×

Erreur

Youtube module: Couldn't get data because API incorrect or empty resource. Please check again module setting.

Items filtered by date: ⴷⵓⵊⴻⵎⴱⴻⵕ 2019
ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ, 31 ⴷⵓⵊⴻⵎⴱⴻⵕ 2019 14:37

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵜⴻⴹⵔⴰ-ⴷ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⵣⵉⴽⴽⴻⵏⵜ ⵏ ⵜⵙⴻⴽⵏⴰⵡⵍⴰⴼⵜ ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵙⴳⴻⵔⵡⴻⵏ ⵏ ⵙⵉⵎⵔⴰⵡ (20) ⵏ ⵜⴻⵡⵍⴰⴼⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⴷⴳⴻⵏ ⵉⴷⴻⴳ ⴳⴰⵏ ⵉⵏⴻⵄⵔⵓⴹⴻⵏ ⵉⵎⵉⵖⵙⴻⵏ ⵉ ⵜⴳⴰ ⴼⵔⴰⵏⵙⴰ ⵜⴰⵎⵀⴰⵔⵙⴰⵏⵜ ⴷⴻⴳ ⵓⵏⵥⵓⵍ ⴰⵎⴻⵇⵔⴰⵏ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⴷⴻⴳ ⵜⴰⵣⵡⴰⵔⴰ ⵏ ⵢⵉⵙⴻⴳⴳⴰⵙⴻⵏ ⵏ 1960, ⵢⴻⵥⵥⵓⵏⵥⵓ-ⵜⵜ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵔⴰⵙ (ⵍⴰⵔⴻⴱⵄⴰ) ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ ⵓⵎⵙⴻⴽⵏⴰⵡⵍⴰⴼ ⴰⵎⵥⴰⵡⴻⵏ ⴰⴼⵔⴰⵏⵙⵉ ⴳⵔⴻⴳⵓⵔⵢ ⴷⴰⵔⴳⴻⵏⵜ.

Publié dans : ⵉⴷⵍⴻⵙ
ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ, 31 ⴷⵓⵊⴻⵎⴱⴻⵕ 2019 13:58

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵢⴻⵣⵎⴻⵍ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ (ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ) ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ, ⵓⴷⵉⵡⴰⵏ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⵓⵞⵞⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⴰⵍ ⴷ ⵓⵙⴻⵇⵇⴰⵎⵓ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⴰⴳⴻⵔⵙⴰⴷⵓⵔ ⵏ ⵜⴽⴻⵙⵙⴰⵡⵜ ⵏ ⵢⵉⴳⴹⴰⴹ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵢⵉⵍⵉ ⵓⴷⵀⴰⵍ ⵉ ⵓⴼⵓⵔⴽ ⵏ ⵜⴽⴻⵙⵙⴰⵡⵜ ⵏ ⵢⵉⴳⴹⴰⴹ.

Publié dans : ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ
ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ, 31 ⴷⵓⵊⴻⵎⴱⴻⵕ 2019 13:49

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵓⴳⴰⵔ ⵏ 62.000 ⵏ ⵢⵉⵙⴻⵍⵎⴰⴷⴻⵏ ⵏ ⴽⵔⴰⴹ ⵏ ⵢⵉⵙⵡⵉⵔⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⴻⴳⵎⵉ (ⴰⵎⴻⵏⵣⵓ, ⴰⵍⴻⵎⵎⴰⵙ ⴷ ⵓⵙⵉⵏⴰⵏ) ⴰⵔⴰ ⵢⴻⵙⵄⴻⴷⴷⵉⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ (ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ), ⵉⴽⴰⵢⴰⴷⴻⵏ ⵉⵎⵙⴰⴷⵓⵔⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⴰⵍ ⵖⴻⵔ ⵓⵙⴻⵍⵍⵓⵏ ⵏ ⵓⵙⴻⵍⵎⴰⴷ ⴰⴳⴻⵊⴷⴰⵏ ⴷ ⵓⵙⴻⵍⵎⴰⴷ ⵉⵎⵙⵉⵍⴻⵖ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⴻⴳⴳⴰⵙ ⵏ 2019, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⴷ-ⵢⵉⵍⵉ ⵡⴰⵢⴰ ⴷⴻⴳ 233 ⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⴻⴽⵢⴻⴷ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵓⵍⵖⵓ ⵏ ⵓⵖⵍⵉⴼ.

Publié dans : ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ
ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ, 31 ⴷⵓⵊⴻⵎⴱⴻⵕ 2019 13:46

ⵄⴻⵏⵏⴰⴱⴰ - ⵜⴰⵕⵎⵉⵙⵜ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⵙⴻⴹⵔⵓ ⵏ ⵡⴰⵔⵔⵓⵎⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵢⵉⵙⴳⵓⵍⴰⴼ ⵏ ⵢⵉⴱⴻⵔⴷⴰⵏ ⵏ ⵡⵓⵣⵣⴰⵍ (ⴼⴻⵔⵔⵓⴱⵉⴰⵍ) ⵏ ⵄⴻⵏⵏⴰⴱⴰ ⵜⵙⴻⵔⵙ ⵉⵎⴰⵏ-ⵉⵙ ⴷⴻⴳ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵜⵎⴻⵍⵍⵉⵍⵜ ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰⵏⵜ ⵙ ⵓⵙⵎⴻⵎⵎⵉ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⴻⴳⴳⴰⵙ ⵏ 2019 ⴰⵎⴻⵏⵣⴰⵢ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴻⴹ ⵏ ⵓⴼⴰⵔⴻⵙ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⵢⴰ ⵉ ⵔⵏⴰⵏ ⴰⵙⴻⴹⵔⵓⵏ ⵏ ⵢⵉⴳⴻⴱⴱⴰⵔⴻⵏ.

