ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⴻⴷⵔⵉⵎⵜ, ⴰⵢⵎⴻⵏ ⴱⴻⵏⴰⴱⴷⴻⵔⵔⴰⵀⵎⴰⵏⴻ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵔⴰⵙ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ, ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵢⵉⵍⵉ ⵓⵛⴻⴳⴳⴻⵔ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⵓⵏⴳⴰⵍ ⵏ ⵜⴻⴷⵡⴰⵏⵜ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵣⵡⴰⵔⴰ ⵏ 2021 ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵔⴰ ⵜⵜⵡⴰⴷⴷⵎⴻⵏ ⵡⴰⴽⴰⵜⴻⵏ ⵓⵜⵔⵉⴱⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⴰⴹⵓⴼ ⵏ ⵜⴻⴷⵔⵉⵎⵜ ⵏ 2021 ⵉ ⵓⵙⵎⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⵉⴵⴻⵡ ⴷ ⵓⵎⴻⵏⵏⵓⵖ ⵎⴳⴰⵍ ⵓⵛⵓⴼⴼⵓ ⵏ ⵜⴼⴰⵜⵓⵕⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⴵⴰⵡ.

ⴰⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴰⵢ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⵉⵔⵣⵉ ⵏ ⵓⵎⴰⵀⵉⵍ ⵖⴻⴼ ⵜⵎⴻⵀⵍⴰ ⵜⴰⵎⴰⵜⵓⵜ ⵏ ⵜⴻⴷⵡⴰⵏⵜ, ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ « ⴰⴽⴽ ⵉⴹⵔⵉⵙⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⴰⴹⵓⴼ ⴷ ⵡⴰⴽⴽ ⵉⴳⵍⵓⴳⵏⴻⵏ ⵉⵏⴻⴱⴱⴹⴻⵏ ⴰⴳⵣⵓⵎ-ⴰ ⴰⵏⴰⴼⵔⵉ (ⵜⴰⴷⵡⴰⵏⵜ) ⴰⴷ ⵜⵜⵡⴰⵛⴻⴳⴳⵔⴻⵏ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵔⴰ ⵜⵜⵡⴰⵛⴻⴳⴳⵔⴻⵏ ⵢⵉⴹⵔⵉⵙⴻⵏ ⵏ ⵜⴱⵏⴰⴽⵉⵡⵉⵏ, ⴰⵎⴰⵔⵓⴷ ⴷ ⵜⴻⵡⵙⵉ », ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵛⴻⴳⴳⴻⵔ ⵏ ⵓⵏⴳⴰⵍ ⵏ ⵜⴻⴷⵡⴰⵏⵜ ⴰⴷ ⵢⴻⴵⴵ ⵜⴰⴷⴱⴻⵍⵜ-ⴰ « ⴰⴷ ⵜⴻⵙⵙⴰⵍⵉ ⴰⵙⵡⵉⵔ ⵏ ⵓⵎⵍⴰⵣⵎⴰⵔ-ⵏⵏⴻⵙ ⵖⴻⵔ ⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⴻⴳⵏⴰ ⵜⵉⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵉⵏ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⴹⴼⴰⵔⴻⵏ ⴰⵙⵙ-ⴰ ».

ⴰⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵜⴻⴷⵔⵉⵎⵜ ⵢⴻⴼⴽⴰ ⵜⵓⵣⵡⵉⵔⵜ ⵉ ⵓⴷⵀⴰⵍ ⴷ ⵓⵙⵏⴻⴳⵎⵓ ⵏ ⵓⴼⴻⵔⴷⵉⵙ ⴰⵍⵙⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⴼⴻⴽⴽⴰ ⵏ ⵜⴻⴷⵡⴰⵏⵜ ⵙ ⵓⵙⵉⵍⴻⵖ ⴷ ⵓⵙⴻⵍⵀⵓ ⵏ ⵓⵎⵀⴰⵣ ⵏ ⵜⵉⵣⵣⴻⵍⵜ ⵏ ⵢⵉⵎⴻⴳⴳⵉⵢⴻⵏ ⵏ ⵜⴼⴻⴽⴽⴰ-ⴰ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴰⵢⴷ –ⵢⴻⵙⵎⴻⴽⵜⵉⵏ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵙⴹⴻⵔⵎⴻⵙ ⵙⴻⴳ ⵓⵏⵙⴰ ⵖⴻⵔ ⵡⴰⵢⴻⴹ ⴷ ⴰⵢⴻⵏ ⵢⴻⵙⵄⵏⴰ ⴰⵣⴰⵍ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⴷⵡⴰⵏⵜ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⵢⴰ ⴷ ⴰⵃⵔⵉⵛ ⵙⴻⴳ ⵜⵉⴼⴼⵔⴰⵡⴻⵏⵜ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⴻⴼⵔⴻⴽ ⵏ ⵜⴻⴷⵡⴰⵏⵜ ⴷ ⵓⵙⵎⴰⵍ ⵏ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵜ ⵏ ⵜⴼⴻⴽⴽⴰ-ⴰ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⵏⴻⴳⵎⵓ ⵏ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ.

