ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻƔⵜ – ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ ⵏ ⴳⵉⵏⵢⴰ ⵙⴻⵏⵢⴰⵏ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵎⵜⴰⵡⴰ ⵏ ⵓⵎⴻⴷⵀⴻⵍ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵖⵓⵍⵜ ⵏ ⵜⵖⴻⵍⵍⵉⵙⵜ ⵜⴰⵏⴰⴳⴷⵓⴷⵜ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵎⴻⵙⵜⴻⵏ ⴰⵖⴰⵔⵉⵎ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵇⴰⴱⵍⴻⵏ ⵜⴰⵔⴻⵎⵖⴰ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵉⵏⵏⵖⵉ ⴷⴻⴳ ⵜⵍⵉⵙⴰ. ⴷⴻⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵜⵉⵔⵣⵉ ⵖⴻⵔ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ ⵏ ⴳⵉⵏⵢⴰ, ⵉ ⵉⴳⴰ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵓⴳⴻⵏⵙⵓ, ⵏⵧⵓⵔⴻⴷⴷⵉⵏⴻ ⴱⴻⴷⵧⵓⵉ, ⵙⴻⵏⵢⴰⵏ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵎⵜⴰⵡⴰ ⵏ ⵓⵎⴻⴷⵀⴻⵍ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵖⵓⵍⵜ ⵏ ⵜⵖⴻⵍⵍⵉⵙⵜ ⵜⴰⵏⴰⴳⴷⵓⴷⵜ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵎⴻⵙⵜⴻⵏ ⴰⵖⴰⵔⵉⵎ

Published in ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻƔⵜ – ⵜⴻⵙⵙⴻⴷⵔⴻⵎ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ ⴷⴻⴳ ⴵⵉⴵⴻⵍ, ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⵙⴻⵏⵙⵉⵔⵜ ⵏ ⵜⵔⴻⴷⵙⴰ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⵖⴻⵔⴼⴰⵏⵜ, ⵢⵉⵡⴻⵜ (01) ⵏ ⵜⵏⴰⴼⴼⴰⵔⵜ ⵏ ⵢⵉⵔⴻⵎⵎⴰⵖⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵓⵟⵟⴼⴰ ⵏ ⵙⵉⵏ (02) ⵏ ⵢⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⵢⴻⵜⵜⴰⵍⵍⴻⵏ ⵜⵉⴳⵔⴰⵡⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⵔⴻⵎⵎⴰⵖⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⴱⵓⵎⴻⵔⴷⴰⵙ, ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴰⵔⴻⴱⵄⴰ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵜⴻⵎⵃⴰⴷⴷⵉⵜ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ. ‘’ⴷⴻⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵓⵎⴻⵏⵏⵓⵖ ⵎⴳⴰⵍ ⵏ ⵜⵔⴻⵎⵖⴰ, ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⴻⵎⵣⴻⵍⵜ ⵏ ⵓⵏⴰⴷⵉ ⵉ ⴳⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⴵⵉⴵⴻⵍ (ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ ⵜⴰⵙⴻⵔⴷⴰⵙⴰⵏ ⵜⵉⵙ 5), ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⵙⴻⵏⵙⵉⵔⵜ ⵏ ⵜⵔⴻⴷⵙⴰ

Published in ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ

ⵜⵉⵀⴻⵔⵜ – ⵜⴰⵏⴻⵖⵍⴰⴼⵜ ⵏ ⵓⵙⴻⴳⵎⵉ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ, ⵏⵧⵓⵔⵉⴰ ⴱⴻⵏⴳⵀⴰⴱⵔⵉⵜ ⵜⵙⴰⵜ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⵉⵀⴻⵔⵜ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴰⴷ ⵏⴻⵙⵏⴻⴼⵍⵉ ⵜⵉⵎⵓⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⴱⴰⵍⵎⵓⴷⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⴰⵎⴻⵣⵔⵓⵢ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵢⵉⵙⴻⵎⵍⴻⵏ

