ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻƔⵜ – ⵜⴻⵟⵟⴻⴼ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⵙⴻⵏⵙⵉⵔⵜ ⵏ ⵜⵔⴻⴷⵙⴰ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⵖⴻⵔⴼⴰⵏⵜ (ⴰⵏⵒ), ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵃⴻⴷⴷ ⴷⴻⴳ ⵜⴱⴰⵜⴻⵏⵜ, ⵙⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⴼⴻⵔⴷⵉⵙⴻⵏ ⵢⴻⵜⵜⴰⵍⵍⴻⵏ ⵜⵉⴳⵔⴰⵡⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⵔⴻⵎⵎⴰⵖⴻⵏ, ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵜⴻⵎⵃⴰⴷⴷⵉⵜ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ (ⵎⴷⵏ) ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ.

Published in ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻƔⵜ – ⴰⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵓⴳⴻⵏⵙⵓ, ⵏ ⵜⵎⴰⵣⴷⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⴷⵉⴳⴰⵏⵉⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵎⵙⵉⵙⵉ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ, ⵏⵧⵓⵔⴻⴷⴷⵉⵏⴻ ⴱⴻⴷⵧⵓⵉ ⵉⵛⴰⵔ-ⴷ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵃⴻⴷⴷ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ, ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵜⴰⴽⴻⵔⴹⴰ ⵜⴰⴷⴻⵎⴷⴰⵎⵜ ⵜⴰⵍⵉⴽⵜⵔⵓⵏⴰⵏⵜ ⴰⴷ ⴷ-ⵜⴻⴼⴼⴻⵖ ⵙⴻⴳ ⵛⵜⴻⵎⴱⴻⵔ ⵉ ⴷ-ⵉⵜⴻⴷⴷⵓⵏ.

Published in ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻƔⵜ – ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⵙⴻⵏⵙⵉⵔⵜ ⵏ ⵜⵔⴻⴷⵙⴰ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⵖⴻⵔⴼⴰⵏⵜ (ⴰⵏⵒ), ⵜⵓⴼⴰ ⵙⴰⴽⵉⵏ ⵜⴻⵙⵙⴻⴷⵔⴻⵎ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵙⵙⴻⴱⵜ, ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⴻⵎⵣⴻⵍⵜ ⵏ ⵓⵏⴰⴷⵉ ⵉ ⵜⴳⴰ ⴷⴻⴳ ⵜⵉⵣⵉ ⵓⵣⵣⵓ, ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⵏⴰⴼⴼⴰⵔ ⵏ ⵢⵉⵔⴻⵎⵎⴰⵖⴻⵏ ⵉⴷⴻⴳ ⵍⵍⴰⵏⵜ ⵙⴻⵎⵎⵓⵙ (5) ⵏ ⵍⴱⵓⵎⴱⴰⵜ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵎⴰⵀⵍⴻⵏ ⵙ ⵓⴼⵓⵙ, ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵃⴻⴷⴷ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵜⴻⵎⵃⴰⴷⴷⵉⵜ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ (ⵎⴷⵏ) ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ. ‘’ⴷⴻⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵓⵎⴻⵏⵏⵓⵖ ⵎⴳⴰⵍ ⵏ ⵢⵉⵔⴻⵎⵎⴰⵖⴻⵏ, ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⴻⵎⵣⴻⵍⵜ ⵏ ⵓⵏⴰⴷⵉ ⵉ ⵜⴳⴰ ⴷⴻⴳ ⵜⵉⵣⵉ ⵓⵣⵣⵓ (ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ ⵜⴰⵙⴻⵔⴷⴰⵙⴰⵏⵜ

Published in ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴰƔⵜ- ⴰⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴰⵕⵓⵎⴰⵏⵉ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵡⴻⵣⵖⴰⵕ, ⵜⴻⵧⴷⵧⵔ ⵎⴻⵍⴻⵙⵛⴰⵏⵓ, ⵢⴻⴱⴷⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵙⵙⴻⴱⵜ ⵜⴰⵎⴻⴷⴷⵉⵜ, ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⵉⵔⵣⴰ ⵜⵓⵏⵚⵉⴱⵜ ⵏ ⵙⵉⵏ ⵏ ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ ⴷⵉ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ, ⵙ ⵡⴻⵏⵛⴰⴷ ⵏ ⵡⴻⵎⵜⵉⵍ-ⵉⵏⴻⵙ, ⴰⴱⴷⴻⵍⴽⴰⴷⴻⵔ ⵎⴻⵙⵙⴰⵀⴻⵍ.

