ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ  ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⴰⵏⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴰⵖⵍⵏⴰⵡ ⵉⵛⴰⵔ-ⴷ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵔⴰⵙ (ⵍⴰⵔⴱⵄⴰ) ⵜⴰⵎⴷⴷⵉⵜ ⴷⴰⴽⴽⵏ ⴰⵜⵓⴳ ⵏ ⵓⵣⴳⴰⵔ ⵏ ⵢⵉⴱⴰⵍⵎⵓⴷⵏ ⵢⵜⵜⵡⴰⵙⵉⴳⴳⵣⵏ ⴷⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵡⵉⵙ 4 ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴰⵍⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ ⴰⵖⵓⵔⴱⵉⵣ 2019/2020 ⵖⵔ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⵜⵙⵏⴰⵡⵉⵜ ⵢⵡⵡⴹ ⴰⵔ 90,61%.

Published in ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ

 

ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ  ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ "ⴷ ⴰⵛⵔⵉⴽ ⵉǧⴳⴷⵏ ⵉⵖⴼ ⵢⵍⵍⴰ ⵜⵜⴽⴰⵍ", ⵜⵣⵎⵔ ⴰⴷ ⵜⵓⵔⴰⵔ "ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵎⵍⵉⵍⵜ ⵜⴰⵅⴰⵜⴰⵔⵜ ⵉ ⵓⴹⵎⴰⵏ ⵏ ⵜⵖⵍⵍⵉⵙⵜ ⴰⴽⴽⴷ ⵜⵍⵡⵉⵜ ⴷⴳ ⵡⴰⴽⴽ ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ", ⵉ ⴷ-ⵢⵙⵙⵖⵔⵜ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵔⴰⵙ (ⵍⴰⵔⴱⵄⴰ) ⴷⴳ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⵖⵜ, ⵓⵊⵉⵏⵉⵔⴰⵍ ⵏ ⵟⵔⴷⵙⴰ ⵙⵜⵒⵀⵏ ⵟⵓⵡⵏⵙⵏⴷ, ⴰⵖⵍⵍⴰ ⵏ ⵓⵏⵣⴰⴹ ⵏ ⵢⵉⵡⴰⵏⴰⴽⵏ ⵢⴷⴷⵓⴽⵍⵏ ⵉ ⵟⴼⵔⵉⵇⵜ (ⴰⴼⵔⵉⵛⵓⵎ).

Published in ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵜⴻⵖⵡⴰⵍⵜ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ, ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵢⴻⵖⵜⴻⵙ « ⵓⵔ ⵢⴻⵙⵙⴰⵔⴰⴳ ⴰⵔⴰ » ⵉ ⵜⴻⵔⴳⴰ ⵜⴰⴼⵕⴰⵏⵙⵉⵜ ⵏ ⵎ6 ⴰⴷ ⵜⴽⴻⵎⵎⴻⵍ ⴰⵎⴰⵀⵉⵍ-ⵏⵏⴻⵙ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⴷⴻⴼⴼⵉⵔ ⵎⴰ ⵜⴻⵙⵄⴻⴷⴷⴰ-ⴷ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ ⵜⴰⵎⴻⴷⴷⵉⵜ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⴼⴻⵜⵔⴰⵡ ⵢⴻⵙⵄⴰⵏ ⵜⴰⵎⵓⵖⵍⵉ ⴷ ⵜⵓⵣⵍⵉⴳⵜ ⵖⴻⴼ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⴰⵖⴻⵔⴼⴰⵏ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵜⴳⴰ-ⵜ-ⵉⴷ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⴻⵖⵍⴰⵎⵜ ⵢⴻⵙⵄⴰⵏ « ⴰⵙⵉⵔⴻⴳ ⵏ ⵓⴱⵔⴰⵏ ⴷ ⴰⴽⴻⵍⵍⴰⵅ ».

