ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻƔⵜ – ⴰⴳⵣⵓⵎ ⵏ ⵜⵏⴻⵣⴷⵓⵖⵜ, ⵏ ⵜⴻⵎⴷⵉⵏⵜ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵢⵉⵎⵓⵀⴰⵍ ⵉⵏⴰⴳⴷⵓⴷⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵢⵉⵎⴻⵙⵏⵉⵢⴻⵏ, ⵍⴰ ⵢⴻⵜⵜⵎⴰⵀⴰⵍ ⵜⵓⵔⴰ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⵎⴰⵔ ⵏ ⵢⵉⵖⴰⵡⴰⵙⴻⵏ ⵉⵜⵡⵉⵍⴰⵏⴻⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⵉⵥⴹⵡⴰⵏ ⵏ ⵢⵉⴱⴻⵔⴷⴰⵏ, ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵙⵏⵉⵢⴻⵏ, ⵏ ⵢⵉⵏⴻⴽⵛⵓⵎⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵙⴻⵇⵄⴻⴷ ⵏ ⴱⴻⵔⵔⴰ ⵏ ⵜⵎⴻⵙⴳⵉⴷⴰ ⵜⴰⵎⴻⵇⵔⴰⵏⵜ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ, ⵉ ⴷ-ⵏⵏⴰⵏ ⵢⵉⵎⴰⵙⴰⵢⴻⵏ ⵏ ⵓⴳⵣⵓⵎ-ⴰ ⵎⵉ ⴳⴰⵏ ⵜⵉⵔⵣⵉ ⵏ ⵓⵙⵡⴰⴹ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵙⵙⴻⴱⵜ, ⴷⴻⴳ ⵓⴷⴻⴳ ⵏ ⵓⵙⴻⵏⴼⴰⵔ. ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵖⵜⴻⵙ, ⴷⴻⴳ ⵜⵉⵔⵣⵉ-ⴰ ⵉⴳⴰ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⵏⴻⵣⴷⵓⵖⵜ,

Published in ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ

ⵍⴷⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻƔⵜ – ⵜⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⵏⵧⵓⵔⵉⴰ ⴱⴻⵏⴳⵀⴰⴱⵔⵉⵜ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵃⴻⴷⴷ ⴷⴻⴳ ⵍⴷⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ, ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵍⵖⵓ ⵏ ⵓⵡⴻⵅⵅⴻⵔ ⵏ ⵓⴽⴰⵢⴰⴷ ⵏ ⵍⴱⴰⴽ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⵙⴻⴳ ⵓⵛⵉⵡⴻⵕ ⴰⵢ ⵉⵛⴰⵡⴻⵕ ⵡⴻⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵓⵙⵙⴻⴳⵎⵉ ⵉⴱⴰⵍⵎⵓⴷⴻⵏ ⴰⵢ ⵜⴻⵔⵣⴰ ⵜⴻⵎⵙⴰⵍⵜ, ⴰⴷ ⵜ-ⴰⵣⵏⴻⵏ ⵉⵎⴰⵍⴰⵙ-ⴰ ⵖⴻⵔ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⴻⵏⵣⵓ.

Published in ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ

ⵍⴷⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻƔⵜ – ⴰⵙⴼⵓⴳⴻⵍ ⵏ ⵓⵎⵓⵍⵍⵉ ⵡⵉⵙ 56 ⵏ ⵜⵎⴻⵖⵔⴰ ⵏ ⵜⵔⴻⵏⵏⴰⵡⵜ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷⴻⴼⴼⵉⵔ ⵡⴻⵣⵎⴰⵍ ⵏ ⵢⴻⵎⵜⴰⵡⴰⵢⴻⵏ ⵏ ⴻⵠⵉⴰⵏ ⵢⴻⵜⵜⵉⵍⵉ-ⴷ ⵉ ⵓⵎⵎⴻⴽⵜⵉ ⵏ ⵜⴳⴰⵔⴰ ⵏ ⵡⴻⵎⴳⴰⵔⵓ ⵏ ⵡⴻⵙⵍⴻⵍⵍⵉ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⴰⵢ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷ ⵉⵎⴻⵏⵖⵉ ⴰⴱⵖⴰⵙ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴷ ⴰⵙⴰⴹⴰⵏ ⴰⵢ ⴳⴰⵏ ⵢⵉⴷⵣⴰⵢⵔⵉⵢⴻⵏ ⵎⴳⴰⵍ ⵓⵙⵙⴻⵀⵔⴻⵙ ⴰⴼⵕⴰⵏⵙⵉ.

