ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴰⵖⵜ - ⵓⴳⴰⵔ ⵏ 637.000 ⵉⵎⴽⴰⵢⴰⴷⴻⵏ, ⵉⵖⵓⵔⴱⵉⵣⴻⵏ ⴷ ⵢⵉⵍⴻⵍⵍⵉⵢⴻⵏ, ⵜⵜⵡⴻⵔⵊⴰⵏ ⴰⴷ ⵙⵄⴰⴷⴷⵉⵏ ⵉⴽⴰⵢⴰⴷⴻⵏ ⵏ ⴱⴰⴽⴰⵍⵓⵕⵢⴰ, ⵜⴰⴷⵡⵉⵍⵜ ⵏ ⵛⵜⴰⵎⴱⴻⵔ 2020, ⴰⵔⴰ ⵢⴻⵇⵇⵉⵎⴻⵏ ⵙⴻⵎⵎⵓⵙ ⵏ ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ, ⵎⴰ ⵢⴻⵍⵍⴰ ⴷ ⵉⴳⵎⴰⴹ ⴰⴷ ⴷ-ⴼⴼⵖⴻⵏ ⴷⵉ ⵜⵓⴱⴻⵔ ⴷ-ⵉⵜⴻⴷⴷⵓⵏ.

ⴱⴻⴷⴷⵓ ⵏ ⵢⵉⴽⴰⵢⴰⴷⴻⵏ-ⴰⴳⵉ ⴰⴷ ⴷ-ⵢⵉⵍⵉ ⵙⵉ ⵜⴻⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵄⴻⵏⵏⴰⴱⴰ ⵙⵖⵓⵔ ⴰⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⴻⵣⵡⴰⵔⵓ, ⴰⴱⴷⴻⵍⴰⵣⵉⵣ ⴷⵊⴻⵔⴰⴷ, ⴰⴷ ⵢⴻⴷⴷⵓ ⵢⵉⴷ-ⵙ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵓⵙⴻⴳⵎⵉ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ, ⵎⵧⵀⴰⵎⴻⴷ ⵧⵓⴰⴷⵊⴰⵧⵓⵜ.

ⴰⵎⴹⴰⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⴽⴰⵢⴰⴷⴻⵏ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵊⴻⵔⴷⴻⵏ ⵢⴻⵡⵡⴻⴹ 637.538 ⴳⴰⵔ-ⴰⵙⴻⵏ 413.870 ⴷ ⵉⵎⴽⴰⵢⴰⴷⴻⵏ ⵉⵖⵓⵔⴱⵉⵣⴻⵏ ⴰⴽⴽ ⴷ 223.668 ⵏ ⵢⵉⵎⴽⴰⵢⴰⴷⴻⵏ ⵉⵍⴻⵍⵍⵉⵢⴻⵏ, ⴰⵣⴰⵍ ⵏ 192.300 ⵉⵙⴻⵍⵎⴰⴷⴻⵏ ⴰⴷ ⵜⴻⵏ-ⵉⵄⴰⵙⵙⴻⵏ ⴷⵉ 2261 ⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙⴻⵏ ⵏ ⵡⴻⵣⵔⴰⵡ. ⴰⵎⴹⴰⵏ ⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙⴻⵏ ⵏ ⵡⴻⵍⵇⴰⴹ ⵏ ⵡⴰⵏⴳⴰⵍⴻⵏ ⵢⴻⵡⵡⴻⴹ ⵖⴻⵔ18 ⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙⴻⵏ.

Published in ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴰΓⵜ- ⴰⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⴻⵣⵡⴰⵔⵓ, ⴰⴱⴷⴻⵍⴰⵣⵉⵣ ⴷⵊⴻⵔⴰⴷ ⵢⵓⵍⴻⵙ ⴰⵡⴻⴽⴽⴻⴷ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵊⴻⵎⵄⴰ ⴷ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵙⴻⵏⴼⴰⵔ ⵏ ⵜⵎⴻⵏⴹⴰⵡⵜ, ⵎⵉ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⴻⴼⵔⴻⵏ, ⴰⴷ ⵢⴻⵣⵎⵉⵔ ⴰⴷ ⵉⵕⴻⵚⵚⵉ ⴰⵀⵉⵍ-ⵏⵏⴻⵙ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ ⴰⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵍⴻⴱⵏⵉ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵜ, ⵙ ⵓⵙⴻⵔⵙⵉ ⵏ ⵜⵙⵉⵍⵢⴰ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴰⴽ ⴰⵜⵔⴰⵔ ⴰⵔⴰ ⵢⵉⵍⵉⵏ ⵉ ⵍⴼⴰⵢⴷⴰ ⵏ ⵢⵉⵖⴻⵔⵎⴰⵏⴻⵏ ⴷ ⵜⵔⵉⵔⵉⵜ ⵏ ⵍⴰⵎⴰⵏ ⴳⴻⵔ ⵡⴻⵖⵕⴻⴼ ⴷ ⵜⵙⵓⴷⵓⵜⵉⵏ-ⵏⵏⴻⵙ.

