ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ  ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ - ⵉⵏⵖⵍⴰⴼⵏ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴰⵖⵍⵏⴰⵡ ⴰⴽⴽⴷ ⵡⵉⵏ ⵏ ⵟⵏⵣⵣⵓⵜ ⴱⵟⵟⵃⵏ-ⴷ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ (ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ) "ⵢⵉⵡⵜ ⵜⵙⴽⴽⴰ ⵏ ⵓⵎⵜⴰⵡⴰ" ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵢⵙⴱⴰⴷⵓⵏ ⵜⵉⵡⵜⵉⵍⵉⵏ ⴰⴽⴽⴷ ⵢⵉⴱⵔⴷⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵖⵓⵔⴱⵣ ⵏ ⵢⵉⴱⴰⵍⵎⵓⴷⵏ ⴷⴳ ⵢⵉⵖⵔⴱⴰⵣⵏ ⵓⵙⵍⵉⴳⵏ, ⵉⴷⴳ ⵉⵎⴰⵔⴰⵡⵏ ⵓⵔ ⵜⵜⵡⴰⵃⵜⵎⵏ ⴰⵔⴰ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵅⵍⵚⵏ ⵜⵉⵎⵇⵔⴰⴹ ⵏ ⵓⵙⵖⵓⵔⴱⵣ, ⵏⵖ ⴰⵖⵔⴱⴰⵣ ⵓⵙⵍⵉⴳ ⴰⴷ ⵢⵙⵙⵍⵎⴷ ⵎⵉ ⴰⵔⴰ ⵢⵉⵍⵉ "ⴽⵔⴰ ⵉ ⵓⵎⵉ ⵓⵔ ⵣⵎⵉⵔⵏ ⴰⵔⴰ".

Published in ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ

 

ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ  ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⵉⵎⵉⴹⵉ ⵙⵎⵓⵎⵔⴰⵡ ⴷ ⵜⴰⵎ (158) ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰⵜ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ ⵢⵜⵜⵡⴰⵜⴱⵜⵏ ⵉ ⵢⵟⵟⴼ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴽⵓⵕⵓⵏⴰ, 108 ⵏ ⵡⵉⴷ ⵉⵊⵉⵏ ⴰⴽⴽⴷ ⵜⵎⵜⵜⴰⵏⵜ ⵏ 8 ⵏ ⵢⵉⵎⵓⴹⵉⵏⴻⵏ ⵉ ⵢⵜⵜⵡⴰⴽⵍⵙⵏ ⴷⴳ 24 ⵏ ⵢⵉⵙⵔⴰⴳⵏ-ⴰ ⵉⵏⴳⴳⵓⵔⴰ ⴷⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ, ⵉ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ (ⵍⵜⵏⵉⵢⵏ) ⴷⴳ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⵖⵜ ⵓⵎⵓⵜⵍⴰⵢ ⵏ ⵟⵙⵇⴰⵎⵓⵜ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⴹⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵎⵀⴰⵣ ⵏ ⵡⴰⵟⴰⵏ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵟⵙⵎⵔⵜ ⵛⵓⴹⵉⴷ-19, ⴰⵎⵙⵓⵊⵉ ⴹⵊⴰⵎⵍ ⴼⵓⵓⵔⴰⵔ.

 

ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ  ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⴰⵏⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵟⵖⵡⴰⵍⵜ, ⴰⵎⵓⵜⵍⴰⵢ ⵏ ⵓⵏⴰⴱⴰⴹ, ⴰⵎⴰⵔ ⴱⵍⵀⵉⵎⵔ ⵉⵙⵔⵙ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ ⴷⴳ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⵖⵜ, ⵉⵏⵙⵖⵓⵎⴰ ⵏ ⵜⴳⵔⴰⵡⵜ ⴰⵔⴰ ⵉⵙⴽⵜⴰⵣⵍⵏ ⴷⴳ ⵡⴰⵔⵔⴰⵣ ⵏ ⵓⵙⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵟⴳⴷⵓⴷⴰ ⵏ ⵓⵏⵖⵎⴰⵙ ⴰⵎⵙⴰⴷⵓⵔ, ⵉ ⵢⵙⵙⵓⴷⵙⵏ ⵉ ⵜⵉⴽⴽⵍⵜ ⵜⵉⵙ ⵙⴹⵉⵙ ⴷⴷⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⵏⵜⵍ ⵏ "ⴰⵙⵎⴹⵏ, ⴷ ⵜⵉⵇⵏⵟⵔⵜ ⵖⵔ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ".

