ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⴰⴷ ⵢⴻⵙⵙⴻⵍⵡⵉ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ, ⴰⴱⴷⴻⵍⵎⴰⴷⵊⵉⴷ ⵜⴻⴱⴱⵧⵓⵏⴻ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ, ⵜⵉⵖⵉⵎⵉⵜ ⵏ ⵓⵎⴰⵀⵉⵍ ⵉ ⵓⵙⴻⴽⵢⴻⴷ ⵏ ⵓⵎⵀⴰⵣ ⵏ ⵜⴻⴳⵏⵉⵜ ⵜⴰⴷⴰⵡⵙⴰⵏⵜ ⴷⴻⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵓⵙⵙⴰⵏ-ⴰ ⵎⵉ ⴰⵔⴰ ⵉⵔⴻⵏⵏⵓ ⵓⵎⴹⴰⵏ ⵏ ⵜⴻⵊⵕⴰ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵡⴻⴽⴽⴷⴻⵏ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵓⵇⴰⵛⵓⵛ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ ⵏ ⵜⵙⴻⵍⵡⵉⵜ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ.

Published in ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ–ⴰⵏⴻⵖⵍⴰⴼⴰⵎⴻⵣⵡⴰⵔⵓⴰⴱⴷⴻⵍⴰⵣⵉⵣⴷⵊⴻⵔⴰⴷⵢⴻⴼⴽⴰⴰⵙⵙⵏⴰⴽⵡⴰⵙ (ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ) ⴷⴻⴳⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ, ⵙⵢⵉⵙⴻⵎⵏⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢⵏⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ, ⴰⴱⴷⴻⵍⵎⴰⴷⵊⵉⴷⵜⴻⴱⴱⵧⵓⵏⴻ, ⵜⴰⵣⴰⵍⵖⵉⵏⵓⵙⵜⴻⵄⵔⴻⴼⵏⵓⴷⵓⵔⴰⵛⵀⵉⵔⵉⵜⵎⴻⵔⵃⵓⵎⵜ, ⴰⵉⵛⵀⴰⴱⴰⵔⴽⵉ, ⵜⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢⵜⵏⵜⵉⴷⴷⵓⴽⵍⴰⵉⵇⵔⴰ, ⴰⴽⴽⴻⴷⴽⵔⴰⴹⵏⵢⵉⵏⴻⵙⵖⵓⵎⴰⵏⵓⴳⵣⵓⵎⵏⵜⴷⴰⵡⵙⴰ, ⵢⴻⵎⵎⵓⵜⴻⵏⴷⴻⴳⵓⴽⴰⵜⴰⵔⵏⵓⵎⴻⵏⵏⵓⵖⵎⴳⴰⵍⵏⵡⴰⵟⴰⵏⵏⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷⴱⵓⵜⴻⵙⵎⴻⵔⵜ (ⵛⵓⴱⵉⴷ-19).

Published in ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ–ⵢⴻⵏⵛⴻⴷ-ⴷⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢⵏⵓⵙⴻⵇⵇⴰⵎⵓⵏⵓⵖⵍⴰⵏⵙⵢⵉⵎⴻⴷⵣⵉ, ⵙⴰⵍⴰⵀⴳⵓⴷⵊⵉⵍ, ⴰⵙⵙⵏⵓⵙⵉⵏⴰⵙ, ⵉⵖⴻⵔⵎⴰⵏⴻⵏ, ⵉⴽⴰⴱⴰⵔⴻⵏⵉⵙⴻⵔⵜⴰⵏⴻⵏ, ⵓⴷⵎⴰⵡⴻⵏⵉⵖⴻⵍⵏⴰⵡⴻⵏⴷⵢⵉⴽⴰⵜⴰⵔⴻⵏⴰⴽⴽⴻⵏⴰⴷⵜⵜⴻⴽⴽⵉⵏⴷⴻⴳⵓⵙⴱⵓⵖⴻⵔⵏⵢⵉⵥⵉⴷⴰⵢⴷ-ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵀⵢⵢⴰⵏⵉⵜⵎⴻⵏⴹⴰⵡⵜⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ.

