ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻƔⵜ – ⵜⴰⵎⴻⵙⴳⵉⴷⴰ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ, ⴰⵢ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷ ⵜⴰⵎⴻⵙⴳⵉⴷⴰ ⵜⴰⵎⴻⵇⵔⴰⵏⵜ ⴰⴽⴽ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⴼⵔⵉⵇⵜ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴷ ⵏⴻⵜⵜⴰⵜ ⴰⵢ ⴷ ⵜⴰⵎⴻⵙⴳⵉⴷⴰ ⵎⴻⵖⵖⵔⴻⵏ ⵜⵉⵙ 3 ⴷⴻⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⴷⴻⴼⴼⵉⵔ ⵜⵎⴻⵙⴳⵉⴷⴰ ⵏ ⵎⴻⴽⴽⴰ ⴷ ⵜⵎⴻⵙⴳⵉⴷⴰ ⵏ ⵓⵎⴰⵣⵓⵏ (ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⴷⵉⵏⵜ, ⵜⴰⴳⴻⵍⴷⴰ ⵜⴰⵙⴰⵄⵓⴷⵉⵜ), ⴷ ⵜⵉⵏ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⵙⵄⵓⵏ ⴷⴰⵖ ⵜⴰⵚⵓⵎⵄⴰ ⵜⵓⵏⵏⵉⴳⵜ ⴰⴽⴽ ⴷⴻⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵜⴻⵍⵍⴰ-ⴷ ⴷ ⵜⴰⵚⴻⴽⴽⴰ ⵉⴼⴰⵣⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⵙⴻⴳⴷⴰ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⵜⴻⵍⵍⴰ ⴷ ⴰⵎⴻⴷⵔⵓⵣ ⴰⵙⵖⴰⵏⴰⵏ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴷ ⴰⵚⵓⴽ ⴰⴷⴻⵍⵙⴰⵏ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵉⵡⴻⵊⴷⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⴳⴰⵔⴰ ⵏ 2018.

Published in ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻƔⵜ – ⵜⵉⵙⴻⵏⵙⵉⵔⵉⵏ ⵏ ⵜⵔⴻⴷⵙⴰ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⵖⴻⵔⴼⴰⵏⵜ (ⴰⵏⵒ) ⵟⵟⴼⴻⵏⵜ ⵙⴰⴽⵉⵏ ⴽⴽⵙⴻⵏⵜ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵃⴻⴷⴷ, ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⵎⴻⴽⵃⴻⵍⵜ ⵜⴰⵡⵓⵔⵎⴰⵏⵜ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⴷⴷⴻⵇⵙ ⵏ ⵜⴻⵍⴷⵓⵏⵉⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⵎⴻⵏⵖⴰⵙⵜ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵡⵓⴳⴰⵔ 300 ⵏ ⵢⵉⴽⵉⵍⵓⴳⵔⴰⵎⴻⵏ ⵏ ⵍⴽⵉⴼ ⴷⴻⴳ ⴱⴻⵛⵛⴰⵔ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵎⵄⴻⵙⴽⴻⵔ, ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵜⴻⵎⵃⴰⴷⴷⵉⵜ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ (ⵎⴷⵏ) ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ.

‘’ⴷⴻⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵓⵎⴻⵏⵏⵓⵖ ⵎⴳⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⴻⵜⵜⵉ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵉⵏⵏⵖⵉ ⵜⵓⴷⴷⵉⵙⵜ, ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⵙⴻⵏⵙⵉⵔⵜ ⵜⵔⴻⴷⵙⴰ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⵖⴻⵔⴼⴰⵏⵜ (ⴰⵏⵒ) ⵜⴻⵟⵟⴻⴼ ⵙⴰⴽⵉⵏ ⵜⴻⴽⴽⴻⵙ, ⴰⵙⵙ ⵏ 29 ⵢⴻⴱⵔⵉⵔ 2018 ⴷⴻⴳ ⵜⵎⴻⵏⵖⴰⵙⵜ (ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ ⵜⴰⵙⴻⵔⴷⴰⵙⴰⵏⵜ ⵜⵉⵙ 6), ⵢⵉⵡⴻⵜ (01) ⵏ ⵜⵎⴻⴽⵃⴻⵍⵜ ⵜⴰⵡⵓⵔⵎⴰⵏⵜ, ⵢⵉⵡⴻⵏ (01) ⵏ ⵓⵙⴻⵞⵞⴰⵔ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⴷⴷⴻⵇⵙ ⵏ ⵜⴻⵍⴷⵓⵏⵉⵏ’’, ⵉ ⴷ-ⵜⴻⵙⵙⴻⴷⴷⵉ ⵜⴻⵖⴱⴰⵍⵓⵜ-ⵏⵏⵉ.

ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⵏⴰⴹⵜ ⵜⴰⵙⴻⵔⴷⴰⵙⴰⵏⵜ ⵜⵉⵙ 3, ⵉⵎⴹⴰⴼⴻⵏ ⵏ ⵜⵍⵉⵙⴰ ‘’ⵟⵟⴼⴻⵏ ⵙⴰⴽⵉⵏ ⴽⴽⵙⴻⵏ, ⴷⴻⴳ ⵓⴷⴻⴳ ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵣⴳⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⵍⵉⵙⴰ ⴷⴻⴳ ⴱⵏⵉ ⵡⴻⵏⵏⵉⴼ, ⵜⴰⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⴱⴻⵛⵛⴰⵔ, (350) ⵏ ⵢⵉⴽⵉⵍⵓⴳⵔⴰⵎⴻⵏ ⵏ ⵍⴽⵉⴼ’’, ⵎⴰ ⴷ ⵜⵉⵙⴻⵏⵙⵉⵔⵉⵏ ⵜⵓⵛⵔⵉⴽⵉⵏ ⵏ ⵜⵔⴻⴷⵙⴰ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⵖⴻⵔⴼⴰⵏⵜ ‘’ ⵟⵟⴼⴻⵏⵜ ⴷⴻⴳ ⵎⵄⴻⵙⴽⴻⵔ (ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ ⵜⴰⵙⴻⵔⴷⴰⵙⴰⵏⵜ ⵜⵉⵙ 2), ⵙⴻⵎⵎⵓⵙ (05) ⵏ ⵢⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⵉ ⵓⵎⵉ ⴽⴽⵙⴻⵏ ⵙⵉⵏ (02) ⵏ ⵢⵉⵎⵔⵉⴳⴻⵏ ⵏ ⵜⵎⴻⵙ, ⴷⴷⴻⵇⵙ ⵏ ⵜⴻⵍⴷⵓⵏⵉⵏ, (19,5) ⵏ ⵢⵉⴽⵉⵍⵓⴳⵔⴰⵎⴻⵏ ⵏ ⵍⴽⵉⴼ ⴰⴽⴽⴻⴷ (1.104) ⵏ ⵜⴻⵢⵓⵏⵉⵏ ⵏ ⵢⴻⵎⴳⴰⵔⴷⴻⵏ ⵏ ⵜⵉⵙⵙⵉⵜ’’.

Published in ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻƔⵜ – ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵔⴻⵎⵎⴰⵖ, ⵉⵍⴰⵏ ⵜⴰⵎⴻⴽⵃⴻⵍⵜ ⵏ ⵓⵏⵟⴰⴳ, ⵢⴻⴼⴽⴰ-ⴷ ⵉⵎⴰⵏ-ⵉⵙ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵙⵙⴻⴱⵜ ⵉ ⵢⵉⴷⵓⴱⴰ ⵉⵙⴻⵔⴷⴰⵙⴰⵏⴻⵏ ⵏ ⵜⵎⴻⵏⵖⴰⵙⵜ, ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵃⴻⴷⴷ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵜⴻⵎⵃⴰⴷⴷⵉⵜ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ (ⵎⴷⵏ).

Published in ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻƔⵜ – ⴰⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⴻⵣⵡⴰⵔⵓ, ⴰⵀⵎⴻⴷ ⵓⵢⴰⵀⵢⴰ ⵢⴻⵔⵎⴻⵙ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵃⴻⴷⴷ, ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ, ⵎⵧⵀⴰⵎⴻⴷ ⵣⵉⵏⴻ ⴻⵍ ⴰⴱⵉⴷⵉⵏⴻ, ⴰⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴰⵜⵓⵏⵙⵉ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵥⵍⴰ ⵉⴷⴻⵍⵙⴰⵏⴻⵏ, ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵥⵍⴰ ⵏ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⴻⵣⵡⴰⵔⵓ.

