×

Erreur

Youtube module: Couldn't get data because API incorrect or empty resource. Please check again module setting.

Items filtered by date: ⵢⵓⵍⵢⵓ 2019
ⵍⴰⵕⴻⴱⵄⴰ, 31 ⵢⵓⵍⵢⵓ 2019 15:38

ⵄⵉⵏ ⵜⵉⵎⵓⵛⴻⵏⵜ – ⴰⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⵎⴻⵔⵔⵉⵜ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵉⵏⴹⵉ, ⴰⴱⴷⴻⵍⴽⴰⴷⴻⵔ ⴱⴻⵏⵎⴻⵙⵙⴰⵧⵓⴷ ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ ⴷⴻⴳ ⵄⵉⵏ ⵜⵉⵎⵓⵛⴻⵏⵜ, ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ‘’ⵉⵣⴰⵍⴻⵏ ⵏ ⵜⴳⵓⵏⵉ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵡⵓⵞⵞⵉ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵙⴻⵏⵙⴰ ⵙⴻⴱⴹⴻⵏ ⵖⴻⴼ ⵓⵎⴻⵏⵣⴰⵢ ⵏ ⵓⵙⵓⵜⴻⵔ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵉⴽⵛⵉ’’ ; ⵢⴻⵔⵏⴰ ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ‘’ⵉⴷⵉⵙ ⵏ ⵓⵎⵃⴰⵔⴻⴼ ⵢⴻⵜⵜⴻⴽⴽⴰ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⵉⴷⴻⵔ ⵏ ⵢⵉⵣⴰⵍⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵙⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⵙⴻⴳⴳⴰⵙⴻⵏ-ⴰ ⵉⵏⴻⴳⴳⵓⵔⴰ’’.

Publié dans : ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ
ⵍⴰⵕⴻⴱⵄⴰ, 31 ⵢⵓⵍⵢⵓ 2019 14:32

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ – ⴰⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵓⴳⴻⵏⵙⵓ, ⵏ ⵢⵉⵎⴰⵣⴷⴰⵢⴻⵏ ⵉⴷⵉⴳⴰⵏⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵚⴻⴳⴳⴻⵎ ⵏ ⵢⵉⵎⴻⴹⵇⴰⵏ, ⵙⴰⵍⴰⵀ ⴻⴷⴷⵉⵏⴻ ⴷⴰⵀⵎⵧⵓⵏⴻ ⵢⴻⵎⵎⴰⵙⵍⴰⵢ-ⴷ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ (ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ) ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ, ⴰⴳⵓⵛⵛⴻⵍ ⵏ ⵓⴳⵣⵓⵎ-ⵉⵙ ⵉ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵉⴽⴻⵎⵎⴻⵍ ⴰⵙⵏⴻⴼⵍⵉ ⵏ ⵜⴻⵎⵙⵓⵍⵜⴰ ⵙ ⵓⵙⴻⵎⵔⴻⵙ ⵏ ⵓⵎⵓⵣⵣⵉ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵎⵓⵙⵏⵉ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵙⴻⴹⵔⵓ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⴻⵜⵔⴻⵔ ⵏ ⵜⴼⴻⴽⴽⴰ ⵏ ⵜⵖⴻⵍⵍⵉⵙⵜ, ⵙ ⵓⵙⴻⴵⵀⴻⴷ-ⵉⵙ ⴰⵎⴰ ⵙ ⵢⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ, ⴰⵔⵔⵓⵎⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⴻⵙⵏⴰⵜⵡⵉⵍⵉⵏ ⵏⵏⵉⴹⴻⵏ.

Publié dans : ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ
ⵍⴰⵕⴻⴱⵄⴰ, 31 ⵢⵓⵍⵢⵓ 2019 12:21

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵜⴰⵏⴻⵖⵍⴰⴼⵜ ⵏ ⵜⴻⵎⵙⴻⵜⵍⴻⵍⵜ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ, ⵏ ⵜⵡⴰⵛⵓⵍⵜ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰ ⵏ ⵜⵎⴻⵟⵟⵓⵜ, ⴳⵀⴰⵏⵉⴰ ⴻⴷⴷⴰⵍⵉⴰ ⵜⴻⵏⵏⴰ-ⴷ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ (ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ) ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ, ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵜⵓⴳ ⵏ ⵔⵔⴱⴻⵃ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⵚⵓⴽⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⴻⴳⵎⵉ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵍⵎⴰⴷ ⵢⴻⵎⵎⵓⵣⴳⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⴻⵎⵚⵓⴽⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⴻⵙⵜⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⴳⴻⵔⴷⴰⵏ ⵢⴻⵇⵇⵏⴻⵏ ⵙ ⵓⴳⵣⵓⵎ ‘’ⵢⴻⴽⴽⴰ-ⴷ ⵏⵏⵉⴳ, ⴰⵙⴻⴳⴳⴰⵙ-ⴰ ⵏ 2019, 98% ⵏ ⵔⵔⴱⴻⵃ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⴽⴰⵢⴰⴷⴻⵏ ⵏ ⵜⴰⴳⴳⴰⵔⴰ ⵏ ⵓⵖⴻⵔⴱⴰⵣ ⴰⵎⴻⵏⵣⵓ, 78% ⴷⴻⴳ ⵢⵉⴽⴰⵢⴰⴷⴻⵏ ⵏ ⵜⴰⴳⴳⴰⵔⴰ ⴷⴻⴳ ⵓⵖⴻⵔⴱⴰⵣ ⴰⵍⴻⵎⵎⴰⵙ.

