⴷ ⵉ ⵢⵙⴼⴰⵢⴷⵉⵏ ⵙⴳ ⵢⵉⴷⵔⵉⵎⵏ ⵉ ⵢⵖⵜⵙ ⴰⴷ ⴰⴷ ⵜⵏ-ⵢⴼⵔⵇ ⵓⵙⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵟⴳⴷⵓⴷⴰ, ⵎⴰⵙⵙ ⴰⴱⴷⵍⵎⴰⴷⵊⵉⴷ ⵟⴱⴱⵓⵓⵏ, ⵉ ⵡⵉⴷ ⵜⵃⵓⵣⴰ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰ-ⴰ ⵏ ⵡⴰⵟⴰⵏ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵟⵙⵎⵔⵜ (ⵛⵓⴹⵉⴷ-19), ⵢⵡⵡⴹ ⵖⵔ 322.000 ⵏ ⵢⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ, ⵉ ⴷ-ⵏⵏⴰⵏ ⴷⴳ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵓⴳⵏⵙⵓ.

ⴰⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓⵇⴰⵛⵓⵛ /ⴻⵜⴰⴱⵉⴱ.ⴷⵣ : ⵓⴳⴰⵔ ⵏ 2.600 ⵉ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⵉⵔⵣⵉ ⵜⴰⵙⵏⴰⵊⵢⴰⵏⵜ ⵙⴻⴳ ⵜⴰⴳⴳⴰⵔⴰ ⵏ ⵎⴻⵖⵔⴻⵙ ⴰⵔ ⴰⵙⵙ-ⴰ

ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ 07 ⵢⵓⵍⵢⵓ 2020 - 16:42
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ - ⵓⴳⴰⵔ ⵏ 2.600 ⵏ ⵢⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⵉ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⵉⵔⵣⵉ ⵜⴰⵙⵏⴰⵊⵢⴰⵏⵜ ⵙ ⵡⴰⵍⵍⴰⵍ ⵏ ⵉⵏⵜⴻⵔⵏⴻⵜ, ⵍⴰⴷⵖⴰ ⵡⵉⴷ ⵢⴻⵔⵣⴰ ⵡⴰⵟⴰⵏ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓⵇⴰⵛⵓⵛ (ⵛⵓⴱⵉⴷ-19), ⵙⴻⴳ ⵜⴰⴳⴳⴰⵔⴰ ⵏ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⵏ ⵎⴻⵖⵔⴻⵙ ⴰⵏⴻⴳⴳⴰⵔⵓ ⴰⵔ ⴰⵙⵙ-ⴰ, ⴰⵢⴰ ⵙ ⵓⵎⴻⵥⵍⵓ ⴰⵙⵏⴰⵊⵢⴰⵏ ⴻⵜⴰⴱⵉⴱ.ⴷⵣ, ⵢⴻⴼⴽⴰ ⵉ ⵓⵖⴻⵔⵎⴰⵏ ⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉ…
×

Erreur

Youtube module: Couldn't get data because API incorrect or empty resource. Please check again module setting.

Items filtered by date: ⵖⵓⵛⵜ 2019
ⵍⵃⴻⴷⴷ, 11 ⵖⵓⵛⵜ 2019 12:44

 

ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⵖⵜ- ⴰⵖⵍⵍⴰ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴽ, ⵎⴰⵙⵙ ⴰⴱⴷⵍⴽⴰⴷⵔ ⴱⵏⵙⴰⵍⴰⵀ, ⵢⵥⵓⵍ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵃⴷ ⵜⴰⵚⴱⵃⵉⵜ ⵜⴰⵥⴰⵍⵍⵉⵜ ⵏ ⵍⵄⵉⴷ ⴰⵎⵇⵔⴰ ⴳⴰⵔ ⴰⵜⴰⵙ ⵏ ⵍⵎⵓⵎⵏⵉⵏ ⴷⴳ ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⴳⵏⵉⵜ ⵏ ⵍⵀⵏⴰ ⴰⴽⴽⴷ ⵜⵍⵡⵉⵜ.