Publié dans : ⵜⴰⵎⵉⵡⵉⵏ
ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ, 31 ⴷⵓⵊⴻⵎⴱⴻⵕ 2019 12:27

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵢⴻⵙⵙⴻⵍⵀⴰ ⵓⵎⵙⴻⵎⵀⴰⵍ « ⴻⵅⵒⵔⴻⵙⵙ ⵎⴰⵉⵍ ⵙⴻⵔⵠⵉⵛⴻ » (ⴻⵎⵙ), ⵜⵉⴽⴽⴻⵍⵜ ⵏⵉⴹⴻⵏ, ⴰⴷⴻⴳ-ⵏⵏⴻⵙ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⵎⵓⵏⵓ ⴰⵏⵎⴰⴹⴰⵍ ⴷⴻⴳ ⵜⴷⵓⴽⵍⵉ ⵜⴰⵏⴰⵣⵏⴰⵏⵜ ⵜⴰⵎⴻⵖⵔⴰⴷⴰⵏⵜ (ⵓⵒⵓ), ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵜⵄⴻⴷⴷⴰ ⵙⴻⴳ ⵓⴷⴻⴳ ⵡⵉⵙ 63 ⴷⴻⴳ 2018 ⵖⴻⵔ ⵓⴷⴻⴳ ⵡⵉⵙ 37 ⴷⴻⴳ 2019, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ (ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ), ⵓⴼⵓⵔⴽ-ⴰ ⵏ ⵜⵏⴰⵣⴻⵏⵜ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ.

ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ, 30 ⴷⵓⵊⴻⵎⴱⴻⵕ 2019 17:00

ⵟⵔⴰⴱⵍⴻⵙ – ⵢⴻⵙⵙⴰⵥⴻⵔ ⵓⵎⴰⵣⵓⵏ ⵓⵣⵣⵉⴳ ⵏ ⵜⵓⴷⴷⵙⴰ ⵏ ⵢⵉⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ⵢⴻⴷⴷⵓⴽⴽⵍⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵍⵉⴱⵢⴰ, ⴳⵀⴰⵙⵙⴰⵏ ⵙⴰⵍⴰⵎⴻ, ⴰⴽⴻⵎⵎⴻⵍ ⵏ ⵜⵢⵉⵜⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⴳⴻⵏⵏⴰⵏⵉⵏ ⵎⴳⴰⵍ ⵢⵉⵖⴰⵔⵉⵎⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵜⴰⵔⴰⵎ ⵏ ⵍⵉⴱⵢⴰ, ⴷⴻⴳ ⵡⴰⴽⵓⴷ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⴰⵎⵢⴻⵏⴽⴰⴼ ⴳⴰⵔ ⵜⵔⴻⴷⵙⴰ ⵏ ⵓⴳⵎⵓⴹ ⴷ ⵓⵏⴰⴱⴰⴹ ⵏ ⵜⴷⵓⴽⵍⵉ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ (ⴰⵢⵢⴻⵙ ⵙⵜⴻⵄⵕⴼⴻⵏ ⵢⵉⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ⵢⴻⴷⴷⵓⴽⴽⵍⴻⵏ) ⵎⴰⵣⴰⵍ ⵢⴻⵜⵜⴽⴻⵎⵎⵉⵍ.

Publié dans : ⴰⵎⴰⴷⴰⵍ
ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ, 30 ⴷⵓⵊⴻⵎⴱⴻⵕ 2019 16:56

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⴰⵜⵓⴳ ⵏ ⴳⴻⵎⵎⵓ ⴰⴷⴰⵎⵙⴰⵏ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵢⴻⵡⵡⴻⴹ ⵖⴻⵔ 1,2% ⴷⴻⴳ ⵓⴽⵔⴰⴹⵢⵓⵔ ⵡⵉⵙ 3 ⵏ 2019, ⵎⴳⴰⵍ 1,3% ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⴻⴳⴳⴰⵙ ⵢⴻⵣⵔⵉⵏ, ⵉ ⴷ-ⵜⴻⵏⵏⴰ ⵉ ⵜⵏⴻⴳⴳⴰ ⵏ ⵢⵉⵙⴰⵍⴰⵏ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ (ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ) ⵜⵓⴷⴷⵙⴰ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⴻⵏ (ⵓⵏⵙ).

Publié dans : ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ
ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ, 30 ⴷⵓⵊⴻⵎⴱⴻⵕ 2019 16:19

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⴰⵊⵉⵏⵉⵔⴰⵍ ⴰⵎⴻⵇⵔⴰⵏ ⵙⴰïⴷ ⵛⵀⴰⵏⴻⴳⵔⵉⵀⴰ, ⴰⵖⴻⵍⵍⴰ ⵏ ⵢⴼⴻⵙⵢⴰⵏⴻⵏ ⵏ ⵜⵔⴻⴷⵙⴰ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⵖⴻⵔⴼⴰⵏⵜ ⵙ ⵍⴻⵄⴹⵉⵍ, ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ (ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ) ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ, ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵜⴰⵔⴻⴷⵙⴰ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⵖⴻⵔⴼⴰⵏⵜ ⴰⴷ ⵜⵇⴰⴱⴻⵍ ‘’ⵉⵛⴻⵏⴳⴰ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵡⴰⴽⴽ ⵡⵉⴷ ⴰⵔⴰ ⵉⵄⴻⵔⴹⴻⵏ ⴰⴷ ⴹⵙⴻⵏ ⵜⴰⵏⴰⵢⴰ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ’’, ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ ⵏ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵜⴻⵎⵃⴰⴷⴷⵉⵜ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ.