Publié dans : ⵜⵉⵎⴻⵜⵜⵉ
ⵍⴰⵕⴻⴱⵄⴰ, 31 ⵢⵓⵍⵢⵓ 2019 12:18

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴰΓⵜ- ⴰⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⴷⴰⵅⴻⵍ, ⵏ ⵜⴻⴳⵔⴰⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⴰⵎⴰ ⴷ ⵡⴻⵎⵙⵉⵙⵉ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⵢⴻⵙⵙⵓⴼⴻⵖ-ⴷ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵡⴻⵎⵙⵓⵜⴻⵔ ⴰⵍⵉⴽⵟⵕⵓⵏⴰⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⴰⵇⴻⵢⴻⵎ ⵏ ⵍⵃⵉⴵ 2019 ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵓⵙⵓⵔⵔⵉⴼ ⵏ ⵡⴻⵙⵏⴻⵔⵏⵉ ⵏ ⵡⴰⵣⴰⵍ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵥⵍⴰ ⵉⵏⴰⴳⴷⵓⴷⴻⵏ, ⵉⴷ-ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵡⵓⵍⵖⵓ ⵏ ⵡⴻⵖⵍⵉⴼ.

Publié dans : ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ
ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ, 30 ⵢⵓⵍⵢⵓ 2019 14:07

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴰΓⵜ- ⴰⵊⵉⵏⵉⵕⴰⵍ ⵏ ⵜⴼⴻⴽⴽⴰ ⵏ ⵜⵔⴻⴷⵙⴰ, ⴰⵀⵎⴻⴷ ⴳⴰïⴷ ⵙⴰⵍⴰⵀ, ⴰⵏⵎⴰⵣⵓⵍ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⴻⵎⵃⴰⴷⴷⵉⵜ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ, ⴰⵖⴻⵍⵍⴰ ⴰⵎⵓⵇⵕⴰⵏ ⵏ ⵢⵉⴳⴻⵏ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⴰⵖⴻⵔⴼⴰⵏ (ⴰⵏⵒ), ⵉⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ, ⴷ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⵍⴻⴱⵖⵉ-ⵏⵏⴻⵙ ⴰⴷ ⵉⵥⴻⵕⵕ ⴰⴷⵉⵧⵡⴻⵏⵏⵉ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⴰⴷ ⴷ-ⵢⴻⴹⵕⵓ "ⵎⴻⴱⵍⴰ ⵜⵉⴽⵜⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⵃⴻⵜⵜⵎⵉⵏ ⵏ ⵛⵛⵓⵕⵓⵟ ⴰⴽⴽ ⴷ ⵓⵀⴻⴷⴷⴻⴷ".

Publié dans : ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ
ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ, 30 ⵢⵓⵍⵢⵓ 2019 13:24

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ - ⵜⴻⵍⴷⵉ ⵜⴻⵣⵔⵉⴳⵜ ⵜⵉⵙ 9 ⵏ ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⴻⵣⴳⵓⵏ ⵏ ⵓⵏⵥⵓⵍ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ (ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ) ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ ⵙ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⵉⵔⴻⵎ ⴰⵎⴻⵇⵇⵔⴰⵏ ⵏ ⵜⴻⴽⵔⴰ ⵉ ⵢⴻⵜⵜⴻⴽⴽⴰⵏ ⵉ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵜⴷⵓⵎ ⵜⴻⴷⵢⴰⵏⵜ-ⴰ ⵉ ⵍⴰ ⴷ-ⵢⴻⵙⵙⴻⴱⴳⴰⵏⴻⵏ ⴰⵙⴻⵖⵏⴻⵡ ⵏ ⵢⵉⵍⴻⵎⵥⵉⵢⴻⵏ ⵏ ⵓⵏⵥⵓⵍ ⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉ.

Publié dans : ⵉⴷⵍⴻⵙ
ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ, 30 ⵢⵓⵍⵢⵓ 2019 12:23

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⴰⴷ ⵉⵍⵉⵏ ⵢⵉⵔⵎⵓⴷⴻⵏ ⵏ ⵓⵖⴻⵍⵍⵓⵢ ⵏ ⵓⴳⴻⴼⴼⵓⵔ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵢⴻⴳⵍⵓⵏ ⵙ ⵓⴱⵔⵓⵔⵉ, ⵙⴻⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵙⵉⵏⴰⵙ-ⴰ (ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ) ⴷ ⴰⴼⴻⵍⵍⴰ, ⵖⴻⴼ ⵓⴳⴻⵣⴷⵓ ⵏ ⵜⵎⴻⵏⵖⴰⵙⵜ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵏⵥⵓⵍ ⵏ ⵓⴳⴻⵣⴷⵓ ⵏ ⵓⴷⵔⴰⵔ, ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵓⵖⵎⵉⵙ ⵓⵣⵣⵉⴳ ⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⵏ ⵡⴰⵔⵔⴰⴷ ⴰⵙⵏⵉⴳⵏⴰⵡⴰⵏ.