Published in ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻƔⵜ – ⴰⵙⵙ ⵏ ⵙⴰⴷ (ⵙⵙⴻⴱⵜ) ⵉ ⵇⴻⵍⵍⵄⴻⵏ, ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵏ ⵢⵉⵙⴰⵔⴰⴳⴻⵏ (ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ), ⵢⵉⵎⵓⵀⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⴰⵔⴰⴳ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵖⴻⴼ ‘’ⵓⵙⵎⴰⵍ ⵏ ⵓⵜⵜⴻⴽⴽⵉ ⴰⵙⴻⵔⵜⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⴻⵟⵟⵓⵜ, ⴷ ⵜⵉⴳⴰⵡⵜ ⵜⴰⴳⴻⵊⴷⴰⵏⵜ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⵙⴵⴻⵀⴷⴻⵏ ⴰⴽⴰⵍⴰ ⵏ ⵜⴻⵙⵎⴻⵙⴽⴻⵍⵜ ⵜⴰⵙⴻⵔⵜⴰⵏⵜ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵙⵏⴻⴼⵍⵉ ⵓⵏⵣⵉⴳ’’, ⴰⵢⴰ ⴷⴻⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⴻⴷⴷⵓ ⵏ ⵡⴰⵀⵉⵍ ⵏ ⵓⵎⴻⴷⵀⴻⵍ ⵉ ⵢⴻⵛⵜⴻⵍ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵓⴳⴻⵏⵙⵓ ⵙ ⵓⵛⵔⴰⴽ ⵏ ⵜⵏⴻⴳⴳⴰ

Published in ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻƔⵜ – ⵙⴷⴻⵔⵎⴻⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵙⴰⴷ (ⵙⵙⴻⴱⵜ) ⴽⵓⵥ (4) ⵏ ⵜⵏⴰⴼⴼⴰⵔⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⵔⴻⵎⵎⴰⵖⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵙⴻⵎⵎⵓⵙ (5) ⵏ ⵍⴱⵓⵎⴱⴰⵜ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⴳⴻⵏ ⵙ ⵓⴼⵓⵙ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⴻⵎⵣⴻⵍⵜ, ⵉ ⵜⴳⴰ ⴷⴻⴳ ⵜⵉⵣⵉ ⵓⵣⵣⵓ, ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⵙⴻⵏⵙⵉⵔⵜ ⵏ ⵜⵔⴻⴷⵙⴰ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⵖⴻⵔⴼⴰⵏⵜ (ⴰⵏⵒ), ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵜⴻⵎⵃⴰⴷⴷⵉⵜ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ (ⵎⴷⵏ) ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ. ‘’ⴷⴻⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵓⵎⴻⵏⵏⵓⵖ ⵎⴳⴰⵍ ⵏ

Published in ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻƔⵜ – ⴰⵙⴻⵇⵇⴰⵎⵓ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⵏ ⵢⵉⵣⴻⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⴷⴰⵏ (ⵛⵏⴷⵀ) ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵡⴰⵀⴰⴷ (ⵍⴰⵔⴻⴱⵄⴰ), ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴳⴰ ⴰⵙⵓⵔⵔⵉⴼ ‘’ⵙ ⵡⴰⵣⴰⵍ-ⵉⵙ’’ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⵉⵣⴻⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⴷⴰⵏ, ⵙ ⵜⵉⴳⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⵙⵓⴹⴰⴼ ⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵙⵎⴰⵔ ⵏ ⵢⵉⴹⵔⵉⵙⴻⵏ ⵏⵏⵉⴹⴻⵏ ⴰⵍⵎⴻⴷ ⵏ ⵢⵉⵎⵉⵔⵡⴻⵏ-ⵉⵙ ⵉⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⴻⵏ. ‘’ⵜⴳⴰ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⴷⴷⴻⵇⵙ ⵏ ⵢⵉⵙⵓⵔⵔⵉⴼⴻⵏ ⵉⵍⴰⵏ ⴰⵣⴰⵍ ⴷⴻⴳ ⵓⴱⵔⵉⴷ

Published in ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ

ⵒⴰⵔⵉⵙ – ⵡⴻⵔⵄⴰⴷ ⵓⵔ ⵜⴻⵙⵙⴰⵔⴻⴷ ⴰⵔⴰ ⴼⵕⴰⵏⵙⴰ ⵉⵍⴻⴼⴹⴰⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⵓⵎⴻⵙ ⵙⴻⴳ ⵡⴰⵙⵢⴻⵏ ⴰⵢ ⵜⴳⴰ ⴷⴻⴳ ⵍⴷⵣⴰⵢⴻⵔ ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵡⴻⵏⵎⴻⵣⵔⵓⵢ ⴰⴼⵕⴰⵏⵙⵉ ⴳⵉⵍⵍⴻⵙ ⵎⴰⵏⵛⴻⵔⵧⵏ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴰⴷ ⵜⴻⵙⵜⴻⵄⵕⴻⴼ ⴼⵕⴰⵏⵙⴰ ⵙ ⵢⴻⵣⵔⵉ-ⴰ.