‘’ⴰⴷ ⴷ-ⵏⴰⵍⴻⵙ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵇⵍ-ⴰⵖ ⵏⴱⴻⴷⴷ ⵉ ⵍⴼⴰⵢⴷⴰ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵢⴻⵔⵏⴰ ⵓⵔ ⵏⵜⴻⴼⴼⴻⵖ ⴰⵔⴰ ⵙⴻⴳ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⴰⵎⴻⵏⴹⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⵜⴻⴱⵖⵓ ⵜⵉⵍⵉ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰ. ⴰⴷ ⵏⵇⴰⴱⴻⵍ ⴰⵛⴻⵏⴳⵓ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏⴻⵖ ⵡⵉⴷ ⴰⵔⴰ ⵉⵄⴻⵔⴹⴻⵏ ⴰⴷ ⵜⵄⴻⴷⴷⵉⵏ ⵖⴻⴼ ⵜⵏⴰⵢⴰ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ’’, ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵣⵣⵉⵔⴻⴳ ⵓⵊⵉⵏⵉⵔⴰⵍ ⴰⵎⴻⵇⵔⴰⵏ ⵛⵀⴰⵏⴻⴳⵔⵉⵀⴰ ⵉ ⵢⴻⵙⵙⴻⵍⵡⵉⵏ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵙⵖⵉⵎⵜ ⵏ ⵢⵉⴼⴻⵙⵢⴰⵏⴻⵏ ⵏ ⵜⵔⴻⴷⵙⴰ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⵖⴻⵔⴼⴰⵏⵜ.

ⵢⴻⵖⴷⴻⴱⴱⴰ ⴷⴰⵖⴻⵏ ⵖⴻⴼ ‘’ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵜ ⵜⴰⴳⴻⵊⴷⴰⵏⵜ ⵉ ⵜⵓⵔⴰⵔ ⵜⵔⴻⴷⵙⴰ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⵖⴻⵔⴼⴰⵏⵜ ⵖⴻⵔ ⵢⵉⴷⵉⵙ ⵏ ⵓⵖⵔⴻⴼ ⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉ ⵎⴳⴰⵍ ⵉⵎⵉⵀⵉⵢⴻⵏ ⵉⵙⴻⵔⵙⴻⵏ ⵏⵏⵉⵛⴰⵏ ⴰⵔⴽⴰⴷ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵍⵙⵉⵙⴰⵏ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴰⴽ, ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⴽⴱⴰⵍ ⵏ ⵜⵙⵓⴷⴰ ⵜⵉⵎⴻⵏⴹⴰⵡⴰⵏⵉⵏ ⵉ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵜⴻⵏⵜ-ⵙⴻⵇⵇⵉⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⴱⴰⵣⵉⵏ ⵏ ⵓⵏⴳⴰⵔ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⴻⴽⵔⵉⴹⵜ’’.

Publié dans : ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ
ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ, 30 ⴷⵓⵊⴻⵎⴱⴻⵕ 2019 16:04

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⴰⵙⴻⵏⵇⴻⵙ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵜⵉⴳ ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵜⴻⴳⵔⴻⵙⵜ ⴰⴷ ⴷ-ⵢⵉⵍⵉ ⴳⴰⵔ 18 ⵢⴻⵏⵏⴰⵢⴻⵔ ⴷ 28 ⴼⵓⵕⴰⵕ 2020, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⴻⵏⵏⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ (ⵍⵃⴻⴷⴷ), ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵙⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵎⴻⵀⵍⴰ ⵏ ⵜⵏⴻⵣⵣⵓⵜ ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ.

Publié dans : ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ
ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ, 30 ⴷⵓⵊⴻⵎⴱⴻⵕ 2019 10:53

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵢⴻⵙⵙⵓⵎⵎⴻⴷ-ⴷ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⴻⵏⵣⵓ, ⴰⴱⴷⴻⵍⴰⵣⵉⵣ ⴷⵊⴻⵔⴰⴷ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ, ⵎⴰⵙⵙ ⴱⵔⴰⵀⵉⵎ ⴱⵓⵣⴻⴱⵓⴷⵊⴻⵏ ⴷ ⴰⵏⴻⵎⵀⴰⵍ ⵏ ⵓⴷⵉⵡⴰⵏ, ⵎⴰ ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵀⴰⵎⴻⴷ ⵍⴰⵎⵉⵏⴻ ⵙⴰⵓⴷⵉ ⵎⴰⴱⵔⵓⴽ ⴷ ⴰⵖⴻⵍⵍⴰ ⵏ ⵓⴷⵉⵡⴰⵏ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵉ ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵥⵍⴰ ⵏ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⴻⵏⵣⵓ.

« ⴰⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⴻⵏⵣⵓ, ⵎⴰⵙⵙ ⴰⴱⴷⴻⵍⴰⵣⵉⵣ ⴷⵊⴻⵔⴰⴷ, ⵢⴻⵙⵙⵓⵎⵎⴻⴷ-ⴷ, ⴰⵙⵙ-ⴰ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ, 29 ⴷⵓⵊⴻⵎⴱⴻⵕ 2019, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵢⴻⵙⴷⵓⴱⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⴱⵔⴰⵀⵉⵎ ⴱⵓⵣⴻⴱⵓⴷⵊⴻⵏ ⴷ ⴰⵏⴻⵎⵀⴰⵍ ⴷ ⵓⴷⵉⵡⴰⵏ, ⵎⴰ ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵀⴰⵎⴻⴷ ⵍⴰⵎⵉⵏⴻ ⵙⴰⵓⴷⵉ ⴷ ⴰⵖⴻⵍⵍⴰ ⵏ ⵓⴷⵉⵡⴰⵏ », ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵓⵍⵖⵓ-ⴰ.