Published in ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻƔⵜ - ⵢⴻⴼⴽⴰ-ⴷ ⵉⵎⴰⵏ-ⵉⵙ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵔⴻⵎⵎⴰⵖ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ, ⵉ ⵢⵉⴷⵓⴱⴰ ⵉⵙⴻⵔⴷⴰⵙⴰⵏⴻⵏ ⵏ ⵜⵎⴻⵏⵖⴰⵙⵜ, ⵢⴻⴳⵍⴰ-ⴷ ⵙ ⵓⴱⴻⵛⴽⵉⴹ ⵏ ⵓⵏⵟⴰⴳ ⵜⴰⵙⴻⴽⴽⴰ ⵏ ⴽⴰⵍⴰⵛⵀⵏⵉⴽⵧⵠ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⴷⴷⴻⵇⵙ ⵏ ⵜⴻⵍⴷⵓⵏⵉⵏ, ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⴰⵙⵙ ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ ⵏ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵜⴻⵎⵃⴰⴷⴷⵉⵜ ⵜⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ (ⵎⴷⵏ). ‘’ⴷⴻⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵓⵎⴻⵏⵏⵓⵖ ⵎⴳⴰⵍ ⵏ ⵜⵔⴻⵎⵖⴰ, ⵢⴻⴼⴽⴰ-ⴷ ⵉⵎⴰⵏ-ⵉⵙ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵖⴻⵎⵎⴰⵖ, ⴰⵙⵙ 16 ⵢⴻⴱⵔⵉⵔ 2018, ⵉ ⵢⵉⴷⵓⴱⴰ ⵉⵙⴻⵔⴷⴰⵙⴰⵏⴻⵏ ⵏ ⵜⵎⴻⵏⵖⴰⵙⵜ (ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ ⵜⴰⵙⴻⵔⴷⴰⵙⴰⵏⵜ ⵜⵉⵙ 6). ⵉⵙⴻⵎ-ⵉⵙ ⴱ.

Published in ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ

ⴱⴳⴰⵢⴻⵜ – ⵉⵎⵜⵜⴻⴽⴽⵉⵢⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵎⵢⵉⴳⴻⵔ ⵓⵙⵙⵏⴰⵏ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⵖⴻⴼ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⴼⴽⴰⵏ-ⴷ ⴰⴳⵎⵓⴹ ⵏ ⵜⴻⵔⵎⵉⵜ ⵏ 24 ⵏ ⵢⵉⵙⴻⴳⴳⴰⵙⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⴻⵍⵎⴻⴷ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ-ⴰ, ⴷ ⵜⴰⵎⵓⵖⵍⵉ ⵍⴻⴳⴳⴰⵖⴻⵏ ⵢⴻⴱⴹⴰⵏ ⴳⴰⵔ, ⵙⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⴷⵉⵙ, ‘’ⴰⵎⵀⴰⵣ ⵉ ⵍⴰ ⵢⴻⵙⵙⴻⴱⵖⴰⵙⴻⵏ’’ ⵏ ⵢⵉⴽⴰⵜⴰⵔⴻⵏ, ⴰⵎⴹⴰⵏ ⵏ ⵢⵉⵙⴻⵍⵎⴰⴷⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵏⴻⵣⵡⵉⵜ-ⵉⵙ ⴷⴻⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ, ⵙⴻⴳ ⵢⵉⴷⵉⵙ ⵏⵏⵉⴹⴻⵏ, ⵜⵜⵡⴰⵍⵉⵏ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵜⵉⴽⵍⵉ ‘’ⵥⵥⴰⵢⴻⵜ ⵢⴻⵔⵏⴰ ⵓⵔ ⵢⴻⵎⵎⴻⵥⵍⵉ ⴰⵔⴰ’’, ⴼⴻⵙⵔⴻⵏ-ⴷ ⴰⵎⴹⴰⵏ ⵏ ⵡⵓⴳⵓⵔⴻⵏ ⵉ ⵎⴰⵣⴰⵍ ⴰⵔ ⴰⵙⵙ-ⴰ ⵍⵍⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⴱⵔⵉⴷ-ⵉⵙ.