ⵉⴼⵓⵔⴻⵚ ⴷⴰⵖ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴰⴷ ⴷ-ⵉⴳⴻⵔ ⵜⵉⵖⵔⵉ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵉⵍⵉⵏ ⵓⴳⴰⵔ ⵏ ⵡⵓⵙⵙⵉⵙⴻⵏ ⵎⴳⴰⵍ ⵜⵎⴻⵙⴽⴰⵔ ⵢⴻⵜⵜⴹⵓⵔⵔⵓⵏ ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵜⴰⵎⴻⵀⵍⴰ ⵜⴰⵎⴰⵜⵓⵜ ⵏ ⵜⴻⴷⵡⴰⵏⵜ ⵜⴻⵜⵜⵓⵔⴰⵔ ⵜⴰⵎⵍⵉⵍⵜ ⴷⴻⴳ ⵓⵎⴻⵙⵜⴻⵏ ⵏ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵙ ⵓⵎⴻⵏⵏⵓⵖ ⵎⴳⴰⵍ ⵓⵛⵓⴼⴼⵓ ⵏ ⵜⴼⴰⵜⵓⵕⵉⵏ ⴷ ⵓⵙⴻⵜⵜⵉ.

« ⴰⴳⵣⵓⵎ ⵏ ⵜⴻⴷⵡⴰⵏⵜ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴰⴷ ⵢⴻⴳ ⵓⴳⴰⵔ ⵏ ⵡⵓⵙⵙⵉⵙⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵢⵓⵔⴰⵔ ⵜⴰⵎⵍⵉⵍⵜ-ⵏⵏⴻⵙ ⵙ ⵜⵎⴻⵍⵍⵉⵜ », ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ.

Published in ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⵏⴰⵣⴻⵏⵜ ⴷ ⵜⵍⵉⵖⵡⴰⵍⵜ, ⴱⵔⴰⵀⵉⵎ ⴱⵓⵎⵣⴰⵔ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ, ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵅⴻⵍⵍⴻⵚ ⴰⵍⵉⴽⵜⵕⵓⵏⴰⵏ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵖⴻⵏⵏⴻⵙ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴱⴻⵏⵏⴰⵏ, ⴰⵎⴰ ⴷ ⵡⵉⵏ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵢⵉⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵏⴻⵎⴷⵓ ⵏ ⵓⵅⴻⵍⵍⴻⵚ ⴰⵍⵉⴽⵜⵕⵓⵏⴰⵏ, ⴰⵎⴰ ⵙ ⵓⵏⴳⴰⵍ ⵏ ⵜⵙⴻⴷⵎⵉⵔⵜ ⵜⴰⵔⵓⵔⴰⴷⵜ ⵏⴻⵖ ⵙ ⵉⵏⵜⴻⵔⵏⴻⵜ ⴰⵏⴻⵣⵣⴰⵏ.

Published in ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ, ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷ ⵜⴰⵖⴻⵍⵍⴰⵜ ⵏ ⵜⴻⴱⴷⴰⵎⵎⴰⵙⵜ ⵜⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ ⴷⴻⴳ ⵎⴰⵍⵉ, ⵜⴻⵏⵏⴰ-ⴷ,ⴰ ⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ, ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ « ⵜⵡⴻⴽⴽⴻⴷ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵜⴻⵥⵔⴰ » ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⴱⴰⵀ ⵏ’ⴷⴰⵡ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵙⵓⵎⵎⴻⴷ-ⴷ ⴷ ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⵓⴽⴽⵉⵜ ⴷⴻⴳ ⵎⴰⵍⵉ, ⵎⴰ ⴷ ⴰⴽⵏⴰⵏⴻⵔ ⴰⵙⵙⵉⵎⵉ ⴳⵓⵉⵜⴰ ⴷ ⴰⵏⵎⴰⵣⵓⵍ ⵏ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⵜⵓⵍⴻⵙ ⵜⵡⴻⴽⴽⴻⴷ-ⴷ « ⴰⵏⵎⴻⵇⵇⴻⵏ-ⵏⵏⴻⵙ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵜⴻⴱⴷⴻⴷ ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷⴰⴷ ⵉ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵎⴰⵍⵉ ⴷⴻⴳ ⵜⴰⵍⵍⵉⵜ-ⴰ ⵜⴰⵡⴻⵄⵕⴰⵏⵜ ».

« ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⵡⴻⴽⴽⴻⴷ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵜⴻⵥⵔⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⴱⴰⵀ ⵏ’ⴷⴰⵡ ⵢⴻⵇⵇⴻⵍ ⴷ ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⵓⴽⴽⵉⵜ ⴷⴻⴳ ⵎⴰⵍⵉ ⵎⴰ ⴷ ⴰⴽⵏⴰⵏⴻⵔ ⴰⵙⵙⵉⵎⵉ ⴳⵧⵉⵜⴰ ⴷ ⴰⵏⵎⴰⵣⵓⵍ ⵏ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ », ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ ⵏ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵥⵍⴰ ⵏ ⵓⵣⵖⴰⵔ.

ⵢⴻⵔⵏⴰ-ⴷ ⴷⴰⵖ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ « ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴻⵜⵜⵕⴰⵊⵓ ⵙ ⵓⵏⴻⴽⵏⵉ ⴰⵙⴻⵔⵎⴻⴷ ⵏ ⵜⵙⵓⴷⴰ ⵏ ⵜⵓⴽⴽⵉⵜ ⴰⵔⴰ ⵉⴹⴻⵎⵏⴻⵏ ⴰⵄⴻⴷⴷⵉ ⴷ ⴰⵔⵓⵙⴰⵏ ⵏ ⵜⴰⵍⵍⵉⵜ ⵏ ⵜⵓⴽⴽⵉⵜ ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵓⵙⵓⴷⴷⴻⵙ ⵏ ⵜⴻⴼⵔⴰⵏⵉⵏ ⴰⵢⵢⴻⵙ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵢⴻⵇⵇⴻⵍ ⵓⵎⵢⴻⵔⵙⵉ ⴰⵎⴻⵏⴹⴰⵡⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵎⴰⵍⵉ ⵜⴰⵏⴰⵔⴰⴳⵜ, ⵜⴰⵡⴻⵍⵜⵎⴰⵜ ».

ⴰⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵥⵍⴰ ⵏ ⵓⵣⵖⴰⵔ ⵢⴻⵙⵎⴻⴽⵜⵉ-ⴷ ⵙ ⵡⵓⵙⵙⵉⵙⴻⵏ ⵉⵅⴰⵜⴰⵔⴻⵏ ⴰⵢ ⵜⴳⴰ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵉ ⵓⵙⴻⵔⴽⴻⴷ ⵏ ⵎⴰⵍⵉ ⵙ ⵓⵎⵜⴰⵡⴰ ⵏ ⵜⴰⵍⵡⵉⵜ ⴷ ⵓⵎⵙⵓⵖⴰⵍ ⴷⴻⴳ ⵎⴰⵍⵉ ⴰⵢ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵣⴻⵎⵍⴻⵏ ⴷⴻⴳ 2015, ⴷ ⵡⵉⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⴼⵔⵓⵔⵉⵏ ⵙⴻⴳ ⵓⴽⴰⵍⴰ ⴰⵙⴻⵔⵜⴰⵏ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ, ⴷ ⵡⵓⵙⵙⵉⵙⴻⵏ ⴰⵢ ⵜⴳⴰ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵉ ⵓⵃⵔⴰⵣ ⵏ ⵓⵔⴽⴰⴷ ⴷⴻⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ-ⴰ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔⴻⵏ-ⴰ ⵉⵏⴻⴳⴳⵓⵔⴰ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⴰⴷ ⵜⴽⴻⵎⵎⴻⵍ ⴰⴷ ⵜⴻⵜⵜⴹⴰⴼⴰⵔ ⵙ ⵍⵇⴻⵔⴱ ⴰⵎⵀⴰⵣ ⵏ ⵜⴻⴳⵏⵉⵜ ⴷⴻⴳ ⵎⴰⵍⵉ.

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⵓⵎⵎⴰⵔ ⵙ ⵜⵓⵟⵟⴼⴰ ⵏ ⵢⵉⴷⵉⵙⴰⵏ ⵉⵎⴰⵍⵉⵢⴻⵏ, ⵙ ⵓⵎⴰⵜⴰ, ⴷⴻⴳ ⵓⵙⴻⴹⵔⵓ ⵏ ⵓⵎⵜⴰⵡⴰ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵜⵓⵍⴻⵙ ⵜⵡⴻⴽⴽⴻⴷ-ⴷ ⴰⵏⵎⴻⵇⵇⴻⵏ-ⵏⵏⴻⵙ, ⵙ ⵢⵉⵙⴻⵎ-ⵏⵏⴻⵙ ⴷ ⵜⴰⵖⴻⵍⵍⴰⵜ ⵏ ⵓⴱⴷⴰⵎⵎⴰⵙ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴷ ⵜⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵙⴻⵇⵇⵉⵎⵜ ⵏ ⵓⴹⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⴻⴹⵔⵓ ⵏ ⵓⵎⵜⴰⵡⴰ, ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵜⴻⴳ ⴽⵔⴰⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⵉ ⵓⴽⴻⵎⵎⴻⵍ ⵏ ⵓⵙⴻⴹⵔⵓ ⵏ ⵓⵎⵜⴰⵡⴰ-ⵏⵏⵉ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷ ⴰⴱⵔⵉⴷ ⴰⵢⵉⵡⵏⴰⵏ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⴵⴵⴻⵏ ⵎⴰⵍⵉ ⴰⴷ ⵜⴻⵃⵔⴻⵣ ⴰⵔⴽⴰⴷ-ⵏⵏⴻⵙ ⵙ ⵡⴰⵎⵎⴰⴽ ⵓⵏⵣⵉⴳ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⵜⵇⴰⴱⴻⵍ ⵉⵛⵇⵉⵔⵔⵡⴻⵏ ⵢⴻⵎⴳⴻⵔⵔⴰⴷⴻⵏ ⴰⵢ ⵜⴻⵙⵄⴰ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵥⵍⴰ ⵉⵡⴻⵔⴷⴰⵏⵉⵢⴻⵏ.

