ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻƔⵜ - ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ, ⴰⴱⴷⴻⵍⴰⵣⵉⵣ ⴱⵧⵓⵜⴻⴼⵍⵉⴽⴰ, ⵉⴳⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⵉⵔⵣⵉ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ, ⵜⴰⵥⵓⵏⵥⵓⵜ ⵏ ⵜⵎⴻⵙⴳⵉⴷⴰ ⴽⴻⵞⴰⵡⴰ ⵙⴻⴳ ⴰⴽⴽⴰ ⵜⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵎⵓⵢⵏⴻⵜ. ⵜⴻⴹⵔⴰ-ⴷ ⵜⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵜⵥⵓⵏⵥⵓⵜ ⵙ ⵜⵉⵀⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ

Published in ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴰƔⵜ – ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵓⵎⴰⴳⴳⴻⵔ ⴰⵖⴻⵔⴼⴰⵏ ⵙ ⵍⴻⴱⵖⵉ ⵢⴻⵃⵎⴰⵏ ⵉⴷ-ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴰⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ, ⴰⴱⴷⴻⵍⴰⵣⵉⵣ ⴱⵓⵜⴻⴼⵍⵉⵇⴰ, ⴰⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵜⵉⵔⵣⴰ ⵢⴻⵅⴷⴻⵎ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ ⴷⵉ ⵜⵎⴰⵏⴰⵖⵜ ⴰⵏⴷⴰ ⵢⴻⵕⵥⴻⵎ ⵜⴰⵎⴻⵣⴳⵉⴷⴰ ⵏ ⴽⴻⵞⵞⴰⵡⴰ ⴰⴽⴽ ⴷ ⵓⴽⴻⵎⵎⴻⵍ ⵏ ⵓⵎⵉⵟⵕⵓ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ, ⵢⴻⵇⵇⵏⴻⵏ ⵍⴱⵓⵚⵟⴰ ⵜⴰⵎⵓⵇⵕⴰⵏⵜ ⴰⴽⴽ

Published in ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ

ⵍⴷⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻƔⵜ – ⵜⴳⴻⵔ-ⴷ ⵜⵉⵖⵔⵉ ⵜⵏⴻⵖⵍⴰⴼⵜ ⵏ ⵓⵙⵙⴻⴳⵎⵉ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ, ⵏⵧⵓⵔⵉⴰ ⴱⴻⵏⴳⵀⴰⴱⵔⵉⵜ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ (ⵍⵃⴻⴷⴷ), ⵉ ⵢⵉⵏⴻⵎⵀⴰⵍⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⵙⴻⴳⵎⵉ, ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵎⵍⵉⵍⴻⵏ ⴷ ⵢⵉⵛⵔⵉⴽⴻⵏ ⵉⵏⵎⴻⵜⵜⵉⵢⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⵢⴻⵎⴳⴻⵔⵔⴰⴷⴻⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴰⵙⴻⵏ-ⴷ-ⵙⴼⴻⵀⵎⴻⵏ ⴰⴽⴰⵜⴻⵏ ⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⴻⵏ ⴰⵢ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⵉⵥⵉⴽⵉ ⴰⵏⵎⴰⵜⴰⵔ ⴷ ⵓⵏⴰⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵅⴻⵍⵍⴻⵚ ⵏ ⵢⵉⵏⴰⵡⴰⵔⴻⵏ.

Published in ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ

ⵍⴷⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻƔⵜ – ⵜⴳⴻⵔ-ⴷ ⵜⵉⵖⵔⵉ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵡⴰⵢⵏⴰⵙ (ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ), ⵙ ⵢⵉⵍⴻⵙ ⵏ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ-ⵏⵏⴻⵙ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵥⵍⴰ ⵏ ⵓⵣⵖⴰⵔ, ⴰⴱⴷⴻⵍⴽⴰⴷⴻⵔ ⵎⴻⵙⵙⴰⵀⴻⵍ, ⵉ ⵓⵙⵙⴻⴱⴷⴻⴷ ⵏ ⵜⵙⵓⴷⴷⴻⵙⵜ « ⵜⴰⵎⵜⴰⵡⴰⵏⵜ » ⴷⴻⴳ ⵜⴻⴼⵔⵉⵇⵜ ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵏⵖⵉ ⵎⴳⴰⵍ ⵓⵙⵙⵉⴷⵔⴻⵎ ⵏ ⵜⵔⴻⵎⵖⴰ ⴷⴻⴳ ⵓⵎⴻⵏⵥⴰⵡ. ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⴻⵙⵙⴰⵀⴻⵍ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵜⵉⵎⵍⵉⵍⵉⵜ-ⴰ ⵏ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵓⵏⵏⵉⴳ ⵉ ⵢⵉⵎⴻⵏⵖⵉ ⵎⴳⴰⵍ ⵓⵙⵙⵉⴷⵔⴻⵎ ⵏ ⵜⵔⴻⵎⵖⴰ ⴷ ⵜⴰⵍⴻⵎⵎⵉⵥⵜ ⵉ ⵓⵇⴻⴷⴷⴻⵎ ⵏ ⵜⵓⴳⴳⵣⴰ-ⴰ