Published in ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵢⵓⵍⴻⵙ ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ-ⴷ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵥⵍⴰ ⵉⵡⴻⵔⴷⴰⵏⵉⵢⴻⵏ, ⵙⴰⴱⵔⵉ ⴱⵓⴽⴰⴷⵓⵎ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵔⴰⵙ, ⴰⴷⴷⵓⴷⴻⵏ ⵉⵎⴻⵣⴳⵉⵢⴻⵏ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⵎⴻⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⴻⵎⵙⴰⵍ, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵡⵉ ⴷ ⴰⴷⴷⵓⴷⴻⵏ ⵢⴻⵔⵙⴻⵏ ⵖⴻⴼ ⵓⴷⵉⵡⴻⵏⵏⵉ ⴷ ⵜⴰⴳⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⴻⴽⵔⵉⴹⵜ ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵓⴼⴻⵔⵔⵓ ⵏ ⵜⴻⵣⵖⴰⵏ ⴰⵢ ⵉⵀⵓⵣⵣⴻⵏ ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ, ⵍⴰⴷⵖⴰ ⵜⵉⵣⵖⴰⵏ ⵏ ⵍⵉⴱⵢⴰ ⴷ ⵙⵓⵔⵢⴰ.

ⵜⴰⴳⵏⵉⵜ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⵜⴻⵍⵍⴰ ⵜⴻⵎⵏⴰⴹⵜ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ ⴷ ⵢⵉⵛⵇⵉⵔⵔⵡⴻⵏ ⴰⵢ ⵜⴻⵜⵜⵎⴰⴳⴰⵔ ⴷ ⴰⵢⴻⵏ ⴰⵢ ⵢⴻⵙⵔⵉⵏ ⵓⴳⴰⵔ ⵏ ⵜⴻⵎⵙⴻⵜⵍⴻⵍⵜ ⴳⴰⵔ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵉⵏ ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵢⵉⵔⵉⵔⵉ ⵏ ⵜⵖⴻⵍⵍⵉⵙⵜ ⴷ ⵓⵔⴽⴰⴷ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⴱⵓⴽⴰⴷⵓⵎ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵖⵔⴰ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵜⵉⵙ 154 ⵏ ⵓⵙⴻⵇⴰⵎⵓ ⵏ ⵢⵉⵏⴻⵖⵍⴰⴼⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵥⵍⴰ ⵉⵡⴻⵔⴷⴰⵉⵢⴻⵏ ⵏ ⵜⴻⵎⵖⵓⵏⵜ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ ⴰⵢ ⵢⴻⴱⴷⴰⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵔⴰⵙ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵜⴻⵍⵍⴰ-ⴷ ⵙ ⵓⵙⴰⵔⴰⴳ ⵏ ⵜⴻⵥⵔⵉⵜ ⴷⴷⴰⵡ ⵜⵙⴻⵍⵡⵉⵜ ⵏ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴰⴼⴰⵍⴻⵙⵟⵉⵏⵉ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵥⵍⴰ ⵉⵡⴻⵔⴷⴰⵏⵉⵢⴻⵏ, ⵔⵉⵢⴰⴷ ⴰⵍ-ⵎⴰⵍⵉⴽⵉ.

ⵜⵉⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵔⴰⵙ ⵜⴻⵍⵍⴰ-ⴷ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⴳⵏⵉⵜ ⴷ ⵜⴰⵎⴰⵥⵍⴰⵢⵜ ⵖⴻⴼ ⵍⴵⴰⵍ ⵏ ⵜⴻⵣⵖⴰⵏ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵉⵏ ⴷ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵏⵉⴹⴻⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵖⴻⴼ ⵍⴵⴰⵍ ⵓⵣⵔⴰⵄ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵓⵇⴰⵛⵓⵛ ⵏ ⵛⵓⴱⵉⴷ-19, ⴷⵖⴰ ⴷ ⴰⵢⴰ ⴰⵢ ⴷ-ⵉⵃⴻⵜⵜⵎⴻⵏ ⵉⵛⵇⵉⵔⵔⵡⴻⵏ ⴷ ⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⴻⵏ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵢⴻⵔⵏⵓⵏ ⵖⴻⵔ ⵢⵉⴷⵉⵙ ⵏ ⵜⴻⵎⵙⴰⵍ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⵢⴰ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⴱⵓⴽⴰⴷⵓⵎ.