Published in ⴰⵎⴰⴷⴰⵍ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ – ⵉⵎⵉⴹⵉ ⵜⵥⴰⵎⵔⴰⵡ ⴷ ⵢⵉⵡⴻⵏ (191) ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰⵜ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵜⴻⴱⵜⴻⵏ ⵉ ⵢⴻⵟⵟⴻⴼ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴽⵓⵕⵓⵏⴰ, 127 ⵏ ⵡⵉⴷ ⵉⵊⵉⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵎⴻⵜⵜⴰⵏⵜ ⵏ 10 ⵏ ⵢⵉⵎⵓⴹⵉⵏⴻⵏ ⵉ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⴽⴻⵍⵙⴻⵏ ⴷⴻⴳ 24 ⵏ ⵢⵉⵙⵔⴰⴳⴻⵏ-ⴰ ⵉⵏⴻⴳⴳⵓⵔⴰ ⴷⴻⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ,

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ-ⴷ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ, ⴰⴱⴷⴻⵍⵎⴰⴷⵊⵉⴷ ⵜⴻⴱⴱⵓⵏ, ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵓⵔ ⵜⴻⵜⵜⵎⴰⴷⴰⵔ ⴰⵔⴰ ⵖⴻⴼ ⵓⵎⵜⴰⵡⴰ ⵏ ⵜⵉⵛⵛⵓⵔⴽⴰ ⴷ ⵜⴷⵓⴽⵍⵉ ⵜⵓⵕⵓⴼⵉⵜ, ⴷ ⴰⵛⵓ ⴽⴰⵏ, ⴰⴷ ⵜⵛⴻⴳⴳⴻⵔ ⵜⴰⵙⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵓⴽⴽⵙⴰ ⵏ ⵜⴻⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⴷⵡⴰⵏⴰⵏⵉⵏ ⵖⴻⴼ ⵍⴻⵃⵙⴰⴱ ⵏ ⵜⵏⵓⴼⴰ-ⵏⵏⴻⵙ ⵜⵉⴷⴰⵎⵙⴰⵏⵉⵏ.

Published in ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵢⵉⵏⴰⵖⵣⴻⵏ, ⵎⵓⵀⴰⵎⴻⴷ ⴰⵔⴽⴰⴱ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ, ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴼⴰⵔⴻⵙ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⵏ ⵡⵓⵔⴻⵖ ⵓⵔ ⵢⴻⵜⵜⴻⴽⴽ ⴰⵔⴰ ⵉ 58 ⵏ ⵢⵉⴽⵉⵍⵓⴳⵕⴰⵎⴻⵏ ⴷⴻⴳ 2020, ⵉⵎⵉ ⴰⴼⴰⵔⴻⵙ ⵢⴻⵏⵇⴻⵙ ⴰⵟⴰⵙ ⵖⴻⴼ ⵍⴻⵃⵙⴰⴱ ⵏ ⵓⵙⴰⵜⵉⵎ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⵏ ⵡⵓⵔⴻⵖ ⴰⵢ ⵜⴻⵙⵄⴰ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴷ ⵡⵉⵏ ⵢⴻⴽⴽⴰⵏ ⵉ 121 ⵏ ⵢⵉⵟⵓⵏⴻⵏ.

ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵡⴰⵍ-ⵏⵏⴻⵙ ⴷⴻⴳ ⵕⵕⴰⴷⵢⵓ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ, ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵔⴽⴰⴱ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵜⴰⵍⴻⵎⵎⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⴼⴰⵔⴻⵙ ⵏ ⵡⵓⵔⴻⵖ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴻⵜⵜⴻⵣⵣⵉ ⴷⴻⴳ 60 ⵏ ⵢⵉⴽⵉⵍⵓⴳⵕⴰⵎⴻⵏ ⵉ ⵓⵙⴻⴳⴳⴰⵙ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵔⵏⴰ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴳⵣⵓⵎ-ⵏⵏⴻⵙ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⵔⴰⵢ ⴰⴷ ⴷ-ⵢⴻⵙⴷⵓⵇⵇⴻⵙ ⴰⵔⵎⵓⴷ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⴼⴰ ⵏ ⵡⵓⵔⴻⵖ ⴷ ⵜⵓⵙⵙⴼⴰ-ⵏⵏⴻⵙ ⵙ ⵡⴰⵎⵎⴰⴽ ⴰⵏⵙⴰⵢⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵏⵥⵓⵍ ⴰⵎⴻⵇⵇⵔⴰⵏ ⵉ ⵜⵎⴻⵔⵏⵉⵡⵜ ⵏ ⵓⴼⴰⵔⴻⵙ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵢⴰⵡⴻⴹ ⵖⴻⵔ 240 ⵏ ⵢⵉⴽⵉⵍⵓⴳⵕⴰⵎⴻⵏ ⵉ ⵓⵙⴻⴳⴳⴰⵙ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⵓⵔⵉⴼ ⴰⵎⴻⵣⵡⴰⵔⵓ.

ⵉⵙⵡⵉ-ⴰ ⴰⴷ ⴰⵡⴹⴻⵏ ⵖⴻⵔ-ⵙ ⵙ ⵓⵙⴻⵖⵏⴻⵡ ⵏ 95 ⵏ ⵜⴻⵎⵥⴻⵔⵎⵉⵙⵉⵏ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵢⴻⵍⵀⵓⵏ ⵙ ⵡⴰⵎⵎⴰⴷ ⵏ ⵡⵓⵔⴻⵖ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⵏ ⵉⵍⵍⵉⵣⵉ ⴷ ⵜⵎⴻⵏⵖⴻⵙⵜ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴷ ⵜⵉⴷ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⵙⵎⴰⵀⵍⴻⵏ 1.500 ⵏ ⵢⵉⵍⴻⵎⵥⵉⵢⴻⵏ.