Published in ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⴰⴷⴰⵜⵙⴻⵏⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⴰⴹⵓⴼ ⵏ ⵜⴻⴷⵔⵉⵎⵜ ⵉ ⵓⵙⴻⴳⴳⴰⵙ ⵏ 2021 ⴷ ⵡⵉⵏ ⴰⵢ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⵔⴰⵏ ⵎⴻⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵜⴻⵏ ⵉⵏⴻⵡⵙⵉⵢⴻⵏ ⵉ ⵓⴱⴰⵖⵓⵔ ⵏ ⵢⵉⵕⴻⵎⵎⴰⵙⴻⵏ ⵉⵍⴻⵎⵥⵉⵢⴻⵏ ⴷ ⵢⵉⵎⵙⵉⴵⵡⴻⵏ, ⵓⵍⴰ ⵎⴰ ⵜⴰⴳⵏⵉⵜ ⵜⴰⴷⵔⵉⵎⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⴰⵜⵜⴰⵏ ⵜⴻⵡⵄⴻⵕ ⵍⴰⴷⵖⴰ ⵖⴻⴼ ⵍⴵⴰⵍ ⵏ ⵓⵣⵔⴰⵄ ⵏ ⵜⴽⴰⵖⵔⴻⴼⵜ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵓⵇⴰⵛⵓⵛ ⴷ ⵢⵉⵏⴰⵍⴽⴰⵎⴻⵏ-ⵏⵏⴻⵙ ⵉⴷⴰⵎⵙⴰⵏⴻⵏ.

ⴰⴹⵔⵉⵙ-ⴰ ⵢⴻⵙⵙⵓⵎⴻⵔ-ⴷ ⴰⵙⴻⵏⴼⵓ ⵏ ⵜⴻⵕⵎⵉⵙⵉⵏ ⵢⴻⵙⵄⴰⵏ ⴰⵣⵡⴻⵍ ⵏ « ⵜⴻⵕⵎⵉⵙⵜ ⵏ ⵜⴻⵙⵏⴰⵜⵡⵉⵍⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ » ⵙⴻⴳ ⵜⵥⴻⵟⵟⴰⴹⵜ ⵖⴻⴼ ⵓⵔⵎⵓⴷ ⴰⵎⵙⴰⴷⵓⵔ ⴷ ⵜⴻⵡⵙⵉ ⵖⴻⴼ ⵢⵉⴱⴰⵖⵓⵔⴻⵏ ⵏ ⵜⴻⵕⵎⵉⵙⵉⵏ ⵉ ⵜⴰⵍⵍⵉⵜ ⵏ ⵙⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⵙⴻⴳⴳⴰⵙⴻⵏ ⵙⴻⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵜⴰⵡⵉⵏⵜ ⵜⴻⵕⵎⵉⵙⵉⵏ-ⴰ ⴰⵣⵡⴻⵍ-ⵏⵙⴻⵏⵜ.