Publié dans : ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ
ⵍⵊⴻⵎⵄⴰ, 09 ⵖⵓⵛⵜ 2019 13:23

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴰΓⵜ- ⴰⵖⴻⵍⵍⴰ ⵓⵡⴰⵏⴰⴽ, ⴰⴱⴷⴻⵍⴽⴰⴷⴻⵔ ⴱⴻⵏⵙⴰⵍⴰⵀ ⵢⴻⵙⵙⴻⵔⵙ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴰⵅⵎⵉⵙ, ⵎⴰⵙⵙⴰ ⴼⴰⵔⵉⴷⴰ ⴱⴻⵏⵢⴰⵀⵉⴰ ⴷ ⵜⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢⵜ ⵓⵙⴻⵇⵇⴰⵎⵓ ⵓⵡⴰⵏⴰⴽ, ⵉⴷ-ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵡⵓⵍⵖⵓ ⵏ ⵜⵙⴻⵍⵡⵉⵜ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ.

Publié dans : ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ
ⵍⵊⴻⵎⵄⴰ, 09 ⵖⵓⵛⵜ 2019 13:22

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴰΓⵜ- ⴰⵊⵉⵏⵉⵕⴰⵍ ⵏ ⵜⴼⴻⴽⴽⴰ ⵜⴰⵔⴻⴷⵙⴰⵏⵜ, ⴰⵀⵎⴻⴷ ⴳⴰïⴷ ⵙⴰⵍⴰⵀ, ⴰⵏⵎⴰⵣⵓⵍ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⴻⵎⵃⴰⴷⴷⵉⵜ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ, ⴰⵖⴻⵍⵍⴰ ⴰⵎⵓⵇⵕⴰⵏ ⵏ ⵢⵉⴳⴻⵏ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⴰⵖⴻⵔⴼⴰⵏ (ⴰⵏⵒ), ⵢⵓⵍⴻⵙ ⴰⵡⴻⴽⴽⴻⴷ ⵉ ⵜⵎⵓⵖⵍⵉ ⵓⵔ ⵏⴻⵜⵜⴱⴻⴷⴷⵉⵍ ⵏ ⵜⵔⴻⴷⵙⴰ ⵍⴰⴷⵖⴰ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ "ⵜⵓⵟⵟⴼⴰ-ⵏⵏⴻⵙ" ⴷⴻⴳ ⵓⵙⵓⵔⵔⵉⴼ ⴰⵎⴻⵏⴷⴰⵡⴰⵏ, ⴰⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵜⵉⵔⵣⴰ ⵓⵙⴻⴼⵇⴻⴷ ⵢⴻⵅⴷⴻⵎ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴰⵅⵎⵉⵙ ⵖⴻⵔ ⵜⴻⵎⵏⴰⴹⵜ ⵜⴰⵙⴻⵔⴷⴰⵙⴰⵏⵜ ⵜⴰⵎⴻⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⵍⴻⴱⵍⵉⴷⴰ.

Publié dans : ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ
ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ, 08 ⵖⵓⵛⵜ 2019 14:29

ⴱⵓⵎⴻⵔⴷⴰⵙ – ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⴰⵡⵏⵉⵔⵉ, ⴱⵔⴰⵀⵉⵎ ⴳⵀⴰⵍⵉ ⵢⴻⵔⵔⴰ ⵜⴰⵊⵎⵉⵍⵜ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵔⴰⵙ (ⵍⴰⵔⴻⴱⵄⴰ) ⴷⴻⴳ ⴱⵓⵎⴻⵔⴷⴰⵙ, ⵉ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵖⴻⴼ ⵜⴻⵍⵍⴰⵍⵜ-ⵉⵙ ⵉ ⵓⵖⵔⴻⴼ ⴰⵡⵏⵉⵔⵉ ⴷⴻⴳ ⵓⵎⴻⵏⵏⵓⵖ-ⵉⵙ ⵖⴻⴼ ⵓⵣⴰⵔⵓⴳ, ⵢⴻⵔⵏⴰ ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵙ ⵣⵣⵓⵅ ⵉ ⵍⴰ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⴰⴷⴷⴰⵎ ⵓⵖⵔⴻⴼ ⴰⵡⵏⵉⵔⵉ ⵙⴻⴳ ⵜⴻⵔⵎⵉⵜ ⵜⴰⴱⴰⵖⵓⵔⵜ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ.