ⵉⵅⴻⴱⴱⴻⵔ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴳⵣⵓⵎ-ⵏⵏⵙ ⵉⵀⴻⵢⵢⴰⵏ-ⴷ ⴷ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴰⵏⴻⵙⵎⵉⴳⴰⵍ ⵖⴻⵔ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⴰⵎⴻⵏⵣⵓ ⴷ-ⵢⴻⵍⵀⴰⵏ ⵙ ⵜⴻⵎⵥⴻⵔⵎⵉⵙⵉⵏ, ⴰⵣⵎⴰⵎ ⵏ ⵜⴻⵡⵜⵉⵍⵉⵏ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵢⴻⵍⵀⵓⵏ ⵙ ⵜⴻⵎⵀⴻⵍⵜ-ⴰ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⵢⴻⵙⵙⵉⴼⵙⴻⵙ ⴰⵙⴻⵖⵏⴻⵡ ⵏ ⵜⴻⵎⵥⴻⵔⵎⵉⵙⵉⵏ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵢⴻⵙⵙⵉⵍⵖⴻⵏ ⵉⵍⴻⵎⵥⵉⵢⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⵖⵓⵍⵜ-ⴰ.

ⵙⴻⴳ ⵎⴻⵍⵎⵉ ⴽⴰⵏ, ⴳⴰⵏ ⵢⵉⵎⴰⵣⵣⵢⴻⵏ ⵏ ⵜⵏⴻⴳⴳⴰ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⵔⵎⵓⴷ ⴰⵏⴰⵖⵣⴰⵏ ⴰⵙⵏⵉⵔⴻⵎ ⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⴻⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵏⴰⴷⵉⵏ ⵖⴻⴼ ⵡⵓⵔⴻⵖ ⵙ ⵓⵎⵢⴰⵍⴻⵍ ⵏ ⵢⵉⵎⴰⵣⵣⴰⴳⴻⵏ ⵏ ⵓⵎⴻⵥⵍⵓ ⵏ ⵓⵙⴳⴻⵔⵜⴻⵍ ⴰⵏⴰⵖⵣⴰⵏ ⴷ ⵓⵙⵏⴰⴽⴰⵍⴰⵏ, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵓⴼⴰⵏ-ⴷ 95 ⵏ ⵜⴻⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⵢⴻⵙⵄⴰⵏ ⴳⴰⵔ 6 ⴷ 400 ⵏ ⵢⵉⵇⴻⵟⵟⴰⵔⴻⵏ.

Published in ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ

 

ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ  ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⵉⵎⵉⴹⵉ ⵜⵥⴰⵎⵔⴰⵡ ⴷ ⵙⴰ (197) ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰⵜ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ ⵢⵜⵜⵡⴰⵜⴱⵜⵏ ⵉ ⵢⵟⵟⴼ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴽⵓⵕⵓⵏⴰ, 133 ⵏ ⵡⵉⴷ ⵉⵊⵉⵏ ⴰⴽⴽⴷ ⵜⵎⵜⵜⴰⵏⵜ ⵏ 7 ⵏ ⵢⵉⵎⵓⴹⵉⵏⴻⵏ ⵉ ⵢⵜⵜⵡⴰⴽⵍⵙⵏ ⴷⴳ 24 ⵏ ⵢⵉⵙⵔⴰⴳⵏ-ⴰ ⵉⵏⴳⴳⵓⵔⴰ ⴷⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ, ⵉ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ (ⵍⵜⵏⵉⵢⵏ) ⴷⴳ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⵖⵜ ⵓⵎⵓⵜⵍⴰⵢ ⵏ ⵟⵙⵇⴰⵎⵓⵜ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⴹⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵎⵀⴰⵣ ⵏ ⵡⴰⵟⴰⵏ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴽⵓⵕⵓⵏⴰ, ⴰⵎⵙⵓⵊⵉ ⴹⵊⴰⵎⵍ ⴼⵓⵓⵔⴰⵔ.

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵉⵛⴰⵔ-ⴷ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵓⴷⴰⴱⵓ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⴰⵎⵣⴰⵔⵓⴳ ⵏ ⵜⴻⴼⵔⴰⵏⵉⵏ, ⵎⵓⵀⴰⵎⴻⴷ ⵛⵀⴰⵔⴼⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ, ⴰⵛⴻⴳⴳⴻⵔⵏ ⵡⵓⵎⵓⵖⴻⵏ ⵉⴼⵔⴰⵏⴰⵏⴻⵏ ⵙⴻⴳ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⴱⵓⵎⴻⵔⴷⴰⵙ ⴷ ⵔⵡⵉⴱⴰ (ⵜⴰⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ) ⴷⴻⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⴻⵡⵊⴻⴷ ⵉ ⵜⵙⴻⴼⵔⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵛⴻⴳⴳⴻⵔ ⵏ ⵜⵎⴻⵏⴹⴰⵡⵜ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵢⵉⵍⵉⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ 1 ⵡⴰⵎⴱⴻⵔ.

ⵜⴰⵎⵀⴻⵍⵜ-ⴰ ⵜⴻⵍⵍⴰ-ⴷ ⴷⴻⴼⴼⵉⵔ ⵎⴰ ⵢⴻⴱⴱⴻⴽ-ⴷ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ, ⴰⴱⴷⴻⵍⵎⴰⴷⵊⵉⴷ ⵜⴻⴱⴱⵓⵏ, ⵜⴰⴼⴻⴽⴽⴰ ⵜⴰⴼⵔⴰⵏⴰⵏⵜ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵜⴻⴷⵔⴻⵡ ⴷⴻⴳ ⵜⵙⴻⴼⵔⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵛⴻⴳⴳⴻⵔ ⵏ ⵜⵎⴻⵏⴹⴰⵡⵜ.

ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵡⴰⵢⴰ, ⵢⴻⵙⵙⴻⵍⵡⵉ ⵎⴰⵙⵙ ⵛⵀⴰⵔⴼⵉ ⴰⵛⵉⵔⵉ ⵏ ⵓⵙⵉⴳⴳⴻⵣ ⴰⵍⵉⴽⵜⵕⵓⵏⴰⵏ ⵏ ⵢⵉⵖⴻⵔⵎⴰⵏⴻⵏ ⵢⴻⵖⵙⴻⵏ ⴰⴷ ⴷⴻⵔⵡⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⴼⵔⴰⵏⵉⵏ ⵏⴻⵖ ⵡⵉⴷ ⴰⵢ ⵢⴻⵙⵏⴻⴼⵍⴻⵏ ⵜⴰⵏⴻⵣⴷⵓⵖⵜ-ⵏⵙⴻⵏ. ⵡⵉⵏ ⵢⴻⵖⵙⴻⵏ ⴰⴷ ⵢⴻⵙⵙⵉⴳⴳⴻⵣ, ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴰⴷ ⵢⴻⵔⵣⵓ ⵖⴻⴼ ⵓⵙⵎⴻⵍ ⵏ ⵉⵏⵜⴻⵔⵏⴻⵜ ⵏ ⵓⴷⴰⴱⵓ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⴰⵎⵣⴰⵔⵓⴳ ⵏ ⵜⴻⴼⵔⴰⵏⵉⵏ.

ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⴰⵔⴰⴳ ⵏ ⵜⵖⴻⵎⵙⴰ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵙⵖⵉⵎⵜ ⵏ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⴱⵓⵎⴻⵔⴷⴰⵙ, ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵛⵀⴰⵔⴼⵉ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵜⴰⵙⴻⴽⴽⵉⵔⵜ-ⴰ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ « ⴰⴷ ⵜⴻⵙⵙⴻⴱⵖⴻⵙ ⵉⵍⴻⵎⵥⵉⵢⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵙⵙⵉⴳⴳⵣⴻⵏ » ⴷⴻⴳ ⵡⵓⵎⵓⵖⴻⵏ ⵉⴼⵔⴰⵏⴰⵏⴻⵏ, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵢⴻⴷⵡⴻⵜ ⵉⵎⵉ ⵉⵖⴻⵔⵎⴰⵏⴻⵏ ⵏ ⴱⵓⵎⴻⵔⴷⴰⵙ ⵙⵙⴰⴳⴳⵣⴻⵏ ⵙ ⵉⵏⵜⴻⵔⵏⴻⵜ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵛⴰⵔⴻⵏ ⵜⴰⵎⵀⴻⵍⵜ-ⴰ.

ⵙ ⵜⵙⴻⴽⴽⵉⵔⵜ-ⴰ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ, ⵜⵓⴽⴽⵙⴰ ⵙⴻⴳ ⵡⵓⵎⵓⵖⴻⵏ ⵉⴼⵔⴰⵏⴰⵏⴻⵏ ⵜⴻⵜⵜⵉⵍⵉ-ⴷ ⵙ ⵡⴰⵎⵎⴰⴽ ⴰⵡⵓⵔⵎⴰⵏ.

« ⵜⴰⵎⵀⴻⵍⵜ ⵏ ⵓⵙⵉⴳⴳⴻⵣ, ⴰⵢ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ, ⵏⴰⵇⴰⵍ, ⵜⴻⵡⵄⴻⵕ, ⵜⴻⵇⵇⴻⵍ ⵉⵎⵉⵔ-ⴰ ⴷ ⵜⴰⴼⴻⵙⵙⴰⵙⵜ. ⵉⵙⵡⵉ ⵏ ⵡⴰⵢⴰ ⴷ ⴰⴱⴰⴹⵉ ⵏ ⵓⴼⴰⵢⵍⵓ ⴰⴼⵔⴰⵏⴰⵏ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ », ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵔⵏⴰ.

Published in ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ-ⴷ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ, ⵎⴰⵙⵙ ⴰⴱⴷⴻⵍⵎⴰⴷⵊⵉⴷ ⵜⴻⴱⴱⵧⵓⵏⴻ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ ⵜⴰⵎⴻⴷⴷⵉⵜ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ, ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵙⴰⴹⵓⴼ ⵏ ⵜⴻⴷⵔⵉⵎⵜ ⵏ 2021 ⴰⴷ ⴷ-ⵢⴻⴼⴽ ⴰⴽⴽ ⵉⴼⴰⵜⵓⵙⴻⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⴰⴷⵀⴰⵍ ⴰⴷⵔⵉⵎⴰⵏ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴰⴽ ⵉ ⵜⴻⵕⵎⵉⵙⵉⵏ ⵜⵉⴷⴰⵎⵙⴰⵏⵉⵏ ⴰⵢ ⵜⵃⵓⵣⴰ ⵜⴽⴰⵖⵔⴻⴼⵜ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵓⵇⴰⵛⵓⵛ ⵏ ⵛⵓⴱⵉⴷ-19.