Publié dans : ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ

ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵜⴻⴱⴱⵓⵏ ⴰⴷ ⵢⴻⵙⵙⴻⵍⵡⵉ ⵜⵉⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵉ ⵓⵙⴻⴽⵢⴻⴷ ⵏ ⵜⴻⴳⵏⵉⵜ ⵜⴰⴷⴰⵡⵙⴰⵏⵜ

ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ 09 ⵢⵓⵍⵢⵓ 2020 - 15:53
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⴰⴷ ⵢⴻⵙⵙⴻⵍⵡⵉ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ, ⴰⴱⴷⴻⵍⵎⴰⴷⵊⵉⴷ ⵜⴻⴱⴱⵧⵓⵏⴻ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ, ⵜⵉⵖⵉⵎⵉⵜ ⵏ ⵓⵎⴰⵀⵉⵍ ⵉ ⵓⵙⴻⴽⵢⴻⴷ ⵏ ⵓⵎⵀⴰⵣ ⵏ ⵜⴻⴳⵏⵉⵜ ⵜⴰⴷⴰⵡⵙⴰⵏⵜ ⴷⴻⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵓⵙⵙⴰⵏ-ⴰ ⵎⵉ ⴰⵔⴰ ⵉⵔⴻⵏⵏⵓ ⵓⵎⴹⴰⵏ ⵏ ⵜⴻⵊⵕⴰ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵡⴻⴽⴽⴷⴻⵏ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵓⵇⴰⵛⵓⵛ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ ⵏ ⵜⵙⴻⵍⵡⵉⵜ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ.
Exit

ⵓⵔⵔⵉⴳⴻⵏ ⵉⵙⵏⴰⵊⵢⴰⵏⴻⵏ: ⵉⵎⵙⴻⵎⵀⴰⵍ ⵡⴻⵊⴷⴻⵏ ⴰⴷ ⵎⵢⴰⵍⵍⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵇⴰⴱⵍⴻⵏ ⴰⵙⵓⵜⴻⵔ

ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ 09 ⵢⵓⵍⵢⵓ 2020 - 15:58
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⴽⵔⴰⴹⵜ-ⵏⵏⵉ ⵏ ⵜⴻⵕⵎⵉⵙⵉⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⴼⴰⵔⴰⵙⴻⵏ ⵓⵔⵔⵉⴳⴻⵏ ⵉⵙⵏⴰⵊⵢⴰⵏⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵡⴻⵊⴷⴻⵏⵜ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵎⵢⴰⵍⵍⴻⵏⵜ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⴼⴰⵔⵙⴻⵏⵜ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⵙⴷⴻⴳⵔⴻⵏⵜ ⵉⴼⴰⵔⵉⵙⴻⵏ-ⵏⵙⴻⵏⵜ ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵓⵇⴰⴱⴻⵍ ⵏ ⵓⵙⵓⵜⴻⵔ ⵉⵔⴻⵏⵏⵓⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⴽⴽⴰⵏ ⵙⴻⴳ ⵢⵉⵖⵙⵓⵔⴻⵏ ⵏ ⵜⴷⴰⵡⵙⴰ, ⵍⴰⴷⵖⴰ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⵓⴽⵙⵉⵊⵉⵏ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ…

ⵜⴰⵙⴻⵇⵇⵉⵎⵜ ⵏ ⵓⴹⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵎⵜⴰⵡⴰ ⵏ ⵜⴰⵍⵡⵉⵜ: ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴻⴼⴽⴰ ⴰⵣⴰⵍ ⴷ ⴰⵎⴻⵇⵔⴰⵏ ⵉ ⵓⴽⴰⵔⴰⵎ ⴰⵎⴰⵍⵉ

ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ 13 ⵢⵓⵍⵢⵓ 2020 - 12:37
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ-ⴷ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵥⵍⴰ ⵉⵡⴻⵔⴷⴰⵏⵉⵢⴻⵏ, ⵙⴰⴱⵔⵉ ⴱⵓⴽⴰⴷⵓⵎ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ, ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴻⵜⵜⴰⴽⴼ ⴰⵣⴰⵍ ⴷ ⴰⵎⴻⵇⵔⴰⵏ ⵉ ⵓⴽⴰⵔⴰⵎ ⴰⵎⴰⵍⵉ ⵙ ⵡⵓⵙⵙⵉⵙⴻⵏ ⴰⵢ ⵜⴻⵜⵜⴻⴳ ⴷⴻⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵜⵙⴻⵍⵡⵉⵜ ⴰⵢ ⵜⴻⵙⵙⴻⵍⵡⵉ ⵜⴰⵙⴻⵇⵇⵉⵎⵜ ⵏ ⵓⴹⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵎⵜⴰⵡⴰ ⵏ…

ⵓⵔⴰⵔⴻⵏ ⵉⴳⵔⴰⴽⴰⵍⴰⵏⴻⵏ: ⵜⴰⵙⴻⵇⵇⵉⵎⵜ ⵏ ⵓⵙⵓⴷⴷⴻⵙ ⴰⴷ ⴷ-ⵜⴻⵙⵙⴻⴱⴳⴻⵙ ⴰⵎⴻⵍⵢⴰⵕ ⵏ ⵢⵉⴷⵉⵏⴰⵕⴻⵏ ⵉ ⵓⵙⴳⴰⵍⴻⴼ ⵏ ⵢⵉⵙⴻⵎⵍⴻⵏ

ⵍⵃⴻⴷⴷ 12 ⵢⵓⵍⵢⵓ 2020 - 13:48
ⵡⴻⵀⵕⴰⵏ – ⴰⵣⴰⵍ ⵏ ⵓⵎⴻⵍⵢⴰⵕ ⵏ ⵢⵉⴷⵉⵏⴰⵕⴻⵏ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵜⴻⵙⵙⴻⴱⴳⴻⵙ ⵜⵙⴻⵇⵇⵉⵎⵜ ⵏ ⵓⵙⵓⴷⴷⴻⵙ ⵏ ⵡⵓⵔⴰⵔⴻⵏ ⵉⴳⵔⴰⴽⴰⵍⴰⵏⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵜⴻⵙⴳⴰⵍⴻⴼ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⴷⵓⵎⵚⵓⴽⵉⵏ ⵜⴰⴷⴷⴰⵍⴰⵏⵉⵏ ⴰⵢ ⵜⴻⵔⵣⴰ ⵜⴻⴷⵢⴰⵏⵜ-ⴰ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵢⵉⵍⵉⵏ ⴷⴻⴳ ⵡⴻⵀⵕⴰⵏ ⴷⴻⴳ 2022, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵡⵓⴷⵓⵙ-ⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ.