ⴷ ⴰⵛⵓ ⴽⴰⵏ, ⵢⴻⵔⵏⴰ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵓⵍⴰ ⵎⴰ ⵜⴰⴽⴰⵖⵔⴻⴼⵜ-ⴰ ⵓⵔ ⵜⴻⵙⵄⵉ ⴰⵔⴰ ⵜⴰⵎⴻⵍⵍⴰ, ⵎⴰⵛⴰ ⵜⴻⵙⵙⴻⵊⵀⴻⴷ ⵕⵕⵓⵃ ⵏ ⵜⴻⵎⵙⴻⵜⵍⴻⵍⵜ ⴷ ⵓⵙⴻⵎⵢⵓⴷⴷⴻⵙ ⴳⴰⵔ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵉⵏ ⴷ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵜⵉⵎⵉⴷⵉⵡⵉⵏ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⵢⴻⵙⵙⴻⴱⵖⴻⵙ ⵡⴰⵢⴰ ⴰⵏⵎⵉⵔⴻⴳ ⴷ ⵓⵎⵙⴻⵏⴼⴰⵍ ⵏ ⵜⴻⵔⵎⵉⵜⵉⵏ ⵉ ⵓⵇⴰⴱⴻⵍ ⵏ ⵜⴽⴰⵖⵔⴻⴼⵜ-ⴰ ⴰⵎⴰ ⵙⴻⴳ ⵢⵉⴷⵉⵙ ⴰⵎⴷⴰⵏⴰⵏ, ⴰⵎⴰ ⵙⴻⴳ ⵢⵉⴷⵉⵙ ⴰⵏⵎⴻⵜⵜⵉ-ⴰⴷⴰⵎⵙⴰⵏ.

ⵓⵍⴰ ⵎⴰ ⵜⴰⴳⵏⵉⵜ ⵜⴻⵡⵄⴻⵕ ⵖⴻⴼ ⵍⴵⴰⵍ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵓⵇⴰⵛⵓⵛ, ⴰⵙⴻⵀⵔⴰⵙ ⵉⵙⵕⴰⵢⵉⵍⵉ ⵉⴽⴻⵎⵎⴻⵍ ⴰⵔⴽⴰⴹ ⵏ ⵢⵉⵣⴻⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵢⵉⴼⴰⵍⴻⵙⵟⵉⵏⵉⵢⴻⵏ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵉⵃⴻⵜⵜⴻⵎ-ⴷ ⵜⴰⵙⴻⵔⵜⵉⵜ ⵏ ⵓⵢⴳⴰ ⵢⴻⴼⵔⴰⵏ ⵡⴰⵔ ⵎⴰ ⵢⴻⵣⵔⴻⴽ ⵜⴰⵣⴻⵔⴼⴰ ⵜⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ.

Published in ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵜⵜⵡⴰⵡⴻⴽⴽⴷⴻⵏⵜ-ⴷ ⵙⵏⴰⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⴹ ⵙⴰⵎⵔⴰⵡ ⵜⴰⵎⴻⵜ (278) ⵏ ⵜⴻⵊⵕⴰ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵓⵇⴰⵛⵓⵛ, 196 ⵏ ⵜⵓⵊⵊⵢⵉⵡⵉⵏ ⴷ 10 ⵏ ⵜⵎⴻⵜⵜⴰⵏⵉⵏ ⴷⴻⴳ 24 ⵏ ⵢⵉⵙⵔⴰⴳⴻⵏ ⵉⵏⴻⴳⴳⵓⵔⴰ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵔⴰⵙ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ, ⵓⵎⵓⵜⵍⴰⵢ ⵏ ⵜⵙⴻⵇⵇⵉⵎⵜ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⴹⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵎⵀⴰⵣ ⵏ ⵜⴽⴰⵖⵔⴻⴼⵜ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵓⵇⴰⵛⵓⵛ, ⴰⴷⵓⴽⵜⵓⵔ ⴷⵊⴰⵎⴻⵍ ⴼⵓⵔⴰⵔ.

ⴰⵖⵔⵓⴷ ⵏ ⵜⴻⵊⵕⴰ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵡⴻⴽⴽⴷⴻⵏ ⵢⴻⵡⵡⴻⴹ ⵖⴻⵔ 47.126, ⴳⴰⵔ-ⴰⵙⴻⵏⵜ 278 ⵏ ⵜⴻⵊⵕⴰ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ ⵏⴻⵖ 0,6 ⵉ ⵢⴰⵍ 100.000 ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵣⴷⴰⵖⴻⵏ. ⴰⵎⴹⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⴻⵜⵜⴰⵏⵉⵏ ⵢⴻⵡⵡⴻⴹ ⵖⴻⵔ 1581 ⵏ ⵜⴻⵊⵕⴰ. ⴰⵎⴹⴰⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⵓⴹⵉⵏⴻⵏ ⵢⴻⵊⵊⵉⵏ ⵢⴻⵡⵡⴻⴹ ⵖⴻⵔ 33.379, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵓⴷⵓⴽⵜⵓⵔ ⴼⵓⵔⴰⵔ ⴷⴻⴳ ⵓⵎⵢⴰⴳⴻⵔ ⴰⵢⴰⵍⴰⵙ ⴷ ⵜⵖⴻⵎⵙⴰ ⵉ ⵓⴹⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵎⵀⴰⵣ ⵏ ⵜⴽⴰⵖⵔⴻⴼⵜ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵓⵇⴰⵛⵓⵛ ⵏ ⵛⵓⴱⵉⴷ-19.