Publié dans : ⵜⴰⵎⵉⵡⵉⵏ
ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ, 30 ⵢⵓⵍⵢⵓ 2019 12:21

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵢⴻⵙⵙⴻⵍⵡⵉ ⵓⵊⵉⵏⵉⵔⴰⵍ ⵏ ⵜⴼⴻⴽⴽⴰ ⵏ ⵜⵔⴻⴷⵙⴰ ⴰⵀⵎⴻⴷ ⴳⴰïⴷ ⵙⴰⵍⴰⵀ, ⴰⵏⵎⴰⵣⵓⵍ ⵏ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⴻⵎⵃⴰⴷⴷⵉⵜ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ, ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⴼⵓⴳⵍⴰ ⵉ ⵙⵙⵓⴷⴷⵙⴻⵏ ⴰⵙⵙ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ (ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ) ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵙⵖⵉⵎⵜ ⵏ ⵜⴻⵎⵃⴰⴷⴷⵉⵜ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ, ⵉ ⵢⵉⵙⴻⵖ ⵏ ⵡⵓⴼⵔⵉⵏⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⵍⴻⵎⵥⵉⵢⴻⵏ ⵏ ⵓⵖⵍⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⴽⴰⵢⴰⴷ ⵏ ⵍⴱⴰⴽ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵖⴻⵔⴱⴰⵣ ⴰⵍⴻⵎⵎⴰⵙ, ⵏ ⵓⵙⴻⴳⴳⴰⵙ ⵏ 2019, ⵉ ⴷ-ⵉⵛⴰⵔ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵜⴻⵎⵃⴰⴷⴷⵉⵜ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ.

Publié dans : ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ
ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ, 29 ⵢⵓⵍⵢⵓ 2019 16:30

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ - ⵜⴻⵔⴱⴻⵃ-ⴷ ⵜⴻⵖⵍⴰⵎⵜ ⵜⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵜ ⵏ ⵓⵜⴰⴻⴽⵡⵓⵏⴷⵓ (ⵉⵎⴻⵇⵔⴰⵏⴻⵏ) 4 ⵏ ⵜⵣⴰⵍⵖⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⴱⵕⵓⵏⵣ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵍⵖⵓⵖⴰ ⵜⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ ⵜⵓⵔⵥⵉⵎⵜ ⵏ ⴻⵍ-ⵀⴰⵙⵙⴰⵏ (ⴳ1) ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵍⵓⵕⴷⵓⵏ ⴳⴰⵔ 26 ⴷ 29 ⵢⵓⵍⵀⵢⵓ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴰⵖ-ⴷ-ⵜⵅⴻⴱⴱⴻⵔ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ (ⵍⵃⴻⴷⴷ), ⵜⴼⵉⴷⵉⵕⴰⵍⵉⵜ ⵜⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵜ ⵏ ⵓⵜⴰⴻⴽⵡⵓⵏⴷⵓ.

Publié dans : ⴰⴷⴷⴰⵍ
ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ, 29 ⵢⵓⵍⵢⵓ 2019 15:45

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴰΓⵜ- ⴰⵖⴻⵍⵍⴰ ⵓⵡⴰⵏⴰⴽ, ⴰⴱⴷⴻⵍⴽⴰⴷⴻⵔ ⴱⴻⵏⵙⴰⵍⴰⵀ ⵢⴻⵙⵙⴻⵍⵡⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ, ⴷⵉ ⵍⴱⴻⵔⵊ ⵏ ⵡⴻⵖⵕⴻⴼ (ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴰⵖⵜ), ⴰⵙⴼⵓⴳⴻⵍ ⵏ ⵜⵉⴽⵛⵉ ⵏ ⵡⴰⵔⵔⴰⵣⴻⵏ ⵉ ⵡⵉⴷ ⴷ-ⵢⵓⴼⵔⴰⵔⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⴽⴰⵢⴰⴷ ⵏ ⴱⴰⴽⴰⵍⵓⵕⵢⴰ ⵍⴰ (ⵜⴰⴷⵡⵉⵍⵜ 2019).

Publié dans : ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ

ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵜⴻⴱⴱⵓⵏ ⴰⴷ ⵢⴻⵙⵙⴻⵍⵡⵉ ⵜⵉⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵉ ⵓⵙⴻⴽⵢⴻⴷ ⵏ ⵜⴻⴳⵏⵉⵜ ⵜⴰⴷⴰⵡⵙⴰⵏⵜ

ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ 09 ⵢⵓⵍⵢⵓ 2020 - 15:53
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⴰⴷ ⵢⴻⵙⵙⴻⵍⵡⵉ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ, ⴰⴱⴷⴻⵍⵎⴰⴷⵊⵉⴷ ⵜⴻⴱⴱⵧⵓⵏⴻ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ, ⵜⵉⵖⵉⵎⵉⵜ ⵏ ⵓⵎⴰⵀⵉⵍ ⵉ ⵓⵙⴻⴽⵢⴻⴷ ⵏ ⵓⵎⵀⴰⵣ ⵏ ⵜⴻⴳⵏⵉⵜ ⵜⴰⴷⴰⵡⵙⴰⵏⵜ ⴷⴻⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵓⵙⵙⴰⵏ-ⴰ ⵎⵉ ⴰⵔⴰ ⵉⵔⴻⵏⵏⵓ ⵓⵎⴹⴰⵏ ⵏ ⵜⴻⵊⵕⴰ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵡⴻⴽⴽⴷⴻⵏ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵓⵇⴰⵛⵓⵛ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ ⵏ ⵜⵙⴻⵍⵡⵉⵜ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ.
Exit