Published in ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ

 

ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ  ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⴰⵙⴷⴰⵡⴰⵏ ⴰⵙⵍⵍⴰⴹ ⵏ ⵜⵙⵔⵜⵉⵜ ⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉ, ⴰⵀⵎⴷ ⴱⵏⵙⴰⴰⴷⴰ ⵢⵖⵔⴰ-ⴷ ⵉ ⵓⵙⴳⵔⴻⵔ ⴰⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵜⵉⵥⵔⴰⴼ ⵜⵉⵡⴰⵔⴷⴰⵏⵉⵢⵉⵏ ⵏ ⵟⵓⴷⴷⵙⵉⵡⵉⵏ ⵟⵉⵡⵔⵏⴰⴱⴰⴹⵉⵏ (ⵓⵏⴳ), ⴰⵔⴰ ⵢⴷⴷⵓⵏ ⴷⴳ ⵓⴱⵔⵉⴹ ⵏ ⵓⴳⴷⴰⵍ-ⵏⵙⵏ, ⵍⴰⴷⵖⴰ ⵜⵉⵥⵔⴰⴼ ⵢⵜⵜⴽⴽⵉⵏ ⴷⴳ ⵜⵎⵙⴱⴰⵏⵉⵢⵉⵏ ⴷⴳ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ.

Published in ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ

 

ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ  ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⴰⵏⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵟⵖⵡⴰⵍⵜ, ⴰⵎⵓⵜⵍⴰⵢ ⵏ ⵓⵏⴰⴱⴰⴹ, ⴰⵎⵎⴰⵔ ⴱⵍⵀⵉⵎⵔ ⵉⵣⵓⵍ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ (ⵍⵃⴷⴷ), ⴷⴳ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵢⵉⵣⵏ ⵏ ⵓⵎⵏⵏⵉ ⴰⵍⵎⵏⴷ ⵏ ⵍⵄⵉⴷ ⵟⴰⵎⵥⵢⴰⵏⵜ, ⵓⵙⵙⵉⵙⵏ ⵉ ⴳⴰⵏ ⵢⵉⵎⵀⵀⴰⵍⵏ ⵏ ⵓⴳⵣⵓⵎ ⴷⴳ ⵜⵙⵓⴷⴰ ⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰⵜⵉⵏ ⵢⵎⴳⴰⵔⴷⵏ ⵉ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⴳⵏ ⵜⵓⵖⴷⴰⴹⵉⵏ-ⵏⵙⵏ ⵏ ⵜⵍⵖⵓⵜ ⴷⴳ ⵜⵙⵡⵉⵄⵜ-ⴰ ⵢⵜⵜⵡⴰⵖⴹⵎⵏ ⵙ ⵓⵣⵓⵣⵣⵔ ⵏ ⵡⴰⵟⴰⵏ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵟⵙⵎⵔⵜ ⵛⵓⴹⵉⴷ-19.

Published in ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ

 

ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ  ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⵟⴰⵎⵀⵍⴰ ⵜⴰⵎⴰⵜⵓⵜ ⵏ ⵜⴽⴱⴱⴰⵏⵉⵜ ⵜⴰⵖⵍⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵢⵉⵙⵔⵖⴰⵏ ⵙⵓⵏⴰⵜⵔⴰⵛⵀ ⵜⵏⵏⴰ-ⴷ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ (ⵍⵜⵏⵉⵢⵏ) ⴷⴰⴽⴽⵏ ⵜⵓⵖⴰⵍⵉⵏ ⵙ ⴰⵎⴰⵀⵉⵍ ⵏ ⵢⵉⵎⵀⵀⴰⵍⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵜⵉⵍⵉ ⴷ ⵜⴰⴼⴰⵔⴰⵏⵜ ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⵉ ⴷ-ⵢⴷⴷⴰ ⴷⴳ ⵡⴰⵖⴰⴷⵏ ⵏ ⵢⵉⴷⵓⴱⴰ ⵉⵏⴰⴳⴷⵓⴷⵏ ⴰⴽⴽⴷ ⵡⴰⴽⴰⵜⵏ ⵢⵜⵜⵡⴰⴷⴷⵎⵏ ⴷⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⴰⴳⵏⵙⵉ ⵎⴳⴰⵍ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵟⵙⵎⵔⵜ ⵛⵓⴹⵉⴷ 19.

