×

Erreur

Youtube module: Couldn't get data because API incorrect or empty resource. Please check again module setting.

Items filtered by date: ⵡⴰⵎⴱⴻⵔ 2019
ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ, 26 ⵡⴰⵎⴱⴻⵔ 2019 12:18

 

ⵙⵉⴹⵉ ⴱⵍⵄⴱⴱⴰⵙ – ⵉⵃⵜⵜⴻⵜ-ⴷ ⵓⵏⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵢⵉⵡⵥⵍⴰ ⵉⵙⵖⴰⵏⴰⵏⴻⵏ, ⵢⵓⵓⵛⴼ ⴱⵍⵎⵀⴷⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ (ⵍⵅⵎⵉⵙ) ⴷⴳ ⵙⵉⴷⵉ ⴱⵍⵄⴱⴱⴰⵙ, ⴷⴰⴽⴽⵏ ⵢⵙⵙⴼⴽ ⴰⴷ ⵙⵍⵓⵎⵎⵙⵏ ⵢⵉⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵢⵏ ⵖⴼ ⵍⵍⵙⵉⵙⴰⵏ ⴷ ⵢⵉⵎⵏⵣⴰⵢⵏ ⵏ ⵢⵉⵣⵏ ⵏ 1ⵓ ⵏ ⵡⴰⵎⴱⵔ 1954, ⵢⵔⵏⵓ ⵢⵏⵏⴰ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⵏ ⵡⵉ ⴷ ⵜⵉⵡⵍⵀⵉⵡⵉⵏ ⵉ ⵓⵃⵔⴰⵣ ⵏ ⵜⴷⵓⴽⵍⵉ ⵜⴰⵖⵍⵏⴰⵡⵜ.  

Publié dans : ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ
ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ, 26 ⵡⴰⵎⴱⴻⵔ 2019 12:16

 

ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⵟⵃⵜⵜⴻⵜ-ⴷ ⵜⵏⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⵎⵙⵜⵍⴻⵍⵜ ⵜⴰⵖⵍⵏⴰⵡⵜ, ⴳⵀⴰⵏⵉⴰ ⴷⴷⴰⵍⵉⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ (ⵍⵜⵏⵉⵢⵏ) ⴷⴳ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵜ, ⵖⴼ ⵜⴹⵓⵍⵍⵉⵜ ⵏ ⵓⴱⴷⴰⴷ « ⴰⴷⴱⵍⴰⵏ ⴷ ⵓⵎⵙⴰⴷⵓⵔ » ⴷ ⵜⵎⵟⵟⵓⵜ ⵢⵏⴹⵔⵔⵏ ⵙ ⵡⴰⵍⵍⵓⵙ ⵏ ⵓⵙⵏⵓⵎⵎⴷ-ⵏⵏⵙ ⴷⴳ ⵜⵎⴷⴷⵓⵔⵜ ⵜⴰⵏⴰⴳⴷⵓⴷⵜ.

Publié dans : ⵜⵉⵎⴻⵜⵜⵉ
ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ, 26 ⵡⴰⵎⴱⴻⵔ 2019 12:14

 

ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⴳⵔⵏ-ⴷ ⵜⵉⵖⵔⵉ ⵢⵉⵎⴰⵣⵡⴰⵔⵏ ⵏ ⵜⴼⵔⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⵙⵍⵡⴰⵢⴰⵏⵉⵏ ⵉ ⵓⵜⵜⴽⴽⵉ ⴷⴳ ⵜⴼⵔⴰⵏⵉⵏ ⵙ ⵡⴰⵟⴰⵙ ⴰⵙⵙ ⵏ 12 ⴹⵓⵊⵎⴱⵕ ⴷ ⵓⵃⴱⴰⵙ ⵏ ⵜⴽⵔⵉⴹⵜ ⵎⴳⴰⵍ ⵜⵙⴷⵏⴰⵏ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵙⵙⴰⵡⵍⵏ ⵖⴼ ⵓⵙⵙⵍⵀⵓ ⵏ ⵜⵣⵎⵔⵜ ⵏ ⵜⵎⵙⵖⵉⵡⵜ ⵏ ⵢⵉⵖⵔⵎⴰⵏⴻⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ (ⵍⵜⵏⵉⵢⵏ) ⴷⴳ ⵢⵉⵎⵢⴰⴳⵔⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⴰⵣⵡⴰⵔⵏ, ⴷⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵡⵉⵙ 9 ⵏ ⵜⵃⵎⵍⴰ ⵜⴰⴼⵔⴰⵏⴰⵏⵜ.