Published in ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻƔⵜ – ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⵙⴻⵏⵙⵉⵔⵜ ⵏ ⵜⵔⴻⴷⵙⴰ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⵖⴻⵔⴼⴰⵏⵜ (ⴰⵏⵒ) ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵢⵉⵡⴻⵔⴷⵉⵙⴻⵏ ⵏ ⵜⴻⵎⵙⴻⵜⵍⴰ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ, ⵟⵟⴼⴻⵏ, ⵉⴹⴻⵍⵍⵉ ⵏ ⵍⴵⴻⵎⵄⴰ, ⴷⴻⴳ ⵜⴱⴰⵜⴻⵏⵜ (ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ ⵜⴰⵙⴻⵔⴷⴰⵙⴰⵏⵜ ⵜⵉⵙ 5) ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵎⵙⵉⵍⴰ (ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ ⵜⴰⵙⴻⵔⴷⴰⵙⴰⵏⵜ ⵜⴰⵎⴻⵣⵡⴰⵔⵓⵜ), ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵎⴷⴰⵏ ⵉ ⵓⵎⵉ ⴽⴽⵙⴻⵏ ⴽⵔⴰⴹ (03) ⵏ ⵢⵉⵎⵔⵉⴳⴻⵏ ⵏ ⵜⵎⴻⵙ, ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵙⵙⴻⴱⵜ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵜⴻⵎⵃⴰⴷⴷⵉⵜ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ. ‘’ⴷⴻⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵓⵎⴻⵏⵏⵓⵖ ⵎⴳⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⴻⵜⵜⵉ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵉⵏⵏⵖⵉ ⵜⵓⴷⴷⵉⵙⵜ, ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⵙⴻⵏⵙⵉⵔⵜ

Published in ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ

ⵏⵡⴰⵇⵛⵓⴹⵜ - ⵜⵓⵍⴻⵙ-ⴷ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵉ ⵓⵣⴰⵍ ⵏ ⵜⵎⵓⵖⵍⵉ ⵜⵓⵎⵎⵉⴷⵜ ⴷⴻⴳ ⵓⵏⴰⴷⵉ ⵏ ⵜⵉⴼⵔⴰⵜ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⵜⴰⵔⴻⵎⵖⴰ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵙⵙⴰⵃⴻⵍ ⴰⴼⵔⵉⵇⵉ, ⴰⵙⴻⴵⵀⴻⴷ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵙⵏⴻⴼⵍⵉ ⵏ ⵜⴻⵣⵎⴻⵔ ⵏ ⵜⴷⵓⴽⵍⵉ ⵜⴰⴼⵔⵉⵇⵉⵜ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⴷⵓⴽⴻⵍ ⵏ ⵡⵓⵙⵙⵉⵙⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵉⴳⴰⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⴻⵍⵡⵉⵜ. ⵢⴻⵎⵎⴻⵙⵍⴰⵢ-ⴷ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵎⵓⵀⴰⵍ ⵏ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵜⴰⵙⵜⵔⴰⵜⵉⵊⴰⵏⵜ ⵉ ⵜⴻⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵙⵙⴰⵃⴻⵍ, ⵉ ⵢⴻⴽⴼⴰⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ ⴷⴻⴳ ⵏⵡⴰⵇⵛⵓⴹⵜ, ⴰⵎⴰⵔⴰⵢ ⴰⵎⴰⵜⵓ ⵏ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵥⵍⴰ ⵉⵡⴻⵔⴷⴰⵏⵉⵢⴻⵏ ⵏⵧⵓⵔⴻⴷⴷⵉⵏⴻ ⴰⵢⴰⴷⵉ, ⵢⴻⵙⵙⴻⴷⴷⵉ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵜⵉⵔⵉⵔⵉⵜ ⵏ