ⵓⵔⵔⵉⴳⴻⵏ ⵉⵙⵏⴰⵊⵢⴰⵏⴻⵏ: ⵉⵎⵙⴻⵎⵀⴰⵍ ⵡⴻⵊⴷⴻⵏ ⴰⴷ ⵎⵢⴰⵍⵍⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵇⴰⴱⵍⴻⵏ ⴰⵙⵓⵜⴻⵔ

ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ 09 ⵢⵓⵍⵢⵓ 2020 - 15:58
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⴽⵔⴰⴹⵜ-ⵏⵏⵉ ⵏ ⵜⴻⵕⵎⵉⵙⵉⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⴼⴰⵔⴰⵙⴻⵏ ⵓⵔⵔⵉⴳⴻⵏ ⵉⵙⵏⴰⵊⵢⴰⵏⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵡⴻⵊⴷⴻⵏⵜ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵎⵢⴰⵍⵍⴻⵏⵜ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⴼⴰⵔⵙⴻⵏⵜ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⵙⴷⴻⴳⵔⴻⵏⵜ ⵉⴼⴰⵔⵉⵙⴻⵏ-ⵏⵙⴻⵏⵜ ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵓⵇⴰⴱⴻⵍ ⵏ ⵓⵙⵓⵜⴻⵔ ⵉⵔⴻⵏⵏⵓⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⴽⴽⴰⵏ ⵙⴻⴳ ⵢⵉⵖⵙⵓⵔⴻⵏ ⵏ ⵜⴷⴰⵡⵙⴰ, ⵍⴰⴷⵖⴰ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⵓⴽⵙⵉⵊⵉⵏ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ…

ⵜⴰⵙⴻⵇⵇⵉⵎⵜ ⵏ ⵓⴹⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵎⵜⴰⵡⴰ ⵏ ⵜⴰⵍⵡⵉⵜ: ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴻⴼⴽⴰ ⴰⵣⴰⵍ ⴷ ⴰⵎⴻⵇⵔⴰⵏ ⵉ ⵓⴽⴰⵔⴰⵎ ⴰⵎⴰⵍⵉ

ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ 13 ⵢⵓⵍⵢⵓ 2020 - 12:37
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ-ⴷ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵥⵍⴰ ⵉⵡⴻⵔⴷⴰⵏⵉⵢⴻⵏ, ⵙⴰⴱⵔⵉ ⴱⵓⴽⴰⴷⵓⵎ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ, ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴻⵜⵜⴰⴽⴼ ⴰⵣⴰⵍ ⴷ ⴰⵎⴻⵇⵔⴰⵏ ⵉ ⵓⴽⴰⵔⴰⵎ ⴰⵎⴰⵍⵉ ⵙ ⵡⵓⵙⵙⵉⵙⴻⵏ ⴰⵢ ⵜⴻⵜⵜⴻⴳ ⴷⴻⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵜⵙⴻⵍⵡⵉⵜ ⴰⵢ ⵜⴻⵙⵙⴻⵍⵡⵉ ⵜⴰⵙⴻⵇⵇⵉⵎⵜ ⵏ ⵓⴹⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵎⵜⴰⵡⴰ ⵏ…

ⵓⵔⴰⵔⴻⵏ ⵉⴳⵔⴰⴽⴰⵍⴰⵏⴻⵏ: ⵜⴰⵙⴻⵇⵇⵉⵎⵜ ⵏ ⵓⵙⵓⴷⴷⴻⵙ ⴰⴷ ⴷ-ⵜⴻⵙⵙⴻⴱⴳⴻⵙ ⴰⵎⴻⵍⵢⴰⵕ ⵏ ⵢⵉⴷⵉⵏⴰⵕⴻⵏ ⵉ ⵓⵙⴳⴰⵍⴻⴼ ⵏ ⵢⵉⵙⴻⵎⵍⴻⵏ

ⵍⵃⴻⴷⴷ 12 ⵢⵓⵍⵢⵓ 2020 - 13:48
ⵡⴻⵀⵕⴰⵏ – ⴰⵣⴰⵍ ⵏ ⵓⵎⴻⵍⵢⴰⵕ ⵏ ⵢⵉⴷⵉⵏⴰⵕⴻⵏ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵜⴻⵙⵙⴻⴱⴳⴻⵙ ⵜⵙⴻⵇⵇⵉⵎⵜ ⵏ ⵓⵙⵓⴷⴷⴻⵙ ⵏ ⵡⵓⵔⴰⵔⴻⵏ ⵉⴳⵔⴰⴽⴰⵍⴰⵏⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵜⴻⵙⴳⴰⵍⴻⴼ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⴷⵓⵎⵚⵓⴽⵉⵏ ⵜⴰⴷⴷⴰⵍⴰⵏⵉⵏ ⴰⵢ ⵜⴻⵔⵣⴰ ⵜⴻⴷⵢⴰⵏⵜ-ⴰ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵢⵉⵍⵉⵏ ⴷⴻⴳ ⵡⴻⵀⵕⴰⵏ ⴷⴻⴳ 2022, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵡⵓⴷⵓⵙ-ⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ.