ⵙⴻⴳ ⵢⵉⴷⵉⵙ ⵏⵉⴹⴻⵏ, 21 ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵉⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵉⵃⴻⵙⴱⴻⵏ ⴳⴰⵔ 10 ⴷ 11 ⵏ ⵜⴻⵊⵕⴰ ⴷⴻⴳ 24 ⵏ ⵢⵉⵙⵔⴰⴳⴻⵏ ⵉⵏⴻⴳⴳⵓⵔⴰ, ⴷⴻⴳ ⵡⴰⴽⵓⴷ ⴰⵢⴷⴻⴳ 11 ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵉⵏ ⵃⴻⵙⴱⴻⵏⵜ-ⴷ ⵓⴳⴰⵔ 10 ⵏ ⵜⴻⵊⵕⴰ, ⵎⴰ ⴷ 16 ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵉⵏ ⵓⵔ ⴷ-ⵃⵙⵉⴱⴻⵏⵜ ⵓⵍⴰ ⴷ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⴻⵊⵕⵓⵜ.

ⵙⴻⴳ ⵜⴰⵎⴰ ⵏⵉⴹⴻⵏ, 40 ⵏ ⵢⵉⵎⵓⴹⵉⵏⴻⵏ ⴰⵢ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⴻⵙⴼⴻⵔ ⴰⵏⴻⵥⵥⴰⵡ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵉⵅⴻⴱⴱⴻⵔ.

ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ-ⴷ ⴷⴰⵖ ⵓⵎⴰⵙⴰⵢ-ⴰ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵜⴰⴳⵏⵉⵜ ⵜⴰⵙⴻⵏⴱⴰⵢⵢⵓⵔⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⴷ ⵜⵉⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵉⵃⴻⵜⵜⵎⴻⵏ ⵖⴻⴼ ⵢⴰⵍ ⴰⵖⴻⵔⵎⴰⵏ ⴰⴷ ⵢⴻⵣⵔⴻⴽ ⵉⵍⵓⴳⴰⵏ ⵏ ⵡⵓⵖⵓⵙ ⴷ ⵓⵎⴳⵓⴳⵓ ⴰⴼⴻⴽⴽⴰⵏ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵉⴳⴻⵔ ⴷⴰⵖ ⵜⵉⵖⵔⵉ ⵉ ⵓⵣⵔⴰⴽ ⵏ ⵓⵙⴻⴽⵎⴻⵏ ⴷ ⵜⵎⴻⵍⵙⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⴳⴻⵍⵎⵓⵙⵜ.

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴰⵖⵜ- ⴰⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⴻⵣⵡⴰⵔⵓ, ⴰⴱⴷⴻⵍⴰⵣⵉⵣ ⴷⵊⴻⵔⴰⴷ, ⵢⵓⵍⴻⵙ ⴰⵡⴻⴽⴽⴻⴷ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴰⵕⴻⴱⵄⴰ ⴷⵉ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴰⵖⵜ, ⵍⴻⴱⵖⵉ ⵏ ⵓⵏⴰⴱⴰⴹ ⴷⴻⴳ ⵓⴽⴻⵎⵎⴻⵍ ⵏ ⵢⵉⴱⴻⴷⴷⵉ ⵎⴳⴰⵍ ⴰⵙⴳⵓⴼⵙⵓ ⴷ ⵢⴻⵙⴳⵓⴼⵓⵙⵉⵢⴻⵏ "ⴷⴻⴳ ⵢⴻⵙⵡⵉⵔⴻⵏ ⵙ ⵓⵎⴰⵜⴰ".

Published in ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵢⵓⵍⴻⵙ ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ-ⴷ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵥⵍⴰ ⵏ ⵓⵣⵖⴰⵔ, ⵙⴰⴱⵔⵉ ⴱⵓⴽⴰⴷⵓⵎ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ, ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⵓⴳⵉ ⴰⴷ ⵜⴰⵣⴻⵏ ⵉⵎⵔⵉⴳⴻⵏ ⵖⴻⵔ ⵍⵉⴱⵢⴰ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⵢⴻⵙⵃⴰⵙⵙⴻⴼ ⵉⵎⵉ ⴰⵎⴳⴰⵔⵓ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⵉⵍⵉⵏ ⴷⵉⵏ ⴷ ⵡⵉⵏ ⴰⵢ ⵜⵜⵏⴰⵖⴻⵏ ⵢⵉⴷⵉⵙⴰⵏ ⵉⵡⴻⵔⴷⴰⵏⵉⵢⴻⵏ ⵙ ⵢⵉⵖⴰⵍⵍⴻⵏ ⵉⵍⵉⴱⵉⵢⴻⵏ.

« ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ, ⵉⴱⴰⵏ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵓⵔ ⵏⴻⴱⵖⵉ, ⵓⵔ ⵏⴻⵜⵜⵎⴻⵏⵏⵉ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵏⴻⵙⵙⵓⵜⵓⵔ ⴰⴷ ⵢⴻⴱⴷⴻⴷ ⴰⴽⴽ ⵡⴰⵣⵣⵓⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⵔⵉⴳⴻⵏ ⵖⴻⵔ ⵍⵉⴱⵢⴰ », ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⴷⵉⵡⴻⵏⵏⵉⵜ ⴰⵢ ⵉⴳⴰ ⴷ ⵜⴻⵔⴳⴰ ⵜⴰⴼⵕⴰⵏⵙⵉⵜ ⵏ ⴼⵔⴰⵏⵛⴻ 24.

ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵡⴰⵢⴰ, ⵢⴻⵙⵎⴻⴽⵜⵉ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⴷ ⵏⴻⵜⵜⴰⵜ ⴰⵢ ⴷ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵜⴰⵎⴻⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰⵏ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴰⴷ ⵢⴻⴱⴷⴻⴷ ⵓⵙⴳⴰⵍⵓ ⵏ ⵢⵉⵎⵔⵉⴳⴻⵏ ⵉ ⵢⵉⴷⵉⵙⴰⵏ ⵢⴻⵎⴳⴻⵔⵔⴰⴷⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵍⵉⴱⵢⴰ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵢⴻⵍⵍⴰ-ⴷ ⵡⴰⵢⴰ ⵓⵇⴱⴻⵍ ⵎⴰ ⵢⴻⵍⵍⴰ-ⴷ ⵓⵙⴰⵔⴰⴳ ⵏ ⴱⴻⵔⵍⵉⵏ.

« ⴰⵢⴰ ⵓⵔ ⵢⴻⵏⴼⵉⵄ ⴰⵔⴰ, ⵓⵔ ⵢⴻⵍⵍⵉ ⴰⵔⴰ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⴽⵓⴷ ⵉⵡⴰⵜⴰⵏ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴷ ⴰⵔⵓⵙⴹⵉⴼ », ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵔⵏⴰⵏ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵓⵍⴰ ⴷ ⵜⵉⵎⵓⵔⴰ ⵜⵉⵏⴰⵔⴰⴳⵉⵏ ⵙⵙⵓⵜⵔⴻⵏⵜ-ⴷ ⴰⴷ ⵢⴻⴱⴷⴻⴷ ⵡⴰⵢⴰ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵍⵍⴰ ⵡⴰⵢⴰ ⴷ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵙⴻⴳ ⵢⵉⵙⴻⵎⵜⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⴰⵔⴰⴳ ⵏ ⴱⴻⵔⵍⵉⵏ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵢⴻⴷⴷⴰ-ⴷ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⵏⴻⵖⵜⵓⵙⵜ ⵏ ⵢⵉⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ⵢⴻⴷⴷⵓⴽⴽⵍⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⴼⴼⵖⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵜⴻⴳⴷⴻⵍ ⴰⵢⴰ.

ⵢⴻⵙⵎⴻⴽⵜⵉ-ⴷ, ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵡⴰⵢⴰ, ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵓⵕⵓⴼⵉⵢⴻⵏ ⴷⴷⵎⴻⵏ ⵉⵙⵓⵔⵉⴼⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵃⴻⵜⵜⵎⴻⵏ ⴰⵣⵔⴰⴽ ⵏ ⵜⴼⴻⵔⴳⵉ ⵏ ⵢⵉⵎⵔⵉⴳⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵃⴻⵜⵜⵎⴻⵏ ⵖⴻⴼ ⵓⴳⴰⴼⴰ ⵏ ⵍⵉⴱⵢⴰ, ⴷ ⴰⵛⵓ ⴽⴰⵏ, ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⴱⵓⴽⴰⴷⵓⵎ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ, ⴰ ⵡⵉⵏ ⵢⵓⴼⴰⵏ, ⵜⵉⴼⴻⵔⴳⵉ-ⴰ ⴰⴷ ⴷ-ⵜⵃⴰⵣ ⴰⴽⴽ ⵜⵉⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ.

Published in ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⴰⵙⴰⵏⴰⵢ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⵎⴻⵜⵜⵉ ⵜⴰⵖⴰⵔⵉⵎⵜ ⴷ ⵜⴰⵙⵓⴷⵓⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⴱⴻⴷⵔⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵛⴻⴳⴳⴻⵔ ⵏ ⵜⵎⴻⵏⴹⴰⵡⵜ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵙⵙⴻⵎⵏⴻⴷ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⴻⵏⵣⵓ, ⴰⴱⴷⴻⵍⴰⵣⵉⵣ ⴷⵊⴻⵔⴰⴷ, ⵙⴷⴰⵜ ⵜⴻⵙⵎⵉⵍⵜ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵥⵍⴰ ⵓⵙⴹⵉⴼⴻⵏ ⴷ ⵢⵉⴷⴻⴱⵍⴰⵏⴻⵏ ⴷ ⵜⵍⴻⵍⵍⵉⵢⵉⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵖⴻⵔⴼⴰⵏ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ.

