ⵍⴻƔⵡⴰⵟ - ⵙⵙⵓⴷⴷⵙⴻⵏ ⴰⵛⵃⴰⵍ ⵏ ⵢⵉⵔⵎⵓⴷⴻⵏ ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵓⵙⴼⵓⴳⴻⵍ ⵏ ⵓⵎⵓⵍⵍⵉ ⵡⵉⵙ 59 ⵏ ⵜⵎⵉⵡⵜⴰ ⵏ ⴳⴰⴱⴻⴳ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ (ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ) ⴷⴻⴳ ⵓⵙⴰⵍⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵊⴰⵀⴻⴷ ⵏ ⵍⴻⵖⵡⴰⵟ.

Published in ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻƔⵜ - ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵓⵙⵇⴰⵎⵓ ⵓⵏⵏⵉⴳ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴰⴽ ⴰⵍⵉⴱⵉ, ⴽⵀⴰⵍⴻⴷ ⴰⵍ-ⵎⴻⵛⵀⵔⵉ, ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴰⵔⴻⴱⵄⴰ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ, ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵜⴰⵎⵓⵖⵍⵉ ⵏ ⵜⵓⴳⴳⴻⵜ ⵏ ⵢⵉⵙⴻⴳⴱⴰⵔⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵍⵉⴱⵢⴰ ‘’ⵜⴻⵎⵍⴰⵍ’’ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵢⴻⵏ ⵢⴻⵔⵙⴻⵏ ⵖⴻⴼ ⵓⴷⵉⵡⴻⵏⵏⵉ ⴳⴰⵔ ⵢⵉⵃⵔⵉⵛⴻⵏ ⵢⴻⵎⴳⴰⵔⴷⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵙⵙⵉⵡⴹⴻⵏ ⵖⴻⵔ ⵜⵉⴼⵔⴰⵜ ⵜⴰⵙⴻⵔⵜⴰⵏⵜ ⵉ ⵜⴻⵣⵖⴻⵏⵜ ⵜⴻⴷⴷⴻⵔ ⵜⵎⵓⵔⵜ.

ⵙⴻⴳ ⵉ ⵜ-ⵢⴻⵔⵎⴻⵙ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵥⵍⴰ ⵉⵡⴻⵔⴷⴰⵏⵉⵢⴻⵏ, ⴰⴱⴷⴻⵍⴽⴰⴷⴻⵔ ⵎⴻⵙⵙⴰⵀⴻⵍ, ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵍ-ⵎⴻⵛⵀⵔⵉ, ⵉ ⴷ-ⵉⴳⴰⵏ ⵜⵉⵔⵣⵉ-ⵙ ⵜⵓⵏⵚⵉⴱⵜ ⵜⴰⵎⴻⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵖⴻⵔ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵙⴻⴳ ⵉ ⵜⴼⴻⵔⵏⴻⵏ ⵖⴻⴼ ⵓⵇⴻⵔⵔⵓ ⵏ ⵓⵙⵇⴰⵎⵓ ⵓⵏⵏⵉⴳ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴻⴽ (ⵢⴻⴱⵔⵉⵔ 2018), ⵢⴻⵙⵙⴻⴷⴷⵉ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵜⵉⵎⵍⵉⵍⵉⵜ-ⴰ ⵜⴻⵙⵙⴰⵡⴻⴹ ⴰⴽⴽⴻⵏ ‘’ⴰⴷ ⵏⴻⵣⵣⵉⵔⴻⴳ ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴰⴷ ⵏⴻⵙⵙⴻⴵⵀⴻⴷ ⴰⴷⵉⵡⴻⵏⵏⵉ ⴳⴰⵔ ⵢⵉⵃⵔⵉⵛⴻⵏ ⵉⵍⵉⴱⵉⵢⴻⵏ ⵢⴻⴳⴰⵔⴷⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵄⴻⵙⵙⴰⵙⵜ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⵓⵔ ⴷ-ⵉⴽⴻⵛⵛⴻⵎ ⴰⵔⴰ ⵓⴼⵓⵙ ⴰⵡⴻⵔⴷⴰⵏⵉ ⴷⴻⴳ-ⵙ’’, ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴷ ⵉⵣⵉⵔⵉⴳ-ⴰ ⵉ ⵜⴻⴹⴼⴻⵔ ⵜⵙⵓⴷⵓⵜ ⵉ ⵢⴻⵙⵙⴻⵍⵡⵉ.

ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⵓⵎⴰⵙⴰⵢ ⴰⵍⵉⴱⵉ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵢⴻⵖⵔⴰ-ⴷ ⵉⵏⴰⵡ ⵢⴻⴷⴷⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⴱⵔⵉⴷ-ⴰ ⵉ ⵜⴻⵅⵅⴰⵎⵜ ⵏ ⵢⵉⴳⴻⵏⵙⴰⵙ ⵜⴰⵍⵉⴱⵉⵜ ⵢⴻⵔⵏⴰ ⵉⴳⴰ-ⴷ ⴰⵙⵙⴰⵖⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵙⵇⴰⵎⵓ ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢⴰⵏ ‘’ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴰⴼⴻⵏ ⵜⵉⴼⵔⴰⵜ ⵉ ⵜⴻⵣⵖⴻⵏⵜ ⵜⴰⵙⴻⵔⵜⴰⵏⵜ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰⵏⵜ’’, ⵙ ⵓⵣⵡⴰⵔ ⵏ ’’ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵉⵜ’’ ⵏ ⵜⵎⵓⵖⵍⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵓⴳⴳⴻⵜ ⵏ ⵢⵉⵙⴻⴳⴱⴰⵔⴻⵏ ⵉⵍⵉⴱⵉⵢⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵡⴰⵜⵎⴰⵜⴻⵏ-ⵏⵏⴻⵖ ⵉⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵢⴻⵏ ⵖⴻⴼ ⵓⴳⴰⵎⴰ ⵏ ⵜⵉⴼⵔⴰⵜ.

Published in ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻƔⵜ – ⵓⴳⴰⵔ ⵏ 70.000 ⵏ ⵢⵉⴱⴰⵍⵎⵓⴷⴻⵏ ⴰⵢ ⵢⴻⴱⴷⴰⵏ ⵉⴽⴰⵢⴰⴷⴻⵏ ⵏ ⵜⴳⴰⵔⴰ ⵏ ⵜⴰⵍⵍⵓⵙⵜ ⵜⴰⵎⴻⵏⵣⵓⵜ (2017-2018) ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵔⴰⵙ (ⵍⴰⵕⴻⴱⵄⴰ) ⵜⴰⵏⴻⵣⵣⴰⵢⵜ ⴷⴻⴳ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⴳⵏⴰⵜⵉⵏ ⴷ ⵜⵉⵎⵓⴳⵏⴰ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵜⵏⴻⴳⴳⴰ ⵏ ⵢⵉⵙⴰⵍⴰⵏ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ.

Published in ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ

ⵜⵉⵣⵉ ⵓⵣⵣⵓ – ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ 14 ⵎⴰⵢⵓ 1895 ⴰⵢ ⴰⵙ-ⴱⴱⵉⵏ ⵉⵖⴻⴼ ⵙ ⵍⴼⵉⵏⴳⴰ ⵉ ⵓⵔⴻⵥⵇⵉ ⵍⴱⴰⵛⵉⵔ ⵙⴷⴰⵜ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⴻⵎⵙⴻⵜⵍⴰ ⵜⴰⴼⵕⴰⵏⵙⵉⵜ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵄⴻⵥⵥⵓⴳⴻⵏ (ⵜⵉⵣⵉ ⵓⵣⵣⵓ), ⴷ ⴰⵔⴳⴰⵣ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⴵⴵⴰⵏ ⵉⵙⴻⵎ-ⵏⵏⴻⵙ ⴷⴻⴳ ⵓⵎⴻⵣⵔⵓⵢ ⵏ ⵓⵣⴱⵓ ⵎⴳⴰⵍ ⵓⵙⵙⴻⵀⵔⴻⵙ ⴰⴼⵕⴰⵏⵙⵉ.

