ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻƔⵜ – ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⵏⴰⴼⴼⴰⵔⵜ ⵏ ⵢⵉⵔⴻⵎⵎⴰⵖⴻⵏ ⵓⴼⴰⵏ ⴷⴻⴳ-ⵙ, ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⴼⴻⴽⴽⴰ ⵏ ⵓⵔⴻⵎⵎⴰⵖ ⵢⴻⵎⵎⵓⵜⴻⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵙⵙⴻⴱⵜ ⴷⴻⴳ ⵙⴽⵉⴽⴷⴰ, ⵙⴻⴳ ⵜⴳⴰ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⵙⴻⵏⵙⵉⵔⵜ ⵏ ⵜⵔⴻⴷⵙⴰ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⵖⴻⵔⴼⴰⵏⵜ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⴻⵎⵣⴻⵍⵜ ⵏ ⵓⵏⴰⴷⵉ, ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵃⴻⴷⴷ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵜⴻⵎⵃⴰⴷⴷⵉⵜ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ.

Published in ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴰƔⵜ – ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴻⵙⴼⵓⴳⴻⵍ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴰⵅⵎⵉⵙ ⴷⵉ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴰⵖⵜ ⴰⵙⵙ ⴰⴳⴻⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⴻⴼⵕⵉⵇⵜ, ⴰⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵓⵎⵓⵍⵍⵉ ⵡⵉⵙ 55 ⵏ ⵡⴻⵙⴱⴻⴷⴷⵉ ⵏ ⵜⵓⴷⴷⵙⴰ ⵏ ⵜⴷⵓⴽⴽⵍⵉ ⵜⴰⴼⵕⵉⵇⵉⵜ, ⵢⴻⵜⵜⵓⵙⴻⵎⵎⴰⵏ ⴰⵙⵙ-ⴰ ⵜⴰⴷⵓⴽⴽⵍⵉ ⵜⴰⴼⵕⵉⵇⵉⵜ, ⵎⵉ ⵎⵙⴻⴼⵀⴰⵎⴻⵏ ⵖⴻⴼ ⵜⴷⵓⴽⴽⵍⵉ ⴷ ⵡⴰⵣⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⴰⵃⴱⵉⴱⴻⵔ ⵖⴻⴼ ⵜⵖⴻⵍⵍⵉⵙⵜ ⴷ ⵡⴻⵔⴼⴰⴷ ⵏ ⵢⴻⵛⵇⵉⵕⵡⴻⵏ ⵏ ⵜⴻⴼⵕⵉⵇⵜ. ⴰⵙⵙ-ⴰⴳⵉ, ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⴼⵓⴳⵍⴻⵏ ⵢⴰⵍ 25 ⵎⴰⵢⵓ ⵏ ⵢⴰⵍ ⴰⵙⴻⴳⴳⴰⵙ, ⵢⴻⵍⵍⴰ-ⴷ ⵙ ⵓⵏⴰⵃⴹⵓⵕ ⵏ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ

Published in ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴰƔⵜ – ⴰⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⴻⵖⵡⴰⵍⵜ, ⴷⵊⴰⵎⴻⵍ ⴽⴰⵧⵓⴰⵏⴻ, ⵢⴻⵙⵙⴻⵍⵡⵉ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴰⵅⵎⵉⵙ ⵜⵉⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⵡⴻⵙⵖⵉⵎⵉ ⵏ ⴰⵎⵉⵏⴻ ⴻⵛⵀⵉⴽⵔ ⵙ ⵜⵉⵎⵎⴰⴷ-ⵉⵙ ⴷ ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⴰⵏⴻⵎⵀⴰⵍ ⴰⵎⴰⵜⵓ ⵏ ⵜⵏⴻⴳⴳⴰ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⵙⵉⵥⵕⴻⴳ ⴷ ⵓⴷⴻⵍⵍⴻⵍ (ⴰⵏⴻⵒ) ⴷⴻⴳ ⵡⴰⴷⴻⴳ ⵏ ⵍⴰⵔⴱⵉ ⴱⵧⵓⵉⵏⵧⵓⵏⴻ.

ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⴻⵖⵕⵉ ⵉ ⵜⵖⴰⵎⵙⴰ ⵖⴻⵔ ⵜⴰⴳⴳⴰⵔⴰ ⵏ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⵡⴻⵙⵖⵉⵎⵉ, ⵎⴰⵙ ⴽⴰⵧⵓⴰⵏⴻ ⵢⴻⵏⵏⴰ ⴷ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⵍⵅⴻⵜⵢⴰⵕ ⵏ ⵎⴰⵙ ⴻⵛⵀⵉⴽⵔ ⵢⴻⴱⵏⴰ ⵖⴻⴼ ⵜⵣⴻⵎⵎⴰⵔ-ⵉⵙ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⴰⵙⴻⵍⵃⵓ ⵏ ⵜⴻⵕⵎⵉⵙⵜ-ⴰⴳⵉ ⵜⴰⵎⵓⵇⵕⴰⵏⵜ , ⵖⴻⴼ ⵡⴰⵢⴰⴳⵉ "ⴰⴽⴽ ⴰⵢⴻⵏ ⵉⵡⵓⵍⵎⴻⵏ ⴰⴷ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵅⴷⴻⵎ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵏⵉⵍⵉ ⵖⴻⵔ ⵢⵉⴷⵉⵙ-ⵉⵏⴻⵙ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⴻⵍⵃⵓ ⵏ ⵜⵏⴻⴳⴳⴰ". ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⵢⴻⵙⵏⴻⵎⵎⴻⵔ ⴰⴽⴽ ⴰⵢⴻⵏ ⵢⴻⵅⴷⴻⵎ ⵎⴰⵙ ⴱⵧⵓⵉⵏⵧⵓⵏⴻ ⵖⴻⴼ ⵢⵉⵅⴻⴼ ⵏ ⵜⴻⵕⵎⵉⵙⵜ-ⴰⴳⵉ ⵍⴰⴷⵖⴰ ⴷⵉ ⵜⴻⴳⵏⴰⵜⵉⵏ-ⴰⴳⵉ.

Published in ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻƔⵜ – ⴰⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⴻⵖⵡⴰⵍ, ⴷⵊⴰⵎⴻⵍ ⴽⴰⵧⵓⴰⵏⴻ ⵢⴻⵔⵎⴻⵙ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵉⵏⴻⵙⵖⵓⵎⴰ ⵉⵏⴻⵣⵔⴰⴼⴻⵏ ⵏ ⵡⴰⵔⵔⴰⵣ ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ ⵏ ⵜⵖⴰⵎⵙⴰ ⵜⴰⵙⴰⴷⵓⵔⴰⵏⵜ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⵖⵉⵎⵉⵜ ⵙⴷⴰⵜ ⴰⴷ ⴱⴷⵓⵏ ⵉⵎⵓⵀⴰⵍ-ⵏⵙⴻⵏ.

Published in ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻƔⵜ – ⵜⵉⵙⴻⵏⵙⵉⵔⵉⵏ ⵏ ⵜⵔⴻⴷⵙⴰ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⵖⴻⵔⴼⴰⵏⵜ ⵓⴼⴰⵏⵜ ⵙⴰⴽⵉⵏ ⵙⴷⴻⵔⵎⴻⵏⵜ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴰⵔⴻⴱⵄⴰ ⴷⴻⴳ ⵙⴽⵉⴽⴷⴰ, ⴱⵓⵎⴻⵔⴷⴰⵙ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⴱⴰⵜⴻⵏⵜ, ⵙⴹⵉⵙ (06) ⵏ ⵜⵏⴰⴼⴼⴰⵔⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⵔⴻⵎⵎⴰⵖⴻⵏ ⵉⴷⴻⴳ ⵍⵍⴰⵏ ⵢⵉⵎⵔⵉⴳⴻⵏ, ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ ⵏ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵜⴻⵎⵃⴰⴷⴷⵉⵜ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ.

Published in ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ

ⵍⴻƔⵡⴰⵟ - ⵙⵙⵓⴷⴷⵙⴻⵏ ⴰⵛⵃⴰⵍ ⵏ ⵢⵉⵔⵎⵓⴷⴻⵏ ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵓⵙⴼⵓⴳⴻⵍ ⵏ ⵓⵎⵓⵍⵍⵉ ⵡⵉⵙ 59 ⵏ ⵜⵎⵉⵡⵜⴰ ⵏ ⴳⴰⴱⴻⴳ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ (ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ) ⴷⴻⴳ ⵓⵙⴰⵍⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵊⴰⵀⴻⴷ ⵏ ⵍⴻⵖⵡⴰⵟ.