ⵜⴻⴹⵔⴰ-ⴷ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵙ ⵜⵉⵀⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵢⵉⴷⵍⴻⵙ, ⴰⵣⵣⴻⴷⵉⵏ ⵎⵉⵀⵓⴱⵉ.

Published in ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻƔⵜ – ⵓⴼⴰⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴵⴻⵎⵄⴰ ⴷⴻⴳ ⵜⴰⵔⴰⵜ, ⵜⴰⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵢⵉⵍⵉⵣⵉ, ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⵏⴰⴼⴼⴰⵔⵜ ⵏ ⵢⵉⵔⴻⵎⵎⴰⵖⴻⵏ ⵉⴷⴻⴳ ⵍⵍⴰⵏⵜ ⵎⵔⴰⵡ ⵏ ⵍⴱⵓⵎⴱⴰⵜ, ⵎⴰ ⵜⵥⴰ ⵏⵏⵉⴹⴻⵏ ⵓⴼⴰⵏ-ⵜⴻⵏⵜ ⴷⴰⵖⴻⵏ ⵜⵙⴻⵏⵙⵉⵔⵉⵏ ⵏ ⵜⵔⴻⴷⵙⴰ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⵖⴻⵔⴼⴰⵏⵜ ⴷⴻⴳ ⵎⵍⵉⵍⴰ (ⴵⵉⴵⴻⵍ), ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ ⵏ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵜⴻⵎⵃⴰⴷⴷⵉⵜ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ.

Published in ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ

ⵒⴰⵔⵉⵙ – ⴰⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵡⴻⵣⵖⴰⵕ, ⴰⴱⴷⴻⵍⴽⴰⴷⴻⵔ ⵎⴻⵙⵙⴰⵀⴻⵍ, ⵢⴻⵎⵎⵓⴳⴻⵔ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴰⵅⵎⵉⵙ ⴰⵎⵣⴰⵔⴻⵣ ⵏ ⵓⵎⴻⵏⵏⵓⵖ ⵎⴳⴰⵍ ⵜⴰⵕⴻⵎⵖⴰ ⵏ ⵓⴳⴻⵣⴷⵓ ⴰⵡⴰⵏⴰⴽ ⴰⵎⴰⵔⵉⴽⴰⵏⵉ, ⵏⴰⵜⵀⴰⵏ ⵙⴰⵍⴻⵙ, ⵖⴻⵔ ⵢⵉⴷⵉⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵔⴰⴳ ⵏ ⵒⴰⵔⵉⵙ ⵖⴻⴼ ⵓⵎⴻⵏⵏⵓⵖ ⵎⴳⴰⵍ ⴰⵄⵉⵡⴻⵏ ⵏ

Published in ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ

ⵒⴰⵔⵉⵙ – ⴰⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵥⵍⴰ ⵉⵡⴻⵔⴷⴰⵏⵉⵢⴻⵏ, ⴰⴱⴷⴻⵍⴽⴰⴷⴻⵔ ⵎⴻⵙⵙⴰⵀⴻⵍ, ⵢⴻⵜⵜⴻⴽⴽⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ ⴷⴻⴳ ⵒⴰⵔⵉⵙ, ⵉ ⵓⵙⴰⵔⴰⴳ ⴰⵖⵍⵉⴼⴰⵏ ⵖⴻⴼ ⵓⵎⴻⵏⵏⵓⵖ ⵎⴳⴰⵍ ⴰⵙⵉⵥⵔⴻⴼ ⵏ ⵜⵔⴻⵎⵖⴰ, ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵙⴳⴻⵔⵡⴻⵏ 80 ⵏ ⵢⵉⵏⴻⵖⵍⴰⴼⴻⵏ ⵏ 72 ⵏ ⵢⵉⵡⴰⵏⴰⴽⴻⵏ, 500 ⵏ ⵢⵉⵎⴰⵣⵣⴰⵢⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵙⵏⴰⵜ ⵏ ⵜⵎⴻⵔⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵓⴷⴷⵙⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵉⵏ.