ⵎⵓⵀⴰⵎⴻⴷ ⵢⴰⵀⵢⴰⵡⵉ ⴷ ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⵙⵎⵉⵍⵜ ⵢⴻⵎⵎⵓⵣⵣⴳⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⴰⵍⵍⴰⵍⵜ ⵏ ⵜⵥⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵜⵙⴻⴽⵍⴰ

ⵍⴰⵕⴻⴱⵄⴰ 08 ⵢⵓⵍⵢⵓ 2020 - 15:58
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⴷⵓⴱⴰ ⵎⵧⵀⴰⵎⴻⴷ ⵢⴰⵀⵉⴰⵧⵓⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ, ⴷⴻⴳ ⵓⵏⵙⴰ-ⵏⵏⴻⵙ ⵏ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⵙⵎⵉⵍⵜ ⵢⴻⵎⵎⵓⵣⵣⴳⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⴰⵍⵍⴰⵍⵜ ⵏ ⵜⵥⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵜⵙⴻⴽⵍⴰ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ ⵏ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵢⵉⴷⵍⴻⵙ ⴷ ⵜⵥⵓⵔⵉⵡⵉⵏ.

ⵜⴰⵔⴻⵎⵖⴰ ⵏ ⵓⴱⵔⵉⴷ: ⵜⴰⵎⴻⵀⵍⴰ ⵏ ⵜⵖⴻⵍⵍⵉⵙⵜ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵜⴳⴻⵔ-ⴷ ⵜⵉⵖⵔⵉ ⵉ ⵓⵀⴻⵢⵢⵉ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰⵎⴻⵍⵍⵉⵍ ⵏ ⵓⵃⴻⵣⵣⴻⴱ

ⵍⴰⵕⴻⴱⵄⴰ 08 ⵢⵓⵍⵢⵓ 2020 - 11:23
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵉⴳⴻⵔ-ⴷ ⵜⵉⵖⵔⵉ ⵓⵏⴻⵎⵀⴰⵍ ⴰⵎⴰⵜⵓ ⵏ ⵜⵖⴻⵍⵍⵉⵙⵜ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ, ⴽⵀⴻⵍⵉⴼⴰ ⵓⵏⵉⵙⵙⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ, ⵉ ⵢⵉⴽⴰⵜⴰⵔⴻⵏ ⵏ ⵜⵖⴻⵍⵍⵉⵙⵜ ⵜⴰⵏⴰⴳⴷⵓⴷⵜ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵀⴻⵢⵢⵉⵏ ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰⵎⴻⵍⵍⵉⵍ ⵏ ⵓⵃⴻⵣⵣⴻⴱ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⴼⴻⵔⵇⴻⵏ ⵖⴻⴼ ⵢⵉⵎⴻⵜⵡⵉⵢⴻⵏ ⵏ ⵜⵖⴻⵍⵍⵉⵙⵜ ⴷⴻⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ…

ⴰⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵟⵙⵎⵔⵜ ⵛⵓⴹⵉⴷ-19 : 322.000 ⵏ ⵢⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⵉ ⵢⵙⴼⴰⵢⴷⵉⵏ ⵙⴳ ⵢⵉⴷⵔⵉⵎⵏ ⵏ ⵜⵎⵙⵜⵍⴻⵍⵜ

ⵍⵊⴻⵎⵄⴰ 29 ⵎⴰⵢⵓ 2020 - 22:04
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⴰⵎⴹⴰⵏ ⵏ ⵡⵉⴷ ⵉ ⵢⵙⴼⴰⵢⴷⵉⵏ ⵙⴳ ⵢⵉⴷⵔⵉⵎⵏ ⵉ ⵢⵖⵜⵙ ⴰⴷ ⴰⴷ ⵜⵏ-ⵢⴼⵔⵇ ⵓⵙⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵟⴳⴷⵓⴷⴰ, ⵎⴰⵙⵙ ⴰⴱⴷⵍⵎⴰⴷⵊⵉⴷ ⵟⴱⴱⵓⵓⵏ, ⵉ ⵡⵉⴷ ⵜⵃⵓⵣⴰ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰ-ⴰ ⵏ ⵡⴰⵟⴰⵏ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵟⵙⵎⵔⵜ (ⵛⵓⴹⵉⴷ-19), ⵢⵡⵡⴹ ⵖⵔ 322.000 ⵏ ⵢⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ, ⵉ ⴷ-ⵏⵏⴰⵏ ⴷⴳ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵓⴳⵏⵙⵓ.

ⴰⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓⵇⴰⵛⵓⵛ /ⴻⵜⴰⴱⵉⴱ.ⴷⵣ : ⵓⴳⴰⵔ ⵏ 2.600 ⵉ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⵉⵔⵣⵉ ⵜⴰⵙⵏⴰⵊⵢⴰⵏⵜ ⵙⴻⴳ ⵜⴰⴳⴳⴰⵔⴰ ⵏ ⵎⴻⵖⵔⴻⵙ ⴰⵔ ⴰⵙⵙ-ⴰ

ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ 07 ⵢⵓⵍⵢⵓ 2020 - 16:42
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ - ⵓⴳⴰⵔ ⵏ 2.600 ⵏ ⵢⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⵉ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⵉⵔⵣⵉ ⵜⴰⵙⵏⴰⵊⵢⴰⵏⵜ ⵙ ⵡⴰⵍⵍⴰⵍ ⵏ ⵉⵏⵜⴻⵔⵏⴻⵜ, ⵍⴰⴷⵖⴰ ⵡⵉⴷ ⵢⴻⵔⵣⴰ ⵡⴰⵟⴰⵏ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓⵇⴰⵛⵓⵛ (ⵛⵓⴱⵉⴷ-19), ⵙⴻⴳ ⵜⴰⴳⴳⴰⵔⴰ ⵏ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⵏ ⵎⴻⵖⵔⴻⵙ ⴰⵏⴻⴳⴳⴰⵔⵓ ⴰⵔ ⴰⵙⵙ-ⴰ, ⴰⵢⴰ ⵙ ⵓⵎⴻⵥⵍⵓ ⴰⵙⵏⴰⵊⵢⴰⵏ ⴻⵜⴰⴱⵉⴱ.ⴷⵣ, ⵢⴻⴼⴽⴰ ⵉ ⵓⵖⴻⵔⵎⴰⵏ ⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉ…
×

Erreur

Youtube module: Couldn't get data because API incorrect or empty resource. Please check again module setting.

Items filtered by date: ⵢⵓⵍⵢⵓ 2019
ⵍⴰⵕⴻⴱⵄⴰ, 31 ⵢⵓⵍⵢⵓ 2019 15:38

ⵄⵉⵏ ⵜⵉⵎⵓⵛⴻⵏⵜ – ⴰⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⵎⴻⵔⵔⵉⵜ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵉⵏⴹⵉ, ⴰⴱⴷⴻⵍⴽⴰⴷⴻⵔ ⴱⴻⵏⵎⴻⵙⵙⴰⵧⵓⴷ ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ ⴷⴻⴳ ⵄⵉⵏ ⵜⵉⵎⵓⵛⴻⵏⵜ, ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ‘’ⵉⵣⴰⵍⴻⵏ ⵏ ⵜⴳⵓⵏⵉ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵡⵓⵞⵞⵉ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵙⴻⵏⵙⴰ ⵙⴻⴱⴹⴻⵏ ⵖⴻⴼ ⵓⵎⴻⵏⵣⴰⵢ ⵏ ⵓⵙⵓⵜⴻⵔ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵉⴽⵛⵉ’’ ; ⵢⴻⵔⵏⴰ ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ‘’ⵉⴷⵉⵙ ⵏ ⵓⵎⵃⴰⵔⴻⴼ ⵢⴻⵜⵜⴻⴽⴽⴰ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⵉⴷⴻⵔ ⵏ ⵢⵉⵣⴰⵍⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵙⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⵙⴻⴳⴳⴰⵙⴻⵏ-ⴰ ⵉⵏⴻⴳⴳⵓⵔⴰ’’.

Publié dans : ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ
ⵍⴰⵕⴻⴱⵄⴰ, 31 ⵢⵓⵍⵢⵓ 2019 14:32

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ – ⴰⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵓⴳⴻⵏⵙⵓ, ⵏ ⵢⵉⵎⴰⵣⴷⴰⵢⴻⵏ ⵉⴷⵉⴳⴰⵏⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵚⴻⴳⴳⴻⵎ ⵏ ⵢⵉⵎⴻⴹⵇⴰⵏ, ⵙⴰⵍⴰⵀ ⴻⴷⴷⵉⵏⴻ ⴷⴰⵀⵎⵧⵓⵏⴻ ⵢⴻⵎⵎⴰⵙⵍⴰⵢ-ⴷ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ (ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ) ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ, ⴰⴳⵓⵛⵛⴻⵍ ⵏ ⵓⴳⵣⵓⵎ-ⵉⵙ ⵉ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵉⴽⴻⵎⵎⴻⵍ ⴰⵙⵏⴻⴼⵍⵉ ⵏ ⵜⴻⵎⵙⵓⵍⵜⴰ ⵙ ⵓⵙⴻⵎⵔⴻⵙ ⵏ ⵓⵎⵓⵣⵣⵉ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵎⵓⵙⵏⵉ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵙⴻⴹⵔⵓ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⴻⵜⵔⴻⵔ ⵏ ⵜⴼⴻⴽⴽⴰ ⵏ ⵜⵖⴻⵍⵍⵉⵙⵜ, ⵙ ⵓⵙⴻⴵⵀⴻⴷ-ⵉⵙ ⴰⵎⴰ ⵙ ⵢⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ, ⴰⵔⵔⵓⵎⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⴻⵙⵏⴰⵜⵡⵉⵍⵉⵏ ⵏⵏⵉⴹⴻⵏ.