Published in ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ

ⵜⵉⴱⴻⵙⴽⴻⵔⵜ – ⵜⴻⵙⴼⵓⴳⴻⵍ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ, ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⴻⵎⵙⵓⵏⵉⵏ (ⵜⵉⴱⴻⵙⴽⴻⵔⵜ), ⴰⵎⵓⵍⵍⵉ ⵡⵉⵙ 59 ⵏ ⵜⵎⴻⵜⵜⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⴽⵏⴰⵏⴻⵔ ⵙⵉ ⴻⵍ ⵀⴰⵧⵓⴻⵙ (1923-1958), ⵙ ⵓⵃⴷⴰⵕ ⵏ ⵢⵉⴷⵓⴱⴰ ⵉⵏⴰⴳⴷⵓⴷⴻⵏ, ⴰⵎⴰⵜⵓ ⴰⵎⴰⵜⵓ ⵏ ⵜⵓⴷⴷⵙⴰ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵖⵔⵓⵙⴻⵏ, ⵜⴰⵢⴻⴱ ⴻⵍ ⵀⵧⵓⴰⵔⵉ, ⴽⵔⴰ ⵏ ⵢⵉⵎⵊⴰⵀⴷⴻⵏ ⴷ ⵢⵉⵎⴰⵙⵍⴰⴹⴻⵏ ⵏ ⵜⵡⴰⵛⵓⵍⵜ ⵏ ⵓⵎⴻⵖⵔⵓⵙ-ⴰ. ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵡⴰⵢⴰ, ⵙⵎⴻⴽⵜⵉⵏ-ⴷ ⵙ ⵜⴻⴱⵖⴻⵙⵜ ⵏ ⵓⵎⴻⵖⵔⵓⵙ ⴰⵀⵎⴻⴷ ⴱⴻⵏⴰⴱⴷⴻⵔⴻⵣⴰⴽ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵙⵏⴻⵏ ⵙ ⵢⵉⵙⴻⵎ ⵏ ⵙⵉ ⴻⵍ ⵀⴰⵧⵓⴻⵙ, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵔⵣⴰⵏ ⵖⴻⴼ ⵓⵅⵅⴰⵎ-ⵏⵏⴻⵙ, ⴷⴻⴳ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵏ

Published in ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻƔⵜ – ⵉⵎⵜⵜⴻⴽⴽⵉⵢⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵎⵢⵉⴳⴻⵔ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵖⴻⴼ ⵜⵖⴻⵍⵍⵉⵙⵜ ⴷⴻⴳ ⵓⵥⴻⴹⴹⴰ ⵏ ⵡⴰⵏⵜⴻⵔⵏⴻⵜ (ⵉⵙⵛ-2018), ⵉ ⴷ-ⵙⵙⵓⴷⴷⵙⴻⵏ ⴷⴷⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⴻⵏⵜⴻⵍ ‘’ⴻ-ⵉⵎⴻⵥⵍⴰ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵖⴻⵍⵍⵉⵙⵜ ⵜⴰⵏⴰⴳⴷⵓⴷⵜ’’, ⵖⵔⴰⵏ-ⴷ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴰⵔⴻⴱⵄⴰ ⵜⴰⵎⴻⴷⴷⵉⵜ ⵉ ⵓⵙⴻⵖⵏⴻⵡ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⵙⵓⴷⵓⵜ ⵜⴰⵜⵡⵉⵍⴰⵏⵜ ⴰⵔⴰ ⵢⵉⵍⵉⵏ ⴷⴷⴰⵡ ⵍⴻⵄⵏⴰⵢⴰ ⵏ ⵜⵙⴻⵍⵡⵉⵜ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ, ⴰⴷ ⵉⵍⵉⵏ ⴷⴻⴳ-ⵙ ⵡⵉⴷ ⴰⴽⴽ ⵢⴻⵜⵜⵎⴰⵀⴰⵍⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⵙⵓⴷⴰ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴻⴽ ⵉ ⵜⴻⵔⵣⴰ ⵜⴻⵎⵙⴰⵍⵜ ⵏ ⵓⵎⴻⵏⵏⵓⵖ ⵎⴳⴰⵍ ⵜⵉⵏⵏⵖⵉ ⴷⴻⴳ ⵓⵥⴻⴹⴹⴰ ⵏ ⵡⴰⵏⵜⴻⵔⵏⴻⵜ. ⴰⴷ ⵉⵍⵉⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⵙⵓⴷⵓⵜ-ⴰ ⵓⵎⴻⵥⵍⵓ ⴰⵎⵎⴰⵙⴰⵏ ⵏ

