×

Erreur

Youtube module: Couldn't get data because API incorrect or empty resource. Please check again module setting.

Items filtered by date: ⵜⵓⴱⴻⵕ 2019
ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ, 31 ⵜⵓⴱⴻⵕ 2019 13:29

ⵎⴻⵙⵜⵖⴰⵏⴻⵎ – ⵃⴻⵜⵜⴻⵜⴻⵏ-ⴷ ⵢⵉⵎⵜⵜⴻⴽⴽⵉⵢⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵎⵢⴰⴳⴻⵔ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵡⵉⵙ 7 ⵖⴻⴼ ⵜⵖⴻⵎⵙⴰ ⵜⴰⴷⴷⴰⵍⴰⵏⵜ ⴷ ⵡⴰⴷⴷⴰⵍ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵔⴰⵙ (ⵍⴰⵕⴻⴱⵄⴰ) ⴷⴻⴳ ⵎⴻⵙⵜⵖⴰⵏⴻⵎ, ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴳⴷⵓⴷ ⵢⴻⵙⵄⴰ ⴰⵣⵔⴻⴼ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴰⵙ-ⵜⴻⵜⵜⵓⵏⴻⴼⴽ ⵜⴻⵍⵖⵓⵜ ⵜⴰⴷⴷⴰⵍⴰⵏⵜ ⵉⵚⴻⵃⵃⴰⵏ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴷ ⵜⴰⵙⴻⴷⴷⵉⵜ.

Publié dans : ⴰⴷⴷⴰⵍ
ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ, 31 ⵜⵓⴱⴻⵕ 2019 13:14

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵢⴻⵥⵥⵓⵏⵥⴰ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⴻⵖⵡⴰⵍⵜ, ⵀⴰⵙⵙⴰⵏⴻ ⵔⴰⴱⴻⵀⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵔⴰⵙ (ⵍⴰⵕⴻⴱⵄⴰ) ⵜⴰⵎⴻⴷⴷⵉⵜ, ⴷⴻⴳ ⵓⴳⴻⵎⵎⵉⵡ ⵏ ⵜⵣⵉⴽⴽⵏⵉⵏ (ⴰⵣⵓⵎⴱⵉ ⴰⵡⵍⴰⵍ, ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ), ⵜⴰⵎⴻⵙⵔⵉⵜ ⵜⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ ⵜⵉⵙ 24 ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ.

ⵉⴳⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵔⴰⴱⴻⵀⵉ ⴰⵢⴰ ⵙ ⵓⵃⴷⴰⵕ ⵏ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵢⵉⴷⵍⴻⵙ ⴷ ⵜⴻⵖⵡⴰⵍⵜ ⵏ ⵙⵙⵉⵏⵉⴳⴰⵍ, ⴰⴱⴷⵓⵍⴰⵢ ⴷⵉⵢⵓⴱ, ⴷ ⵢⵉⵎⴰⵙⵍⴰⴹⴻⵏ ⵏ ⵓⵏⴰⴱⴰⴹ ⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉ, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵢⴻⵔⵣⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵔⴰⴱⴻⵀⵉ ⵖⴻⴼ ⵜⵏⴻⴼⵙⴰⵔⵜ ⵏ ⵢⵉⵏⴻⴱⴳⵉ ⵏ ⵓⵙⴻⵔⵀⵓ, ⵙⵙⵉⵏⵉⴳⴰⵍ, ⴰⵏⴷⴰ ⴰⵢ ⴰⵙ-ⴷ-ⵙⵙⴻⴳⵣⴰⵏ ⵖⴻⴼ ⵜⵙⴻⴽⵔⴰ ⴷ ⵓⵎⴻⵣⵔⵓⵢ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ-ⴰ.

ⴰⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵢⴻⵔⵣⴰ ⴷⴰⵖ ⵖⴻⴼ ⵜⵏⴻⴼⵙⴰⵔⵉⵏ ⵏ ⵜⵙⵓⴷⴰ ⵜⵉⵏⴰⴳⴷⵓⴷⵉⵏ ⴰⵎ ⵜⵉⵏ ⵏ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵢⵉⴷⵍⴻⵙ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⵜⴻⵍⵍⴰ ⵜⵏⴻⴼⵙⴰⵔⵜ ⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⵏ ⵓⵏⴰⴷⵉ ⴷⴻⴳ ⵓⵣⴰⵔⵎⴻⵣⵔⵓⵢ, ⵜⴰⵙⵏⴻⵎⴷⴰⵏⵜ ⴷ ⵓⵎⴻⵣⵔⵓⵢ, ⴰⵏⴷⴰ ⴰⵢ ⵢⴻⵙⵙⴰⵡⴻⵍ ⴷ ⵓⵏⴻⵎⵀⴰⵍ ⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ-ⴰ, ⴼⴰⵔⵉⴷ ⴽⵀⴻⵔⴱⵓⵛⵀⴻ.

ⴷⴻⴳ ⵜⵏⴻⴼⵙⴰⵔⵜ ⵏ ⵓⴷⵉⵡⴰⵏ ⵏ ⵜⴻⵙⵏⵓⴳⴷⵉⵏ ⵜⵉⵙⴷⴰⵡⴰⵏⵉⵏ (ⵧⵒⵓ), ⵉⵃⴻⵜⵜⴻⵜ-ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵔⴰⴱⴻⵀⵉ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴰⴷ ⵜⴻⵔⵥⴻⵎ ⵜⴻⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵜⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵜ ⵖⴻⴼ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵙ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵢⵉⵎⵙⴻⵏⴼⴰⵍ ⴳⴰⵔ ⵜⴻⵙⴷⴰⵡⵉⵢⵉⵏ, ⵍⴰⴷⵖⴰ ⴷⴻⴳ ⵜⴰⵖⵓⵍⵜ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⵉⵡⵉⵏ.

ⴷⵉⵎⴰ ⴷⴻⴳ ⵜⴰⵍⵍⵓⵏⵜ-ⵏⵏⵉ, ⵢⴻⵙⵎⴻⴽⵜⵉ-ⴷ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵓⵍⵎⵓⴷ ⵉⵎⵉⵏⴻⴳ, ⴰⵢ ⵉⵃⴻⴷⵕⴻⵏ ⵓⵍⴰ ⴷ ⵏⴻⵜⵜⴰ ⴷⴻⴳ ⵜⴼⵓⴳⵍⴰ-ⴰ ⵏ ⵜⵥⵓⵏⵥⵓⵜ, ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ « ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴰⴷ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵏⴻⴳⵎⵓ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⵓⵎⴹⵉⵏ ⴷ ⵢⵉⵏⴼⴰⵍⴻⵏ ⵉⵙⵜⴰⵜⵡⵉⵍⴰⵏⴻⵏ ».