Published in ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻƔⵜ – ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵔⴻⵎⵎⴰⵖ ⵉⵔⴻⴼⴷⴻⵏ ⵢⵉⴷ-ⵙ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵎⵔⵉⴳ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⴷⴷⴻⵇⵙ ⵏ ⵜⴻⵍⴷⵓⵏⵉⵏ ⵜⴻⵟⵟⴻⴼ-ⵉⵜ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵙⵙⴻⴱⵜ ⴷⴻⴳ ⵜⵓⴱⵉⵔⴻⵜ, ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⵙⴻⵏⵙⵉⵔⵜ ⵏ ⵜⵔⴻⴷⵙⴰ ⵜⴰⵖⵍⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⵖⴻⵔⴼⴰⵏⵜ (ⴰⵏⵒ), ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵃⴻⴷ, ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵃⴻⴷⴷ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵜⴻⵎⵃⴰⴷⴷⵉⵜ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ (ⵎⴷⵏ) ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ. ‘’ⴷⴻⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵓⵎⴻⵏⵏⵓⵖ ⵎⴳⴰⵍ ⵏ ⵢⵉⵔⴻⵎⵎⴰⵖⴻⵏ, ⴰⵍⵎⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⴻⵎⵔⴻⵙ ⵏ ⵡⵓⵎⴻⵍ, ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⵙⴻⵏⵙⵉⵔⵜ ⵏ ⵜⵔⴻⴷⵙⴰ ⵜⴰⵖⵍⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⵖⴻⵔⴼⴰⵏⵜ (ⴰⵏⵒ) ⵜⴻⵟⵟⴻⴼ, ⴰⵙⵙ ⵏ 07 ⵢⴻⴱⵔⵉⵔ 2018

Published in ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ

ⵍⴷⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻƔⵜ – ⵢⴻⵙⵙⵓⴼⴼⴻⵖ-ⴷ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵓⵙⵙⴻⴳⵎⵉ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵃⴻⴷⴷ, ⵉⵥⵉⴽⵉ ⴰⵏⵎⴰⵜⴰⵔ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⵢⵉⵙⴻⵍⵍⵓⵏⴻⵏ ⴷ ⵓⵏⴰⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵍⴻⵅⵍⴰⵚ ⵏ ⵢⵉⵅⴻⴷⴷⴰⵎⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⵙⴻⴳⵎⵉ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⵙ ⵓⵙⵏⴰⵙ ⵏ ⵓⵖⵜⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ, ⴰⴱⴷⴻⵍⴰⵣⵉⵣ ⴱⵧⵓⵜⴻⴼⵍⵉⴽⴰ. « ⵙ ⵓⵙⵏⴰⵙ ⵏ ⵓⵖⵜⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ, ⴰⴱⴷⴻⵍⴰⵣⵉⵣ ⴱⵧⵓⵜⴻⴼⵍⵉⴽⴰ, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴷⴻⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⵙⴻⵍⵖⵓ ⵓⵇⵔⵉⴱ, ⵢⴻⵙⵙⴻⵔⵙ-ⴷ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵓⵙⵙⴻⴳⵎⵉ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⵉ ⵢⵉⵏⴰⵡⴰⵔⴻⵏ ⵉⵥⵉⴽⵉ ⴰⵏⵎⴰⵜⴰⵔ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⵢⵉⵙⴻⵍⵍⵓⵏⴻⵏ ⴷ ⵓⵏⴰⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵅⴻⵍⵍⴻⵚ ⵏ ⵜⴼⴻⴽⴽⵉⵡⵉⵏ