ⵖⴻⴼ ⵍⴻⵃⵙⴰⴱ ⵏ ⵓⵎⴰⴳⵔⴰⴷ 213 ⵏ ⵓⵣⵡⴻⵍ 5 ⵢⴻⵙⵄⴰⵏ ⴰⵣⵡⴻⵍ ⵏ « ⵖⴻⴼ ⵢⵉⴳⵎⴰⵏⴻⵏ ⵏ ⵓⵛⵉⵡⴻⵕ », ⴰⵙⴰⵏⴰⵢ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⵎⴻⵜⵜⵉ ⵜⴰⵖⴰⵔⵉⵎⵜ ⴷ ⴰⴳⵎⴰⵏ ⵏ ⵓⵛⵉⵡⴻⵕ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⵔⵙⴻⵏ ⴷⴷⴰⵡ ⵓⴷⴰⴱⵓ ⵏ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ, ⴷ ⵡⵉⵏ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵢⴻⵙⵙⵓⴼⴼⵖⴻⵏ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵉⵏ ⴷ ⵢⵉⵙⴻⵎⵜⴰⵔ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⵉⵖⴻⴱⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⴻⵜⵜⵉ ⵜⴰⵖⴰⵔⵉⵎⵜ.

ⴰⵙⴰⵏⴰⵢ-ⴰ ⴰⴷ ⵢⴻⴷⵔⴻⵡ, ⵖⴻⴼ ⵍⴻⵃⵙⴰⴱ ⵏ ⵓⵎⴰⴳⵔⴰⴷ-ⴰ, ⴷⴻⴳ « ⵓⵙⵎⴰⵍ ⵏ ⵡⴰⵣⴰⵍⴻⵏ ⵉⵖⴻⵍⵏⴰⵡⴻⵏ ⴷ ⵜⵎⴻⵙⴽⴻⵔⵜ ⵜⴰⵎⴻⴳⴷⴰⵢⵜ ⴷ ⵜⵖⴻⵔⵎⴰⵏⵜ ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⴷⵔⴻⵡ, ⵖⴻⵔ ⵢⵉⴷⵉⵙ ⵏ ⵜⵙⵓⴷⴰ ⵏⵉⴹⴻⵏ, ⴷⴻⴳ ⵓⵙⴻⴹⵔⵓ ⵏ ⵢⵉⵙⵡⵉⵢⴻⵏ ⵏ ⵓⵏⴻⴳⵎⵓ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ.

ⵜⴰⵎⴻⵏⴹⴰⵡⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⵜⴻⴱⴷⴻⵔ-ⴷ ⴷⴰⵖ ⵉⴳⵎⴰⵏⴻⵏ ⵏ ⵓⵛⵉⵡⴻⵕ ⵏⵉⴹⴻⵏ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⵔⵙⴻⵏ ⴷⴷⴰⵡ ⵓⴷⴰⴱⵓ ⵏ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵡⵉ ⴷ ⴰⵙⴻⵇⵇⴰⵎⵓ ⵓⵏⵏⵉⴳ ⵉⵙⵍⴰⵎⴰⵏ, ⴰⵙⴻⵇⵇⴰⵎⵓ ⵓⵏⵏⵉⴳ ⵏ ⵜⵖⴻⵍⵍⵉⵙⵜ, ⴰⵙⴻⵇⵇⴰⵎⵓ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⴰⴷⴰⵎⵙⴰⵏ, ⴰⵏⵎⴻⵜⵜⵉ ⴷ ⵓⵡⴻⵏⵏⴰⴹⴰⵏ, ⴰⵙⴻⵇⵇⴰⵎⵓ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⵏ ⵢⵉⵣⴻⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⴷⴰⵏ, ⴰⵙⴻⵇⵇⴰⵎⵓ ⵓⵏⵏⵉⴳ ⵏ ⵜⵉⵍⵍⵓⵎⵥⴰ, ⴰⵙⴻⵇⵇⴰⵎⵓ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⵏ ⵓⵏⴰⴷⵉ ⵓⵙⵙⵏⴰⵏ ⴷ ⵜⴻⵙⵏⴰⵜⵡⵉⵍⵉⵏ ⴷ ⵜⴽⴰⴷⵉⵎⵉⵜ ⵜⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵜ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵜⴻⵙⵏⴰⵜⵡⵉⵍⵉⵏ.

ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⴷⵉⵡⴻⵏⵏⵉⵜ ⴰⵢ ⵉⴳⴰ ⴷ ⵢⵉⴳⴻⵏⵙⴰⵙⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⵉⴷⵢⴰⵜⴻⵏ ⵉⵖⴻⵍⵏⴰⵡⴻⵏ, ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ-ⴷ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ, ⴰⴱⴷⴻⵍⵎⴰⴷⵊⵉⴷ ⵜⴻⴱⴱⵓⵏ, ⵖⴻⴼ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵜ ⵜⴰⴳⴻⵍⵍⵓⵙⴰⵏⵜ ⴰⵔⴰ ⵜⴻⵙⵄⵓ ⵜⵎⴻⵜⵜⵉ ⵜⴰⵖⴰⵔⵉⵎⵜ ⴷⴻⴳ ⵓⴼⴻⵔⵔⵓ ⵏ ⵡⵓⴳⵓⵔⴻⵏ ⵉⵢⴰⵍⴰⵙⴻⵏ ⵏ ⵓⵖⴻⵔⵎⴰⵏ.