Published in ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻƔⵜ - ⵜⴻⵟⵟⴻⴼ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴰⵔⴻⴱⵄⴰ ⴷⴻⴳ ⵜⴱⴰⵜⴻⵏⵜ, ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⵙⴻⵏⵙⵉⵔⵜ ⵏ ⵜⵔⴻⴷⵙⴰ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⵖⴻⵔⴼⴰⵏⵜ (ⴰⵏⵒ), ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⴼⴻⵔⴷⵉⵙ ⵢⴻⵜⵜⴰⵍⵍⴻⵏ ⵜⵉⴳⵔⴰⵡⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⵔⴻⵎⵎⴰⵖⴻⵏ, ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ ⵏ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵜⴻⵎⵃⴰⴷⴷⵉⵜ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ (ⵎⴷⵏ). ‘’ⴷⴻⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵓⵎⴻⵏⵏⵓⵖ ⵎⴳⴰⵍ ⵏ ⵢⵉⵔⴻⵎⵎⴰⵖⴻⵏ, ⵙⴻⴳ ⵙⵎⴻⵔⵙⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⵓⵎⵍⴻⵏ, ⵜⴻⵟⵟⴻⴼ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⵙⴻⵏⵙⵉⵔⵜ ⵏ ⵜⵔⴻⴷⵙⴰ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⵖⴻⵔⴼⴰⵏⵜ (ⴰⵏⵒ), ⴰⵙⵙ ⵏ 28 ⵎⴻⵖⵔⴻⵙ 2018 ⴷⴻⴳ ⵜⴱⴰⵜⴻⵏⵜⵢⵉⵡⴻⵏ (ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ ⵜⴰⵙⴻⵔⴷⴰⵙⴰⵏⵜ

Published in ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻƔⵜ – ⵜⴰⵏⴻⵖⵍⴰⴼⵜ ⵏ ⵓⵙⴻⴳⵎⵉ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ, ⵏⵧⵓⵔⵉⴰ ⴱⴻⵏⴳⵀⴻⴱⵔⵉⵜ, ⵜⵛⴰⵔ-ⴷ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴽⴰⵢⴰⴷ ⵏ ⵍⴱⴰⴽ, ⵜⵉⵖⵉⵎⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⴻⴳⴳⴰⵙ 2018, ⴰⴷ ⵜⴻⴹⵔⵓ ⵙⴻⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ 20 ⵖⴻⵔ 25 ⵢⵓⵏⵢⵓ ⵉ ⴷ-ⵉⵜⴻⴷⴷⵓⵏ. ⴷⴻⴳ ⵓⵍⴷⴰⵢ ⵏ ⵓⵙⴰⵔⴰⴳ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⵏ ⵢⵉⴽⴰⵜⴰⵔⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⴻⴳⵎⵉ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵙⵖⵉⵎⵜ ⵏ ⵓⵙⵓⴷⵓ-ⵙ ⴰⵖⵍⵉⴼⴰⵏ, ⵜⴻⵙⵙⴻⴷⴷⵉ-ⴷ ⵜⵏⴻⵖⵍⴰⴼⵜ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴽⴰⵢⴰⴷ ⵏ ⵜⴰⴳⴳⴰⵔⴰ ⵏ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⴰⵎⴻⵏⵣⵓ ⵎⴰⵣⴰⵍ-ⵉⵜ ⴷⴻⴳ ⵓⵣⴻⵎⵣ-ⵉⵙ ⴰⵎⴻⵣⵡⴰⵔⵓ ⴰⵙⵙ ⵏ 23 ⵎⴰⵢⵓ ⵎⴰ ⴷ ⴰⴽⴰⵢⴰⴷ ⵏ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵏ ⵓⵙⵡⵉⵔ

Published in ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