ⵎⵓⵀⴰⵎⴻⴷ ⵢⴰⵀⵢⴰⵡⵉ ⴷ ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⵙⵎⵉⵍⵜ ⵢⴻⵎⵎⵓⵣⵣⴳⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⴰⵍⵍⴰⵍⵜ ⵏ ⵜⵥⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵜⵙⴻⴽⵍⴰ

ⵍⴰⵕⴻⴱⵄⴰ 08 ⵢⵓⵍⵢⵓ 2020 - 15:58
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⴷⵓⴱⴰ ⵎⵧⵀⴰⵎⴻⴷ ⵢⴰⵀⵉⴰⵧⵓⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ, ⴷⴻⴳ ⵓⵏⵙⴰ-ⵏⵏⴻⵙ ⵏ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⵙⵎⵉⵍⵜ ⵢⴻⵎⵎⵓⵣⵣⴳⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⴰⵍⵍⴰⵍⵜ ⵏ ⵜⵥⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵜⵙⴻⴽⵍⴰ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ ⵏ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵢⵉⴷⵍⴻⵙ ⴷ ⵜⵥⵓⵔⵉⵡⵉⵏ.

ⵜⴰⵔⴻⵎⵖⴰ ⵏ ⵓⴱⵔⵉⴷ: ⵜⴰⵎⴻⵀⵍⴰ ⵏ ⵜⵖⴻⵍⵍⵉⵙⵜ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵜⴳⴻⵔ-ⴷ ⵜⵉⵖⵔⵉ ⵉ ⵓⵀⴻⵢⵢⵉ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰⵎⴻⵍⵍⵉⵍ ⵏ ⵓⵃⴻⵣⵣⴻⴱ

ⵍⴰⵕⴻⴱⵄⴰ 08 ⵢⵓⵍⵢⵓ 2020 - 11:23
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵉⴳⴻⵔ-ⴷ ⵜⵉⵖⵔⵉ ⵓⵏⴻⵎⵀⴰⵍ ⴰⵎⴰⵜⵓ ⵏ ⵜⵖⴻⵍⵍⵉⵙⵜ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ, ⴽⵀⴻⵍⵉⴼⴰ ⵓⵏⵉⵙⵙⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ, ⵉ ⵢⵉⴽⴰⵜⴰⵔⴻⵏ ⵏ ⵜⵖⴻⵍⵍⵉⵙⵜ ⵜⴰⵏⴰⴳⴷⵓⴷⵜ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵀⴻⵢⵢⵉⵏ ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰⵎⴻⵍⵍⵉⵍ ⵏ ⵓⵃⴻⵣⵣⴻⴱ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⴼⴻⵔⵇⴻⵏ ⵖⴻⴼ ⵢⵉⵎⴻⵜⵡⵉⵢⴻⵏ ⵏ ⵜⵖⴻⵍⵍⵉⵙⵜ ⴷⴻⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ…

ⴰⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵟⵙⵎⵔⵜ ⵛⵓⴹⵉⴷ-19 : 322.000 ⵏ ⵢⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⵉ ⵢⵙⴼⴰⵢⴷⵉⵏ ⵙⴳ ⵢⵉⴷⵔⵉⵎⵏ ⵏ ⵜⵎⵙⵜⵍⴻⵍⵜ

ⵍⵊⴻⵎⵄⴰ 29 ⵎⴰⵢⵓ 2020 - 22:04
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⴰⵎⴹⴰⵏ ⵏ ⵡⵉⴷ ⵉ ⵢⵙⴼⴰⵢⴷⵉⵏ ⵙⴳ ⵢⵉⴷⵔⵉⵎⵏ ⵉ ⵢⵖⵜⵙ ⴰⴷ ⴰⴷ ⵜⵏ-ⵢⴼⵔⵇ ⵓⵙⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵟⴳⴷⵓⴷⴰ, ⵎⴰⵙⵙ ⴰⴱⴷⵍⵎⴰⴷⵊⵉⴷ ⵟⴱⴱⵓⵓⵏ, ⵉ ⵡⵉⴷ ⵜⵃⵓⵣⴰ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰ-ⴰ ⵏ ⵡⴰⵟⴰⵏ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵟⵙⵎⵔⵜ (ⵛⵓⴹⵉⴷ-19), ⵢⵡⵡⴹ ⵖⵔ 322.000 ⵏ ⵢⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ, ⵉ ⴷ-ⵏⵏⴰⵏ ⴷⴳ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵓⴳⵏⵙⵓ.

ⴰⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓⵇⴰⵛⵓⵛ /ⴻⵜⴰⴱⵉⴱ.ⴷⵣ : ⵓⴳⴰⵔ ⵏ 2.600 ⵉ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⵉⵔⵣⵉ ⵜⴰⵙⵏⴰⵊⵢⴰⵏⵜ ⵙⴻⴳ ⵜⴰⴳⴳⴰⵔⴰ ⵏ ⵎⴻⵖⵔⴻⵙ ⴰⵔ ⴰⵙⵙ-ⴰ

ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ 07 ⵢⵓⵍⵢⵓ 2020 - 16:42
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ - ⵓⴳⴰⵔ ⵏ 2.600 ⵏ ⵢⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⵉ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⵉⵔⵣⵉ ⵜⴰⵙⵏⴰⵊⵢⴰⵏⵜ ⵙ ⵡⴰⵍⵍⴰⵍ ⵏ ⵉⵏⵜⴻⵔⵏⴻⵜ, ⵍⴰⴷⵖⴰ ⵡⵉⴷ ⵢⴻⵔⵣⴰ ⵡⴰⵟⴰⵏ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓⵇⴰⵛⵓⵛ (ⵛⵓⴱⵉⴷ-19), ⵙⴻⴳ ⵜⴰⴳⴳⴰⵔⴰ ⵏ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⵏ ⵎⴻⵖⵔⴻⵙ ⴰⵏⴻⴳⴳⴰⵔⵓ ⴰⵔ ⴰⵙⵙ-ⴰ, ⴰⵢⴰ ⵙ ⵓⵎⴻⵥⵍⵓ ⴰⵙⵏⴰⵊⵢⴰⵏ ⴻⵜⴰⴱⵉⴱ.ⴷⵣ, ⵢⴻⴼⴽⴰ ⵉ ⵓⵖⴻⵔⵎⴰⵏ ⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉ…
×

Erreur

Youtube module: Couldn't get data because API incorrect or empty resource. Please check again module setting.