Published in ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻƔⵜ – ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵔⴻⵎⵎⴰⵖ ⴰⵎⵉⵀⴰⵡ, ⴷ ⴰⵎⴰⵙⴰⵢ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵙⴻⴳ ⴳⴰⵔ ⵜⵓⴷⴷⵙⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵔⴻⵎⵎⴰⵖⵉⵏ ⴷⴻⴳ ⵙⵙⴰⵃⴻⵍ ⵢⴻⴼⴽⴰ-ⴷ ⵉⵎⴰⵏ-ⵉⵙ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ ⵉ ⵢⵉⴷⵓⴱⴰ ⵉⵙⴻⵔⴷⴰⵙⴰⵏⴻⵏ ⵏ ⵜⵎⴻⵏⵖⴰⵙⵜ, ⵢⴻⴳⵍⴰ-ⴷ ⵙ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⴱⴻⵛⴽⵉⴹ ⵏ ⵓⵏⵟⴰⴳ ⴰⵥⴰⵢⴰⵏ ⵜⴰⵙⴻⴽⴽⴰ ⵏ ⵒⴽⵜ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⴷⴷⴻⵇⵙ ⵏ ⵜⴻⵍⴷⵓⵏⵉⵏ, ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ ⵏ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵜⴻⵎⵃⴰⴷⴷⵉⵜ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ.

Published in ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ

ⵉⵙⵜⴰⵏⴱⵓⵍ (ⵟⵟⵓⵕⴽ)- ⴰⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵡⴻⵣⵖⴰⵕ, ⴰⴱⴷⴻⵍⴽⴰⴷⴻⵔ ⵎⴻⵙⵙⴰⵀⴻⵍ, ⴰⴷ ⵢⴻⵜⵜⴻⴽⴽⵉ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵊⴻⵎⵄⴰ ⴷⵉ ⵉⵙⵜⴰⵏⴱⵓⵍ (ⵟⵟⵓⵕⴽ), ⴷⴻⴳ ⵓⵏⴻⵊⵎⵓⵄ ⴰⵖⵍⵉⴼⴰⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⴰⵀⴻⴳⴳⵉ ⵏ ⵜⵇⴰⵛⵓⵛⵜ ⵏ ⵜⵓⴷⴷⵙⴰ ⵏ ⵡⴻⵎⵄⴰⵡⴻⵏ ⵉⵙⵍⴰⵎⴰⵏ ⴰⵔⴰ ⵢⵉⵍⵉⵏ ⴷⵉ ⵜⴰⴳⴳⴰⵔⴰ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ, ⴰⵢⴰⴳⵉ ⵢⴻⵍⵍⴰ-ⴷ ⵙ ⵡⴻⵏⵛⴰⴷ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵜⴰⵟⵓⵕⴽⵉⵜ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷ ⵍⵎⴻⵏⴷⴰⴷ ⵖⴻⴼ ⵜⵙⴻⵍⵡⵉⵜ ⵏ ⵜⵓⴷⴷⵙⴰ ⵏ ⵡⴻⵎⵄⴰⵡⴻⵏ ⵉⵙⵍⴰⵎⴰⵏ. ⴰⵏⴻⵊⵎⵓⵄ-ⴰⴳⵉ ⵢⴻⵍⵍⴰ-ⴷ ⵉ ⵡⴻⵣⵔⴰⵡ ⵏ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⴰⴽⴽ ⵢⴻⵜⵜⵓⵊⴻⵔⴷⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵎⵉⵣⵣⵡⴻⵔ

Published in ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴰƔⵜ- ⴰⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⴷⴰⵅⴻⵍ, ⴷ ⵜⴻⴳⵔⴰⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⴰⵎⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵡⴻⵎⵙⴰⵙⴰ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ, ⵏⵓⵔⴻⴷⴷⵉⵏ ⴱⴻⴷⵡⵉ, ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ-ⴷ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴰⵅⵎⵉⵙ ⴷⵉ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴰⵖⵜ ⴷ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⵢⴻⴼⴽⴰ ⵍⴻⵕⵢⵓⵢ ⵉ ⵢⴻⵎⴹⴻⴱⴱⵕⴻⵏ ⵏ ⵜⴰⵎⵉⵡⵉⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵙⴻⴳⴳⵎⴻⵏ ⵜⵉⵔⴰ ⵏ ⵜⵓⴷⵎⴰⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵙⵓⴷⵓⵜⵉⵏ ⴷ ⵜⵏⴻⴷⴱⴰⵍⵉⵏ ⴷⵉ ⵙⵏⴰⵜ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ, ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ ⴰⴽⴽ ⴷ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⴷ ⵓⵙⴻⴼⵀⴻⵎ ⴷ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⵉⵡⴻⵥⵍⴰ-ⵉⵏⴻⵙ ⵙⵅⴻⴷⵎⴻⵏ ⴰⵙⴻⴽⴽⵉⵍ ⴰⵍⴰⵟⵉⵏⵉ, ⴷ ⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ ⴰⴽⴽ ⴷ ⵜⴼⵉⵏⴰⵖ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⵜⵉⵔⴰ

Published in ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻƔⵜ – ⴰⵙⵙⴻⵖⵔⴻⵜ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ 16 ⵎⴰⵢⵓ ⴷ ⴰⵙⵙ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⴻⴷⴷⵓⵔⵜ ⴷⴷⵓⴽⴽⵍⵉ ⴷⴻⴳ ⵜⴰⵍⵡⵉⵜ ⵢⴻⵜⵜⵡⴻⴽⴽⵉⴷ-ⴷ ⴰⴱⴷⴰⴷ ⵏ ⵜⵓⴷⴷⵙⴰ ⵏ ⵢⵉⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ⵢⴻⴷⴷⵓⴽⴽⵍⴻⵏ ⵉ ⵓⵙⵙⴻⴳⵎⵉ, ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⴷ ⵢⵉⴷⵍⴻⵙ (ⵓⵏⴻⵙⵛⵧ) ⵖⴻⵔ ⵢⵉⴷⵉⵙ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⵎⴻⴹⵔⵉⵜ ⴷ ⵡⴰⴷⴷⴰⵍ, ⵎⵧⵀⴰⵎⴻⴷ ⵀⴰⵜⵜⴰⴱ.

Published in ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻƔⵜ – ⴰⵔⴻⵎⵎⴰⵖ ⴼ. ⵙⴰⵍⴰⵀ, ⵉⵍⴰⵏ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⵡⴰⵛⵓⵍⵜ ⵏ ⵎⵔⴰⵡ ⵏ ⵢⵉⵏⴻⵙⵖⵓⵎⴰ ⵉ ⴷ-ⵢⴻⴼⴽⴰⵏ ⵉⵎⴰⵏ-ⵉⵙ ⴰⵙⵙ ⵏ 26 ⵢⴻⴱⵔⵉⵔ ⵢⴻⵣⵔⵉⵏ ⵉ ⵢⵉⴷⵓⴱⴰ ⵉⵙⴻⵔⴷⴰⵙⴰⵏⴻⵏ ⵏ ⴵⵉⴵⴻⵍ, ⵙⴰⴽⵉⵏ ⵢⴻⴹⴼⴻⵔ-ⵉⵜⵜ-ⵉⴷ ⵙⴻⴳ ⵉ ⴰⵙ-ⵜⴳⴻⵔ ⵜⵉⵖⵔⵉ ⵜⵡⴰⵛⵓⵍⵜ-ⵉⵙ, ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ ⵏ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵜⴻⵎⵃⴰⴷⴷⵉⵜ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ.

Published in ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻƔⵜ – ⵙⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⵔⴻⵎⵎⴰⵖⴻⵏ, ⵉ ⵉⴽⴻⵛⵎⴻⵏ ⵖⴻⵔ ⵜⴻⴳⵔⴰⵡⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⵔⴻⵎⵎⴰⵖⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵙⴻⴳⴳⴰⵙⴻⵏ ⵏ 2009 ⴰⴽⴽⴻⴷ 2015, ⴼⴽⴰⵏ-ⴷ ⵉⵎⴰⵏ-ⵏⵙⴻⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ ⵉ ⵢⵉⴷⵓⴱⴰ ⵉⵙⴻⵔⴷⴰⵙⴰⵏⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⵎⴻⵏⵖⴰⵙⵜ, ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ ⵏ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵜⴻⵎⵃⴰⴷⴷⵉⵜ.

Published in ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