Published in ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻƔⵜ - ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵓⵙⵇⴰⵎⵓ ⵓⵏⵏⵉⴳ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴰⴽ ⴰⵍⵉⴱⵉ, ⴽⵀⴰⵍⴻⴷ ⴰⵍ-ⵎⴻⵛⵀⵔⵉ, ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴰⵔⴻⴱⵄⴰ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ, ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵜⴰⵎⵓⵖⵍⵉ ⵏ ⵜⵓⴳⴳⴻⵜ ⵏ ⵢⵉⵙⴻⴳⴱⴰⵔⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵍⵉⴱⵢⴰ ‘’ⵜⴻⵎⵍⴰⵍ’’ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵢⴻⵏ ⵢⴻⵔⵙⴻⵏ ⵖⴻⴼ ⵓⴷⵉⵡⴻⵏⵏⵉ ⴳⴰⵔ ⵢⵉⵃⵔⵉⵛⴻⵏ ⵢⴻⵎⴳⴰⵔⴷⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵙⵙⵉⵡⴹⴻⵏ ⵖⴻⵔ ⵜⵉⴼⵔⴰⵜ ⵜⴰⵙⴻⵔⵜⴰⵏⵜ ⵉ ⵜⴻⵣⵖⴻⵏⵜ ⵜⴻⴷⴷⴻⵔ ⵜⵎⵓⵔⵜ.

ⵙⴻⴳ ⵉ ⵜ-ⵢⴻⵔⵎⴻⵙ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵥⵍⴰ ⵉⵡⴻⵔⴷⴰⵏⵉⵢⴻⵏ, ⴰⴱⴷⴻⵍⴽⴰⴷⴻⵔ ⵎⴻⵙⵙⴰⵀⴻⵍ, ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵍ-ⵎⴻⵛⵀⵔⵉ, ⵉ ⴷ-ⵉⴳⴰⵏ ⵜⵉⵔⵣⵉ-ⵙ ⵜⵓⵏⵚⵉⴱⵜ ⵜⴰⵎⴻⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵖⴻⵔ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵙⴻⴳ ⵉ ⵜⴼⴻⵔⵏⴻⵏ ⵖⴻⴼ ⵓⵇⴻⵔⵔⵓ ⵏ ⵓⵙⵇⴰⵎⵓ ⵓⵏⵏⵉⴳ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴻⴽ (ⵢⴻⴱⵔⵉⵔ 2018), ⵢⴻⵙⵙⴻⴷⴷⵉ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵜⵉⵎⵍⵉⵍⵉⵜ-ⴰ ⵜⴻⵙⵙⴰⵡⴻⴹ ⴰⴽⴽⴻⵏ ‘’ⴰⴷ ⵏⴻⵣⵣⵉⵔⴻⴳ ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴰⴷ ⵏⴻⵙⵙⴻⴵⵀⴻⴷ ⴰⴷⵉⵡⴻⵏⵏⵉ ⴳⴰⵔ ⵢⵉⵃⵔⵉⵛⴻⵏ ⵉⵍⵉⴱⵉⵢⴻⵏ ⵢⴻⴳⴰⵔⴷⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵄⴻⵙⵙⴰⵙⵜ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⵓⵔ ⴷ-ⵉⴽⴻⵛⵛⴻⵎ ⴰⵔⴰ ⵓⴼⵓⵙ ⴰⵡⴻⵔⴷⴰⵏⵉ ⴷⴻⴳ-ⵙ’’, ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴷ ⵉⵣⵉⵔⵉⴳ-ⴰ ⵉ ⵜⴻⴹⴼⴻⵔ ⵜⵙⵓⴷⵓⵜ ⵉ ⵢⴻⵙⵙⴻⵍⵡⵉ.

ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⵓⵎⴰⵙⴰⵢ ⴰⵍⵉⴱⵉ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵢⴻⵖⵔⴰ-ⴷ ⵉⵏⴰⵡ ⵢⴻⴷⴷⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⴱⵔⵉⴷ-ⴰ ⵉ ⵜⴻⵅⵅⴰⵎⵜ ⵏ ⵢⵉⴳⴻⵏⵙⴰⵙ ⵜⴰⵍⵉⴱⵉⵜ ⵢⴻⵔⵏⴰ ⵉⴳⴰ-ⴷ ⴰⵙⵙⴰⵖⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵙⵇⴰⵎⵓ ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢⴰⵏ ‘’ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴰⴼⴻⵏ ⵜⵉⴼⵔⴰⵜ ⵉ ⵜⴻⵣⵖⴻⵏⵜ ⵜⴰⵙⴻⵔⵜⴰⵏⵜ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰⵏⵜ’’, ⵙ ⵓⵣⵡⴰⵔ ⵏ ’’ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵉⵜ’’ ⵏ ⵜⵎⵓⵖⵍⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵓⴳⴳⴻⵜ ⵏ ⵢⵉⵙⴻⴳⴱⴰⵔⴻⵏ ⵉⵍⵉⴱⵉⵢⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵡⴰⵜⵎⴰⵜⴻⵏ-ⵏⵏⴻⵖ ⵉⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵢⴻⵏ ⵖⴻⴼ ⵓⴳⴰⵎⴰ ⵏ ⵜⵉⴼⵔⴰⵜ.

Published in ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻƔⵜ – ⵓⴳⴰⵔ ⵏ 70.000 ⵏ ⵢⵉⴱⴰⵍⵎⵓⴷⴻⵏ ⴰⵢ ⵢⴻⴱⴷⴰⵏ ⵉⴽⴰⵢⴰⴷⴻⵏ ⵏ ⵜⴳⴰⵔⴰ ⵏ ⵜⴰⵍⵍⵓⵙⵜ ⵜⴰⵎⴻⵏⵣⵓⵜ (2017-2018) ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵔⴰⵙ (ⵍⴰⵕⴻⴱⵄⴰ) ⵜⴰⵏⴻⵣⵣⴰⵢⵜ ⴷⴻⴳ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⴳⵏⴰⵜⵉⵏ ⴷ ⵜⵉⵎⵓⴳⵏⴰ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵜⵏⴻⴳⴳⴰ ⵏ ⵢⵉⵙⴰⵍⴰⵏ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ.

Published in ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ

ⵜⵉⵣⵉ ⵓⵣⵣⵓ – ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ 14 ⵎⴰⵢⵓ 1895 ⴰⵢ ⴰⵙ-ⴱⴱⵉⵏ ⵉⵖⴻⴼ ⵙ ⵍⴼⵉⵏⴳⴰ ⵉ ⵓⵔⴻⵥⵇⵉ ⵍⴱⴰⵛⵉⵔ ⵙⴷⴰⵜ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⴻⵎⵙⴻⵜⵍⴰ ⵜⴰⴼⵕⴰⵏⵙⵉⵜ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵄⴻⵥⵥⵓⴳⴻⵏ (ⵜⵉⵣⵉ ⵓⵣⵣⵓ), ⴷ ⴰⵔⴳⴰⵣ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⴵⴵⴰⵏ ⵉⵙⴻⵎ-ⵏⵏⴻⵙ ⴷⴻⴳ ⵓⵎⴻⵣⵔⵓⵢ ⵏ ⵓⵣⴱⵓ ⵎⴳⴰⵍ ⵓⵙⵙⴻⵀⵔⴻⵙ ⴰⴼⵕⴰⵏⵙⵉ.

Published in ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻƔⵜ – ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵔⴻⵎⵎⴰⵖ ⴰⵎⵉⵀⴰⵡ, ⴷ ⴰⵎⴰⵙⴰⵢ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵙⴻⴳ ⴳⴰⵔ ⵜⵓⴷⴷⵙⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵔⴻⵎⵎⴰⵖⵉⵏ ⴷⴻⴳ ⵙⵙⴰⵃⴻⵍ ⵢⴻⴼⴽⴰ-ⴷ ⵉⵎⴰⵏ-ⵉⵙ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ ⵉ ⵢⵉⴷⵓⴱⴰ ⵉⵙⴻⵔⴷⴰⵙⴰⵏⴻⵏ ⵏ ⵜⵎⴻⵏⵖⴰⵙⵜ, ⵢⴻⴳⵍⴰ-ⴷ ⵙ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⴱⴻⵛⴽⵉⴹ ⵏ ⵓⵏⵟⴰⴳ ⴰⵥⴰⵢⴰⵏ ⵜⴰⵙⴻⴽⴽⴰ ⵏ ⵒⴽⵜ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⴷⴷⴻⵇⵙ ⵏ ⵜⴻⵍⴷⵓⵏⵉⵏ, ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ ⵏ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵜⴻⵎⵃⴰⴷⴷⵉⵜ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ.

Published in ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