Published in ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ

ⵟⴻⵀⵔⴰⵏ (ⵜⴰⵄⴻⵔⴱⴰ ⵜⴰⵙⴰⵄⵓⴷⵉⵜ) – ⴰⵙⴻⵍⵡⴰ ⵏ ⵓⵙⴻⵇⵇⴰⵎⵓ ⵏ ⵓⵖⵍⴰⵏ, ⴰⴱⴷⴻⵍⴽⴰⴷⴻⵔ ⴱⴻⵏⵙⴰⵍⴰⵀ, ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵃⴻⴷⴷ ⴷⴻⴳ ⵟⴻⵀⵔⴰⵏ, ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ‘’ⵢⴻⵡⵡⴻⴹ-ⴷ ⵓⴽⵓⴷ, ⵉ ⵢⵉⵡⴰⵏⴰⴽⴻⵏ ⴰⵄⵔⴰⴱⴻⵏ, ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵉⵍⵉⵏ ⵙⴻⴳ ⵡⵉⴷ ⵉⵣⴻⵎⵔⴻⵏ ⴰⴷ ⵇⴰⴱⵍⴻⵏ ⵉⵎⵉⵀⵉⵜⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵢⵉⵛⵇⵉⵔⵔⵡⴻⵏ ⵉ ⵍⴰ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⵄⴰⵙⵙⴰⵏ ⴰⵖⵍⴰⵏ, ⴰⵢⴻⵏ ⵉ ⵍⴰ ⵜ-ⵢⴻⵜⵜⵔⴰⴵⵓⵏ ⵢⴻⵣⵎⴻⵔ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⴷ ⵜⴰⵡⴰⵖⵉⵜ ⵜⴰⵎⴻⵇⵔⴰⵏⵜ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⵜⴰⵖⴻⵍⵍⵉⵙⵜ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵔⴽⴰⴷ-ⵉⵙ’’, ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵍⵉ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ‘’ⴰⵢⴰ ⵉⵃⴻⵜⵜⴻⵎ-ⴰⵖ-ⴷ ⴰⴷ ⵏⴰⵍⴻⵙ ⵜⴰⵎⵓⵖⵍⵉ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵡⵓⴳⴰⵔ ⵏ

Published in ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ

ⵟⴻⵀⵔⴰⵏ (ⵜⴰⵄⴻⵔⴱⴰ ⵜⴰⵙⴰⵄⵓⴷⵉⵜ) – ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⴰⴼⴰⵍⴰⵙⵟⵉⵏⵉ, ⵎⴰⵀⵎⵧⵓⴷ ⴰⴱⴱⴰⵙ, ⵉⵣⵓⵍ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵃⴻⴷⴷ ⴷⴻⴳ ⵟⴻⵀⵔⴰⵏ (ⵜⴰⵄⴻⵔⴱⴰ ⵜⴰⵙⴰⵄⵓⴷⵉⵜ) ⴰⴷⴷⵓⴷ ‘’ⴰⵎⴻⵖⵍⴰⵍ’’ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⴷⴷⴰⵡ ⵏ ⵜⵙⴻⵍⵡⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ, ⴰⴱⴷⴻⵍⴰⵣⵉⵣ ⴱⵧⵓⵜⴻⴼⵍⵉⴽⴰ, ⵖⴻⵔ ⵢⵉⴷⵉⵙ ⵏ ⵜⵎⴻⵏⵜⵉⵍⵜ ⵜⴰⴼⴰⵍⴰⵙⵟⵉⵏⵉⵜ ⴰⴽⴽⴻⴷ ‘’ⵓⵖⴱⴻⵍ-ⵉⵙ ⵢⴻⵣⴳⴰ ⵢⴻⵜⵜⵏⴰⴷⵉ ⴰⵎⴻⴽ ⴰⵔⴰ ⵢⴰⵍⵍⴻⵍ ⴰⵖⵔⴻⴼ ⴰⴼⴰⵍⵙⵟⵉⵏⵉ’’.