Items filtered by date: ⴷⵓⵊⴻⵎⴱⴻⵕ 2019
ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ, 31 ⴷⵓⵊⴻⵎⴱⴻⵕ 2019 14:37

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵜⴻⴹⵔⴰ-ⴷ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⵣⵉⴽⴽⴻⵏⵜ ⵏ ⵜⵙⴻⴽⵏⴰⵡⵍⴰⴼⵜ ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵙⴳⴻⵔⵡⴻⵏ ⵏ ⵙⵉⵎⵔⴰⵡ (20) ⵏ ⵜⴻⵡⵍⴰⴼⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⴷⴳⴻⵏ ⵉⴷⴻⴳ ⴳⴰⵏ ⵉⵏⴻⵄⵔⵓⴹⴻⵏ ⵉⵎⵉⵖⵙⴻⵏ ⵉ ⵜⴳⴰ ⴼⵔⴰⵏⵙⴰ ⵜⴰⵎⵀⴰⵔⵙⴰⵏⵜ ⴷⴻⴳ ⵓⵏⵥⵓⵍ ⴰⵎⴻⵇⵔⴰⵏ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⴷⴻⴳ ⵜⴰⵣⵡⴰⵔⴰ ⵏ ⵢⵉⵙⴻⴳⴳⴰⵙⴻⵏ ⵏ 1960, ⵢⴻⵥⵥⵓⵏⵥⵓ-ⵜⵜ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵔⴰⵙ (ⵍⴰⵔⴻⴱⵄⴰ) ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ ⵓⵎⵙⴻⴽⵏⴰⵡⵍⴰⴼ ⴰⵎⵥⴰⵡⴻⵏ ⴰⴼⵔⴰⵏⵙⵉ ⴳⵔⴻⴳⵓⵔⵢ ⴷⴰⵔⴳⴻⵏⵜ.

Publié dans : ⵉⴷⵍⴻⵙ
ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ, 31 ⴷⵓⵊⴻⵎⴱⴻⵕ 2019 13:58

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵢⴻⵣⵎⴻⵍ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ (ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ) ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ, ⵓⴷⵉⵡⴰⵏ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⵓⵞⵞⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⴰⵍ ⴷ ⵓⵙⴻⵇⵇⴰⵎⵓ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⴰⴳⴻⵔⵙⴰⴷⵓⵔ ⵏ ⵜⴽⴻⵙⵙⴰⵡⵜ ⵏ ⵢⵉⴳⴹⴰⴹ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵢⵉⵍⵉ ⵓⴷⵀⴰⵍ ⵉ ⵓⴼⵓⵔⴽ ⵏ ⵜⴽⴻⵙⵙⴰⵡⵜ ⵏ ⵢⵉⴳⴹⴰⴹ.

Publié dans : ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ
ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ, 31 ⴷⵓⵊⴻⵎⴱⴻⵕ 2019 13:49

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵓⴳⴰⵔ ⵏ 62.000 ⵏ ⵢⵉⵙⴻⵍⵎⴰⴷⴻⵏ ⵏ ⴽⵔⴰⴹ ⵏ ⵢⵉⵙⵡⵉⵔⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⴻⴳⵎⵉ (ⴰⵎⴻⵏⵣⵓ, ⴰⵍⴻⵎⵎⴰⵙ ⴷ ⵓⵙⵉⵏⴰⵏ) ⴰⵔⴰ ⵢⴻⵙⵄⴻⴷⴷⵉⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ (ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ), ⵉⴽⴰⵢⴰⴷⴻⵏ ⵉⵎⵙⴰⴷⵓⵔⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⴰⵍ ⵖⴻⵔ ⵓⵙⴻⵍⵍⵓⵏ ⵏ ⵓⵙⴻⵍⵎⴰⴷ ⴰⴳⴻⵊⴷⴰⵏ ⴷ ⵓⵙⴻⵍⵎⴰⴷ ⵉⵎⵙⵉⵍⴻⵖ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⴻⴳⴳⴰⵙ ⵏ 2019, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⴷ-ⵢⵉⵍⵉ ⵡⴰⵢⴰ ⴷⴻⴳ 233 ⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⴻⴽⵢⴻⴷ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵓⵍⵖⵓ ⵏ ⵓⵖⵍⵉⴼ.

Publié dans : ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ
ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ, 31 ⴷⵓⵊⴻⵎⴱⴻⵕ 2019 13:46

ⵄⴻⵏⵏⴰⴱⴰ - ⵜⴰⵕⵎⵉⵙⵜ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⵙⴻⴹⵔⵓ ⵏ ⵡⴰⵔⵔⵓⵎⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵢⵉⵙⴳⵓⵍⴰⴼ ⵏ ⵢⵉⴱⴻⵔⴷⴰⵏ ⵏ ⵡⵓⵣⵣⴰⵍ (ⴼⴻⵔⵔⵓⴱⵉⴰⵍ) ⵏ ⵄⴻⵏⵏⴰⴱⴰ ⵜⵙⴻⵔⵙ ⵉⵎⴰⵏ-ⵉⵙ ⴷⴻⴳ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵜⵎⴻⵍⵍⵉⵍⵜ ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰⵏⵜ ⵙ ⵓⵙⵎⴻⵎⵎⵉ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⴻⴳⴳⴰⵙ ⵏ 2019 ⴰⵎⴻⵏⵣⴰⵢ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴻⴹ ⵏ ⵓⴼⴰⵔⴻⵙ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⵢⴰ ⵉ ⵔⵏⴰⵏ ⴰⵙⴻⴹⵔⵓⵏ ⵏ ⵢⵉⴳⴻⴱⴱⴰⵔⴻⵏ.