Publié dans : ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ
ⵍⴰⵕⴻⴱⵄⴰ, 31 ⵢⵓⵍⵢⵓ 2019 12:21

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵜⴰⵏⴻⵖⵍⴰⴼⵜ ⵏ ⵜⴻⵎⵙⴻⵜⵍⴻⵍⵜ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ, ⵏ ⵜⵡⴰⵛⵓⵍⵜ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰ ⵏ ⵜⵎⴻⵟⵟⵓⵜ, ⴳⵀⴰⵏⵉⴰ ⴻⴷⴷⴰⵍⵉⴰ ⵜⴻⵏⵏⴰ-ⴷ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ (ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ) ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ, ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵜⵓⴳ ⵏ ⵔⵔⴱⴻⵃ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⵚⵓⴽⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⴻⴳⵎⵉ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵍⵎⴰⴷ ⵢⴻⵎⵎⵓⵣⴳⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⴻⵎⵚⵓⴽⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⴻⵙⵜⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⴳⴻⵔⴷⴰⵏ ⵢⴻⵇⵇⵏⴻⵏ ⵙ ⵓⴳⵣⵓⵎ ‘’ⵢⴻⴽⴽⴰ-ⴷ ⵏⵏⵉⴳ, ⴰⵙⴻⴳⴳⴰⵙ-ⴰ ⵏ 2019, 98% ⵏ ⵔⵔⴱⴻⵃ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⴽⴰⵢⴰⴷⴻⵏ ⵏ ⵜⴰⴳⴳⴰⵔⴰ ⵏ ⵓⵖⴻⵔⴱⴰⵣ ⴰⵎⴻⵏⵣⵓ, 78% ⴷⴻⴳ ⵢⵉⴽⴰⵢⴰⴷⴻⵏ ⵏ ⵜⴰⴳⴳⴰⵔⴰ ⴷⴻⴳ ⵓⵖⴻⵔⴱⴰⵣ ⴰⵍⴻⵎⵎⴰⵙ.

Publié dans : ⵜⵉⵎⴻⵜⵜⵉ
ⵍⴰⵕⴻⴱⵄⴰ, 31 ⵢⵓⵍⵢⵓ 2019 12:18

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴰΓⵜ- ⴰⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⴷⴰⵅⴻⵍ, ⵏ ⵜⴻⴳⵔⴰⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⴰⵎⴰ ⴷ ⵡⴻⵎⵙⵉⵙⵉ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⵢⴻⵙⵙⵓⴼⴻⵖ-ⴷ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵡⴻⵎⵙⵓⵜⴻⵔ ⴰⵍⵉⴽⵟⵕⵓⵏⴰⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⴰⵇⴻⵢⴻⵎ ⵏ ⵍⵃⵉⴵ 2019 ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵓⵙⵓⵔⵔⵉⴼ ⵏ ⵡⴻⵙⵏⴻⵔⵏⵉ ⵏ ⵡⴰⵣⴰⵍ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵥⵍⴰ ⵉⵏⴰⴳⴷⵓⴷⴻⵏ, ⵉⴷ-ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵡⵓⵍⵖⵓ ⵏ ⵡⴻⵖⵍⵉⴼ.

Publié dans : ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ
ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ, 30 ⵢⵓⵍⵢⵓ 2019 14:07

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴰΓⵜ- ⴰⵊⵉⵏⵉⵕⴰⵍ ⵏ ⵜⴼⴻⴽⴽⴰ ⵏ ⵜⵔⴻⴷⵙⴰ, ⴰⵀⵎⴻⴷ ⴳⴰïⴷ ⵙⴰⵍⴰⵀ, ⴰⵏⵎⴰⵣⵓⵍ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⴻⵎⵃⴰⴷⴷⵉⵜ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ, ⴰⵖⴻⵍⵍⴰ ⴰⵎⵓⵇⵕⴰⵏ ⵏ ⵢⵉⴳⴻⵏ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⴰⵖⴻⵔⴼⴰⵏ (ⴰⵏⵒ), ⵉⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ, ⴷ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⵍⴻⴱⵖⵉ-ⵏⵏⴻⵙ ⴰⴷ ⵉⵥⴻⵕⵕ ⴰⴷⵉⵧⵡⴻⵏⵏⵉ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⴰⴷ ⴷ-ⵢⴻⴹⵕⵓ "ⵎⴻⴱⵍⴰ ⵜⵉⴽⵜⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⵃⴻⵜⵜⵎⵉⵏ ⵏ ⵛⵛⵓⵕⵓⵟ ⴰⴽⴽ ⴷ ⵓⵀⴻⴷⴷⴻⴷ".

Publié dans : ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ
ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ, 30 ⵢⵓⵍⵢⵓ 2019 13:24

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ - ⵜⴻⵍⴷⵉ ⵜⴻⵣⵔⵉⴳⵜ ⵜⵉⵙ 9 ⵏ ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⴻⵣⴳⵓⵏ ⵏ ⵓⵏⵥⵓⵍ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ (ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ) ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ ⵙ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⵉⵔⴻⵎ ⴰⵎⴻⵇⵇⵔⴰⵏ ⵏ ⵜⴻⴽⵔⴰ ⵉ ⵢⴻⵜⵜⴻⴽⴽⴰⵏ ⵉ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵜⴷⵓⵎ ⵜⴻⴷⵢⴰⵏⵜ-ⴰ ⵉ ⵍⴰ ⴷ-ⵢⴻⵙⵙⴻⴱⴳⴰⵏⴻⵏ ⴰⵙⴻⵖⵏⴻⵡ ⵏ ⵢⵉⵍⴻⵎⵥⵉⵢⴻⵏ ⵏ ⵓⵏⵥⵓⵍ ⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉ.

