ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵢⴻⵙⵎⴻⴽⵜⵉ-ⴷ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵓⵙⴻⵇⵇⴰⵎⵓ ⵏ ⵓⵖⵍⴰⵏ ⵙ ⵢⵉⵎⴻⴷⵣⵉ, ⵙⴰⵍⴰⵀ ⴳⵓⴷⵊⵉⵍ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ, ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵓⵔ ⵜⵇⴻⴱⴱⴻⵍ ⴰⵔⴰ ⵙ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⴳⴻⵔⵎⴰⵏⵜ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵥⵍⴰ ⵉⴳⴻⵏⵙⵉⵢⴻⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵢⴻⵏⵛⴻⴷ-ⴷ ⵜⵉⵙⵓⴷⴰ ⵜⵓⵕⵓⴼⵉⵢⵉⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ « ⴰⴷ ⴼⴻⵕⵣⴻⵏⵜ ⵓⴳⴰⵔ » ⵢⴻⵔⵏⵓ « ⴰⴷ ⵛⴻⴳⴳⵔⴻⵏⵜ ⴰⵎⴻⴽ ⴰⵢ ⵜⵜⴻⴷⴷⵓⵏⵜ ⴷ ⵜⴻⴷⵢⴰⵏⵉⵏ » ⵉⵎⵉ ⴰⵢ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴰⴷ ⴳⴻⵏⵜ ⴰⵔⴰ ⵙ « ⵓⵣⵔⴰⴽ ⵓⵎⵇⵉⵜ ⵏ ⵜⵏⴰⵢⴰ ⵏ ⵢⵉⵡⴰⵏⴰⴽⴻⵏ », ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵓⵍⵖⵓ ⵏ ⵓⵙⴻⵇⵇⴰⵎⵓ-ⴰ.

Published in ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ - ⴰⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵥⵍⴰ ⵉⵡⴻⵔⴷⴰⵏⵉⵢⴻⵏ, ⵎⴰⵙⵙ ⵙⴰⴱⵔⵉ ⴱⵧⵓⴽⴰⴷⵧⵓⵎ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵎⵜⵉⵍ-ⵉⵙ ⴰⵏⵉⵊⵉⵔⵢⵉ, ⴳⴻⵓⴼⴼⵔⴻⵢ ⵓⵏⵢⴻⴰⵎⴰ, ⵎⵎⴻⵙⵍⴰⵢⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⴰⴱⵓⵊⴰ ⵖⴻⴼ ⵜⵉⵅⵅⵓⵜⴻⵔⵜ ⵏ ⵡⴰⵍⵍⵓⵙ ⵏ ⵜⵎⵓⵖⵍⵉ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⴰⵏⵎⵉⵔⴻⴳ ⴰⴷⴰⵎⵙⴰⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵏⴻⵔⴼⴻⴷ ⵙ ⴰⵙⵡⵉⵔ ⵏ ⵡⴰⵙⵙⴰⵖⴻⵏ ⵉⵙⴻⵔⵜⴰⵏⴻⵏ ⵉⵏⵙⴰⵢⴰⵏⴻⵏ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴳⴰⵔ ⵙⵏⴰⵜ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⴰ, ⴷ ⴰⵙⵙⴰⵖⴻⵏ ⵏ ⵜⴻⴳⵎⵍⴰⵜ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⴻⵎⵙⴻⵜⵍⴻⵍⵜ, ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ (ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ) ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ ⵏ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵥⵍⴰ ⵉⵡⴻⵔⴷⴰⵏⵉⵢⴻⵏ.

Published in ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ - ⴰⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⴻⵖⴷⴻⵎⵜ, ⴱⴻⵍⴽⴰⵛⴻⵎ ⵣⴻⴳⵀⵎⴰⵜⵉ, ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⴰⵙⵙ ⵏ ⴽⵔⴰⵙ (ⵍⴰⵔⴻⴱⵄⴰ) ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ "ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴻⵙⵄⴰ ⵜⴰⵏⴰⵢⴰ ⵢⴻⵔⵏⴰ ⵓⵍⴰⵛ ⴷⴻⴳ ⵓⵣⵔⴻⴼ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⵏⴻⵖ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⴰⵢⴻⵏ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⵙⵃⴻⴱⵙⴻⵏ ⴰⵙⵏⴰⵙ ⵏ ⵜⴻⴼⴳⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵎⴻⵜⵜⴰⵏⵜ ⵎⴳⴰⵍ ⵢⵉⵎⴻⵙⴽⴰⵔⴻⵏ ⵏ ⵓⵅⴹⴰⴼ".