ⵜⴻⵔⵣⴰ ⴷⴰⵖ ⵜⵎⴰⴳⵍⴰ-ⴰ ⵜⵉⵏⴻⴼⵙⴰⵔⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⵙⵓⴷⴰ ⵉⴷⴻⵍⵙⴰⵏⴻⵏ ⵉⵡⴻⵔⴷⴰⵏⵉⵢⴻⵏ ⴰⵎ ⵡⵉⵏ ⵏ ⴳⵓⴻⵜⵀⴻ ⵏ ⵍⴰⵍⵎⴰⵏ ⴰⵏⴷⴰ ⴰⵢ ⵢⴻⵙⵙⴰⵡⴻⵍ ⵎⴰⵙⵙ ⵔⴰⴱⴻⵀⵉ ⴷ ⵓⵎⴰⵙⴰⵢ-ⵏⵏⴻⵙ, ⵓⵇⴱⴻⵍ ⵎⴰ ⵉⴽⴻⵎⵎⴻⵍ ⵜⵓⵣⵣⵢⴰ-ⵏⵏⴻⵙ ⵖⴻⴼ ⵜⵏⴻⴼⵙⴰⵔⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⴰⵥⵔⴰⴳⴻⵏ ⴰⵎ ⴰⵏⴻⴱ, ⴻⵏⴰⴳ ⴷ ⴻⵍ ⵀⵉⴽⵎⴰ. ⵜⴰⵥⵔⵉⴳⵜ-ⴰ ⵏ ⵜⵎⴻⵙⵔⵉⴳⵜ ⵜⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⴷ ⵜⵉⵏ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵣⵣⵉⴽⴽⵏⴻⵏ 183.000 ⵏ ⵢⵉⵣⵡⴰⵍ.

Publié dans : ⵉⴷⵍⴻⵙ
ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ, 31 ⵜⵓⴱⴻⵕ 2019 13:04

ⵖⵉⵍⵉⵣⴰⵏ – ⵡⴻⴽⴽⴷⴻⵏ-ⴷ ⵢⵉⵎⵜⵜⴻⴽⴽⵉⵢⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⴰⵔⴰⴳ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵖⴻⴼ « ⵜⵎⴻⵟⵟⵓⵜ ⴷⴻⴳ ⵡⵓⵍ ⵏ ⵓⵏⵏⴻⴳⵎⵓ », ⴰⵢ ⵉⴼⵓⴽⴻⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵔⴰⵙ (ⵍⴰⵕⴻⴱⵄⴰ) ⴷⴻⴳ Ɣⵉⵍⵉⵣⴰⵏ, ⵖⴻⴼ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵜ ⵏ ⵜⵎⴻⵟⵟⵓⵜ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⴳⴳⴰⵥ ⵏ ⵜⴳⴻⵎⵎⵉ ⵜⴰⴷⴻⵍⵙⴰⵏⵜ ⵜⴰⵏⴳⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⵔⴰⵏⴳⴰⵏⵜ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⵜⴻⵜⵜⴻⴽⴽⴰⵢ ⴷⴻⴳ ⵓⵏⵏⴻⴳⵎⵓ ⵓⵏⵣⵉⴳ.

Publié dans : ⵜⵉⵎⴻⵜⵜⵉ
ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ, 31 ⵜⵓⴱⴻⵕ 2019 13:02

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵖⴻⵔⴼⴰⵏ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ, ⵙⵍⵉⵎⴰⵏⴻ ⵛⵀⴻⵏⵉⵏⴻ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵔⴰⵙ (ⵍⴰⵕⴻⴱⵄⴰ) ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ, ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵜⵉⵙⴻⵍⵡⴰⵢⴰⵏⵉⵏ ⵏ 12 ⴷⵓⵊⴻⵎⴱⴻⵕ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⴻⴷⴷⵓⵏ ⴷ « ⵜⴰⵍⴻⵎⵎⵉⵥⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⴰⵏⴷⴰ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵙⵙⴻⴽⵏⴻⵏ ⵢⵉⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵢⴻⵏ ⵜⵓⵟⵟⴼⴰ-ⵏⵙⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵡⴻⵀⵀⵉ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴰⴽ-ⴰ » ⵖⴻⵔ ⵜⴻⴳⵔⴰⵡⵍⴰ ⵏ ⵡⴰⵎⴱⴻⵔ ⵏ 1954, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵉⴷⴰⵎⵎⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵖⵔⵓⵙⴻⵏ ⵜⵜⵖⵉⵎⵉⵏ-ⴷ ⴷ ⵏⵉⵜⵏⵉ ⴰⵢ ⴷ ⵙⵙⴻⴱⴱⴰ ⴰⵔⴰ ⴰⵖ-ⵉⵃⴻⵜⵜⵎⴻⵏ « ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵏⴽⴻⵎⵎⴻⵍ ⴰⴷ ⵏⴻⴷⴷⵓ ⴷⴻⴳ ⵍⵉⵎⵉⵏ ⵏ ⵓⴽⴻⵎⵎⴻⵍ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴰⴽ, ⵎⴻⴱⵄⵉⴷ ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽ ⵓⵏⵊⵓⴳⴻⵏ » ⴰⵔⴰ ⵉⵔⴻⴳⵍⴻⵏ ⴰⴱⵔⵉⴷ-ⴰ.

Publié dans : ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ
ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ, 31 ⵜⵓⴱⴻⵕ 2019 11:30

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⴰⴼⵔⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⵣⵡⴰⵔ ⴰⵎⵣⴰⵔⵓⴳ ⴽⴰⵉⵙ ⵙⴰⵉⴻⴷ ⵖⴻⵔ ⵜⵙⴻⵍⵡⵉⵜ ⵏ ⵜⵓⵏⴻⵙ ⴷⴻⴼⴼⵉⵔⵙ ⵓⴳⵎⵓⴹ ⵏ 72,71% ⵢⴻⵍⵍⴰ-ⴷ, ⵖⴻⴼ ⵍⴻⵃⵙⴰⴱ ⵏ ⵓⵎⵙⴻⵏⵙⴻⵔⵜⵉ ⴰⵜⵓⵏⵙⵉ ⵔⵉⴰⴷⵀ ⵙⵉⴷⴰⵧⵓⵉ, ⴷ « ⵜⴰⴳⵔⴰⵡⵍⴰ ⵜⵉⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⵙ ⵢⵉⵙⴻⵏⴷⵓⵇⴻⵏ ⵏ ⵜⴻⴼⵔⴰⵏⵜ », ⴷⴻⴼⴼⵉⵔ ⵜⵉⵏ ⵏ 2011, ⴷ ⵜⴰⵔⴻⵏⵏⴰⵡⵜ ⵓⵔ ⵢⴻⵙⵄⵉⵏ ⵜⴰⵎⵜⵉⵍⵜ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴷ ⵜⵜⴰⵕ ⵉ ⵜⵙⴻⵔⴽⴻⵎⵜ ⵜⴰⵍⴻⵎⵎⴰⵙⵜ ⴷ ⵜⴳⴻⵍⵍⵉⵍⵜ.