Publié dans : ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ
ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ, 25 ⵡⴰⵎⴱⴻⵔ 2019 14:20

 

ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⵉⵡⴽⴽⴷ-ⴷ ⵓⴷⴰⴱⵓ ⴰⵖⵍⵏⴰⵡ ⴰⵎⵣⴰⵔⵓⴳ ⵏ ⵟⴼⵔⴰⵏⵉⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ (ⵍⵃⴷⴷ), ⴷⴰⴽⴽⵏ ⵓⵔ ⵉⵛⴰⵖⵍⵉ ⵓⵍⴰ ⴷ ⵢⵉⵡⵏ ⵙⴳ ⵢⵉⵎⴰⵣⵡⴰⵔⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵙⵙⵔⵙⵏ ⵉⵎⴰⵏ-ⵏⵙⵏ ⵖⵔ ⵜⵙⵍⵡⴰⵢⴰⵏⵉⵏ ⵖⴼ ⵜⵓⴼⴼⵖⴰ ⵉ ⵡⴰⵀⵉⵍ ⵏ ⵜⵃⵎⵍⴰ ⵜⴰⴼⵔⴰⵏⴰⵏⵜ ⵏⵖ ⴰⵔⴽⴰⴹ ⵏ ⵓⵔⴽⴰⵡⴰⵍ ⵏ ⵢⵉⵎⵏⵣⴰⵢⵏ ⴷ ⵜⵎⵙⴽⴰⵔ ⵜⵉⴼⵔⴰⵏⴰⵏⵉⵏ, ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ ⵓⴷⴰⴱⵓ-ⴰ.

Publié dans : ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ
ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ, 25 ⵡⴰⵎⴱⴻⵔ 2019 14:19

 

ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⵉⵅⴱⴱⵔ-ⴷ ⵓⵏⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⵥⵡⵔⵜ, ⵎⵓⵀⴰⵎⴷ ⴰⵔⴽⴰⴱ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ (ⵍⵃⴷⴷ) ⴷⴳ ⵓⵙⵇⵇⴰⵎⵓ ⵏ ⵓⵖⵍⴰⵏ, ⴷⴰⴽⴽⵏ ⵜⵉⵖⴱⵓⵍⴰ ⵜⵉⵖⵍⵏⴰⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵔⵖⴰ « ⵓⵔ ⵜⵜⵡⴰⵙⵏⵉⵔⵎⵏⵜ ⴰⵔⴰ ⴰⵏⵛⵜ ⴰⵢ ⵉⵡⴰⵜⴰ », ⴷⵖⴰ ⵖⴼ ⴰⵢⴰ ⴰⵢ ⵢⵙⵙⴼⴽ ⴰⴷ ⵔⵏⵓⵏ ⵡⵓⵙⵙⵉⵙⵏ ⵉ ⵓⵇⴹⴰⵄ ⵏ ⵓⵄⴹⴹⵍ ⵢⵍⵍⴰⵏ ⴷⴳ ⵜⵖⵓⵍⵜ-ⴰ.

Publié dans : ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ
ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ, 25 ⵡⴰⵎⴱⴻⵔ 2019 14:17

 

ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ  ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⴰⵏⴷⴰ ⵎⴰ ⵓⵍⴰⵛ ⵍⵍⴰⵏ ⴽⵓⵥ ⵏ ⵢⵉⵙⵏⵜⴰⵍ ⵉⵎⵇⵔⴰⵏⴻⵏ, ⵉ ⴷ-ⵢⵎⵎⴰⵍⵏ ⴰⵜⵜⴰⵍ ⴰⵖⵍⵏⴰⵡ, ⵉ ⵖⴼ ⵢⵔⵙ ⵡⴰⵏⵢⴰ ⵏ ⵢⵉⵎⴰⵍⴰⵙ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⵢⵉⵔⵎⵓⴷⵏ ⵉⴼⵔⴰⵏⴰⵏⴻⵏ ⴷⴳ ⵡⴰⵢⵏ ⵢⵔⵣⴰⵏ ⵉⵏⴰⵡⵏ ⵉ ⴳⴰⵏ ⵙⵎⵎⵓⵙ ⵏ ⵢⵉⵎⴰⵣⵡⴰⵔⵏ ⴷⴳ ⵜⴼⵔⴰⵏⵜ ⵜⴰⵙⵍⵡⴰⵢⴰⵏⵜ ⵏ 12 ⴷⵓⵊⵎⴱⵔ ⵉ ⴷ-ⵉⵜⴷⴷⵓⵏ.

Publié dans : ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ
ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ, 18 ⵡⴰⵎⴱⴻⵔ 2019 14:04

 

ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⵟⴱⴷⴰ-ⴷ ⵜⵃⵎⵍⴰ ⵜⴰⴼⵔⴰⵏⴰⵏⵜ ⵉ ⵜⵙⵍⵡⴰⵢⴰⵏⵜ ⵏ 12 ⴹⵓⵊⵎⴱⵕ ⵙ ⵡⵓⴷⵎ ⵓⵏⵚⵉⴱ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ (ⵍⵃⴷⴷ) ⴷⴳ ⵡⴰⴽⵓⴷ ⴰⵢⴷⴳ ⵓⴳⴳⴰⴷⵏ ⴽⵔⴰ ⴷⴰⴽⴽⵏ ⴰⵜⵜⴽⴽⵉ ⴰⵖⵔⴼⴰⵏ ⵓⵔ ⴷ-ⵢⵜⵜⵉⵍⵉ ⴰⵔⴰ ⵢⵊⵀⴷ ⴷⴳ ⵜⴼⵔⴰⵏⵉⵏ-ⵏⵏⵉ.