Published in ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⴱⴷⴰⵏ ⵢⵉⴽⴰⵢⴰⴷⴻⵏ ⵏ ⵓⴳⴻⵔⴷⴰⵙ ⵏ ⵓⵍⵎⵓⴷ ⴰⵍⴻⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⴻⴳⴳⴰⵙ ⴰⵖⵓⵔⴱⵉⵣ ⵏ 2019-2020 ⴷⴻⴳ ⵜⴻⴳⵏⵉⵜ ⵢⴻⵍⵀⴰⵏ, ⴷⴻⴼⴼⵉⵔ ⵎⴰ ⵉⵛⴰⵔ-ⵉⵜⴻⵏ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⴻⵏⵣⵓ, ⴰⴱⴷⴻⵍⴰⵣⵉⵣ ⴷⵊⴻⵔⴰⴷ, ⵙ ⵡⵓⴷⴻⵎ ⵓⵏⵚⵉⴱ ⵙⴻⴳ ⵍⴻⴱⵍⵉⴷⴰ. ⵉⴽⴰⵢⴰⴷⴻⵏ-ⴰ ⵍⵍⴰⵏ-ⴷ ⵙ ⵜⵓⴷⴷⵎⴰ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵜⴻⵏ ⵉⴷⴰⵡⵙⴰⵏⴻⵏ ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵓⵃⴻⵣⵣⴻⴱ ⵉ ⵓⵣⵔⴰⵄ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵓⵇⴰⵛⵓⵛ.

ⵓⴳⴰⵔ ⵏ 669.000 ⵏ ⵢⵉⵎⴰⵣⵡⴰⵔⴻⵏ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⵙⵄⴻⴷⴷⵉⵏ ⴰⴽⴰⵢⴰⴷ-ⴰ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⴷⵡⵉⵍⵜ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⴰⵍⴰ ⵡⵉⴷ ⵢⴻⵖⵙⴻⵏ ⴰⴷ ⵙⵄⴻⴷⴷⵉⵏ ⴰⵔⴰ ⵜ-ⵢⴻⵙⵄⴻⴷⴷⵉⵏ, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵢⴻⵍⵍⴰ-ⴷ ⵡⴰⵢⴰ ⵖⴻⴼ ⵍⴵⴰⵍ ⵏ ⵜⴻⴳⵏⵉⵜ ⵜⴰⴷⴰⵡⵙⴰⵏⵜ ⵜⴰⵙⵓⵔⴼⴰⵏⵜ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⵜⴻⵍⵍⴰ ⵜⵎⵓⵔⵜ. ⵉⵎⴰⵣⵡⴰⵔⴻⵏ-ⴰ ⴰⴷ ⵙⵄⴻⴷⴷⵉⵏ ⴰⴽⴰⵢⴰⴷ-ⵏⵙⴻⵏ ⴷⴻⴳ 2.556 ⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙⴻⵏ ⵏ ⵓⴽⴰⵢⴰⴷ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⴽⴽ ⵜⵉⵎⴰⵏⴹⵉⵏ ⵏ ⵓⴳⴻⵍⵍⵓⵢ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴷ ⵡⵉⴷ ⴰⵔⴰ ⵄⴰⵙⵙⴻⵏ 163.900 ⵏ ⵢⵉⵙⴻⴳⵔⴰⵔⴻⵏ.

ⵉⴽⴰⵢⴰⴷⴻⵏ-ⴰ ⴰⴷ ⴷ-ⵉⵍⵉⵏ ⴳⴰⵔ 7 ⴷ 9 ⵛⵜⴻⵎⴱⴻⵕ, ⵎⴰ ⴷ ⵉⴳⵎⴰⴹ ⴰⴷ ⴷ-ⴼⴼⵖⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⴳⴰⵔⴰ ⵏ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ-ⴰ.

ⴰⵖⵜⴰⵙ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵔⵔⴻⵏ ⵉⴽⴰⵢⴰⴷⴻⵏ-ⴰ ⵙ ⵓⴼⵔⴰⵏ ⵢⴻⵍⵍⴰ-ⴷ ⴷⴻⴼⴼⵉⵔ ⵎⴰ ⵎⵛⴰⵡⴰⵕⴻⵏ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⴻⵏⵣⵓ ⴷ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ, ⴰⴱⴷⴻⵍⵎⴰⴷⵊⵉⴷ ⵜⴻⴱⴱⵧⵓⵏⴻ, ⴷⴻⴳ ⵢⵓⵏⵢⵓ ⵢⴻⵣⵔⵉⵏ. ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵡⴰⵢⴰ, ⵉⵡⴻⵚⵚⴰ-ⴷ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵔⵔⴻⵏ ⴰⵙⵄⴻⴷⴷⵉ ⵏ ⵓⴽⴰⵢⴰⴷ-ⴰ ⵙ ⵓⴼⵔⴰⵏ ⵢⴻⵔⵏⵓ, ⵙ ⵡⴰⵢⴰ, ⵎⴰⵛⵉ ⴰⵔⵎⴰ ⵢⴻⵡⵡⵉ-ⵜ-ⵉⴷ ⵓⴱⴰⵍⵎⵓⴷ ⴰⵔⴰ ⵉⵄⴻⴷⴷⵉ ⵖⴻⵔ ⵜⴻⵙⵏⴰⵡⵉⵜ. ⵙ ⵡⴰⵢⴰ, ⴰⵄⴻⴷⴷⵉ ⵖⴻⵔ ⵜⴻⵙⵏⴰⵡⵉⵜ ⴰⴷ ⴷ-ⵢⵉⵍⵉ ⵙ ⵍⴻⵃⵙⴰⴱ ⵏ ⵜⵍⴻⵎⵎⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⴽⵔⴰⴹⵢⵓⵔ ⴰⵎⴻⵣⵡⴰⵔⵓ ⴷ ⵓⴽⵔⴰⴹⵢⵓⵔ ⵡⵉⵙ ⵙⵉⵏ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵜⴰ ⴷ ⵜⴰⵍⴻⵎⵎⴰⵙⵜ ⴰⵢ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵜⴰⵡⴻⴹ, ⵎⴰ ⴷⵔⵓⵙ, ⵖⴻⵔ 9 ⵖⴻⴼ 20.