Publié dans : ⴰⵎⴰⴷⴰⵍ
ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ, 31 ⵜⵓⴱⴻⵕ 2019 09:29
 

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵢⴻⵇⴱⴻⵍ ⵓⵏⴰⴱⴰⴹ, ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵔⴰⵙ ⴷⴷⴰⵡ ⵜⵙⴻⵍⵡⵉⵜ ⵏ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⴻⵏⵣⵓ, ⵏⵧⵓⵔⴻⴷⴷⵉⵏⴻ ⴱⴻⴷⵧⵓⵉ, ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⴻⵏⴼⴰⵔ ⵏ ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ ⵜⴰⵙⵍⴻⴽⵎⴰⵏⵜ ⵢⴻⵇⵇⵏⴻⵏ ⵖⴻⵔ ⵓⵙⵙⴻⵖⵏⴻⵡ, ⴰⵙⵙⵓⴷⴷⴻⵙ ⴷ ⵓⵎⵓⵣⴻⵍ ⵏ ⵢⵉⵖⵙⵓⵔⴻⵏ ⵉⵏⴰⴳⴷⵓⴷⴻⵏ ⵉⵙⴻⴳⵏⴰⴼⴰⵏⴻⵏ ⴷ ⵢⵉⵖⵙⵓⵔⴻⵏ ⵉⵏⴰⴳⴷⵓⴷⴻⵏ ⵏ ⵜⴷⴰⵡⵙⴰ ⵜⵓⵇⵔⵉⴱⵜ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵥⵍⴰ ⵏ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⴻⵏⵣⵓ.

ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ, 31 ⵜⵓⴱⴻⵕ 2019 09:23

ⴳⴻⵏⴻⴱⴻ - ⴰⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⵒⵧⵍⵉⵧⵠⵉⵔⵓⵙ ⴰⵡⴰⴳⴰⵏ ⵜⴰⵙⴻⴽⴽⴰ 3 (ⵒⴱⵙ3) ⵙⵏⴻⴳⵔⴻⵏ-ⵜ ⵙⴻⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ, ⵉ ⴷ-ⵜⵛⴰⵔ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ (ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ) ⵜⵓⴷⴷⵙⴰ ⵜⴰⵎⴰⴹⴰⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⴷⴰⵡⵙⴰ, ⵜⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵙⴻⵏⴳⴻⵔ ⵏ ⵜⵇⴻⵛⵍⴰⵍⵜ ⵜⴰⵙⴻⴽⴽⴰ 2 ⴷⴻⴳ ⵓⵙⴻⴳⴳⴰⵙ 2015 ⴷ ‘’ⴰⵙⴻⵎⵎⴻⴷ ⴰⵎⵓⵣⵔⵓⵢⴰⵏ ⵏ ⵜⴰⵍⵙⴰ’’.

ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ, 31 ⵜⵓⴱⴻⵕ 2019 09:22

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ- ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ-ⴷ ⵓⵊⵉⵏⵉⵔⴰⵍ ⴰⵀⵎⴻⴷ ⴳⴰⵉⴷ ⵙⴰⵍⴰⵀ ⴰⵏⵎⴰⵣⵓⵍ ⵏ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⴻⵎⵃⴰⴷⴷⵉⵜ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ, ⴰⵖⴻⵍⵍⴰ ⵏ ⵜⴼⴻⴽⴽⴰ ⵏ ⵜⵔⴻⴷⵙⴰ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⴰⵖⴻⵔⴼⴰⵏ, ⴰⵙⵙ-ⴰ ⵍⴰⵔⴻⴱⵄⴰ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ, ⴱⴻⵍⵍⵉ ⵉⴼⵔⴰⵏⵉⵏ ⵉⵙⴻⵍⵡⴰⵢⴰⵏⵉⵏ ⴰⴷ- ⴷ ⵉⵍⵉⵏ-ⵜ ⵡⴰ ⴰⴷ- ⴷ ⵓⵢⵉⵔⴻⵏ-ⵜ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⴽⵓⴷ-ⵏⵏⵙⴻⵏⵜ, ⴷⴻⴳ 12 ⴷⵊⴻⵎⴱⴻⵔ ⵉⴷ-ⵢⵓⵙⵙⵉⵏ.

Publié dans : ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ
ⵍⴰⵕⴻⴱⵄⴰ, 30 ⵜⵓⴱⴻⵕ 2019 13:29

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵜⴰⵛⴻⵏⵏⴰⵢⵜ ⵜⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵜ ⵏ ⵜⴻⵏⴼⴰⵍⵉⵜ ⵜⴰⵇⴱⴰⵢⵍⵉⵜ, ⴷⵊⴰⵎⵉⵍⴰ, ⵜⴻⵡⵡⴻⴹ ⵍⴻⵄⴼⵓ ⵏ ⵢⵓⵛ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⴹ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ (ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ) ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ, ⵖⴻⵔ 89 ⵏ ⵢⵉⵙⴻⴳⴳⴰⵙⴻⵏ, ⴷⴻⴼⴼⵉⵔ ⴰⵛⵃⴰⵍ ⵏ ⵢⵉⵙⴻⴳⴳⴰⵙⴻⵏ ⵏ ⵡⴰⴹⴹⴰⵏ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴰⵖ-ⴷ-ⵅⴻⴱⴱⵔⴻⵏ ⵢⵉⵇⵔⵉⴱⴻⵏ-ⵏⵏⴻⵙ.

Publié dans : ⵉⴷⵍⴻⵙ
ⵍⴰⵕⴻⴱⵄⴰ, 30 ⵜⵓⴱⴻⵕ 2019 13:13

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵜⴻⵙⵙⵓⵜⴻⵔ ⵎⵓⵍⵓⴷⴻⵢⵢⴰ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ, ⵙ ⵡⵓⴷⴻⵎ ⵓⵏⵚⵉⴱ, ⴰⵙⵙⴻⵏⴼⴻⵍ ⵏ ⵓⴷⴻⴳ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵜⵉⵍⵉ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵎⴳⴰⵍ ⵜⴻⵖⵍⴰⵎⵜ ⵜⴰⵄⵉⵔⴰⵇⵉⵜ ⵏ ⴰⵍ-ⵇⵓⵡⴰ ⴰⵍ-ⵊⴰⵡⵉⵢⴰ, ⴰⵢ ⵙⵙⴻⴼⵔⴰⵏ ⴰⴷ ⵜ-ⵓⵔⴰⵔⴻⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ 7 ⵡⴰⵎⴱⴻⵔ ⴷⴻⴳ ⴱⴻⵚⵔⴰ ⴷⴻⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵓⵃⵔⵉⵛ ⴰⵎⴻⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⵜⵉⵙ ⵜⴰⵎⴻⵜ ⵏ ⵜⴳⴰⵔⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⴻⵇⴱⵓⵛⵜ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ ⵏ ⵢⵉⵇⵓⵙⵉⵙⴻⵏ ⵏ ⵜⵛⵉⵔⴹⴰⵔⵜ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵓⵏⴻⵎⵀⴰⵍ ⴰⵎⴰⵜⵓ ⴰⴷⴷⴰⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⴻⵖⵍⴰⵎⵜ-ⴰ, ⴼⵧⵓⴰⴷ ⵙⴰⴽⵀⵔⵉ.