ⵉⵙⴳⵓⵍⴰⴼ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵙⵖⴻⵏⵜ ⵜⴻⵕⵎⵉⵙⵉⵏ-ⴰ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵢⴻⵜⵜⴻⴽⴽⴰ ⵙⵔⵉⴷ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵙⴻⵏⴼⴰⵔⴻⵏ-ⵏⵙⴻⵏⵜ ⵏ ⵓⵙⴻⴼⵜⵉ ⴰⴷ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵙⴻⵏⴼⵓ ⵙⴻⴳ ⵜⵥⴻⵟⵟⴰⴹⵜ ⵏ ⵡⴰⵣⴰⵍ ⵢⴻⵔⵏⴰⵏ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⵅⴻⵍⵍⵚⴻⵏ ⴽⴰⵏ ⴼⴻⵍⵍ-ⴰⵙ 5% ⵙⴻⴳ ⵜⴻⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⴻⴷⵡⴰⵏⵜ.

ⵎⴰ ⴷ ⵜⵉⵕⵎⵉⵙⵉⵏ ⵢⴻⵙⵄⴰⵏ ⴰⵣⵡⴻⵍ ⵏ « ⵜⵎⴻⵙⴷⴰⵍⵜ », ⴰⴷ ⵜⵜⵡⴰⵙⵙⴻⵏⴼⵓⵏⵜ ⵙⴻⴳ ⵜⵥⴻⵟⵟⴰⴹⵜ ⵏ ⵓⵔⵎⵓⴷ ⴰⵎⵙⴰⴷⵓⵔ, ⵜⵉⵡⵙⵉ ⵖⴻⴼ ⵢⵉⴱⴰⵖⵓⵔⴻⵏ ⵏ ⵜⴻⵕⵎⵉⵙⵉⵏ ⴷ ⵜⴻⵡⵔⵉ ⵖⴻⴼ ⵓⵎⴰⴷⵓⴼ ⴰⵎⴰⴽⴽⵉ ⵉ ⵜⴰⵍⵍⵉⵜ ⵏ ⵙⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⵙⴻⴳⴳⴰⵙⴻⵏ ⵙⴻⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⴰⵔⴰ ⴰⵙⴻⵏⵜ-ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⵓⵏⴻⴼⴽ ⵓⵣⵡⴻⵍ-ⵏⵙⴻⵏⵜ. ⵉⵙⴳⵓⵍⴰⴼ-ⵏⵙⴻⵏⵜ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⵜⵜⴻⴽⴽⵉⵏ ⵙⵔⵉⴷ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⴻⴹⵔⵓ ⵏ ⵢⵉⵙⴻⵏⴼⴰⵔⴻⵏ-ⵏⵙⴻⵏⵜ ⵏ ⵓⵙⴻⴼⵜⵉ ⴰⴷ ⵜⵜⵡⴰⵙⵙⴻⵏⴼⵓⵏ ⵙⴻⴳ ⵜⵥⴻⵟⵟⴰⴹⵜ ⵏ ⵡⴰⵣⴰⵍ ⵢⴻⵔⵏⴰⵏ ⵎⵉ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵜⵜⵡⴰⵙⵖⴻⵏ.

ⴰⴷⴰⵜⵙⴻⵏⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⴰⴹⵓⴼ ⵏ ⵜⴻⴷⵔⵉⵎⵜ ⵢⴻⵙⵙⵓⵎⴻⵔ-ⴷ ⴷⴰⵖ ⴰⵙⴻⵏⵇⴻⵙ ⵏ ⵜⴻⵡⵙⵉ ⵖⴻⴼ ⵢⵉⴱⴰⵖⵓⵔⴻⵏ ⵏ ⵜⴻⵕⵎⵉⵙⵉⵏ ⵉ ⵜⴰⵍⵍⵉⵜ ⵏ 5 ⵏ ⵢⵉⵙⴻⴳⴳⴰⵙⴻⵏ ⵉ ⵍⴼⴰⵢⴷⴰ ⵏ ⵜⴻⵕⵎⵉⵙⵉⵏ ⵢⴻⵙⵄⴰⵏ ⵜⴰⴼⵓⵍⵉⵏ ⵜⵉⵏⵓⵎⴰⵏⵉⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⴰⴳⴳⴰⵣⵜ ⵙⴻⴳ 1 ⵢⴻⵏⵏⴰⵢⴻⵔ 2021 ⴷ ⴰⵙⴰⵡⴻⵏ. ⴰⵙⴻⵏⵇⴻⵙ-ⴰ ⴰⴷ ⴷ-ⵢⵉⵍⵉ ⵖⴻⴼ ⵍⴻⵃⵙⴰⴱ ⵏ ⵓⴽⵜⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵓⵔⵥⴰⵎ ⵏ ⵢⵉⵀⵔⵉ ⵏ ⵜⴻⵕⵎⵉⵙⵜ ⴷⴻⴳ ⵜⴰⴳⴳⴰⵣⵜ.