Published in ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ

 

ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ  ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⴰⵙⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵟⴳⴷⵓⴷⴰ, ⵎⴰⵙⵙ ⴰⴱⴷⵍⵎⴰⴷⵊⵉⴷ ⵟⴱⴱⵓⵓⵏ, ⴰⴷ ⵢⵎⵎⵙⵍⴰⵢ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ (ⵙⵙⴱⵜ) ⵖⴼ ⵓⵙⵔⴰⴳ ⵡⵉⵙ 19ⵀ00 ⵙ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵢⵉⵣⵏ ⵉ ⵓⵖⵍⴰⵏ ⵉ ⵍⵎⵏⴷ ⵏ ⵓⵙⴼⵓⴳⵍ ⵏ ⵍⵄⵉⴷ ⵟⴰⵎⵥⵢⴰⵏⵜ.

Published in ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ

 

ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⵉⵙⵔⴰⴳⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⵀⵉⵍ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵍⵄⵉⴷ ⵜⴰⵎⵥⵢⴰⵏⵜ ⴰⵍⴰⵎⵎⴰ ⴷ ⴰⵙⵙ ⵏ 29 ⵎⴰⵢⵓ ⵉⴷⴳ ⵏⵍⵍⴰ ⵜⵜⵡⴰⵙⴱⴹⵏ ⵙ ⵡⴰⵙⵙⴰⵖ ⵖⵔ ⵡⴰⴽⴰⵜⵏ ⵏ ⵓⴽⵎⴰⵏ ⴷⴳ ⵓⵅⵅⴰⵎ ⵢⵍⵍⴰⵏ ⴷⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵓⵃⵣⵣⴱ ⵎⴳⴰⵍ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵟⵙⵎⵔⵜ ⵛⵓⴹⵉⴷ-19, ⵉ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ (ⵍⵅⵎⵉⵙ) ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ ⵏ ⵟⵡⵓⵔⵉ ⵜⴰⵏⴰⴳⴷⵓⴷⵜ.

Published in ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ

 

ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ  ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⴰⵙⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵖⵍⵏⴰⵡ, ⵙⵍⵉⵎⴰⵏ ⵛⵀⵏⵉⵏ ⵢⵏⵏⴰ-ⴷ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ (ⵙⵙⴱⵜ) ⴷⴰⴽⴽⵏ ⴰⵙⴼⵓⴳⵍ ⵏ ⵓⵎⵖⵉⵡⴰⵏ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⴷⴷⵓⵔⵜ ⴷⴷⵓⴽⴽⵍⵉ ⴷⴳ ⵜⵍⵡⵉⵜ ⴷ ⵉⵣⴰⵍⵏ ⵏ ⵓⴷⵉⵡⵏⵏⵉ, ⵏ ⵓⵎⵙⵓⵔⴼ ⴰⴽⴽⴷ ⵜⵏⴰⴳⵔⴰ ⵢⵍⵀⴰⵏ ⵉ ⵍⴰ ⵜⵙⵙⴷⴷⵓⵢ ⵜⵙⵔⵜⵉⵜ ⵜⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵜ.

Published in ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ

 

ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ  ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⴰⵙⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵖⵔⴼⴰⵏ ⴰⵖⵍⵏⴰⵡ, ⵙⵍⵉⵎⴰⵏ ⵛⵀⵏⵉⵏ, ⵢⵏⵏⴰ-ⴷ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵔⴰⵙ (ⵍⴰⵔⴱⵄⴰ) ⴷⴳ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⵖⵜ ⴷⴰⴽⴽⵏ ⵟⴰⴷⵓⴽⵍⵉ ⵜⴰⴳⵔⵡⴰⵎⵏⵉⵜ ⴰⴽⴽⴷ ⵜⴷⵓⴽⵍⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵡⴰⵎⵏⵉⵢⵉⵏ ⵜⵉⵎⵏⴰⴹⴰⵏⵉⵏ ⵢⵙⵙⴼⴽ ⴼⵍⵍ-ⴰⵙⵏⵜ "ⴰⴷ ⴰⵍⵙⵏⵜ ⵉ ⵜⴱⴰⴷⵓⵜ" ⵏ ⵢⵉⵙⵡⴰⵏ-ⵏⵙⵏⵜ ⴰⵍⵎⵏⴷ ⵏ ⵢⵉⵛⵇⵉⵔⵡⵏ, ⵉⵎⵉⵀⵉⵢⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⵉⵔⴰ.

Published in ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