Publié dans : ⵜⴰⵎⵉⵡⵉⵏ
ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ, 31 ⴷⵓⵊⴻⵎⴱⴻⵕ 2019 12:27

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵢⴻⵙⵙⴻⵍⵀⴰ ⵓⵎⵙⴻⵎⵀⴰⵍ « ⴻⵅⵒⵔⴻⵙⵙ ⵎⴰⵉⵍ ⵙⴻⵔⵠⵉⵛⴻ » (ⴻⵎⵙ), ⵜⵉⴽⴽⴻⵍⵜ ⵏⵉⴹⴻⵏ, ⴰⴷⴻⴳ-ⵏⵏⴻⵙ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⵎⵓⵏⵓ ⴰⵏⵎⴰⴹⴰⵍ ⴷⴻⴳ ⵜⴷⵓⴽⵍⵉ ⵜⴰⵏⴰⵣⵏⴰⵏⵜ ⵜⴰⵎⴻⵖⵔⴰⴷⴰⵏⵜ (ⵓⵒⵓ), ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵜⵄⴻⴷⴷⴰ ⵙⴻⴳ ⵓⴷⴻⴳ ⵡⵉⵙ 63 ⴷⴻⴳ 2018 ⵖⴻⵔ ⵓⴷⴻⴳ ⵡⵉⵙ 37 ⴷⴻⴳ 2019, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ (ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ), ⵓⴼⵓⵔⴽ-ⴰ ⵏ ⵜⵏⴰⵣⴻⵏⵜ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ.

ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ, 30 ⴷⵓⵊⴻⵎⴱⴻⵕ 2019 17:00

ⵟⵔⴰⴱⵍⴻⵙ – ⵢⴻⵙⵙⴰⵥⴻⵔ ⵓⵎⴰⵣⵓⵏ ⵓⵣⵣⵉⴳ ⵏ ⵜⵓⴷⴷⵙⴰ ⵏ ⵢⵉⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ⵢⴻⴷⴷⵓⴽⴽⵍⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵍⵉⴱⵢⴰ, ⴳⵀⴰⵙⵙⴰⵏ ⵙⴰⵍⴰⵎⴻ, ⴰⴽⴻⵎⵎⴻⵍ ⵏ ⵜⵢⵉⵜⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⴳⴻⵏⵏⴰⵏⵉⵏ ⵎⴳⴰⵍ ⵢⵉⵖⴰⵔⵉⵎⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵜⴰⵔⴰⵎ ⵏ ⵍⵉⴱⵢⴰ, ⴷⴻⴳ ⵡⴰⴽⵓⴷ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⴰⵎⵢⴻⵏⴽⴰⴼ ⴳⴰⵔ ⵜⵔⴻⴷⵙⴰ ⵏ ⵓⴳⵎⵓⴹ ⴷ ⵓⵏⴰⴱⴰⴹ ⵏ ⵜⴷⵓⴽⵍⵉ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ (ⴰⵢⵢⴻⵙ ⵙⵜⴻⵄⵕⴼⴻⵏ ⵢⵉⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ⵢⴻⴷⴷⵓⴽⴽⵍⴻⵏ) ⵎⴰⵣⴰⵍ ⵢⴻⵜⵜⴽⴻⵎⵎⵉⵍ.

Publié dans : ⴰⵎⴰⴷⴰⵍ
ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ, 30 ⴷⵓⵊⴻⵎⴱⴻⵕ 2019 16:56

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⴰⵜⵓⴳ ⵏ ⴳⴻⵎⵎⵓ ⴰⴷⴰⵎⵙⴰⵏ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵢⴻⵡⵡⴻⴹ ⵖⴻⵔ 1,2% ⴷⴻⴳ ⵓⴽⵔⴰⴹⵢⵓⵔ ⵡⵉⵙ 3 ⵏ 2019, ⵎⴳⴰⵍ 1,3% ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⴻⴳⴳⴰⵙ ⵢⴻⵣⵔⵉⵏ, ⵉ ⴷ-ⵜⴻⵏⵏⴰ ⵉ ⵜⵏⴻⴳⴳⴰ ⵏ ⵢⵉⵙⴰⵍⴰⵏ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ (ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ) ⵜⵓⴷⴷⵙⴰ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⴻⵏ (ⵓⵏⵙ).

Publié dans : ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ
ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ, 30 ⴷⵓⵊⴻⵎⴱⴻⵕ 2019 16:19

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⴰⵊⵉⵏⵉⵔⴰⵍ ⴰⵎⴻⵇⵔⴰⵏ ⵙⴰïⴷ ⵛⵀⴰⵏⴻⴳⵔⵉⵀⴰ, ⴰⵖⴻⵍⵍⴰ ⵏ ⵢⴼⴻⵙⵢⴰⵏⴻⵏ ⵏ ⵜⵔⴻⴷⵙⴰ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⵖⴻⵔⴼⴰⵏⵜ ⵙ ⵍⴻⵄⴹⵉⵍ, ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ (ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ) ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ, ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵜⴰⵔⴻⴷⵙⴰ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⵖⴻⵔⴼⴰⵏⵜ ⴰⴷ ⵜⵇⴰⴱⴻⵍ ‘’ⵉⵛⴻⵏⴳⴰ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵡⴰⴽⴽ ⵡⵉⴷ ⴰⵔⴰ ⵉⵄⴻⵔⴹⴻⵏ ⴰⴷ ⴹⵙⴻⵏ ⵜⴰⵏⴰⵢⴰ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ’’, ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ ⵏ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵜⴻⵎⵃⴰⴷⴷⵉⵜ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ.