Publié dans : ⴰⴷⴷⴰⵍ

ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵜⴻⴱⴱⵓⵏ ⴰⴷ ⵢⴻⵙⵙⴻⵍⵡⵉ ⵜⵉⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵉ ⵓⵙⴻⴽⵢⴻⴷ ⵏ ⵜⴻⴳⵏⵉⵜ ⵜⴰⴷⴰⵡⵙⴰⵏⵜ

ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ 09 ⵢⵓⵍⵢⵓ 2020 - 15:53
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⴰⴷ ⵢⴻⵙⵙⴻⵍⵡⵉ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ, ⴰⴱⴷⴻⵍⵎⴰⴷⵊⵉⴷ ⵜⴻⴱⴱⵧⵓⵏⴻ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ, ⵜⵉⵖⵉⵎⵉⵜ ⵏ ⵓⵎⴰⵀⵉⵍ ⵉ ⵓⵙⴻⴽⵢⴻⴷ ⵏ ⵓⵎⵀⴰⵣ ⵏ ⵜⴻⴳⵏⵉⵜ ⵜⴰⴷⴰⵡⵙⴰⵏⵜ ⴷⴻⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵓⵙⵙⴰⵏ-ⴰ ⵎⵉ ⴰⵔⴰ ⵉⵔⴻⵏⵏⵓ ⵓⵎⴹⴰⵏ ⵏ ⵜⴻⵊⵕⴰ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵡⴻⴽⴽⴷⴻⵏ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵓⵇⴰⵛⵓⵛ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ ⵏ ⵜⵙⴻⵍⵡⵉⵜ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ.
Exit

ⵓⵔⵔⵉⴳⴻⵏ ⵉⵙⵏⴰⵊⵢⴰⵏⴻⵏ: ⵉⵎⵙⴻⵎⵀⴰⵍ ⵡⴻⵊⴷⴻⵏ ⴰⴷ ⵎⵢⴰⵍⵍⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵇⴰⴱⵍⴻⵏ ⴰⵙⵓⵜⴻⵔ

ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ 09 ⵢⵓⵍⵢⵓ 2020 - 15:58
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⴽⵔⴰⴹⵜ-ⵏⵏⵉ ⵏ ⵜⴻⵕⵎⵉⵙⵉⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⴼⴰⵔⴰⵙⴻⵏ ⵓⵔⵔⵉⴳⴻⵏ ⵉⵙⵏⴰⵊⵢⴰⵏⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵡⴻⵊⴷⴻⵏⵜ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵎⵢⴰⵍⵍⴻⵏⵜ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⴼⴰⵔⵙⴻⵏⵜ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⵙⴷⴻⴳⵔⴻⵏⵜ ⵉⴼⴰⵔⵉⵙⴻⵏ-ⵏⵙⴻⵏⵜ ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵓⵇⴰⴱⴻⵍ ⵏ ⵓⵙⵓⵜⴻⵔ ⵉⵔⴻⵏⵏⵓⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⴽⴽⴰⵏ ⵙⴻⴳ ⵢⵉⵖⵙⵓⵔⴻⵏ ⵏ ⵜⴷⴰⵡⵙⴰ, ⵍⴰⴷⵖⴰ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⵓⴽⵙⵉⵊⵉⵏ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ…

ⵜⴰⵙⴻⵇⵇⵉⵎⵜ ⵏ ⵓⴹⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵎⵜⴰⵡⴰ ⵏ ⵜⴰⵍⵡⵉⵜ: ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴻⴼⴽⴰ ⴰⵣⴰⵍ ⴷ ⴰⵎⴻⵇⵔⴰⵏ ⵉ ⵓⴽⴰⵔⴰⵎ ⴰⵎⴰⵍⵉ

ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ 13 ⵢⵓⵍⵢⵓ 2020 - 12:37
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ-ⴷ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵥⵍⴰ ⵉⵡⴻⵔⴷⴰⵏⵉⵢⴻⵏ, ⵙⴰⴱⵔⵉ ⴱⵓⴽⴰⴷⵓⵎ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ, ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴻⵜⵜⴰⴽⴼ ⴰⵣⴰⵍ ⴷ ⴰⵎⴻⵇⵔⴰⵏ ⵉ ⵓⴽⴰⵔⴰⵎ ⴰⵎⴰⵍⵉ ⵙ ⵡⵓⵙⵙⵉⵙⴻⵏ ⴰⵢ ⵜⴻⵜⵜⴻⴳ ⴷⴻⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵜⵙⴻⵍⵡⵉⵜ ⴰⵢ ⵜⴻⵙⵙⴻⵍⵡⵉ ⵜⴰⵙⴻⵇⵇⵉⵎⵜ ⵏ ⵓⴹⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵎⵜⴰⵡⴰ ⵏ…

ⵓⵔⴰⵔⴻⵏ ⵉⴳⵔⴰⴽⴰⵍⴰⵏⴻⵏ: ⵜⴰⵙⴻⵇⵇⵉⵎⵜ ⵏ ⵓⵙⵓⴷⴷⴻⵙ ⴰⴷ ⴷ-ⵜⴻⵙⵙⴻⴱⴳⴻⵙ ⴰⵎⴻⵍⵢⴰⵕ ⵏ ⵢⵉⴷⵉⵏⴰⵕⴻⵏ ⵉ ⵓⵙⴳⴰⵍⴻⴼ ⵏ ⵢⵉⵙⴻⵎⵍⴻⵏ

ⵍⵃⴻⴷⴷ 12 ⵢⵓⵍⵢⵓ 2020 - 13:48
ⵡⴻⵀⵕⴰⵏ – ⴰⵣⴰⵍ ⵏ ⵓⵎⴻⵍⵢⴰⵕ ⵏ ⵢⵉⴷⵉⵏⴰⵕⴻⵏ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵜⴻⵙⵙⴻⴱⴳⴻⵙ ⵜⵙⴻⵇⵇⵉⵎⵜ ⵏ ⵓⵙⵓⴷⴷⴻⵙ ⵏ ⵡⵓⵔⴰⵔⴻⵏ ⵉⴳⵔⴰⴽⴰⵍⴰⵏⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵜⴻⵙⴳⴰⵍⴻⴼ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⴷⵓⵎⵚⵓⴽⵉⵏ ⵜⴰⴷⴷⴰⵍⴰⵏⵉⵏ ⴰⵢ ⵜⴻⵔⵣⴰ ⵜⴻⴷⵢⴰⵏⵜ-ⴰ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵢⵉⵍⵉⵏ ⴷⴻⴳ ⵡⴻⵀⵕⴰⵏ ⴷⴻⴳ 2022, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵡⵓⴷⵓⵙ-ⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ.