Publié dans : ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ
ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ, 18 ⵡⴰⵎⴱⴻⵔ 2019 14:02

 

ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⵟⵛⴰⵔ-ⴷ ⵟⵏⴳⴳⴰ ⵏ ⵢⵉⵙⴰⵍⴰⵏ ⵏ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ (ⵍⵃⴷⴷ), ⵙ ⵓⵃⴷⴰⵕ ⵏ ⵓⵏⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⵖⵡⴰⵍⵜ, ⵀⴰⵙⵙⴰⵏ ⵔⴰⴱⵀⵉ, ⵜⴰⵔⴳⴰ ⵏ ⵢⵉⵙⴰⵍⴰⵏ ⴷⴳ ⵉⵏⵜⵔⵏⵜ, ⵢⵔⵏⵓ ⵢⵍⵍⴰ-ⴷ ⵡⴰⵢⴰ ⴷ ⴰⵙⵓⵔⵉⴼ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵉ ⵜⴷⵓⵍⵉ ⵏ ⵜⵃⵎⵍⴰ ⵜⴰⴼⵔⴰⵏⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵙⵍⵡⴰⵢⴰⵏⵉⵏ ⵏ 12 ⴹⵓⵊⵎⴱⵕ.

Publié dans : ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ
ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ, 18 ⵡⴰⵎⴱⴻⵔ 2019 11:11

 

ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⵡⴽⴽⴷⵏ-ⴷ ⵢⵉⵎⴰⵣⵡⴰⵔⵏ ⵖⵔ ⵜⴼⵔⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⵙⵍⵡⴰⵢⴰⵏⵉⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ (ⵍⵃⴷⴷ), ⴷⴳ ⵡⴰⵙⵙ-ⵏⵙⵏ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⵜⵃⵎⵍⴰ ⵜⴰⴼⵔⴰⵏⴰⵏⵜ, ⴷⴰⴽⴽⵏ ⵢⵙⵙⴼⴽ ⴰⴷ ⴷⴷⵓⵏ ⵎⴷⴷⵏ ⴰⴷ ⴷⵖⵔⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ 12 ⴹⵓⵊⵎⴱⵕ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵜⵜⴷⴷⵓⵏ, ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵜⴼⴼⵖ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵙⴳ ⵜⵣⵖⵏⵜ ⵢⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⵜⴻⵜⵜⵡⴰⴱⵏⵓ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⴷ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ.

Publié dans : ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ
ⵍⴰⵕⴻⴱⵄⴰ, 13 ⵡⴰⵎⴱⴻⵔ 2019 10:27

ⵏⴻⵡ ⵢⵓⵔⵍ – ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⵓⵎⴰⵔⵓ ⴰⵎⴰⵜⵓ ⵏ ⵜⵓⴷⴷⵙⴰ ⵏ ⵢⵉⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ⵢⴻⴷⴷⵓⴽⴽⵍⴻⵏ, ⴰⵏⵜⵓⵏⵢⵓ ⴳⵓⵜⴻⵔⵔⴻⵙ, ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵜⴻⵛⵖⴻⴱ-ⵉⵜ ⴰⵟⴰⵙ ⵜⴻⵎⵙⴰⵍⵜ ⵏ ⵜⵎⴻⵔⵏⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⴻⴽⵔⵉⴹⵜ ⴷⴻⴳ ⵙⵙⴰⵃⴻⵍ, ⵍⴰⴷⵖⴰ ⵉⵎⵉ ⴰⵢ ⵜⴻⵡⵡⴻⴹ ⵖⴻⵔ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵜⵉⴼⴰⵢⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵜⴻⴼⵔⵉⵇⵜ ⵜⵓⵜⵔⵉⵎⵜ, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵉⴳⴻⵔ-ⴷ ⵜⵉⵖⵔⵉ ⵉ « ⵜⴻⵎⵙⴻⵜⵍⴻⵍⵜ ⵜⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ ⵉ ⵓⵎⴻⵏⵏⵓⵖ ⵎⴳⴰⵍ ⵜⵉⴹⴹⵓⵔⴼⴰ ⵜⵓⴽⵔⵉⴹⵜ ».

Publié dans : ⴰⵎⴰⴷⴰⵍ

ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵜⴻⴱⴱⵓⵏ ⴰⴷ ⵢⴻⵙⵙⴻⵍⵡⵉ ⵜⵉⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵉ ⵓⵙⴻⴽⵢⴻⴷ ⵏ ⵜⴻⴳⵏⵉⵜ ⵜⴰⴷⴰⵡⵙⴰⵏⵜ

ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ 09 ⵢⵓⵍⵢⵓ 2020 - 15:53
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⴰⴷ ⵢⴻⵙⵙⴻⵍⵡⵉ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ, ⴰⴱⴷⴻⵍⵎⴰⴷⵊⵉⴷ ⵜⴻⴱⴱⵧⵓⵏⴻ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ, ⵜⵉⵖⵉⵎⵉⵜ ⵏ ⵓⵎⴰⵀⵉⵍ ⵉ ⵓⵙⴻⴽⵢⴻⴷ ⵏ ⵓⵎⵀⴰⵣ ⵏ ⵜⴻⴳⵏⵉⵜ ⵜⴰⴷⴰⵡⵙⴰⵏⵜ ⴷⴻⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵓⵙⵙⴰⵏ-ⴰ ⵎⵉ ⴰⵔⴰ ⵉⵔⴻⵏⵏⵓ ⵓⵎⴹⴰⵏ ⵏ ⵜⴻⵊⵕⴰ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵡⴻⴽⴽⴷⴻⵏ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵓⵇⴰⵛⵓⵛ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ ⵏ ⵜⵙⴻⵍⵡⵉⵜ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ.
Exit