Publié dans : ⴰⵎⴰⴷⴰⵍ
ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ, 08 ⵖⵓⵛⵜ 2019 14:00

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵢⴻⵖⵜⴻⵙ ⵓⵏⴰⴱⴰⴹ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵔⴰⵙ (ⵍⵔⴻⴱⵄⴰ), ⵉ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵢⴻⴷⴷⴻⵎ ⵉⵖⵜⴰⵙⴻⵏ ⵙ ⵓⵃⵉⵔⵉ ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵓⵙⴰⴹⵓⴼ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵢⵉⵍⵓⴳⵏⴻⵏ ⵉ ⵓⵃⵔⴰⵣ ⵏ ⵡⴰⴽⴽ ⵜⵉⵔⵎⵉⵚⵉⵏ ⵜⵉⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵉⵏ ⵜⵓⵙⵍⵉⴳⵉⵏ, ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰ ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵡⵡⵉ ⵡⵓⴳⵓⵔ ⵏ ⵜⵓⵟⵟⴼⴰ ⵏ ⵢⵉⵎⴰⵡⵍⴰⵏ-ⵏⵙⴻⵏⵜ, ⵉ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵏⵃⴰⵔⴻⴱ ⵖⴻⴼ ⵜⴻⵣⵎⴻⵔⵜ ⵏ ⵓⴼⴰⵔⴻⵙ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵢⵉⵎⴻⴹⵇⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⵀⵉⵍ, ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵥⵍⴰ ⵏ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⴻⵣⵡⴰⵔⵓ.

ⵜⵉⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⵓⵏⴰⴱⴰⴹ, ⵉ ⴷ-ⵢⴻⴹⵔⴰⵏ ⴷⴷⴰⵡ ⵏ ⵜⵙⴻⵍⵡⵉⵜ ⵏ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⴻⵣⵡⴰⵔⵓ, ⵏⵓⵔⴻⴷⴷⵉⵏ ⴱⴻⴷⵡⵉ, ⵢⴻⵙⵙⵉⵙⵙⴻⵏ-ⴰⵙ-ⴷ ⴰⴼⵙⵉⵔ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⵉⵥⵔⴰⴼ, ⵎⵓⵀⴰⵎⵎⴻⴷ ⵍⵓⴽⴰⵍ, ⵖⴻⴼ ⵢⵉⴳⵎⴰⴹ ⵏ ⵓⵎⴰⵀⵉⵍ ⵏ ⵜⴻⵙⵎⵉⵍⵜ ⵜⴰⴳⵔⴰⴳⵣⵓⵎⵜ ⵏ ⵓⴹⴼⴰⵔ ⵏ ⵢⵉⵔⵎⵓⴷⴻⵏ ⵉⴷⴰⵎⵙⴰⵏⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵃⴰⵔⴻⴱ ⵖⴻⴼ ⵓⴼⴻⵛⴽⵓ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⵏ ⵓⴼⴰⵔⴻⵙ, ⵉ ⵢⴻⵔⵏⴰ ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⵓⵖⴱⴰⵍⵓ-ⵏⵏⵉ.