ⵎⴰⵙⵙ ⵜⴻⴱⴱⵧⵓⵏⴻ ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ-ⴷ, ⴷⴻⴳ ⵓⵎⵢⴰⴳⴻⵔ-ⵏⵏⴻⵙ ⴰⵡⴰⵍⴰⵏ ⴷ ⵢⵉⵎⴰⵙⴰⵢⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⵉⴷⵢⴰⵜⴻⵏ ⵉⵖⴻⵍⵏⴰⵡⴻⵏ, ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵡⴰⵏⴰⴽ ⴰⴷ ⵢⴻⵎⵀⴻⵙ ⵜⵉⵕⵎⵉⵙⵉⵏ ⵜⵉⴷⴰⵎⵙⴰⵏⵉⵏ ⴰⵢ ⵜⵃⵓⵣⴰ ⵜⴽⴰⵖⵔⴻⴼⵜ-ⴰ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴰⴷ ⵜⵜⵡⴰⵎⵎⴻⵙⵜⵏⴻⵏⵜ ⵜⴱⴰⵏⴽⵉⵡⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⴰⴹⵓⴼ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵓⵔⴰⵔⴻⵏⵜ ⵜⴰⵎⵍⵉⵍⵜ-ⵏⵙⴻⵏⵜ ⴷⴻⴳ ⵓⵏⵔⴰⵔ-ⴰ.

ⴰⵖⴻⵍⵍⴰ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴰⴽ ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ-ⴷ ⴷⴰⵖ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ « ⴰⵙⴰⴹⵓⴼ ⵏ ⵜⴻⴷⵔⵉⵎⵜ ⵉ 2021 ⴰⴷ ⴷ-ⵢⴻⴳⴳⵓⵛⵛⴻⵍ ⴰⴽⴽ ⵉⴷⵉⵙⴰⵏ-ⴰ » ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵔⵏⴰ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ « ⵜⵉⵎⵙⴰⵍ ⵜⵉⴷⵔⵉⵎⴰⵏⵉⵏ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴰⴷ ⴷ-ⵜⵜⵡⴰⴳⵓⵛⵛⵍⴻⵏⵜ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⵜⵜⵡⴰⴱⴰⴹⴻⵏⵜ ⵙ ⵓⵙⴰⵏⵜⵉⵎ ».

ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵡⴰⵢⴰ, ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵜⴻⴱⴱⵓⵏ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ « ⵓⵔ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴰⵔⴰ ⴰⴷ ⴷ-ⴳⴻⵏⵜ ⵜⴻⵕⵎⵉⵙⵉⵏ ⵜⵉⴷⴰⵎⵙⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⵙⴳⵓⵔⵉⵢⵉⵏ ⴷ ⵜⵉⴽⴻⵍⵍⴰⵅⵉⵏ » ⵖⴻⴼ ⵢⵉⵅⴻⵚⵚⴰⵔⵏⴻ ⴰⵢ ⵜⴻⵏ-ⵉⵃⵓⵣⴰⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵙⴼⴰⵢⴷⵉⵏⵜ ⵙⴻⴳ ⵓⵎⵀⴰⵙ.

ⵙⴻⴳ ⵜⴰⵎⴰ ⵏⵉⴹⴻⵏ, ⵢⴻⵙⵎⴻⴽⵜⵉ-ⴷ ⵙ ⵡⴰⴽⴰⵜⴻⵏ ⴰⵢ ⵢⴻⴷⴷⴻⵎ ⵓⵡⴰⵏⴰⴽ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵢⴻⵎⵀⴻⵙ ⵜⵉⵕⵎⵉⵙⵉⵏ ⴰⵢ ⵜⵃⵓⵣⴰ ⵜⴽⴰⵖⵔⴻⴼⵜ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵓⵇⴰⵛⵓⵛ, ⴳⴰⵔ-ⴰⵙⴻⵏⵜ ⴰⵙⴻⵏⵇⴻⵙ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵡⵙⵉ, ⴰⵛⴻⴳⴳⴻⵔ ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵏⴹⴰⵔⴻⵏ-ⵏⵙⴻⵏⵜ ⴷ ⵓⵙⴻⵡⵊⴻⴷ ⵏ ⵢⵉⵔⴻⴹⴹⴰⵍⴻⵏ ⵉⴱⴰⵏⴽⴰⵏⴻⵏ ⵡⴰⵔ ⵜⴰⵏⴰⴼⵓⵜ ⵉ ⵍⴼⴰⵢⴷⴰ ⵏ ⵜⴻⵕⵎⵉⵙⵉⵏ-ⴰ.

Published in ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵜⴻⵜⵜⵡⴰⵣⵎⴻⵍ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⴻⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ-ⴰⴽⴰⵜⴰⵔ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵓⵙⴻⵊⵀⴻⴷ ⵏ ⵓⵕⵎⴰⵙ ⴷ ⵕⵕⵓⵃ ⵏ ⵓⵙⴼⴰⵔ ⵏ ⵢⵉⵎⴰⵡⵍⴰⵏ ⵏ ⵢⵉⵙⴻⵏⴼⴰⵔⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⵎⴻⵔⵔⵉⵜ ⴷ ⵜⴻⵏⴹⵉ ⵍⴰⴷⵖⴰ ⴷⴻⴳ ⵓⵏⵥⵓⵍ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ, ⴷⴻⴳ ⵢⵉⴳⵏⴰⵏ ⵓⵏⵏⵉⴳⴻⵏ ⴷ ⵡⴰⵙⵓⵏⴻⵏ ⵏ ⵜⵉⵍⵉ.

ⵜⴰⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ-ⴰ ⵢⴻⵣⵎⴻⵍ-ⵉⵜⵜ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⵎⴻⵔⵔⵉⵜ, ⵎⵧⵀⴰⵎⴻⴷ ⵀⴰⵎⵉⴷⵧⵓ, ⴷ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴰⵏⴻⵙⵎⵉⴳⴰⵍ ⵖⴻⵔ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⴻⵏⵣⵓ ⴷ-ⵢⴻⵍⵀⴰⵏ ⵙ ⵜⴻⵎⵥⴻⵔⵎⵉⵙⵉⵏ, ⵏⴰⵙⵙⵉⵎ ⴷⵉⴰⴼⴰⵜ, ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ « ⵓⵙⴻⵊⵀⴻⴷ ⵏ ⵓⵏⵎⵉⵔⴻⴳ, ⵜⵉⴳⴰⵡⵜ ⵜⵓⵛⵔⵉⴽⵜ, ⴰⵎⵛⵉⵡⴻⵕ ⴷ ⵓⵙⴻⵎⵢⵓⴷⴷⴻⵙ ⴷⴻⴳ ⵜⵖⵓⵍⵜ-ⴰ ».

ⴷⴻⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵜⴻⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ-ⴰ, ⴰⴷ ⴷ-ⴳⴻⵏ ⵜⴰⵙⵎⵉⵍⵜ ⵏ ⵓⵙⵉⴳⴳⵉ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⴰⵔⴰ ⴷⴻⵔⵡⴻⵏ ⵢⵉⴳⴻⵏⵙⴰⵙⴻⵏ ⵙⴻⴳ ⵙⵉⵏ-ⴰ ⵏ ⵢⵉⵖⵍⵉⴼⴻⵏ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⴷ-ⵜⴻⵍⵀⵓ ⵙ ⵓⵀⴻⵢⵢⵉ ⵏ ⵡⴰⵀⵉⵍ ⴰⵙⴻⴳⴳⴰⵙⴰⵏ ⵏ ⵜⵉⴳⴰⵡⵜ ⵉ ⵓⴽⵜⴰⵣⴻⵍ ⵏ ⵓⵙⴻⴹⵔⵓ ⵏ ⵜⴻⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ-ⴰ ⵙ ⵜⵓⴷⴷⵎⴰ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵜⴻⵏ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⵙⵙⴻⵍⵀⵓⵏ ⵉⴳⵎⴰⴹ-ⵏⵏⴻⵙ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⵙⵊⴻⵀⴷⴻⵏ ⵜⵉⵛⵛⵓⵔⴽⴰ-ⴰ.

ⵜⴰⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ-ⴰ ⵜⴻⵙⵙⴻⴼⵔⴰⵢ ⴰⴷ ⵜⴻⴱⴷⴻⴷ ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷⴰⴷ ⵉ ⵢⵉⵎⴰⵡⵍⴰⵏ ⵏ ⵢⵉⵙⴻⵏⴼⴰⵔⴻⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⵜⴰⵎⴻⵔⵔⵉⵜ ⴷ ⵜⴻⵏⴹⵉ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⵜⴻⵏ-ⵜⴻⴵⴵ ⴰⴷ ⴼⴰⵔⵚⴻⵏ ⵙⴻⴳ ⵡⴰⵀⵉⵍⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⵉⵍⴻⵖ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵔⴰ ⵜⴻⵙⵙⴻⴱⵖⴻⵙ ⴰⵙⴻⵖⵏⴻⵡ ⵏ ⵜⴻⵎⵥⴻⵔⵎⵉⵙⵉⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⵖⵓⵍⵜ ⵏ ⵜⵎⴻⵔⵔⵉⵜ ⵉ ⵓⴷⵔⴰⵡ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⵏⴻⴳⵎⵓ ⴰⴷⵉⴳⴰⵏ ⵓⵏⵣⵉⴳ, ⵍⴰⴷⵖⴰ ⴷⴻⴳ ⵓⵏⵥⵓⵍ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ, ⴷⴻⴳ ⵢⵉⴳⵏⴰⵏ ⵓⵏⵏⵉⴳⴻⵏ ⴷ ⵡⴰⵙⵓⵏⴻⵏ ⵏ ⵜⵉⵍⵉ.

ⵜⴰⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ-ⴰ ⴷ ⵜⵉⵏ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⵙⵙⵉⴼⴻⵙⵙⴻⵏ ⴷⴰⵖ ⵖⴻⴼ ⵢⵉⵎⴰⵡⵍⴰⵏ ⵏ ⵢⵉⵙⴻⵏⴼⴰⵔⴻⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⴰⴼⴻⵏ ⵜⴰⵍⵖⴰ ⵜⴰⵎⴻⵏⵣⵓⵜ (ⵜⴰⵍⴰⵖⵜ, ⴰⵖⴻⴳⴳⴰⴷ ⴷ ⵜⴰⴹⵓⴼⵜ) ⴰⵢ ⵙⵙⴻⵇⴷⴰⵛⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵏⴹⵉ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⵜⴻⵙⵙⴻⴱⵖⴻⵙ ⴰⵙⴻⵖⵏⴻⵡ ⵏ ⵜⴻⵎⵥⴻⵔⵎⵉⵙⵉⵏ ⵢⴻⵎⵎⵓⵣⵣⴳⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⵎⴰⵍ ⴷ ⵓⵙⴻⵏⵣⵉ ⵏ ⵢⵉⴼⴰⵔⵉⵙⴻⵏ ⵏ ⵜⴻⵏⴹⵉ.

Published in ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