ⵓⵔⵔⵉⴳⴻⵏ ⵉⵙⵏⴰⵊⵢⴰⵏⴻⵏ: ⵉⵎⵙⴻⵎⵀⴰⵍ ⵡⴻⵊⴷⴻⵏ ⴰⴷ ⵎⵢⴰⵍⵍⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵇⴰⴱⵍⴻⵏ ⴰⵙⵓⵜⴻⵔ

ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ 09 ⵢⵓⵍⵢⵓ 2020 - 15:58
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⴽⵔⴰⴹⵜ-ⵏⵏⵉ ⵏ ⵜⴻⵕⵎⵉⵙⵉⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⴼⴰⵔⴰⵙⴻⵏ ⵓⵔⵔⵉⴳⴻⵏ ⵉⵙⵏⴰⵊⵢⴰⵏⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵡⴻⵊⴷⴻⵏⵜ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵎⵢⴰⵍⵍⴻⵏⵜ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⴼⴰⵔⵙⴻⵏⵜ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⵙⴷⴻⴳⵔⴻⵏⵜ ⵉⴼⴰⵔⵉⵙⴻⵏ-ⵏⵙⴻⵏⵜ ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵓⵇⴰⴱⴻⵍ ⵏ ⵓⵙⵓⵜⴻⵔ ⵉⵔⴻⵏⵏⵓⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⴽⴽⴰⵏ ⵙⴻⴳ ⵢⵉⵖⵙⵓⵔⴻⵏ ⵏ ⵜⴷⴰⵡⵙⴰ, ⵍⴰⴷⵖⴰ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⵓⴽⵙⵉⵊⵉⵏ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ…

ⵎⴻⵕⵕⵓⴽ: ⴰⵎⴻⵖⵏⴰⵙ ⵓⵎⴰⵔ ⵔⴰⴷⵉ ⵢⴻⵙⵃⴰⵙⵙⴻⴼ ⵖⴻⴼ ⵜⵃⴻⵎⵍⴰ ⵏ « ⵓⵙⵉⵎⴻⵙ » ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⵎⴳⴰⵍ-ⵏⵏⴻⵙ

ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ 06 ⵢⵓⵍⵢⵓ 2020 - 11:20
ⵔⵔⴱⴰⵟ - ⵢⴻⵙⵙⵓⵎⵎⴻⵍ-ⴷ ⵓⵏⴻⵖⵎⴰⵙ ⴷ ⵓⵎⴻⵖⵏⴰⵙ ⴰⵎⴻⵕⵕⵓⴽⵉ ⵓⵎⴰⵔ ⵔⴰⴷⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ, ⵜⴰⵃⴻⵎⵍⴰ ⵏ « ⵓⵙⵉⵎⴻⵙ » ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⵎⴳⴰⵍ-ⵏⵏⴻⵙⵏ ⴷⴻⴼⴼⵉⵔ ⵎⴰ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⴽⵛⴻⴼ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵉⴷⵓⴱⴰ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ-ⵏⵏⴻⵙ ⵙⵙⴻⵇⴷⴰⵛⴻⵏ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⴻⵖⵥⴰⵏ ⵉⵙⵕⴰⵢⵉⵍⵉ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵜ-ⵙⵎⴰⵢⴷⴻⵏ. ⵜⴰⵃⴻⵎⵍⴰ-ⴰ ⴷ ⵜⵉⵏ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⴰⵢ…

ⵓⵔⴰⵔⴻⵏ ⵉⴳⵔⴰⴽⴰⵍⴰⵏⴻⵏ ⵏ 2022 ⵏ ⵡⴻⵀⵕⴰⵏ: ⴰⴷ ⵜⵜⵡⴰⵣⴻⵎⵍⴻⵏⵜ ⴰⵣⴰⵍ ⵏ 10 ⵏ ⵜⴻⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⴻⴷⴷⵓⵍ

ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ 06 ⵢⵓⵍⵢⵓ 2020 - 13:09
ⵡⴻⵀⵕⴰⵏ – ⵜⴰⵙⴻⵇⵇⵉⵎⵜ ⵏ ⵓⵙⵓⴷⴷⴻⵙ ⵏ ⵡⵓⵔⴰⵔⴻⵏ ⵉⴳⵔⴰⴽⴰⵍⴰⵏⴻⵏ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵢⵉⵍⵉⵏ ⴷⴻⴳ 2022 ⴷⴻⴳ ⵡⴻⵀⵕⴰⵏ, ⵜⴻⵙⵙⴻⴼⵔⴰⵢ ⴰⴷ ⵜⴻⵣⵎⴻⵍ ⴰⵣⴰⵍ ⵏ 10 ⵏ ⵜⴻⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⴻⴷⴷⵓⵍ. ⵜⴰⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵓⵣⵎⴰⵍ ⵏ ⵜⴻⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⵜⴰⵎⴻⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⴰⴷ ⴷ-ⵜⵉⵍⵉ ⴷⴻⴳ ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⴻⴷⴷⵓⵏ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ…