ⴷ ⴰⵛⵓ ⴽⴰⵏ, ⵉⴱⴰⵍⵎⵓⴷⴻⵏ ⵓⵔ ⵢⴻⵡⵡⵉⴹⴻⵏ ⴰⵔⴰ ⵖⴻⵔ ⵜⵍⴻⵎⵎⴰⵙⵜ ⵏ 9 ⵖⴻⴼ 20, ⵣⴻⵎⵔⴻⵏ ⴰⴷ ⵙⵄⴻⴷⴷⵉⵏ ⴰⴽⴰⵢⴰⴷ ⵏ ⵓⴳⴻⵔⴷⴰⵙ ⵏ ⵓⵍⵎⵓⴷ ⴰⵍⴻⵎⵎⴰⵙ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵜⴰⵣⵎⵉⵍⵜ-ⵏⵙⴻⵏ ⴰⴷ ⵜⴻⵜⵜⵡⴰⴷⴷⴻⵎ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵃⵙⴰⴱ ⵏ ⵜⵍⴻⵎⵎⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵄⴻⴷⴷⵉ. ⵎⴰ ⴷ ⵉⵎⴰⵣⵡⴰⵔⴻⵏ ⵓⵔ ⵢⴻⵍⵍⵉⵏ ⴷ ⵉⵎⵖⵓⵔⴱⵉⵣⴻⵏ, ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴰⵔⵎⴰ ⵡⵡⵉⵏ-ⴷ ⴰⴽⴰⵢⴰⴷ ⵏ ⵓⵍⵎⵓⴷ ⴰⵍⴻⵎⵎⴰⵙ ⴰⵔⴰ ⵣⴻⵎⵔⴻⵏ ⴰⴷ ⴰⴷⴼⴻⵏ ⵖⴻⵔ ⵓⵙⵉⵍⴻⵖ ⴰⵎⵙⴰⴷⵓⵔ ⵉⵎⵉⵏⴻⴳ.

Published in ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵜⵜⵡⴰⵡⴻⴽⴽⴷⴻⵏⵜ-ⴷ ⵙⵏⴰⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⴹ ⵜⴰⵎⵔⴰⵡ ⵟⵥⴰⵜ (289) ⵏ ⵜⴻⵊⵕⴰ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵓⵇⴰⵛⵓⵛ, 240 ⵏ ⵜⵓⵊⵊⵢⵉⵡⵉⵏ ⴷ 6 ⵏ ⵜⵎⴻⵜⵜⴰⵏⵉⵏ ⴷⴻⴳ 24 ⵏ ⵢⵉⵙⵔⴰⴳⴻⵏ ⵉⵏⴻⴳⴳⵓⵔⴰ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ, ⵓⵎⵓⵜⵍⴰⵢ ⵏ ⵜⵙⴻⵇⵇⵉⵎⵜ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⴹⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵎⵀⴰⵣ ⵏ ⵜⴽⴰⵖⵔⴻⴼⵜ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵓⵇⴰⵛⵓⵛ, ⴰⴷⵓⴽⵜⵓⵔ ⴷⵊⴰⵎⴻⵍ ⴼⵓⵔⴰⵔ.

 

ⴱⵍⵉⴷⴰ - ⴰⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⴻⵣⵡⴰⵔⵓ, ⴰⴱⴷⴻⵍⴰⵣⵉⵣ ⴷⵊⴻⵔⴰⴷ, ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ ⴷⵉ ⵍⴻⴱⵍⵉⴷⴰ, ⴷ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵣⴻⵎⵣ ⵓⵏⴻⴽⵛⵓⵎ ⴰⵖⵓⵔⴱⵉⵣ ⵢⴻⵇⵇⴻⵏ ⵖⴻⵔ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷ ⵏ ⵡⴰⵟⵟⴰⵏ ⵏ ⵡⴻⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴽⵓⵕⵓⵏⴰ ⵛⵓⴱⵉⴷ-19.

Published in ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