ⵎⵓⵀⴰⵎⴻⴷ ⵢⴰⵀⵢⴰⵡⵉ ⴷ ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⵙⵎⵉⵍⵜ ⵢⴻⵎⵎⵓⵣⵣⴳⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⴰⵍⵍⴰⵍⵜ ⵏ ⵜⵥⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵜⵙⴻⴽⵍⴰ

ⵍⴰⵕⴻⴱⵄⴰ 08 ⵢⵓⵍⵢⵓ 2020 - 15:58
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⴷⵓⴱⴰ ⵎⵧⵀⴰⵎⴻⴷ ⵢⴰⵀⵉⴰⵧⵓⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ, ⴷⴻⴳ ⵓⵏⵙⴰ-ⵏⵏⴻⵙ ⵏ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⵙⵎⵉⵍⵜ ⵢⴻⵎⵎⵓⵣⵣⴳⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⴰⵍⵍⴰⵍⵜ ⵏ ⵜⵥⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵜⵙⴻⴽⵍⴰ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ ⵏ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵢⵉⴷⵍⴻⵙ ⴷ ⵜⵥⵓⵔⵉⵡⵉⵏ.

ⵜⴰⵔⴻⵎⵖⴰ ⵏ ⵓⴱⵔⵉⴷ: ⵜⴰⵎⴻⵀⵍⴰ ⵏ ⵜⵖⴻⵍⵍⵉⵙⵜ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵜⴳⴻⵔ-ⴷ ⵜⵉⵖⵔⵉ ⵉ ⵓⵀⴻⵢⵢⵉ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰⵎⴻⵍⵍⵉⵍ ⵏ ⵓⵃⴻⵣⵣⴻⴱ

ⵍⴰⵕⴻⴱⵄⴰ 08 ⵢⵓⵍⵢⵓ 2020 - 11:23
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵉⴳⴻⵔ-ⴷ ⵜⵉⵖⵔⵉ ⵓⵏⴻⵎⵀⴰⵍ ⴰⵎⴰⵜⵓ ⵏ ⵜⵖⴻⵍⵍⵉⵙⵜ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ, ⴽⵀⴻⵍⵉⴼⴰ ⵓⵏⵉⵙⵙⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ, ⵉ ⵢⵉⴽⴰⵜⴰⵔⴻⵏ ⵏ ⵜⵖⴻⵍⵍⵉⵙⵜ ⵜⴰⵏⴰⴳⴷⵓⴷⵜ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵀⴻⵢⵢⵉⵏ ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰⵎⴻⵍⵍⵉⵍ ⵏ ⵓⵃⴻⵣⵣⴻⴱ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⴼⴻⵔⵇⴻⵏ ⵖⴻⴼ ⵢⵉⵎⴻⵜⵡⵉⵢⴻⵏ ⵏ ⵜⵖⴻⵍⵍⵉⵙⵜ ⴷⴻⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ…

ⴰⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵟⵙⵎⵔⵜ ⵛⵓⴹⵉⴷ-19 : 322.000 ⵏ ⵢⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⵉ ⵢⵙⴼⴰⵢⴷⵉⵏ ⵙⴳ ⵢⵉⴷⵔⵉⵎⵏ ⵏ ⵜⵎⵙⵜⵍⴻⵍⵜ

ⵍⵊⴻⵎⵄⴰ 29 ⵎⴰⵢⵓ 2020 - 22:04
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⴰⵎⴹⴰⵏ ⵏ ⵡⵉⴷ ⵉ ⵢⵙⴼⴰⵢⴷⵉⵏ ⵙⴳ ⵢⵉⴷⵔⵉⵎⵏ ⵉ ⵢⵖⵜⵙ ⴰⴷ ⴰⴷ ⵜⵏ-ⵢⴼⵔⵇ ⵓⵙⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵟⴳⴷⵓⴷⴰ, ⵎⴰⵙⵙ ⴰⴱⴷⵍⵎⴰⴷⵊⵉⴷ ⵟⴱⴱⵓⵓⵏ, ⵉ ⵡⵉⴷ ⵜⵃⵓⵣⴰ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰ-ⴰ ⵏ ⵡⴰⵟⴰⵏ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵟⵙⵎⵔⵜ (ⵛⵓⴹⵉⴷ-19), ⵢⵡⵡⴹ ⵖⵔ 322.000 ⵏ ⵢⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ, ⵉ ⴷ-ⵏⵏⴰⵏ ⴷⴳ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵓⴳⵏⵙⵓ.

ⴰⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓⵇⴰⵛⵓⵛ /ⴻⵜⴰⴱⵉⴱ.ⴷⵣ : ⵓⴳⴰⵔ ⵏ 2.600 ⵉ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⵉⵔⵣⵉ ⵜⴰⵙⵏⴰⵊⵢⴰⵏⵜ ⵙⴻⴳ ⵜⴰⴳⴳⴰⵔⴰ ⵏ ⵎⴻⵖⵔⴻⵙ ⴰⵔ ⴰⵙⵙ-ⴰ

ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ 07 ⵢⵓⵍⵢⵓ 2020 - 16:42
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ - ⵓⴳⴰⵔ ⵏ 2.600 ⵏ ⵢⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⵉ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⵉⵔⵣⵉ ⵜⴰⵙⵏⴰⵊⵢⴰⵏⵜ ⵙ ⵡⴰⵍⵍⴰⵍ ⵏ ⵉⵏⵜⴻⵔⵏⴻⵜ, ⵍⴰⴷⵖⴰ ⵡⵉⴷ ⵢⴻⵔⵣⴰ ⵡⴰⵟⴰⵏ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓⵇⴰⵛⵓⵛ (ⵛⵓⴱⵉⴷ-19), ⵙⴻⴳ ⵜⴰⴳⴳⴰⵔⴰ ⵏ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⵏ ⵎⴻⵖⵔⴻⵙ ⴰⵏⴻⴳⴳⴰⵔⵓ ⴰⵔ ⴰⵙⵙ-ⴰ, ⴰⵢⴰ ⵙ ⵓⵎⴻⵥⵍⵓ ⴰⵙⵏⴰⵊⵢⴰⵏ ⴻⵜⴰⴱⵉⴱ.ⴷⵣ, ⵢⴻⴼⴽⴰ ⵉ ⵓⵖⴻⵔⵎⴰⵏ ⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉ…
×

Erreur

Youtube module: Couldn't get data because API incorrect or empty resource. Please check again module setting.