ⵎⵓⵀⴰⵎⴻⴷ ⵢⴰⵀⵢⴰⵡⵉ ⴷ ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⵙⵎⵉⵍⵜ ⵢⴻⵎⵎⵓⵣⵣⴳⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⴰⵍⵍⴰⵍⵜ ⵏ ⵜⵥⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵜⵙⴻⴽⵍⴰ

ⵍⴰⵕⴻⴱⵄⴰ 08 ⵢⵓⵍⵢⵓ 2020 - 15:58
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⴷⵓⴱⴰ ⵎⵧⵀⴰⵎⴻⴷ ⵢⴰⵀⵉⴰⵧⵓⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ, ⴷⴻⴳ ⵓⵏⵙⴰ-ⵏⵏⴻⵙ ⵏ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⵙⵎⵉⵍⵜ ⵢⴻⵎⵎⵓⵣⵣⴳⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⴰⵍⵍⴰⵍⵜ ⵏ ⵜⵥⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵜⵙⴻⴽⵍⴰ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ ⵏ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵢⵉⴷⵍⴻⵙ ⴷ ⵜⵥⵓⵔⵉⵡⵉⵏ.

ⵜⴰⵔⴻⵎⵖⴰ ⵏ ⵓⴱⵔⵉⴷ: ⵜⴰⵎⴻⵀⵍⴰ ⵏ ⵜⵖⴻⵍⵍⵉⵙⵜ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵜⴳⴻⵔ-ⴷ ⵜⵉⵖⵔⵉ ⵉ ⵓⵀⴻⵢⵢⵉ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰⵎⴻⵍⵍⵉⵍ ⵏ ⵓⵃⴻⵣⵣⴻⴱ

ⵍⴰⵕⴻⴱⵄⴰ 08 ⵢⵓⵍⵢⵓ 2020 - 11:23
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵉⴳⴻⵔ-ⴷ ⵜⵉⵖⵔⵉ ⵓⵏⴻⵎⵀⴰⵍ ⴰⵎⴰⵜⵓ ⵏ ⵜⵖⴻⵍⵍⵉⵙⵜ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ, ⴽⵀⴻⵍⵉⴼⴰ ⵓⵏⵉⵙⵙⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ, ⵉ ⵢⵉⴽⴰⵜⴰⵔⴻⵏ ⵏ ⵜⵖⴻⵍⵍⵉⵙⵜ ⵜⴰⵏⴰⴳⴷⵓⴷⵜ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵀⴻⵢⵢⵉⵏ ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰⵎⴻⵍⵍⵉⵍ ⵏ ⵓⵃⴻⵣⵣⴻⴱ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⴼⴻⵔⵇⴻⵏ ⵖⴻⴼ ⵢⵉⵎⴻⵜⵡⵉⵢⴻⵏ ⵏ ⵜⵖⴻⵍⵍⵉⵙⵜ ⴷⴻⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ…

ⴰⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵟⵙⵎⵔⵜ ⵛⵓⴹⵉⴷ-19 : 322.000 ⵏ ⵢⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⵉ ⵢⵙⴼⴰⵢⴷⵉⵏ ⵙⴳ ⵢⵉⴷⵔⵉⵎⵏ ⵏ ⵜⵎⵙⵜⵍⴻⵍⵜ

ⵍⵊⴻⵎⵄⴰ 29 ⵎⴰⵢⵓ 2020 - 22:04
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⴰⵎⴹⴰⵏ ⵏ ⵡⵉⴷ ⵉ ⵢⵙⴼⴰⵢⴷⵉⵏ ⵙⴳ ⵢⵉⴷⵔⵉⵎⵏ ⵉ ⵢⵖⵜⵙ ⴰⴷ ⴰⴷ ⵜⵏ-ⵢⴼⵔⵇ ⵓⵙⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵟⴳⴷⵓⴷⴰ, ⵎⴰⵙⵙ ⴰⴱⴷⵍⵎⴰⴷⵊⵉⴷ ⵟⴱⴱⵓⵓⵏ, ⵉ ⵡⵉⴷ ⵜⵃⵓⵣⴰ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰ-ⴰ ⵏ ⵡⴰⵟⴰⵏ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵟⵙⵎⵔⵜ (ⵛⵓⴹⵉⴷ-19), ⵢⵡⵡⴹ ⵖⵔ 322.000 ⵏ ⵢⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ, ⵉ ⴷ-ⵏⵏⴰⵏ ⴷⴳ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵓⴳⵏⵙⵓ.

ⴰⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓⵇⴰⵛⵓⵛ /ⴻⵜⴰⴱⵉⴱ.ⴷⵣ : ⵓⴳⴰⵔ ⵏ 2.600 ⵉ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⵉⵔⵣⵉ ⵜⴰⵙⵏⴰⵊⵢⴰⵏⵜ ⵙⴻⴳ ⵜⴰⴳⴳⴰⵔⴰ ⵏ ⵎⴻⵖⵔⴻⵙ ⴰⵔ ⴰⵙⵙ-ⴰ

ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ 07 ⵢⵓⵍⵢⵓ 2020 - 16:42
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ - ⵓⴳⴰⵔ ⵏ 2.600 ⵏ ⵢⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⵉ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⵉⵔⵣⵉ ⵜⴰⵙⵏⴰⵊⵢⴰⵏⵜ ⵙ ⵡⴰⵍⵍⴰⵍ ⵏ ⵉⵏⵜⴻⵔⵏⴻⵜ, ⵍⴰⴷⵖⴰ ⵡⵉⴷ ⵢⴻⵔⵣⴰ ⵡⴰⵟⴰⵏ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓⵇⴰⵛⵓⵛ (ⵛⵓⴱⵉⴷ-19), ⵙⴻⴳ ⵜⴰⴳⴳⴰⵔⴰ ⵏ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⵏ ⵎⴻⵖⵔⴻⵙ ⴰⵏⴻⴳⴳⴰⵔⵓ ⴰⵔ ⴰⵙⵙ-ⴰ, ⴰⵢⴰ ⵙ ⵓⵎⴻⵥⵍⵓ ⴰⵙⵏⴰⵊⵢⴰⵏ ⴻⵜⴰⴱⵉⴱ.ⴷⵣ, ⵢⴻⴼⴽⴰ ⵉ ⵓⵖⴻⵔⵎⴰⵏ ⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉ…
×

Erreur

Youtube module: Couldn't get data because API incorrect or empty resource. Please check again module setting.

Items filtered by date: ⵡⴰⵎⴱⴻⵔ 2019
ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ, 26 ⵡⴰⵎⴱⴻⵔ 2019 12:18

 

ⵙⵉⴹⵉ ⴱⵍⵄⴱⴱⴰⵙ – ⵉⵃⵜⵜⴻⵜ-ⴷ ⵓⵏⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵢⵉⵡⵥⵍⴰ ⵉⵙⵖⴰⵏⴰⵏⴻⵏ, ⵢⵓⵓⵛⴼ ⴱⵍⵎⵀⴷⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ (ⵍⵅⵎⵉⵙ) ⴷⴳ ⵙⵉⴷⵉ ⴱⵍⵄⴱⴱⴰⵙ, ⴷⴰⴽⴽⵏ ⵢⵙⵙⴼⴽ ⴰⴷ ⵙⵍⵓⵎⵎⵙⵏ ⵢⵉⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵢⵏ ⵖⴼ ⵍⵍⵙⵉⵙⴰⵏ ⴷ ⵢⵉⵎⵏⵣⴰⵢⵏ ⵏ ⵢⵉⵣⵏ ⵏ 1ⵓ ⵏ ⵡⴰⵎⴱⵔ 1954, ⵢⵔⵏⵓ ⵢⵏⵏⴰ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⵏ ⵡⵉ ⴷ ⵜⵉⵡⵍⵀⵉⵡⵉⵏ ⵉ ⵓⵃⵔⴰⵣ ⵏ ⵜⴷⵓⴽⵍⵉ ⵜⴰⵖⵍⵏⴰⵡⵜ.  

Publié dans : ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ
ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ, 26 ⵡⴰⵎⴱⴻⵔ 2019 12:16

 

ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⵟⵃⵜⵜⴻⵜ-ⴷ ⵜⵏⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⵎⵙⵜⵍⴻⵍⵜ ⵜⴰⵖⵍⵏⴰⵡⵜ, ⴳⵀⴰⵏⵉⴰ ⴷⴷⴰⵍⵉⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ (ⵍⵜⵏⵉⵢⵏ) ⴷⴳ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵜ, ⵖⴼ ⵜⴹⵓⵍⵍⵉⵜ ⵏ ⵓⴱⴷⴰⴷ « ⴰⴷⴱⵍⴰⵏ ⴷ ⵓⵎⵙⴰⴷⵓⵔ » ⴷ ⵜⵎⵟⵟⵓⵜ ⵢⵏⴹⵔⵔⵏ ⵙ ⵡⴰⵍⵍⵓⵙ ⵏ ⵓⵙⵏⵓⵎⵎⴷ-ⵏⵏⵙ ⴷⴳ ⵜⵎⴷⴷⵓⵔⵜ ⵜⴰⵏⴰⴳⴷⵓⴷⵜ.

Publié dans : ⵜⵉⵎⴻⵜⵜⵉ
ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ, 26 ⵡⴰⵎⴱⴻⵔ 2019 12:14

 

ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⴳⵔⵏ-ⴷ ⵜⵉⵖⵔⵉ ⵢⵉⵎⴰⵣⵡⴰⵔⵏ ⵏ ⵜⴼⵔⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⵙⵍⵡⴰⵢⴰⵏⵉⵏ ⵉ ⵓⵜⵜⴽⴽⵉ ⴷⴳ ⵜⴼⵔⴰⵏⵉⵏ ⵙ ⵡⴰⵟⴰⵙ ⴰⵙⵙ ⵏ 12 ⴹⵓⵊⵎⴱⵕ ⴷ ⵓⵃⴱⴰⵙ ⵏ ⵜⴽⵔⵉⴹⵜ ⵎⴳⴰⵍ ⵜⵙⴷⵏⴰⵏ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵙⵙⴰⵡⵍⵏ ⵖⴼ ⵓⵙⵙⵍⵀⵓ ⵏ ⵜⵣⵎⵔⵜ ⵏ ⵜⵎⵙⵖⵉⵡⵜ ⵏ ⵢⵉⵖⵔⵎⴰⵏⴻⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ (ⵍⵜⵏⵉⵢⵏ) ⴷⴳ ⵢⵉⵎⵢⴰⴳⵔⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⴰⵣⵡⴰⵔⵏ, ⴷⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵡⵉⵙ 9 ⵏ ⵜⵃⵎⵍⴰ ⵜⴰⴼⵔⴰⵏⴰⵏⵜ.