Published in ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ

ⵍⴻⵎⴷⴻⵢⵢⴰ – ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵎⴷⴻⵍ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ 1ⵓ ⴳⴰⵔ ⵍⴻⵎⴷⴻⵢⵢⴰ ⴷ ⵛⵛⴻⴼⴼⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵃⴻⴷⴷ ⵜⴰⵏⴻⵣⵣⴰⵢⵜ ⵣⵉⴽ ⵖⴻⴼ ⵍⴵⴰⵍ ⵏ ⵓⵃⵎⴰⵍ ⵏ ⵡⴰⵙⵉⴼ ⵏ ⵛⵛⴻⴼⴼⴰ ⴷ ⵢⵉⵙⵢⴰⵅⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵉⵡⵜⴻⵏ ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴷⴰⴼ ⵏ ⵜⴻⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵍⵃⴻⵎⴷⴰⵏⴻⵢⵢⴰ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⴻⵏⵏⴰ ⵜⴻⵎⵙⴻⵜⵍⴰ ⵏ ⵍⴻⵎⴷⴻⵢⵢⴰ. Ɣⴻⴼ ⵍⴻⵃⵙⴰⴱ ⵏ ⵓⵖⴱⴰⵍⵓ-ⴰ, ⵢⴻⵎⴷⴻⵍ ⵓⴱⵔⵉⴷ-ⴰ ⵖⴻⴼ ⵍⴵⴰⵍ ⵏ ⵓⵃⵎⴰⵍ ⵏ ⵡⴰⵙⵉⴼ ⵏ ⵛⵛⴻⴼⴼⴰ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵓⵡⴹⴻⵏ ⴰⵔⵎⵉ ⴷ ⴰⴱⵔⵉⴷ, ⴷⵖⴰ ⵙ ⵡⴰⵢⴰ, ⴷ ⴰⵡⴻⵣⵖⵉ ⴰⴷ ⴷⴷⵓⵏⵜ ⵜⴽⴻⵕⵕⵓⵙⵉⵏ ⴳⴰⵔ ⵜⴻⵎⴷⵉⵏⵉⵏ ⵏ

Published in ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻƔⵜ – ⵜⴻⴹⴹⴻⴼ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⵙⴻⵏⵙⵉⵔⵜ ⵏ ⵜⵔⴻⴷⵙⴰ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⵖⴻⵔⴼⴰⵏⵜ ⴰⴽⴰⵎⵢⵓⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵉⵄⴻⴱⴱⴰⵏ 12,4 ⵏ ⵢⵉⵟⵓⵏⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⴼⴰⵔⵉⵙⴻⵏ ⵏ ⵜⵓⵞⵞⵉⵜ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵙⵙⴻⴱⵜ ⴷⴻⴳ ⴱⵓⵕⴵ-ⴱⴰⴷⵊⵉ-ⵎⵧⴽⵀⵜⴰⵔ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⴱⴻⵥ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵎⴷⴰⵏ ⵡⵓⵖⵓⵔ ⵓⴼⴰⵏ 93 ⵏ ⵢⵉⴽⵉⵍⵓⴳⵕⴰⵎⴻⵏ ⵏ ⵍⴽⵉⴼ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⴻⴽⴽⵔⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⴱⴻⵛⵛⴰⵕ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵜⴻⵎⵃⴰⴷⴷⵉⵜ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ. « ⴷⴻⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵏⵖⵉ ⵎⴳⴰⵍ ⵓⵙⵙⴻⵜⵜⵉ ⴷ ⵜⴻⵊⵔⵉⵎⵜ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵙⵓⴷⴷⵙⴻⵏ, ⵜⴻⴹⴹⴻⴼ ⵜⵔⴻⴷⵙⴰ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⵖⴻⵔⴼⴰⵏⵜ,

Published in ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻƔⵜ – ⵜⴻⵟⵟⴻⴼ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⵙⴻⵏⵙⵉⵔⵜ ⵏ ⵜⵔⴻⴷⵙⴰ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⵖⴻⵔⴼⴰⵏⵜ (ⴰⵏⵒ), ⴰⵙⵙ ⵏ ⵙⵙⴻⴱⵜ ⴷⴻⴳ ⵍⴱⴻⵔⴵ ⴱⴰⴵⵉ ⵍⵎⴻⵅⵜⵜⴰⵔ, ⴽⵔⴰⴹ ⵏ ⵢⵉⵔⴻⵎⵎⴰⵖⴻⵏ, ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵃⴻⴷⴷ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ ⵏ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵜⴻⵎⵃⴰⴷⴷⵉⵜ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ (ⵎⴷⵏ). ‘’ⴷⴻⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵓⵎⴻⵏⵏⵓⵖ ⵎⴳⴰⵍ ⵏ ⵜⵔⴻⵎⵖⴰ, ⴰⵍⵎⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⴻⵎⵔⴻⵙ ⵡⵓⵎⴻⵍ, ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⵙⴻⵏⵙⵉⵔⵜ ⵏ ⵜⵔⴻⴷⵙⴰ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⵖⴻⵔⴼⴰⵏⵜ (ⴰⵏⵒ) ⵜⴻⵟⵟⴻⴼ, ⴰⵙⵙ ⵏ

Published in ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