Published in ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴰƔⵜ- ⵜⵓⵜⵜⵔⴰ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⵜⵉⵏⵉⵔⵉ ⵜⵓⵜⵔⵉⵎⵜ ⴷ ⵜⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵓⴼⴻⵖ ⵏ ⵜⴻⵎⵃⴻⵕⵚⴰ, ⴰⵎ ⵜⵉⵏ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⴷⴻⴳ ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ ⵓⵎⴻⵏⵏⵓⵖ ⵖⴻⴼ ⵜⵉⵎⵎⵓⵏⴻⵏⵜ-ⵉⵏⴻⵙ, ⵉⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴰⵅⵎⵉⵙ ⵉ ⵜⵏⴻⴳⴳⴰ ⵉⵙⴰⵍⵍⴻⵏ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⴻⵖⴱⴰⵍⵓⵜ ⵙⴻⴳ ⵡⴻⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵡⴻⵣⵖⴰⵕ, ⵢⴻⵔⵏⴰ ⵉⴽⴻⵎⵎⴻⵍ ⵢⴻⵏⵏⴰ ⴷ ⴰⴽⴽⴻⵏ "ⵜⵓⵜⵜⵔⴰ ⵜⴰⵡⵏⵉⵔⵉⵜ ⴷ ⵜⵉⵏ ⴰⵢ ⵔⴻⴼⴷⴻⵏ ⵢⴻⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ⵢⴻⴷⴷⵓⴽⴽⵍⴻⵏ, ⵙⴻⴳ ⵡⴰⵙⵎⵉ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵊⴻⵔⵔⴻⴷ ⵡⴰⴽⴰⵍ-ⴰⴳⵉ ⴷ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴷ ⵡⵉⵏ ⵓⵔ ⵏⴻⵙⵄⵉ ⵜⵉⵎⴰⵏⵉⵜ ⵙⴻⴳ 1963".

Published in ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻƔⵜ – ⴰⴷ ⵜⵉⵍⵉ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵓⵏⵏⵉⴳ ⵖⴻⴼ ‘’ⵓⵎⴻⵏⵏⵓⵖ ⵎⴳⴰⵍ ⵜⵉⵥⵔⴰⴼ ⵏ ⵜⵔⴻⵎⵖⴰ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⴼⵔⵉⵇⵜ’’, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ ⵉ ⴷ-ⵉⵜⴻⴷⴷⵓⵏ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵏ ⵢⵉⵙⴰⵔⴰⴳⴻⵏ

Published in ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻƔⵜ – ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⵙⴻⵏⵙⵉⵔⵜ ⵏ ⵜⵔⴻⴷⵙⴰ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⵖⴻⵔⴼⴰⵏⵜ (ⴰⵏⵒ) ⵜⵓⴼⴰ ⵙⴰⴽⵉⵏ ⵜⴻⵙⵙⴻⴷⵔⴻⵎ, ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⴻⵎⵣⴻⵍⵜ ⵏ ⵓⵏⴰⴷⵉ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴰⵔⴻⴱⵄⴰ ⴷⴻⴳ ⵙⴽⵉⴽⴷⴰ, ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⵏⴰⴼⴼⴰⵔⵜ ⵏ ⵢⵉⵔⴻⵎⵎⴰⵖⴻⵏ ⵉⴷⴻⴳ ⵓⴼⴰⵏ ⵙⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⵙⴻⵞⵞⴰⵔⴻⵏ

Published in ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻƔⵜ – ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⵙⴻⵏⵙⵉⵔⵜ ⵏ ⵜⵔⴻⴷⵙⴰ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⵖⴻⵔⴼⴰⵏⵜ (ⴰⵏⵒ) ⵜⵓⴼⴰ ⵙⴰⴽⵉⵏ ⵜⴻⵙⵙⴻⴷⵔⴻⵎ, ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⴻⵎⵣⴻⵍⵜ ⵏ ⵓⵏⴰⴷⵉ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴰⵔⴻⴱⵄⴰ ⴷⴻⴳ ⵙⴽⵉⴽⴷⴰ, ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⵏⴰⴼⴼⴰⵔⵜ ⵏ ⵢⵉⵔⴻⵎⵎⴰⵖⴻⵏ ⵉⴷⴻⴳ ⵓⴼⴰⵏ ⵙⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⵙⴻⵞⵞⴰⵔⴻⵏ

Published in ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