‘’ⴰⴷ ⴷ-ⵏⴰⵍⴻⵙ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵇⵍ-ⴰⵖ ⵏⴱⴻⴷⴷ ⵉ ⵍⴼⴰⵢⴷⴰ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵢⴻⵔⵏⴰ ⵓⵔ ⵏⵜⴻⴼⴼⴻⵖ ⴰⵔⴰ ⵙⴻⴳ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⴰⵎⴻⵏⴹⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⵜⴻⴱⵖⵓ ⵜⵉⵍⵉ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰ. ⴰⴷ ⵏⵇⴰⴱⴻⵍ ⴰⵛⴻⵏⴳⵓ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏⴻⵖ ⵡⵉⴷ ⴰⵔⴰ ⵉⵄⴻⵔⴹⴻⵏ ⴰⴷ ⵜⵄⴻⴷⴷⵉⵏ ⵖⴻⴼ ⵜⵏⴰⵢⴰ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ’’, ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵣⵣⵉⵔⴻⴳ ⵓⵊⵉⵏⵉⵔⴰⵍ ⴰⵎⴻⵇⵔⴰⵏ ⵛⵀⴰⵏⴻⴳⵔⵉⵀⴰ ⵉ ⵢⴻⵙⵙⴻⵍⵡⵉⵏ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵙⵖⵉⵎⵜ ⵏ ⵢⵉⴼⴻⵙⵢⴰⵏⴻⵏ ⵏ ⵜⵔⴻⴷⵙⴰ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⵖⴻⵔⴼⴰⵏⵜ.

ⵢⴻⵖⴷⴻⴱⴱⴰ ⴷⴰⵖⴻⵏ ⵖⴻⴼ ‘’ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵜ ⵜⴰⴳⴻⵊⴷⴰⵏⵜ ⵉ ⵜⵓⵔⴰⵔ ⵜⵔⴻⴷⵙⴰ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⵖⴻⵔⴼⴰⵏⵜ ⵖⴻⵔ ⵢⵉⴷⵉⵙ ⵏ ⵓⵖⵔⴻⴼ ⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉ ⵎⴳⴰⵍ ⵉⵎⵉⵀⵉⵢⴻⵏ ⵉⵙⴻⵔⵙⴻⵏ ⵏⵏⵉⵛⴰⵏ ⴰⵔⴽⴰⴷ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵍⵙⵉⵙⴰⵏ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴰⴽ, ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⴽⴱⴰⵍ ⵏ ⵜⵙⵓⴷⴰ ⵜⵉⵎⴻⵏⴹⴰⵡⴰⵏⵉⵏ ⵉ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵜⴻⵏⵜ-ⵙⴻⵇⵇⵉⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⴱⴰⵣⵉⵏ ⵏ ⵓⵏⴳⴰⵔ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⴻⴽⵔⵉⴹⵜ’’.

Publié dans : ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ
ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ, 30 ⴷⵓⵊⴻⵎⴱⴻⵕ 2019 16:04

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⴰⵙⴻⵏⵇⴻⵙ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵜⵉⴳ ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵜⴻⴳⵔⴻⵙⵜ ⴰⴷ ⴷ-ⵢⵉⵍⵉ ⴳⴰⵔ 18 ⵢⴻⵏⵏⴰⵢⴻⵔ ⴷ 28 ⴼⵓⵕⴰⵕ 2020, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⴻⵏⵏⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ (ⵍⵃⴻⴷⴷ), ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵙⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵎⴻⵀⵍⴰ ⵏ ⵜⵏⴻⵣⵣⵓⵜ ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ.

Publié dans : ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ
ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ, 30 ⴷⵓⵊⴻⵎⴱⴻⵕ 2019 10:53

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵢⴻⵙⵙⵓⵎⵎⴻⴷ-ⴷ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⴻⵏⵣⵓ, ⴰⴱⴷⴻⵍⴰⵣⵉⵣ ⴷⵊⴻⵔⴰⴷ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ, ⵎⴰⵙⵙ ⴱⵔⴰⵀⵉⵎ ⴱⵓⵣⴻⴱⵓⴷⵊⴻⵏ ⴷ ⴰⵏⴻⵎⵀⴰⵍ ⵏ ⵓⴷⵉⵡⴰⵏ, ⵎⴰ ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵀⴰⵎⴻⴷ ⵍⴰⵎⵉⵏⴻ ⵙⴰⵓⴷⵉ ⵎⴰⴱⵔⵓⴽ ⴷ ⴰⵖⴻⵍⵍⴰ ⵏ ⵓⴷⵉⵡⴰⵏ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵉ ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵥⵍⴰ ⵏ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⴻⵏⵣⵓ.

« ⴰⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⴻⵏⵣⵓ, ⵎⴰⵙⵙ ⴰⴱⴷⴻⵍⴰⵣⵉⵣ ⴷⵊⴻⵔⴰⴷ, ⵢⴻⵙⵙⵓⵎⵎⴻⴷ-ⴷ, ⴰⵙⵙ-ⴰ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ, 29 ⴷⵓⵊⴻⵎⴱⴻⵕ 2019, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵢⴻⵙⴷⵓⴱⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⴱⵔⴰⵀⵉⵎ ⴱⵓⵣⴻⴱⵓⴷⵊⴻⵏ ⴷ ⴰⵏⴻⵎⵀⴰⵍ ⴷ ⵓⴷⵉⵡⴰⵏ, ⵎⴰ ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵀⴰⵎⴻⴷ ⵍⴰⵎⵉⵏⴻ ⵙⴰⵓⴷⵉ ⴷ ⴰⵖⴻⵍⵍⴰ ⵏ ⵓⴷⵉⵡⴰⵏ », ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵓⵍⵖⵓ-ⴰ.

Publié dans : ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