Published in ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ - ⵥⵥⵓⵍⵍⴻⵏ ⵜⴰⵥⴰⵍⵍⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ ⵜⴰⵎⴻⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⴷⴻⴳ ⵜⵎⴻⵙⴳⵉⴷⴰ ⵜⴰⵎⴻⵇⵇⵔⴰⵏⵜ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵙ ⵓⵣⵔⴰⴽ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵜⴻⵏ ⵉⴷⴰⵡⵙⴰⵏⴻⵏ ⵏ ⵓⵃⴻⵣⵣⴻⴱ ⵎⴳⴰⵍ ⵓⵣⵔⴰⵄ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵓⵇⴰⵛⵓⵛ ⵏ ⵛⵓⴱⵉⴷ-19.

Published in ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵜ – ⴰⵙⵄⴻⴷⴷⵉ ⵏ ⵜⵎⴻⵏⴹⴰⵡⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⵙ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵜⵙⴻⴼⵔⴰⵏⵜ ⴷ ⴰⵢⴻⵏ ⴰⵔⴰⴵⴵⴻⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⴰⴷ ⵜⴰⴷⴻⴼ ⵖⴻⵔ ⵜⴰⵍⵍⵉⵜ ⵜⴰⵎⴻⴳⴷⴰⵢⵜ ⴷ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴷ ⴰⵎⵓⵔⴻⵙ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⴽⴰⵍⴰ ⵖⴻⵣⵣⵉⴼⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⴱⴷⴰ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ, ⴰⴱⴷⴻⵍⵎⴰⴷⵊⵉⴷ ⵜⴻⴱⴱⵓⵏ, ⴷⴻⴼⴼⵉⵔ ⵎⴰ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⴼⵔⴻⵏ ⴷ ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⴷⴻⴳ ⴷⵓⵊⴻⵎⴱⴻⵕ 2019.

Published in ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ

 

ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵜ- ⴰⵏⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⵏⵣⵓ, ⵎⴰⵙⵙ ⴰⴱⴷⵍⴰⵣⵉⵣ ⴹⵊⵔⵔⴰⴷ, ⵢⵏⵏⴰⴷ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵀⴷ ⴷⴳ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵜ, ⴷⴰⴽⴽⵏ ⴰⵙⴼⵔⵏ ⵖⴼ ⵓⵛⴳⴳⵔ ⵏ ⵜⵎⵏⴹⴰⵡⵜ ⴷ ⵡⵉⵏ ⵢⵍⵍⴰⵏ « ⴷ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵢⵉⵎⴰⵍ ⵉ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ »

Published in ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ

 

ⵏⵡ  ⵢⵓⵔⴽ - ⴰⵏⵎⴰⵀⴰⵍ , ⴰⴳⵏⵙⴰⵙ ⴰⵎⵖⵍⴰⵍ ⵏ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⴷⴳ ⵢⵉⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ⵢⴷⴷⵓⴽⵍⵏ, ⵙⵓⴼⵉⴰⵏ ⵎⵉⵎⵓⵓⵏⵉ, ⵢⵓⵍⵙ-ⴷ ⵉ ⵓⵏⵎⵇⵇⵏ ⵏ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⴰⴽⴽⴷ ⴰⴷ ⵜⵙⵎⵍ ⵜⴰⵎⵍⵉⵍⵜ ⵏ ⵜⵎⵟⵟⵓⵜ ⴷⴳ ⵓⴽⴰⵍⴰ ⵏ ⵜⵍⵡⵉⵜ, ⴷⴳ ⵓⵙⴽⴰⵙⵉ ⴰⵙⴳⴳⴰⵙⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵇⴰⵎⵓ ⵏ ⵟⵖⵍⵍⵉⵙⵜ ⵉ ⴷ-ⵢⴹⵔⴰⵏ ⴷⴷⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⵏⵜⵍ "ⵟⴰⵎⵟⵟⵓⵜ, ⵟⴰⵍⵡⵉⵜ ⴰⴽⴽⴷ ⵟⵖⵍⵍⵉⵙⵜ".