ⴰⴽⴰⵜ-ⴰ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵏⴻⵙ ⵢⴰ ⴳⴰⵔ 2014 ⴷ 2018 ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵉⵙⵡⵉ-ⵏⵏⴻⵙ ⴰⴳⴻⵊⴷⴰⵏ ⴷ ⴰⵙⴻⴱⵖⴻⵙ ⵏ ⵜⴻⵕⵎⵉⵙⵉⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵙⵇⴻⴷⵛⴻⵏⵜ ⵓⵍⵣⵓⵣ ⴰⴷⵔⵉⵎⴰⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⴰⵡⵉⵏⵜ ⴰⵙⵉⴷⵔⴻⵎ.

Published in ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵉⵎⵉⴹⵉ ⴽⵔⴰⵎⵔⴰⵡ ⴷ ⵙⵉⵏ (132) ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰⵜ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵜⴻⴱⵜⴻⵏ ⵉ ⵢⴻⵟⵟⴻⴼ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴽⵓⵕⵓⵏⴰ, 104 ⵏ ⵡⵉⴷ ⵉⵊⵉⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵎⴻⵜⵜⴰⵏⵜ ⵏ 6 ⵏ ⵢⵉⵎⵓⴹⵉⵏⴻⵏ ⵉ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⴽⴻⵍⵙⴻⵏ ⴷⴻⴳ 24 ⵏ ⵢⵉⵙⵔⴰⴳⴻⵏ-ⴰ ⵉⵏⴻⴳⴳⵓⵔⴰ ⴷⴻⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ, ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ (ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ) ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ ⵓⵎⵓⵜⵍⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⵙⵇⴰⵎⵓⵜ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⴹⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵎⵀⴰⵣ ⵏ ⵡⴰⵟⴰⵏ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵜⴻⵙⵎⴻⵔⵜ ⵛⵓⴱⵉⴷ-19, ⴰⵎⵙⵓⵊⵉ ⴷⵊⴰⵎⴻⵍ ⴼⵓⵔⴰⵔ.

ⴰⵖⵔⵓⴷ ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰⵜ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵜⴻⴱⵜⴻⵏ ⵢⴻⵡⵡⴻⴹ ⴰⵔ 53.072 ⵉⴷⴻⴳ ⵍⵍⴰⵏⵜ 132 ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰⵜ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ, ⴰⴽⴽⴰ ⵏⴻⵙⵙⴰⵡⴻⴹ ⴰⵔ 0,3 ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰⵜ ⵉ 100.000 ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵣⴷⴰⵖⴻⵏ ⴷⴻⴳ 24 ⵏ ⵢⵉⵙⵔⴰⴳⴻⵏ-ⴰ ⵉⵏⴻⴳⴳⵓⵔⴰ, ⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⴻⵜⵜⴰⵏⵉⵏ ⴰⵔ 1.801 ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰⵜ, ⵎⴰ ⴷ ⴰⵎⴹⴰⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⵓⴹⵉⵏⴻⵏ ⵉⵊⵉⵏ ⵢⴻⵣⴳⴻⵔ ⴰⵔ 37.274, ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵙⵙⴻⴷⴷⵉ ⵓⵎⵙⵓⵊⵉ ⴼⵓⵔⴰⵔ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵜⴰⵢⴰⵍⴰⵙⵜ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵖⴰⵎⵙⴰ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⴰⵎⵀⴰⵣ ⵏ ⵡⴰⵟⴰⵏ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵜⴻⵙⵎⴻⵔⵜ ⵛⵓⴱⵉⴷ-19.