Publié dans : ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ
ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ, 25 ⵡⴰⵎⴱⴻⵔ 2019 14:20

 

ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⵉⵡⴽⴽⴷ-ⴷ ⵓⴷⴰⴱⵓ ⴰⵖⵍⵏⴰⵡ ⴰⵎⵣⴰⵔⵓⴳ ⵏ ⵟⴼⵔⴰⵏⵉⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ (ⵍⵃⴷⴷ), ⴷⴰⴽⴽⵏ ⵓⵔ ⵉⵛⴰⵖⵍⵉ ⵓⵍⴰ ⴷ ⵢⵉⵡⵏ ⵙⴳ ⵢⵉⵎⴰⵣⵡⴰⵔⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵙⵙⵔⵙⵏ ⵉⵎⴰⵏ-ⵏⵙⵏ ⵖⵔ ⵜⵙⵍⵡⴰⵢⴰⵏⵉⵏ ⵖⴼ ⵜⵓⴼⴼⵖⴰ ⵉ ⵡⴰⵀⵉⵍ ⵏ ⵜⵃⵎⵍⴰ ⵜⴰⴼⵔⴰⵏⴰⵏⵜ ⵏⵖ ⴰⵔⴽⴰⴹ ⵏ ⵓⵔⴽⴰⵡⴰⵍ ⵏ ⵢⵉⵎⵏⵣⴰⵢⵏ ⴷ ⵜⵎⵙⴽⴰⵔ ⵜⵉⴼⵔⴰⵏⴰⵏⵉⵏ, ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ ⵓⴷⴰⴱⵓ-ⴰ.

Publié dans : ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ
ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ, 25 ⵡⴰⵎⴱⴻⵔ 2019 14:19

 

ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⵉⵅⴱⴱⵔ-ⴷ ⵓⵏⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⵥⵡⵔⵜ, ⵎⵓⵀⴰⵎⴷ ⴰⵔⴽⴰⴱ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ (ⵍⵃⴷⴷ) ⴷⴳ ⵓⵙⵇⵇⴰⵎⵓ ⵏ ⵓⵖⵍⴰⵏ, ⴷⴰⴽⴽⵏ ⵜⵉⵖⴱⵓⵍⴰ ⵜⵉⵖⵍⵏⴰⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵔⵖⴰ « ⵓⵔ ⵜⵜⵡⴰⵙⵏⵉⵔⵎⵏⵜ ⴰⵔⴰ ⴰⵏⵛⵜ ⴰⵢ ⵉⵡⴰⵜⴰ », ⴷⵖⴰ ⵖⴼ ⴰⵢⴰ ⴰⵢ ⵢⵙⵙⴼⴽ ⴰⴷ ⵔⵏⵓⵏ ⵡⵓⵙⵙⵉⵙⵏ ⵉ ⵓⵇⴹⴰⵄ ⵏ ⵓⵄⴹⴹⵍ ⵢⵍⵍⴰⵏ ⴷⴳ ⵜⵖⵓⵍⵜ-ⴰ.

Publié dans : ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ
ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ, 25 ⵡⴰⵎⴱⴻⵔ 2019 14:17

 

ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ  ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⴰⵏⴷⴰ ⵎⴰ ⵓⵍⴰⵛ ⵍⵍⴰⵏ ⴽⵓⵥ ⵏ ⵢⵉⵙⵏⵜⴰⵍ ⵉⵎⵇⵔⴰⵏⴻⵏ, ⵉ ⴷ-ⵢⵎⵎⴰⵍⵏ ⴰⵜⵜⴰⵍ ⴰⵖⵍⵏⴰⵡ, ⵉ ⵖⴼ ⵢⵔⵙ ⵡⴰⵏⵢⴰ ⵏ ⵢⵉⵎⴰⵍⴰⵙ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⵢⵉⵔⵎⵓⴷⵏ ⵉⴼⵔⴰⵏⴰⵏⴻⵏ ⴷⴳ ⵡⴰⵢⵏ ⵢⵔⵣⴰⵏ ⵉⵏⴰⵡⵏ ⵉ ⴳⴰⵏ ⵙⵎⵎⵓⵙ ⵏ ⵢⵉⵎⴰⵣⵡⴰⵔⵏ ⴷⴳ ⵜⴼⵔⴰⵏⵜ ⵜⴰⵙⵍⵡⴰⵢⴰⵏⵜ ⵏ 12 ⴷⵓⵊⵎⴱⵔ ⵉ ⴷ-ⵉⵜⴷⴷⵓⵏ.