Published in ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵙⵄⴻⴷⴷⴰⵏ-ⴰⵙ ⵉ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ, ⴰⴱⴷⴻⵍⵎⴰⴷⵊⵉⴷ ⵜⴻⴱⴱⵓⵏ, ⵉⴽⴰⵢⴰⴷⴻⵏ ⵉⵙⵏⴰⵊⵢⴰⵏⴻⵏ ⴷ ⵉⵍⵇⴰⵢⴰⵏⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⴻⴳⵏⴰⴼ ⴰⵎⴻⵇⵇⵔⴰⵏ ⵢⴻⵎⵎⵓⵣⵣⴳⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵍⴰⵍⵎⴰⵏ, ⵢⴻⵔⵏⵓ, ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵡⴰⵢⴰ, ⵢⴻⵟⵟⴻⴼ-ⴷ ⵉⵣⵏⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵉⵔⴻⵎ ⵏ ⵜⵓⵊⵊⵢⴰ ⵙⵖⵓⵔ ⵢⵉⵙⴻⵍⵡⴰⵢⴻⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵜⵉⵢⵙⴻⵜⵎⴰⵜⵉⵏ ⴷ ⵜⵎⵉⴷⵉⵡⵉⵏ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ ⵏ ⵜⵙⴻⵍⵡⵉⵜ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ.

Published in ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ

 

ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ  ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ - ⴰⵊⵉⵏⵉⵔⴰⵍ ⵏ ⵜⴼⴽⴽⴰ ⵏ ⵜⵔⴷⵙⴰ, ⵙⴰïⴷ ⵛⵀⴰⵏⴳⵔⵉⵀⴰ, ⴰⵖⵍⵍⴰ ⵏ ⵟⵔⴷⵙⴰ ⵜⴰⵖⵍⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⵖⴼⴰⵏⵜ, ⵢⵏⵏⴰ-ⴷ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ ⵍⵇⴰⵏⴰⵄⴰ ⵏ ⵟⵔⴷⵙⴰ ⵜⴰⵖⵍⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⵖⵔⴼⴰⵏⵜ ⴷⴰⴽⴽⵏ ⴰⵖⵔⴼ ⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉ ⴰⴷ ⵢⵜⵜⴽⴽⵉ ⵙ ⵡⴰⵟⴰⵙ ⴰⵙⵙ 1 ⵡⴰⵎⴱⵔ ⵉ ⴷ-ⵉⵜⴷⴷⵓⵏ ⴷⴳ ⵜⵙⴼⵔⴰⵏⵜ ⵖⴼ ⵓⵙⵏⵡⵉ ⵏ ⵟⵎⵏⴹⴰⵡⵜ ⴰⴷ ⵢⴼⴽ ⵜⵉⵖⵔⵉ-ⵙ ⵜⴰⵏⴰⵢⴰⵏⵜ, ⵉ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ ⵏ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵟⵎⵃⴰⴷⴷⵉⵜ ⵜⴰⵖⵍⵏⴰⵡⵜ.

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵡⴻⴽⴽⴷⴻⵏ-ⴷ ⵢⵉⵣⵡⴰⵍ ⵏ ⵜⵖⴻⵎⵙⴰ ⵜⴰⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⵜⵎⴻⵜⵜⵉ ⵜⴰⵖⴰⵔⵉⵎⵜ ⴷ ⵡⵓⵙⵙⵉⵙ ⵏ ⵢⵉⵎⵉⴷⵢⴰⵜⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⵃⴻⵎⵍⴰ ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵜⵙⴻⴼⵔⴰⵏⵜ ⵉ ⵓⵛⴻⴳⴳⴻⵔ ⵏ ⵜⵎⴻⵏⴹⴰⵡⵜ ⴷⴻⴳ ⵡⵓⵟⵟⵓⵏⴻⵏ-ⵏⵙⴻⵏ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵔⴰⵙ.

Published in ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