ⵔⵏⵓ-ⴰⵙ, ⴷⴻⴳ 15 ⵏ ⵢⵉⴳⴻⵣⴷⴰ ⵙⴽⴻⵍⵙⴻⵏ, ⴷⴻⴳ 24 ⵏ ⵢⵉⵙⵔⴰⴳⴻⵏ-ⴰ ⵉⵏⴻⴳⴳⵓⵔⴰ, ⴷⴷⴰⵡ ⵏ 9 ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰⵜ, ⴷⴻⴳ 29 ⵉⴳⴻⵣⴷⴰ-ⵉⴹⴻⵏ ⵓⵔ ⵙⴽⴻⵍⵙⴻⵏ ⵓⵍⴰ ⴷ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰ, ⵎⴰ ⴷⴻⴳ 4 ⵏ ⵢⵉⴳⴻⵣⴷⴰ ⵙⴽⴻⵍⵙⴻⵏ ⵓⴳⴰⵔ ⵏ 10 ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰⵜ.

ⵙⴻⴳ ⵢⵉⴷⵉⵙ-ⵉⴹⴻⵏ, 28 ⵏ ⵢⵉⵎⵓⴹⵉⵏⴻⵏ ⵀⴰ-ⵜⴻⵏ-ⵉⵏ ⴷⴷⴰⵡ ⵏ ⵜⵎⴰⵛⵉⵏⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⵓⴼⴼⴻⵙ, ⵉ ⵢⴻⵔⵏⴰ ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ.

ⵢⴻⵣⵣⵉⵔⴻⴳ-ⴷ ⵓⵎⴰⵙⴰⵢ-ⵏⵏⵉ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰ ⵜⴰⵙⴻⵏⴱⴰⵢⵢⵓⵔⴰⵏⵜ ⵏ ⵢⵉⵎⵉⵔ-ⴰ ⵜⵃⴻⵜⵜⴻⵎ-ⴷ ⵖⴻⴼ ⵓⵖⴻⵔⵎⴰⵏ ⵜⴰⵄⴻⵙⵙⴰⵙⵜ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵇⴰⴷⴻⵔ ⵏ ⵢⵉⵍⵓⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⴻⵣⴷⴻⴳ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵙⵎⴻⵛⵛⴻⵇ ⵜⴰⴼⴻⴽⴽⴰⵏⵜ, ⵢⴻⵙⵎⴻⴽⵜⵉ-ⴷ ⴷⴰⵖⴻⵏ ⴰⵇⴰⴷⴻⵔ ⵏ ⵓⴽⵎⴰⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵎⴻⵍⵙⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⴳⴻⵍⵎⵓⵙⵜ.

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ, ⵎⴰⵙⵙ ⴰⴱⴷⴻⵍⵎⴰⴷⵊⵉⴷ ⵜⴻⴱⴱⵓⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ, ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵜⴰⵙⴻⴼⵔⴰⵏⵜ ⵏ 1ⵓ ⵏ ⵡⴰⵎⴱⴻⵔ ⴷ « ⴷ ⴰⵛⵉⵡⴻⵕ ⵏ ⵓⵖⵔⴻⴼ ⴰⵢ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵏⴻⵛⴷⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵢⴻⵏⵟⴻⵇ ⵙ ⵜⴰⵖⴻⵛⵜ-ⵏⵏⴻⵙ ⵙ ⵜⵍⴻⵍⵍⵉ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵙ ⵜⵏⴰⵢⴰ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵢⴻⵙⵙⴻⵏⴼⴰⵍⵉ ⵍⵇⴰⵏⴰⵄⴰ-ⵏⵏⴻⵙ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⴰⵙⴻⵏⵡⵉ ⵏ ⵜⵎⴻⵏⴹⴰⵡⵜ ».

ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵜⴻⵔⵣⵉ-ⵏⵏⴻⵙ ⵖⴻⴼ ⵜⴻⵙⵖⵉⵎⵜ ⵏ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵓⵎⵣⴰⵖ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ, ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵜⴻⴱⴱⵓⵏ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵜⴰⵙⴻⴼⵔⴰⵏⵜ ⵏ 1ⵓ ⵏ ⵡⴰⵎⴱⴻⵔ ⴷ « ⴷ ⴰⵛⵉⵡⴻⵕ ⵏ ⵓⵖⵔⴻⴼ ⴰⵢ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵏⴻⵛⴷⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵢⴻⵏⵟⴻⵇ ⵙ ⵜⴰⵖⴻⵛⵜ-ⵏⵏⴻⵙ ⵙ ⵜⵍⴻⵍⵍⵉ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵙ ⵜⵏⴰⵢⴰ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵢⴻⵙⵙⴻⵏⴼⴰⵍⵉ ⵍⵇⴰⵏⴰⵄⴰ-ⵏⵏⴻⵙ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⴰⵙⴻⵏⵡⵉ ⵏ ⵜⵎⴻⵏⴹⴰⵡⵜ » ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵜⵉⵏⵡⵉⵢⵉⵏ-ⴰ ⵏ ⵜⵎⴻⵏⴹⴰⵡⵜ « ⵏⴻⵙⵙⴰⵔⴰⵎ ⴰⴷ ⵜⴻⵏⵜ-ⵢⴻⵇⴱⴻⵍ ⵓⵖⵔⴻⴼ ⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵏⵄⴻⴷⴷⵉ, ⴷⴷⵓⴽⴽⵍⵉ, ⵖⴻⵔ ⵓⵙⴻⵔⵙⵉ ⵏ ⵜⴻⵔⵙⴻⵍⵜ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ, ⴷ ⵜⵉⵏ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⵔⵙⴻⵏ ⵖⴻⴼ ⵙⵏⴰⵜ ⵏ ⵜⴳⴻⵊⴷⴰ ⴰⵔⴰ ⵢⵉⵍⵉⵏ ⴷ ⵜⴰⵏⴰⵢⴰ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⴷ ⵓⵙⴻⴹⵔⵓ ⵏ ⵜⵉⴷⴻⵜ ⵏ ⵜⴻⵖⴷⴻⵎⵜ ⵜⴰⵏⵎⴻⵜⵜⵉⵜ ⵙ ⵓⵣⵔⴰⴽ ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵏⵣⴰⵢⴻⵏ ⵏ ⵜⴻⵙⴳⵓⵔⵉ ⵏ 1ⵓ ⵏ ⵡⴰⵎⴱⴻⵔ ⴷ ⵢⵉⵣⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵖⵔⵓⵙⴻⵏ. »

Ɣⴻⴼ ⵍⴻⵃⵙⴰⴱ ⵏ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ, ⴰⵎⵢⴰⴳⴻⵔ-ⴰ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷ « ⴰⵏⵙⴰⵢ ⵢⴻⵍⵀⴰⵏ ⴳⴰⵔ ⵓⵖⴻⵍⵍⴰ ⴰⵏⴰⴼⴻⵍⵍⴰ ⵏ ⵢⵉⵖⴰⵍⵍⴻⵏ ⵓⵎⵔⵉⴳⴻⵏ ⴷ ⵢⵉⴽⴰⵜⴰⵔⴻⵏ ⵏ ⵜⵔⴻⴷⵙⴰ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⵖⴻⵔⴼⴰⵏⵜ, ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷ ⵜⴰⵎⴻⴽⴽⴰⵙⵓⵜ ⵜⴰⵎⴰⴽⵍⴰⵍⵜ ⵏ ⵜⵔⴻⴷⵙⴰ ⵏ ⵓⵙⵍⴻⵍⵍⵉ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ » ⵢⴻⵍⵍⴰ-ⴷ ⴽⵔⴰ ⴽⴰⵏ ⵏ ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ ⵓⵇⴱⴻⵍ ⵏ ⵜⴻⴷⵢⴰⵏⵉⵏ ⵢⴻⵙⵄⴰⵏ ⴰⵣⴰⵍ ⴷⴻⴳ ⵜⵎⴻⵚⴽⵉⵡⵜ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⵙ ⵜⵓⴳⴷⵓⵜ ⴷ ⵜⵍⴻⵍⵍⵉ, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵜⵉ ⴷ ⴰⵎⵓⵍⵍⵉ ⵡⵉⵙ 66 ⵏ ⵜⵏⴻⴽⴰ ⵏ ⵓⵎⴳⴰⵔⵓ ⵏ ⵓⵙⵍⴻⵍⵍⵉ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⴰⵎⴰⵏⴳⴰⵏ ⴷ ⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵙⴻⴼⵔⴰⵏⵜ ⵜⴰⵖⴻⵔⴼⴰⵏⵜ ⵖⴻⴼ ⵓⵙⴻⵏⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⴻⵏⵡⵉ ⵏ ⵜⵎⴻⵏⴹⴰⵡⵜ.

ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵡⴰⵢⴰ, ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵜⴻⴱⴱⵧⵓⵏⴻ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵢⵉⴷⵉⵙⴰⵏ « ⵉⵛⴻⵡⵡⴻⵍ-ⵉⵜⴻⵏ » ⵓⵙⵎⴻⵏⴹⴻⵡ ⵏ ⵜⴻⵙⴳⵓⵔⵉ ⵏ ⵓⵎⴻⵏⵣⵓ ⵏ ⵡⴰⵎⴱⴻⵔ ⴷ ⵜⵎⴻⵜⵜⵉ ⵜⴰⵖⴰⵔⵉⵎⵜ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ « ⵏⴻⴽⴽⵏⵉ ⵏⵓⵖ ⴰⴱⵔⵉⴷ ⵉⵚⴻⵃⵃⴰⵏ ⵉⵎⵉ ⵙ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵡⴰⵏⵏⵓⴼ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵢⵉⵍⵉⵏ ⵉ ⵜⴻⵙⴳⵓⵔⵉ ⵏ ⵓⵎⴻⵏⵣⵓ ⵏ ⵡⴰⵎⴱⴻⵔ ⴷ ⴰⵙⴻⵄⵔⴻⵇ ⵏ ⵓⴱⵔⵉⴷ ».

« ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴰⴷ ⵏⴻⵇⵇⵉⵎ ⴷ ⵉⵎⴻⴽⴷⵉⵢⴻⵏ ⵉ ⵜⴳⴰⵍⵍⵉⵜ ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵖⵔⵓⵙⴻⵏ ⴰⵢ ⵢⴻⴼⴽⴰⵏ ⵜⵉⵎⴻⴷⴷⵓⵔⵉⵏ-ⵏⵙⴻⵏ ⴷ ⴰⵙⴼⴻⵍ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵜⴻⴷⴷⴻⵔ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ », ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ.