Publié dans : ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ
ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ, 18 ⵡⴰⵎⴱⴻⵔ 2019 14:04

 

ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⵟⴱⴷⴰ-ⴷ ⵜⵃⵎⵍⴰ ⵜⴰⴼⵔⴰⵏⴰⵏⵜ ⵉ ⵜⵙⵍⵡⴰⵢⴰⵏⵜ ⵏ 12 ⴹⵓⵊⵎⴱⵕ ⵙ ⵡⵓⴷⵎ ⵓⵏⵚⵉⴱ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ (ⵍⵃⴷⴷ) ⴷⴳ ⵡⴰⴽⵓⴷ ⴰⵢⴷⴳ ⵓⴳⴳⴰⴷⵏ ⴽⵔⴰ ⴷⴰⴽⴽⵏ ⴰⵜⵜⴽⴽⵉ ⴰⵖⵔⴼⴰⵏ ⵓⵔ ⴷ-ⵢⵜⵜⵉⵍⵉ ⴰⵔⴰ ⵢⵊⵀⴷ ⴷⴳ ⵜⴼⵔⴰⵏⵉⵏ-ⵏⵏⵉ.

Publié dans : ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ
ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ, 18 ⵡⴰⵎⴱⴻⵔ 2019 14:02

 

ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⵟⵛⴰⵔ-ⴷ ⵟⵏⴳⴳⴰ ⵏ ⵢⵉⵙⴰⵍⴰⵏ ⵏ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ (ⵍⵃⴷⴷ), ⵙ ⵓⵃⴷⴰⵕ ⵏ ⵓⵏⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⵖⵡⴰⵍⵜ, ⵀⴰⵙⵙⴰⵏ ⵔⴰⴱⵀⵉ, ⵜⴰⵔⴳⴰ ⵏ ⵢⵉⵙⴰⵍⴰⵏ ⴷⴳ ⵉⵏⵜⵔⵏⵜ, ⵢⵔⵏⵓ ⵢⵍⵍⴰ-ⴷ ⵡⴰⵢⴰ ⴷ ⴰⵙⵓⵔⵉⴼ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵉ ⵜⴷⵓⵍⵉ ⵏ ⵜⵃⵎⵍⴰ ⵜⴰⴼⵔⴰⵏⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵙⵍⵡⴰⵢⴰⵏⵉⵏ ⵏ 12 ⴹⵓⵊⵎⴱⵕ.

Publié dans : ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ
ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ, 18 ⵡⴰⵎⴱⴻⵔ 2019 11:11

 

ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⵡⴽⴽⴷⵏ-ⴷ ⵢⵉⵎⴰⵣⵡⴰⵔⵏ ⵖⵔ ⵜⴼⵔⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⵙⵍⵡⴰⵢⴰⵏⵉⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ (ⵍⵃⴷⴷ), ⴷⴳ ⵡⴰⵙⵙ-ⵏⵙⵏ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⵜⵃⵎⵍⴰ ⵜⴰⴼⵔⴰⵏⴰⵏⵜ, ⴷⴰⴽⴽⵏ ⵢⵙⵙⴼⴽ ⴰⴷ ⴷⴷⵓⵏ ⵎⴷⴷⵏ ⴰⴷ ⴷⵖⵔⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ 12 ⴹⵓⵊⵎⴱⵕ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵜⵜⴷⴷⵓⵏ, ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵜⴼⴼⵖ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵙⴳ ⵜⵣⵖⵏⵜ ⵢⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⵜⴻⵜⵜⵡⴰⴱⵏⵓ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⴷ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ.

Publié dans : ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ
ⵍⴰⵕⴻⴱⵄⴰ, 13 ⵡⴰⵎⴱⴻⵔ 2019 10:27

ⵏⴻⵡ ⵢⵓⵔⵍ – ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⵓⵎⴰⵔⵓ ⴰⵎⴰⵜⵓ ⵏ ⵜⵓⴷⴷⵙⴰ ⵏ ⵢⵉⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ⵢⴻⴷⴷⵓⴽⴽⵍⴻⵏ, ⴰⵏⵜⵓⵏⵢⵓ ⴳⵓⵜⴻⵔⵔⴻⵙ, ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵜⴻⵛⵖⴻⴱ-ⵉⵜ ⴰⵟⴰⵙ ⵜⴻⵎⵙⴰⵍⵜ ⵏ ⵜⵎⴻⵔⵏⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⴻⴽⵔⵉⴹⵜ ⴷⴻⴳ ⵙⵙⴰⵃⴻⵍ, ⵍⴰⴷⵖⴰ ⵉⵎⵉ ⴰⵢ ⵜⴻⵡⵡⴻⴹ ⵖⴻⵔ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵜⵉⴼⴰⵢⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵜⴻⴼⵔⵉⵇⵜ ⵜⵓⵜⵔⵉⵎⵜ, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵉⴳⴻⵔ-ⴷ ⵜⵉⵖⵔⵉ ⵉ « ⵜⴻⵎⵙⴻⵜⵍⴻⵍⵜ ⵜⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ ⵉ ⵓⵎⴻⵏⵏⵓⵖ ⵎⴳⴰⵍ ⵜⵉⴹⴹⵓⵔⴼⴰ ⵜⵓⴽⵔⵉⴹⵜ ».

Publié dans : ⴰⵎⴰⴷⴰⵍ