ⴰⴼⵙⵉⵔ-ⵏⵏⵉ ⴷⴻⴳ-ⵙ ‘’ⴰⵙⵉⴹⴻⵏ ⵙ ⵜⵙⴻⴷⴷⵉ ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰ ⵏ ⵜⴻⵕⵎⵉⵙⵉⵏ ⵜⵉⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵉⵏ ⵜⵓⵙⵍⵉⴷⵉⵏ ⵢⴻⵙⵄⴰⵏ ⵓⴳⵓⵔⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵔⵎⵓⴷⴻⵏ-ⵏⵙⴻⵏⵜ, ⵙⴻⴳ ⵜⴻⵟⵟⴻⴼ ⵜⴻⵖⴷⴻⵎⵜ ⵉⵎⴰⵡⵍⴰⵏ-ⵏⵙⴻⵏⵜ’’.

Publié dans : ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ
ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ, 08 ⵖⵓⵛⵜ 2019 13:55

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⴰⵡⵏⵉⵔⵉ, ⴱⵔⴰⵀⵉⵎ ⴳⵀⴰⵍⵉ, ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵔⴰⵙ (ⵍⴰⵔⴻⴱⵄⴰ) ⴷⴻⴳ ⴱⵓⵎⴻⵔⴷⴰⵙ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰ ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜ ⵜⴰⵡⵏⵉⵔⵉⵜ ⵜⴰⵎⴰⴳⴷⴰⵢⵜ (ⵔⴰⵙⴷ) ⴷ ⵜⵉⵍⴰⵡⵜ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ, ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⴰⵏⵜ, ⵜⴰⵎⴻⵏⵥⴰⵡⴰⵏⵜ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⴷⴰⵖⴻⵏ ⴷ ⵜⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ ⵓⵔ ⵏⴻⵜⵜⴱⴻⴷⴷⵉⵍ ⴰⵔⴰ ⵓⵔ ⵏⴻⵣⵎⵉⵔ ⴰⴷ ⵜⵜ-ⵏⴻⵏⴽⴻⵔ ⵓⵔ ⵏⴻⵣⵎⵉⵔ ⴰⴷ-ⵜⵜ-ⵏⴻⵙⵙⵉⵏⴻⴼ, ⵢⴻⵣⵣⵉⵔⴻⴳ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵢⴻⵡⵡⴻⴹ-ⴷ ⵡⴰⴽⵓⴷ ⵜⵓⵔⴰ ⵖⴻⴼ ⵔⴱⴰⵟ ⴰⴷ ⵜⴻⴷⴷⴻⵎ ⵜⴰⵎⴰⵙⵉⵜ-ⵉⵙ ⵙⴷⴰⵜ ⵜⵉⵍⴰⵡⵜ-ⴰ ⵜⴰⴳⴰⵎⴰⵏⵜ.

Publié dans : ⴰⵎⴰⴷⴰⵍ
ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ, 08 ⵖⵓⵛⵜ 2019 11:03

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴰΓⵜ - ⴰⵎⵙⴰⵔⴻⵣ ⵏ ⵜⴻⴳⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⴷⵉⵡⴻⵏⵏⵉ, ⴽⴰⵔⵉⵎ ⵢⵧⵓⵏⴻⵙ ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ-ⴷ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴰⵅⵎⵉⵙ ⴷⵉ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ, ⴰⵙⵓⴼⴻⵖ ⵏ ⵏⴰⴷⵉⵔ ⴼⴻⵜⵉⵙⵙⵉ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵟⵟⴻⴼ ⴷⵉ ⵄⴻⵏⵏⴰⴱⴰ ⵉⵎⵉ ⵢⴻⵔⴼⴻⴷ ⵜⴰⴽⴱⴰⴱⵜ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⴻⵏ ⴷⵉ ⵜⵎⴻⵙⴱⴰⵏⵉⵢⵉⵏ ⵏ ⵜⴻⵍⵡⵉⵜ.