Published in ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻƔⵜ - ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⴱⵧⵓⵜⴻⴼⵍⵉⴽⴰ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ, ⴰⴱⴷⴻⵍⴰⵣⵉⵣ ⴱⵧⵓⵜⴻⴼⵍⵉⴽⴰ, ⴰⴷ ⵢⴻⵙⵙⴻⵍⵡⵉ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵡⴰⵀⴰⴷ (ⵍⴰⵔⴻⴱⵄⴰ) ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⴻⵇⵇⴰⵎⵓ ⵏ ⵢⵉⵏⴻⵖⵍⴰⴼⴻⵏ ⵉⴷⴻⴳ ⵍⵍⴰⵏⵜ ⵡⴰⵟⴰⵙ ⵏ ⵜⵏⴻⵇⵇⵉⴹⵉⵏ ⵉ ⵢⵓⵔⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵀⵉⵍ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ. ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵉⵜ-ⴰ, ⴰⴷ ⵙⴽⴻⵢⴷⴻⵏ ⵉⵙⴻⵏⴼⴰⵔⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⴹⵔⵉⵙⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⴰⴹⵓⴼ, ⵉⴷⴻⴳ ⵢⴻⵍⵍⴰ ⴷⴰⵖⴻⵏ ⵢⵉⵡⴻⵏ

Published in ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻƔⵜ - ⵙⴷⴻⵔⵎⴻⵏⵜ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵡⴰⵔⴰⵎ (ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ), ⵜⵙⴻⵏⵙⵉⵔⵉⵏ ⵏ ⵜⵔⴻⴷⵙⴰ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⵖⴻⵔⴼⴰⵏⵜ ⴷⴻⴳ ⴱⵓⵎⴻⵔⴷⴰⵙ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵉⵣⵉ ⵓⵣⵣⵓ, ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⵏⴰⴼⴼⴰⵔⵜ ⵏ ⵢⵉⵔⴻⵎⵎⴰⵖⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵙⵏⴰⵜ ⵏ ⵍⴱⵓⵎⴱⴰⵜ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵎⴰⵀⵍⴻⵏ ⵙ ⵓⴼⵓⵙ, ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵡⴰⵀⴰⴷ (ⵍⴰⵔⴻⴱⵄⴰ) ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ ⵏ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵜⴻⵎⵃⴰⴷⴷⵉⵜ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ (ⵎⴷⵏ). ‘’ⴷⴻⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵓⵎⴻⵏⵏⵓⵖ ⵎⴳⴰⵍ ⵏ ⵜⵔⴻⵎⵖⴰ,

Published in ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ

ⵡⴰⵙⵀⵉⵏⴳⵜⵧⵏ – ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⴷ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵛⵔⵉⴽ ‘’ⵉⵍⴰⵏ ⵜⴰⵎⵓⵙⵏⵉ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⴻⵣⵎⴻⵔⵜ ⵜⵓⵏⵏⵉⴳ ⴷⴻⴳ ⵓⵎⴻⵏⵏⵓⵖ ⵎⴳⴰⵍ ⵏ ⵜⵔⴻⵎⵖⴰ’’, ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵡⴰⵔⴰⵎ (ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ) ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵙⵀⵉⵏⴳⵜⵧⵏ ⵓⵖⴻⵍⵍⴰ ⵏ ⵓⵏⵣⴰⴹ ⴰⵙⴻⵔⴷⴰⵙⴰⵏ ⴰⵎⴰⵔⵉⴽⴰⵏⵉ ⵉ ⵜⴻⴼⵔⵉⵇⵜ (ⴰⴼⵔⵉⵛⵧⵎ), ⵍⴻ ⴳéⵏéⵔⴰⵍ ⵜⵀⵧⵎⴰⵙ ⵡⴰⵍⴷⵀⴰⵓⵙⴻⵔ. ‘’ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⴷ ⵓⵛⵔⵉⴽ ⵏⵏⵉⴹⴻⵏ, ⵉⵍⴰⵏ ⵜⴰⵎⵓⵙⵏⵉ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⴻⵣⵎⴻⵔⵜ ⵜⵓⵏⵏⵉⴳ, ⴷⴻⴳ ⵜⴻⴼⵔⵉⵇⵜ ⵏ ⵓⴳⴰⴼⴰ ⵉ ⵍⴰ ⵢⴻⵙⵙⴻⴷⴷⵓⵢⴻⵏ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵡⴰⵀⵉⵍ

Published in ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