Published in ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ-ⴷ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ, ⴰⴱⴷⴻⵍⵎⴰⴷⵊⵉⴷ ⵜⴻⴱⴱⵓⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⵎⴻⴷⴷⵉⵜ, ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵜⴰⵙⵎⵉⵍⵜ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⴷ-ⵢⴻⵍⵀⴰⵏ ⵙ ⵓⵀⴻⵢⵢⵉ ⵏ ⵓⵙⴻⵏⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵛⴻⴳⴳⴻⵔ ⵏ ⵓⵙⴰⴹⵓⴼ ⴰⴳⵎⴰⵏⴰⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⴰⵏⴰⴳⵔⴰⵡ ⴰⴼⵔⴰⵏⴰⵏ ⵜⴻⵙⵄⴰ « ⴰⵎⴻⵏⴹⴰⵔ ⵏ ⵙⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔⴻⵏ ⴷ ⵓⵣⴳⴻⵏ » ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵜⴼⴰⴽ ⴰⵎⴰⵀⵉⵍ-ⵏⵏⴻⵙ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵔⵏⴰ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵢⴻⵙⵙⴰⵔⴰⵎ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵜⴻⵙⵄⵓ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵜⵉⵙⵓⴷⴰ ⵜⵓⴼⵔⵉⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ ⵓⵇⴱⴻⵍ ⵜⴳⴰⵔⴰ ⵏ ⵓⵙⴻⴳⴳⴰⵙ-ⴰ.

Published in ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵢⵓⵣⴻⵏ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ, ⴰⴱⴷⴻⵍⵎⴰⴷⵊⵉⴷ ⵜⴻⴱⴱⵓⵏ, ⵉⵣⴻⵏ ⵏ ⵓⵄⴻⵣⵣⵉ ⵉ ⵓⵖⵔⴻⴼ ⴰⵎⴰⵍⵉ ⵖⴻⴼ ⵜⵎⴻⵜⵜⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵊⵉⵏⵉⵕⴰⵍ ⵎⵧⵓⵙⵙⴰ ⵜⵔⴰⵧⵔⴻ, ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⴰⵇⴱⵓⵔ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ ⵏ ⵎⴰⵍⵉ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵔⴰⵙ, ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ ⵏ ⵜⵙⴻⵍⵡⵉⵜ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ.

Published in ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵢⴻⵙⵙⴰⵡⴻⵍ-ⴷ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⴻⵖⵡⴰⵍⵜ, ⴰⵒⵕⵓⴼⵉⵙⵓⵔ ⴰⵎⵎⴰⵔ ⴱⴻⵍⵀⵉⵎⴻⵔ, ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⴷⵉⵡⴻⵏⵏⵉⵜ ⴰⵢ ⴰⵙ-ⵜⴳⴰ ⵜⵏⴻⴳⴳⴰ ⵏ ⵢⵉⵙⴰⵍⴰⵏ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ, ⵖⴻⴼ ⵎⴻⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⴻⵎⵙⴰⵍ ⵢⴻⵇⵇⵏⴻⵏ ⵍⴰⴷⵖⴰ ⵖⴻⵔ ⵓⵙⴽⴰⵙⵉ ⴰⵢ ⵢⴻⵖⵙ ⴰⴷ ⵜ-ⵢⴻⵙⵙⵓⴷⴷⴻⵙ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵜⴻⵖⵡⴰⵍⵜ ⵖⴻⴼ ⵜⵙⴻⴼⵔⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵛⴻⴳⴳⴻⵔ ⵏ ⵜⵎⴻⵏⴹⴰⵡⵜ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵢⵉⵍⵉⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ 1 ⵡⴰⵎⴱⴻⵔ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⴻⴷⴷⵓⵏ. ⵜⴰⴷⵉⵡⴻⵏⵏⵉⵜ-ⴰ ⵜⴻⵍⵍⴰ-ⴷ ⴷⴻⴼⴼⵉⵔ ⵓⵙⵎⴻⵎⵎⵉ ⵏ ⵓⵙⴻⵏⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵛⴻⴳⴳⴻⵔ ⵏ ⵜⵎⴻⵏⴹⴰⵡⵜ ⴷⴻⴳ ⵓⵎⵏⵉ.