Items filtered by date: ⵜⵓⴱⴻⵕ 2019
ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ, 31 ⵜⵓⴱⴻⵕ 2019 13:29

ⵎⴻⵙⵜⵖⴰⵏⴻⵎ – ⵃⴻⵜⵜⴻⵜⴻⵏ-ⴷ ⵢⵉⵎⵜⵜⴻⴽⴽⵉⵢⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵎⵢⴰⴳⴻⵔ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵡⵉⵙ 7 ⵖⴻⴼ ⵜⵖⴻⵎⵙⴰ ⵜⴰⴷⴷⴰⵍⴰⵏⵜ ⴷ ⵡⴰⴷⴷⴰⵍ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵔⴰⵙ (ⵍⴰⵕⴻⴱⵄⴰ) ⴷⴻⴳ ⵎⴻⵙⵜⵖⴰⵏⴻⵎ, ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴳⴷⵓⴷ ⵢⴻⵙⵄⴰ ⴰⵣⵔⴻⴼ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴰⵙ-ⵜⴻⵜⵜⵓⵏⴻⴼⴽ ⵜⴻⵍⵖⵓⵜ ⵜⴰⴷⴷⴰⵍⴰⵏⵜ ⵉⵚⴻⵃⵃⴰⵏ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴷ ⵜⴰⵙⴻⴷⴷⵉⵜ.

Publié dans : ⴰⴷⴷⴰⵍ
ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ, 31 ⵜⵓⴱⴻⵕ 2019 13:14

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵢⴻⵥⵥⵓⵏⵥⴰ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⴻⵖⵡⴰⵍⵜ, ⵀⴰⵙⵙⴰⵏⴻ ⵔⴰⴱⴻⵀⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵔⴰⵙ (ⵍⴰⵕⴻⴱⵄⴰ) ⵜⴰⵎⴻⴷⴷⵉⵜ, ⴷⴻⴳ ⵓⴳⴻⵎⵎⵉⵡ ⵏ ⵜⵣⵉⴽⴽⵏⵉⵏ (ⴰⵣⵓⵎⴱⵉ ⴰⵡⵍⴰⵍ, ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ), ⵜⴰⵎⴻⵙⵔⵉⵜ ⵜⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ ⵜⵉⵙ 24 ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ.

ⵉⴳⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵔⴰⴱⴻⵀⵉ ⴰⵢⴰ ⵙ ⵓⵃⴷⴰⵕ ⵏ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵢⵉⴷⵍⴻⵙ ⴷ ⵜⴻⵖⵡⴰⵍⵜ ⵏ ⵙⵙⵉⵏⵉⴳⴰⵍ, ⴰⴱⴷⵓⵍⴰⵢ ⴷⵉⵢⵓⴱ, ⴷ ⵢⵉⵎⴰⵙⵍⴰⴹⴻⵏ ⵏ ⵓⵏⴰⴱⴰⴹ ⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉ, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵢⴻⵔⵣⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵔⴰⴱⴻⵀⵉ ⵖⴻⴼ ⵜⵏⴻⴼⵙⴰⵔⵜ ⵏ ⵢⵉⵏⴻⴱⴳⵉ ⵏ ⵓⵙⴻⵔⵀⵓ, ⵙⵙⵉⵏⵉⴳⴰⵍ, ⴰⵏⴷⴰ ⴰⵢ ⴰⵙ-ⴷ-ⵙⵙⴻⴳⵣⴰⵏ ⵖⴻⴼ ⵜⵙⴻⴽⵔⴰ ⴷ ⵓⵎⴻⵣⵔⵓⵢ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ-ⴰ.

ⴰⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵢⴻⵔⵣⴰ ⴷⴰⵖ ⵖⴻⴼ ⵜⵏⴻⴼⵙⴰⵔⵉⵏ ⵏ ⵜⵙⵓⴷⴰ ⵜⵉⵏⴰⴳⴷⵓⴷⵉⵏ ⴰⵎ ⵜⵉⵏ ⵏ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵢⵉⴷⵍⴻⵙ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⵜⴻⵍⵍⴰ ⵜⵏⴻⴼⵙⴰⵔⵜ ⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⵏ ⵓⵏⴰⴷⵉ ⴷⴻⴳ ⵓⵣⴰⵔⵎⴻⵣⵔⵓⵢ, ⵜⴰⵙⵏⴻⵎⴷⴰⵏⵜ ⴷ ⵓⵎⴻⵣⵔⵓⵢ, ⴰⵏⴷⴰ ⴰⵢ ⵢⴻⵙⵙⴰⵡⴻⵍ ⴷ ⵓⵏⴻⵎⵀⴰⵍ ⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ-ⴰ, ⴼⴰⵔⵉⴷ ⴽⵀⴻⵔⴱⵓⵛⵀⴻ.

ⴷⴻⴳ ⵜⵏⴻⴼⵙⴰⵔⵜ ⵏ ⵓⴷⵉⵡⴰⵏ ⵏ ⵜⴻⵙⵏⵓⴳⴷⵉⵏ ⵜⵉⵙⴷⴰⵡⴰⵏⵉⵏ (ⵧⵒⵓ), ⵉⵃⴻⵜⵜⴻⵜ-ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵔⴰⴱⴻⵀⵉ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴰⴷ ⵜⴻⵔⵥⴻⵎ ⵜⴻⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵜⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵜ ⵖⴻⴼ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵙ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵢⵉⵎⵙⴻⵏⴼⴰⵍ ⴳⴰⵔ ⵜⴻⵙⴷⴰⵡⵉⵢⵉⵏ, ⵍⴰⴷⵖⴰ ⴷⴻⴳ ⵜⴰⵖⵓⵍⵜ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⵉⵡⵉⵏ.

ⴷⵉⵎⴰ ⴷⴻⴳ ⵜⴰⵍⵍⵓⵏⵜ-ⵏⵏⵉ, ⵢⴻⵙⵎⴻⴽⵜⵉ-ⴷ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵓⵍⵎⵓⴷ ⵉⵎⵉⵏⴻⴳ, ⴰⵢ ⵉⵃⴻⴷⵕⴻⵏ ⵓⵍⴰ ⴷ ⵏⴻⵜⵜⴰ ⴷⴻⴳ ⵜⴼⵓⴳⵍⴰ-ⴰ ⵏ ⵜⵥⵓⵏⵥⵓⵜ, ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ « ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴰⴷ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵏⴻⴳⵎⵓ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⵓⵎⴹⵉⵏ ⴷ ⵢⵉⵏⴼⴰⵍⴻⵏ ⵉⵙⵜⴰⵜⵡⵉⵍⴰⵏⴻⵏ ».