Publié dans : ⵉⴷⵍⴻⵙ
ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ, 30 ⵢⵓⵍⵢⵓ 2019 12:23

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⴰⴷ ⵉⵍⵉⵏ ⵢⵉⵔⵎⵓⴷⴻⵏ ⵏ ⵓⵖⴻⵍⵍⵓⵢ ⵏ ⵓⴳⴻⴼⴼⵓⵔ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵢⴻⴳⵍⵓⵏ ⵙ ⵓⴱⵔⵓⵔⵉ, ⵙⴻⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵙⵉⵏⴰⵙ-ⴰ (ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ) ⴷ ⴰⴼⴻⵍⵍⴰ, ⵖⴻⴼ ⵓⴳⴻⵣⴷⵓ ⵏ ⵜⵎⴻⵏⵖⴰⵙⵜ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵏⵥⵓⵍ ⵏ ⵓⴳⴻⵣⴷⵓ ⵏ ⵓⴷⵔⴰⵔ, ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵓⵖⵎⵉⵙ ⵓⵣⵣⵉⴳ ⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⵏ ⵡⴰⵔⵔⴰⴷ ⴰⵙⵏⵉⴳⵏⴰⵡⴰⵏ.

Publié dans : ⵜⴰⵎⵉⵡⵉⵏ
ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ, 30 ⵢⵓⵍⵢⵓ 2019 12:21

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵢⴻⵙⵙⴻⵍⵡⵉ ⵓⵊⵉⵏⵉⵔⴰⵍ ⵏ ⵜⴼⴻⴽⴽⴰ ⵏ ⵜⵔⴻⴷⵙⴰ ⴰⵀⵎⴻⴷ ⴳⴰïⴷ ⵙⴰⵍⴰⵀ, ⴰⵏⵎⴰⵣⵓⵍ ⵏ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⴻⵎⵃⴰⴷⴷⵉⵜ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ, ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⴼⵓⴳⵍⴰ ⵉ ⵙⵙⵓⴷⴷⵙⴻⵏ ⴰⵙⵙ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ (ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ) ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵙⵖⵉⵎⵜ ⵏ ⵜⴻⵎⵃⴰⴷⴷⵉⵜ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ, ⵉ ⵢⵉⵙⴻⵖ ⵏ ⵡⵓⴼⵔⵉⵏⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⵍⴻⵎⵥⵉⵢⴻⵏ ⵏ ⵓⵖⵍⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⴽⴰⵢⴰⴷ ⵏ ⵍⴱⴰⴽ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵖⴻⵔⴱⴰⵣ ⴰⵍⴻⵎⵎⴰⵙ, ⵏ ⵓⵙⴻⴳⴳⴰⵙ ⵏ 2019, ⵉ ⴷ-ⵉⵛⴰⵔ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵜⴻⵎⵃⴰⴷⴷⵉⵜ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ.

Publié dans : ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ
ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ, 29 ⵢⵓⵍⵢⵓ 2019 16:30

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ - ⵜⴻⵔⴱⴻⵃ-ⴷ ⵜⴻⵖⵍⴰⵎⵜ ⵜⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵜ ⵏ ⵓⵜⴰⴻⴽⵡⵓⵏⴷⵓ (ⵉⵎⴻⵇⵔⴰⵏⴻⵏ) 4 ⵏ ⵜⵣⴰⵍⵖⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⴱⵕⵓⵏⵣ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵍⵖⵓⵖⴰ ⵜⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ ⵜⵓⵔⵥⵉⵎⵜ ⵏ ⴻⵍ-ⵀⴰⵙⵙⴰⵏ (ⴳ1) ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵍⵓⵕⴷⵓⵏ ⴳⴰⵔ 26 ⴷ 29 ⵢⵓⵍⵀⵢⵓ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴰⵖ-ⴷ-ⵜⵅⴻⴱⴱⴻⵔ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ (ⵍⵃⴻⴷⴷ), ⵜⴼⵉⴷⵉⵕⴰⵍⵉⵜ ⵜⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵜ ⵏ ⵓⵜⴰⴻⴽⵡⵓⵏⴷⵓ.

Publié dans : ⴰⴷⴷⴰⵍ
ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ, 29 ⵢⵓⵍⵢⵓ 2019 15:45

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴰΓⵜ- ⴰⵖⴻⵍⵍⴰ ⵓⵡⴰⵏⴰⴽ, ⴰⴱⴷⴻⵍⴽⴰⴷⴻⵔ ⴱⴻⵏⵙⴰⵍⴰⵀ ⵢⴻⵙⵙⴻⵍⵡⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ, ⴷⵉ ⵍⴱⴻⵔⵊ ⵏ ⵡⴻⵖⵕⴻⴼ (ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴰⵖⵜ), ⴰⵙⴼⵓⴳⴻⵍ ⵏ ⵜⵉⴽⵛⵉ ⵏ ⵡⴰⵔⵔⴰⵣⴻⵏ ⵉ ⵡⵉⴷ ⴷ-ⵢⵓⴼⵔⴰⵔⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⴽⴰⵢⴰⴷ ⵏ ⴱⴰⴽⴰⵍⵓⵕⵢⴰ ⵍⴰ (ⵜⴰⴷⵡⵉⵍⵜ 2019).

Publié dans : ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