Published in ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻƔⵜ – ⴰⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵓⵎⴰⵀⵉⵍ, ⵏ ⵓⵙⵎⴰⵀⴻⵍ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵖⴻⵍⵍⵉⵙⵜ ⵜⴰⵏⵎⴻⵜⵜⵉⵜ, ⵎⵧⵓⵔⴰⴷ ⵣⴻⵎⴰⵍⵉ, ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ ⴷⴻⴳ ⵜⵉⵖⵔⴻⵎⵜ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵜⵉⵎⴻⵣⴳⵉⵢⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⴳⵉⵜ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵢⵉⴷⵍⴻⵙ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⵙⴻⴳ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⴻⵣⵡⵓⵔⴰ ⵉⵛⴻⵖⴱⴻⵏ ⴰⵡⴰⵏⴰⴽ. ⵢⴻⵔⵔⴰ-ⴷ ⵉ ⵜⵓⵜⵜⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⵡⴰⵎⵏⵉⵢⴻⵏ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵖⴻⵔⴼⴰⵏ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ (ⴰⵒⵏ) ⴷⴻⴳ ⵜⴰⴳⴳⴰⵔⴰ ⵏ ⵓⵙⴻⵏⴽⴻⴷ ⵏ ⵓⴹⵔⵉⵙ ⵏ ⵓⵙⴻⵏⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⴰⴹⵓⴼ, ⵉ ⵉⴱⴻⴷⴷⵍⴻⵏ, ⵢⴻⵙⵙⴻⵎⵎⴷⴻⵏ ⴰⵙⴰⴹⵓⴼ ⵓⵟⵟⵓⵏ 63-278 ⵢⴻⵙⵙⴻⵏⵜⴰⵏ ⵓⵎⵓⵖ ⵏ ⵜⵎⴻⵖⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵓⵙⴹⵉⴼⵉⵏ,

Published in ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻƔⵜ – ⴰⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵓⵎⴰⵀⵉⵍ, ⵏ ⵓⵙⵎⴰⵀⴻⵍ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵖⴻⵍⵍⵉⵙⵜ ⵜⴰⵏⵎⴻⵜⵜⵉⵜ, ⵎⵧⵓⵔⴰⴷ ⵣⴻⵎⴰⵍⵉ, ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ ⴷⴻⴳ ⵜⵉⵖⵔⴻⵎⵜ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵜⵉⵎⴻⵣⴳⵉⵢⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⴳⵉⵜ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵢⵉⴷⵍⴻⵙ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⵙⴻⴳ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⴻⵣⵡⵓⵔⴰ ⵉⵛⴻⵖⴱⴻⵏ ⴰⵡⴰⵏⴰⴽ. ⵢⴻⵔⵔⴰ-ⴷ ⵉ ⵜⵓⵜⵜⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⵡⴰⵎⵏⵉⵢⴻⵏ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵖⴻⵔⴼⴰⵏ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ (ⴰⵒⵏ) ⴷⴻⴳ ⵜⴰⴳⴳⴰⵔⴰ ⵏ ⵓⵙⴻⵏⴽⴻⴷ ⵏ ⵓⴹⵔⵉⵙ ⵏ ⵓⵙⴻⵏⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⴰⴹⵓⴼ, ⵉ ⵉⴱⴻⴷⴷⵍⴻⵏ, ⵢⴻⵙⵙⴻⵎⵎⴷⴻⵏ ⴰⵙⴰⴹⵓⴼ ⵓⵟⵟⵓⵏ 63-278 ⵢⴻⵙⵙⴻⵏⵜⴰⵏ ⵓⵎⵓⵖ ⵏ ⵜⵎⴻⵖⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵓⵙⴹⵉⴼⵉⵏ,

Published in ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻƔⵜ – ⵜⴻⵟⵟⴻⴼ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⵙⴻⵏⵙⵉⵔⵜ ⵏ ⵜⵔⴻⴷⵙⴰ ⵜⴰⵖⴻⵍⵡⴰⵜ ⵜⴰⵖⴻⵔⴼⴰⵏⵜ, ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⵉⴳⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⵏⴰⴷⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵔⴻⴳⵍⴰ, ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵓⴱⴻⵛⴽⵉⴹ ⵏ ⵓⵏⵟⴰⴳ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⴰⴼⴼⴰ ⵏ ⵜⴻⵍⴷⵓⵏⵉⵏ, ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵜⴻⵎⵃⴰⴷⴷⵉⵜ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ.

Published in ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