ⵜⴻⵔⵣⴰ ⴷⴰⵖ ⵜⵎⴰⴳⵍⴰ-ⴰ ⵜⵉⵏⴻⴼⵙⴰⵔⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⵙⵓⴷⴰ ⵉⴷⴻⵍⵙⴰⵏⴻⵏ ⵉⵡⴻⵔⴷⴰⵏⵉⵢⴻⵏ ⴰⵎ ⵡⵉⵏ ⵏ ⴳⵓⴻⵜⵀⴻ ⵏ ⵍⴰⵍⵎⴰⵏ ⴰⵏⴷⴰ ⴰⵢ ⵢⴻⵙⵙⴰⵡⴻⵍ ⵎⴰⵙⵙ ⵔⴰⴱⴻⵀⵉ ⴷ ⵓⵎⴰⵙⴰⵢ-ⵏⵏⴻⵙ, ⵓⵇⴱⴻⵍ ⵎⴰ ⵉⴽⴻⵎⵎⴻⵍ ⵜⵓⵣⵣⵢⴰ-ⵏⵏⴻⵙ ⵖⴻⴼ ⵜⵏⴻⴼⵙⴰⵔⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⴰⵥⵔⴰⴳⴻⵏ ⴰⵎ ⴰⵏⴻⴱ, ⴻⵏⴰⴳ ⴷ ⴻⵍ ⵀⵉⴽⵎⴰ. ⵜⴰⵥⵔⵉⴳⵜ-ⴰ ⵏ ⵜⵎⴻⵙⵔⵉⴳⵜ ⵜⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⴷ ⵜⵉⵏ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵣⵣⵉⴽⴽⵏⴻⵏ 183.000 ⵏ ⵢⵉⵣⵡⴰⵍ.

Publié dans : ⵉⴷⵍⴻⵙ
ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ, 31 ⵜⵓⴱⴻⵕ 2019 13:04

ⵖⵉⵍⵉⵣⴰⵏ – ⵡⴻⴽⴽⴷⴻⵏ-ⴷ ⵢⵉⵎⵜⵜⴻⴽⴽⵉⵢⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⴰⵔⴰⴳ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵖⴻⴼ « ⵜⵎⴻⵟⵟⵓⵜ ⴷⴻⴳ ⵡⵓⵍ ⵏ ⵓⵏⵏⴻⴳⵎⵓ », ⴰⵢ ⵉⴼⵓⴽⴻⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵔⴰⵙ (ⵍⴰⵕⴻⴱⵄⴰ) ⴷⴻⴳ Ɣⵉⵍⵉⵣⴰⵏ, ⵖⴻⴼ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵜ ⵏ ⵜⵎⴻⵟⵟⵓⵜ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⴳⴳⴰⵥ ⵏ ⵜⴳⴻⵎⵎⵉ ⵜⴰⴷⴻⵍⵙⴰⵏⵜ ⵜⴰⵏⴳⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⵔⴰⵏⴳⴰⵏⵜ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⵜⴻⵜⵜⴻⴽⴽⴰⵢ ⴷⴻⴳ ⵓⵏⵏⴻⴳⵎⵓ ⵓⵏⵣⵉⴳ.

Publié dans : ⵜⵉⵎⴻⵜⵜⵉ
ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ, 31 ⵜⵓⴱⴻⵕ 2019 13:02

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵖⴻⵔⴼⴰⵏ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ, ⵙⵍⵉⵎⴰⵏⴻ ⵛⵀⴻⵏⵉⵏⴻ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵔⴰⵙ (ⵍⴰⵕⴻⴱⵄⴰ) ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ, ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵜⵉⵙⴻⵍⵡⴰⵢⴰⵏⵉⵏ ⵏ 12 ⴷⵓⵊⴻⵎⴱⴻⵕ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⴻⴷⴷⵓⵏ ⴷ « ⵜⴰⵍⴻⵎⵎⵉⵥⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⴰⵏⴷⴰ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵙⵙⴻⴽⵏⴻⵏ ⵢⵉⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵢⴻⵏ ⵜⵓⵟⵟⴼⴰ-ⵏⵙⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵡⴻⵀⵀⵉ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴰⴽ-ⴰ » ⵖⴻⵔ ⵜⴻⴳⵔⴰⵡⵍⴰ ⵏ ⵡⴰⵎⴱⴻⵔ ⵏ 1954, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵉⴷⴰⵎⵎⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵖⵔⵓⵙⴻⵏ ⵜⵜⵖⵉⵎⵉⵏ-ⴷ ⴷ ⵏⵉⵜⵏⵉ ⴰⵢ ⴷ ⵙⵙⴻⴱⴱⴰ ⴰⵔⴰ ⴰⵖ-ⵉⵃⴻⵜⵜⵎⴻⵏ « ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵏⴽⴻⵎⵎⴻⵍ ⴰⴷ ⵏⴻⴷⴷⵓ ⴷⴻⴳ ⵍⵉⵎⵉⵏ ⵏ ⵓⴽⴻⵎⵎⴻⵍ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴰⴽ, ⵎⴻⴱⵄⵉⴷ ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽ ⵓⵏⵊⵓⴳⴻⵏ » ⴰⵔⴰ ⵉⵔⴻⴳⵍⴻⵏ ⴰⴱⵔⵉⴷ-ⴰ.

Publié dans : ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ
ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ, 31 ⵜⵓⴱⴻⵕ 2019 11:30

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⴰⴼⵔⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⵣⵡⴰⵔ ⴰⵎⵣⴰⵔⵓⴳ ⴽⴰⵉⵙ ⵙⴰⵉⴻⴷ ⵖⴻⵔ ⵜⵙⴻⵍⵡⵉⵜ ⵏ ⵜⵓⵏⴻⵙ ⴷⴻⴼⴼⵉⵔⵙ ⵓⴳⵎⵓⴹ ⵏ 72,71% ⵢⴻⵍⵍⴰ-ⴷ, ⵖⴻⴼ ⵍⴻⵃⵙⴰⴱ ⵏ ⵓⵎⵙⴻⵏⵙⴻⵔⵜⵉ ⴰⵜⵓⵏⵙⵉ ⵔⵉⴰⴷⵀ ⵙⵉⴷⴰⵧⵓⵉ, ⴷ « ⵜⴰⴳⵔⴰⵡⵍⴰ ⵜⵉⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⵙ ⵢⵉⵙⴻⵏⴷⵓⵇⴻⵏ ⵏ ⵜⴻⴼⵔⴰⵏⵜ », ⴷⴻⴼⴼⵉⵔ ⵜⵉⵏ ⵏ 2011, ⴷ ⵜⴰⵔⴻⵏⵏⴰⵡⵜ ⵓⵔ ⵢⴻⵙⵄⵉⵏ ⵜⴰⵎⵜⵉⵍⵜ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴷ ⵜⵜⴰⵕ ⵉ ⵜⵙⴻⵔⴽⴻⵎⵜ ⵜⴰⵍⴻⵎⵎⴰⵙⵜ ⴷ ⵜⴳⴻⵍⵍⵉⵍⵜ.