Published in ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ

ⵇⵙⴻⵏⵟⵉⵏⴰ – ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ ⴷⴻⴳ ⵇⵙⴻⵏⵟⵉⵏⴰ, ⵓⵏⵎⴰⵣⵓⵍ ⵏ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵓⴷⴰⴱⵓ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⴰⵎⵣⴰⵔⵓⴳ ⵏ ⵜⴻⴼⵔⴰⵏⵉⵏ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵜⴰⵙⵓⴷⵓⵜ-ⵏⵏⴻⵙ ⵜⴻⴳⴳⵓⵛⵛⴻⵍ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵜⵇⴰⴱⴻⵍ ⵉⵛⵇⵉⵔⵔⵡⴻⵏ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⴱⵔⵉⴷ-ⵏⵏⴻⵙ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⵜⴻⵜⵜⴻⴽⴽⵉ ⴷⴻⴳ ⵜⵎⴻⵚⴽⵉⵡⵜ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⴰⵙⵙ ⵏ 1 ⵡⴰⵎⴱⴻⵔ, ⴷⴻⴳ ⵜⵙⴻⴼⵔⴰⵏⵜ ⵖⴻⴼ ⵓⵛⴻⴳⴳⴻⵔ ⵏ ⵜⵎⴻⵏⴹⴰⵡⵜ.

Published in ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ-ⴷ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⴻⵖⴷⴻⵎⵜ, ⴱⴻⵍⴽⴰⵛⴻⵎ ⵣⴻⴳⵀⵎⴰⵜⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ, ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵙⴰⴹⵓⴼ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⴰⵎⴻⵏⵏⵓⵖ ⴷ ⵓⵃⴻⵣⵣⴻⴱ ⵎⴳⴰⵍ ⵓⵙⴳⵓⴼⵙⵓ « ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵛⴻⴳⴳⴰⵔ » ⵍⴰⴷⵖⴰ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⴰⵃⴻⵣⵣⴻⴱ ⴷ ⵓⵡⴻⴷⴷⴻⴱ ⵏ ⵓⵙⴳⵓⴼⵙⵓ.

Published in ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵉⵅⴻⴱⴱⴻⵔ-ⴷ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⴻⵖⵡⴰⵍⵜ, ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵎⵎⴰⵔ ⴱⴻⵍⵀⵉⵎⴻⵔ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ, ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵢⴻⴱⴷⵓ ⵓⵙⴽⴰⵙⵉ ⴷ ⴰⵡⴻⵙⵄⴰⵏ ⵖⴻⴼ ⵓⵙⴻⵏⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵛⴻⴳⴳⴻⵔ ⵏ ⵜⵎⴻⵏⴹⴰⵡⵜ ⵙⴻⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ 16 ⵛⵜⴻⵎⴱⴻⵕ ⴷ ⴰⵙⴰⵡⴻⵏ.

Published in ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵢⴻⵎⵎⵓⴳⴻⵔ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ, ⵎⴰⵙⵙ ⴰⴱⴷⴻⵍⵎⴰⴷⵊⵉⴷ ⵜⴻⴱⴱⵓⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵔⴰⵙ, ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⴳⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⴻⵇⵇⴰⵎⵓ ⵓⵏⵏⵉⴳ ⵉⵙⵍⴰⵎⴰⵏ ⵙ ⵜⵙⴻⵍⵡⵉⵜ ⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⴱⵓⴰⴱⴷⴻⵍⵍⴰⵀ ⴳⵀⵍⴰⵎⴰⵍⵍⴰⵀ, ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵓⵙⴻⵇⵇⴰⵎⵓ-ⴰ.

Published in ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