Publié dans : ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ
ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ, 08 ⵖⵓⵛⵜ 2019 11:02

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴰΓⵜ - ⵜⴰⵙⴻⵇⵇⴰⵎⵓⵜ ⵜⴰⵙⴻⵔⵜⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⴻⴳⵔⴰⵡⵜ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⴷⵉⵡⴻⵏⵏⵉ ⵜⴻⵅⴷⴻⵎ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴰⵔⴻⴱⵄⴰ ⴷⵉ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴰⵖⵜ, ⴰⵏⴻⵊⵎⵓⵄ ⴰⵎⴻⵣⵡⴰⵔⵓ ⴰⴽⴽ ⴷ ⵢⵉⵄⴻⴳⴳⴰⵍⴻⵏ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⵏ ⵍⵃⵉⵔⴰⴽ ⴰⵖⴻⵔⴼⴰⵏ, ⴰⵏⴷⴰ ⵢⵓⵣⵣⴻⵍ ⵡⴰⵡⴰⵍ ⵖⴻⴼ ⵓⵙⴻⵄⵊⴻⵍ ⵏ ⵓⵙⵓⵔⵔⵉⴼ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⴰⵙⵓⴷⴷⴻⵙ ⵏ ⵜⴻⴼⵔⴰⵏⵜ ⵜⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢⴰⵏⵜ ⵎⴻⴱⵍⴰ ⵎⴰ ⵜⴻⵍⵍⴰ-ⴷ ⵜⵓⵖⴰⵍⵉⵏ ⵖⴻⵔ ⵜⴰⵍⵍⵉⵜ ⵜⵓⵄⴹⵉⵍⴰⵏⵜ, ⴷ-ⵉⴱⴻⴳⴳⵏⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵙⴻⴳⴳⴰⵙⴻⵏ ⵏ 90 ⴱⴻⵍⵍⵉ ⵎⴰⵞⵉ ⴷ ⴰⴱⵔⵉⴷ ⵢⴻⵙⵙⵓⴼⵓⵖⴻⵏ.

Publié dans : ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ
ⵍⴰⵕⴻⴱⵄⴰ, 07 ⵖⵓⵛⵜ 2019 16:12

ⵇⵙⴻⵏⵟⵉⵏⴰ – ‘’ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴻⵣⵎⴻⵔ ⵓⵔ ⴷ-ⵜⴻⵜⵜⴰⴵⴻⵡ ⴰⵔⴰ ⴰⵙⴻⴳⴳⴰⵙ-ⴰ ⵜⵉⵎⵥⵉⵏ’’, ⵉ ⴷ-ⵉⵛⴰⵔ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ (ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ) ⵜⴰⵎⴻⴷⴷⵉⵜ ⴷⴻⴳ ⵇⵙⴻⵏⵟⵉⵏⴰ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⴽⴻⵔⵔⴰⵣⵜ, ⵛⵀⴻⵔⵉⴼ ⵓⵎⴰⵔⵉ.

Publié dans : ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ
ⵍⴰⵕⴻⴱⵄⴰ, 07 ⵖⵓⵛⵜ 2019 15:57

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ - ⴰⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⵡⴻⵏⵏⴰⴹⵜ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⴻⵥⵡⴻⵔⵜ ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⵓⵖⴰⵍⴻⵏ ⵢⴻⵖⴰ-ⴷ ⵉ ⵡⴰⴽⴽ ⵢⵉⵖⴻⵍⵍⴰⵜⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⴳⴻⵣⴷⴰ ⵉ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵙⴳⴻⵔⵡⴻⵏ ⴰⴽⴽ ⴰⵍⵍⴰⵍⴻⵏ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴰⴷ ⵙⵉⵣⴻⴷⴳⴻⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰ ⵙⴻⴳ ⴰⵔⴰ ⵜⴻⴽⴼⵓ ⵜⵎⴻⵣⵍⵉⵡⵜ ⵏ ⵡⴰⴽⵔⴰⵔⴻⵏ ⵏ ⵍⵄⵉⴷ, ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ (ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ) ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ ⵏ ⵓⵖⵍⵉⴼ.