Publié dans : ⴰⵎⴰⴷⴰⵍ
ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ, 31 ⵜⵓⴱⴻⵕ 2019 09:29
 

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵢⴻⵇⴱⴻⵍ ⵓⵏⴰⴱⴰⴹ, ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵔⴰⵙ ⴷⴷⴰⵡ ⵜⵙⴻⵍⵡⵉⵜ ⵏ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⴻⵏⵣⵓ, ⵏⵧⵓⵔⴻⴷⴷⵉⵏⴻ ⴱⴻⴷⵧⵓⵉ, ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⴻⵏⴼⴰⵔ ⵏ ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ ⵜⴰⵙⵍⴻⴽⵎⴰⵏⵜ ⵢⴻⵇⵇⵏⴻⵏ ⵖⴻⵔ ⵓⵙⵙⴻⵖⵏⴻⵡ, ⴰⵙⵙⵓⴷⴷⴻⵙ ⴷ ⵓⵎⵓⵣⴻⵍ ⵏ ⵢⵉⵖⵙⵓⵔⴻⵏ ⵉⵏⴰⴳⴷⵓⴷⴻⵏ ⵉⵙⴻⴳⵏⴰⴼⴰⵏⴻⵏ ⴷ ⵢⵉⵖⵙⵓⵔⴻⵏ ⵉⵏⴰⴳⴷⵓⴷⴻⵏ ⵏ ⵜⴷⴰⵡⵙⴰ ⵜⵓⵇⵔⵉⴱⵜ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵥⵍⴰ ⵏ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⴻⵏⵣⵓ.

ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ, 31 ⵜⵓⴱⴻⵕ 2019 09:23

ⴳⴻⵏⴻⴱⴻ - ⴰⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⵒⵧⵍⵉⵧⵠⵉⵔⵓⵙ ⴰⵡⴰⴳⴰⵏ ⵜⴰⵙⴻⴽⴽⴰ 3 (ⵒⴱⵙ3) ⵙⵏⴻⴳⵔⴻⵏ-ⵜ ⵙⴻⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ, ⵉ ⴷ-ⵜⵛⴰⵔ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ (ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ) ⵜⵓⴷⴷⵙⴰ ⵜⴰⵎⴰⴹⴰⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⴷⴰⵡⵙⴰ, ⵜⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵙⴻⵏⴳⴻⵔ ⵏ ⵜⵇⴻⵛⵍⴰⵍⵜ ⵜⴰⵙⴻⴽⴽⴰ 2 ⴷⴻⴳ ⵓⵙⴻⴳⴳⴰⵙ 2015 ⴷ ‘’ⴰⵙⴻⵎⵎⴻⴷ ⴰⵎⵓⵣⵔⵓⵢⴰⵏ ⵏ ⵜⴰⵍⵙⴰ’’.

ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ, 31 ⵜⵓⴱⴻⵕ 2019 09:22

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ- ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ-ⴷ ⵓⵊⵉⵏⵉⵔⴰⵍ ⴰⵀⵎⴻⴷ ⴳⴰⵉⴷ ⵙⴰⵍⴰⵀ ⴰⵏⵎⴰⵣⵓⵍ ⵏ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⴻⵎⵃⴰⴷⴷⵉⵜ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ, ⴰⵖⴻⵍⵍⴰ ⵏ ⵜⴼⴻⴽⴽⴰ ⵏ ⵜⵔⴻⴷⵙⴰ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⴰⵖⴻⵔⴼⴰⵏ, ⴰⵙⵙ-ⴰ ⵍⴰⵔⴻⴱⵄⴰ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ, ⴱⴻⵍⵍⵉ ⵉⴼⵔⴰⵏⵉⵏ ⵉⵙⴻⵍⵡⴰⵢⴰⵏⵉⵏ ⴰⴷ- ⴷ ⵉⵍⵉⵏ-ⵜ ⵡⴰ ⴰⴷ- ⴷ ⵓⵢⵉⵔⴻⵏ-ⵜ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⴽⵓⴷ-ⵏⵏⵙⴻⵏⵜ, ⴷⴻⴳ 12 ⴷⵊⴻⵎⴱⴻⵔ ⵉⴷ-ⵢⵓⵙⵙⵉⵏ.

Publié dans : ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ
ⵍⴰⵕⴻⴱⵄⴰ, 30 ⵜⵓⴱⴻⵕ 2019 13:29

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵜⴰⵛⴻⵏⵏⴰⵢⵜ ⵜⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵜ ⵏ ⵜⴻⵏⴼⴰⵍⵉⵜ ⵜⴰⵇⴱⴰⵢⵍⵉⵜ, ⴷⵊⴰⵎⵉⵍⴰ, ⵜⴻⵡⵡⴻⴹ ⵍⴻⵄⴼⵓ ⵏ ⵢⵓⵛ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⴹ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ (ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ) ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ, ⵖⴻⵔ 89 ⵏ ⵢⵉⵙⴻⴳⴳⴰⵙⴻⵏ, ⴷⴻⴼⴼⵉⵔ ⴰⵛⵃⴰⵍ ⵏ ⵢⵉⵙⴻⴳⴳⴰⵙⴻⵏ ⵏ ⵡⴰⴹⴹⴰⵏ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴰⵖ-ⴷ-ⵅⴻⴱⴱⵔⴻⵏ ⵢⵉⵇⵔⵉⴱⴻⵏ-ⵏⵏⴻⵙ.

Publié dans : ⵉⴷⵍⴻⵙ
ⵍⴰⵕⴻⴱⵄⴰ, 30 ⵜⵓⴱⴻⵕ 2019 13:13

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵜⴻⵙⵙⵓⵜⴻⵔ ⵎⵓⵍⵓⴷⴻⵢⵢⴰ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ, ⵙ ⵡⵓⴷⴻⵎ ⵓⵏⵚⵉⴱ, ⴰⵙⵙⴻⵏⴼⴻⵍ ⵏ ⵓⴷⴻⴳ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵜⵉⵍⵉ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵎⴳⴰⵍ ⵜⴻⵖⵍⴰⵎⵜ ⵜⴰⵄⵉⵔⴰⵇⵉⵜ ⵏ ⴰⵍ-ⵇⵓⵡⴰ ⴰⵍ-ⵊⴰⵡⵉⵢⴰ, ⴰⵢ ⵙⵙⴻⴼⵔⴰⵏ ⴰⴷ ⵜ-ⵓⵔⴰⵔⴻⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ 7 ⵡⴰⵎⴱⴻⵔ ⴷⴻⴳ ⴱⴻⵚⵔⴰ ⴷⴻⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵓⵃⵔⵉⵛ ⴰⵎⴻⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⵜⵉⵙ ⵜⴰⵎⴻⵜ ⵏ ⵜⴳⴰⵔⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⴻⵇⴱⵓⵛⵜ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ ⵏ ⵢⵉⵇⵓⵙⵉⵙⴻⵏ ⵏ ⵜⵛⵉⵔⴹⴰⵔⵜ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵓⵏⴻⵎⵀⴰⵍ ⴰⵎⴰⵜⵓ ⴰⴷⴷⴰⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⴻⵖⵍⴰⵎⵜ-ⴰ, ⴼⵧⵓⴰⴷ ⵙⴰⴽⵀⵔⵉ.

Publié dans : ⴰⴷⴷⴰⵍ