Published in ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ

 ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ  ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⴰⵙⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵟⴳⴷⵓⴷⴰ, ⵎⴰⵙⵙ ⴰⴱⴷⵍⵎⴰⴷⵊⵉⴷ ⵟⴱⴱⵓⵓⵏ, ⴰⵖⵍⵍⴰ ⵏ ⵢⵉⵖⴰⵍⵍⵏ ⵏ ⵜⵔⴷⵙⵉⵡⵉⵏ, ⴰⵏⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵟⵎⵃⴰⴷⴷⵉⵜ ⵜⴰⵖⵍⵏⴰⵡⵜ, ⵢⵏⵏⴰ-ⴷ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ (ⵙⵙⴱⵜ) ⴷⴳ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⵖⵜ ⴷⴰⴽⴽⵏ ⴰⵇⴱⴰⵍ ⵏ ⵜⵉⵏⵡⵉⵜ ⵜⴰⵎⵏⴹⴰⵡⴰⵏⵜ, ⴰⵔⴰ ⵉⵄⴷⴷⵉⵏ ⵙ ⵜⵙⴼⵔⴰⵏⵜ ⵜⴰⵖⵔⴼⴰⵏⵜ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵢⴹⵔⵓⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ 1 ⵡⴰⵏⴱⵔ ⵉ ⴷ-ⵉⵜⴷⴷⵓⵏ, ⴰⴷ ⵜⵙⵔⵙ ⵉⵣⵓⴷⴰⵔ ⵏ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ".

Published in ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ

 

ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ  ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⵉⵎⵉⴹⵉ ⴽⵔⴰⵎⵔⴰⵡ ⴷ ⵙⴹⵉⵙ (136) ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰⵜ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ ⵢⵜⵜⵡⴰⵜⴱⵜⵏ ⵉ ⵢⵟⵟⴼ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴽⵓⵕⵓⵏⴰ, 103 ⵏ ⵡⵉⴷ ⵉⵊⵉⵏ ⴰⴽⴽⴷ ⵜⵎⵜⵜⴰⵏⵜ ⵏ 6 ⵏ ⵢⵉⵎⵓⴹⵉⵏⴻⵏ ⵉ ⵢⵜⵜⵡⴰⴽⵍⵙⵏ ⴷⴳ 24 ⵏ ⵢⵉⵙⵔⴰⴳⵏ-ⴰ ⵉⵏⴳⴳⵓⵔⴰ ⴷⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ, ⵉ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ (ⵍⵜⵏⵉⵢⵏ) ⴷⴳ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⵖⵜ ⵓⵎⵓⵜⵍⴰⵢ ⵏ ⵟⵙⵇⴰⵎⵓⵜ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⴹⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵎⵀⴰⵣ ⵏ ⵡⴰⵟⴰⵏ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵟⵙⵎⵔⵜ ⵛⵓⴹⵉⴷ-19, ⴰⵎⵙⵓⵊⵉ ⴹⵊⴰⵎⵍ ⴼⵓⵓⵔⴰⵔ.

 

ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ  ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⵉⵎⵉⴹⵉ ⴽⵔⴰⵎⵔⴰⵡ ⴷ ⵜⴰⵎ (138) ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰⵜ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ ⵢⵜⵜⵡⴰⵜⴱⵜⵏ ⵉ ⵢⵟⵟⴼ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴽⵓⵕⵓⵏⴰ, 101 ⵏ ⵡⵉⴷ ⵉⵊⵉⵏ ⴰⴽⴽⴷ ⵜⵎⵜⵜⴰⵏⵜ ⵏ 4 ⵏ ⵢⵉⵎⵓⴹⵉⵏⴻⵏ ⵉ ⵢⵜⵜⵡⴰⴽⵍⵙⵏ ⴷⴳ 24 ⵏ ⵢⵉⵙⵔⴰⴳⵏ-ⴰ ⵉⵏⴳⴳⵓⵔⴰ ⴷⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ, ⵉ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ (ⵍⵜⵏⵉⵢⵏ) ⴷⴳ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⵖⵜ ⵓⵎⵓⵜⵍⴰⵢ ⵏ ⵟⵙⵇⴰⵎⵓⵜ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⴹⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵎⵀⴰⵣ ⵏ ⵡⴰⵟⴰⵏ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵟⵙⵎⵔⵜ ⵛⵓⴹⵉⴷ-19, ⴰⵎⵙⵓⵊⵉ ⴹⵊⴰⵎⵍ ⴼⵓⵓⵔⴰⵔ.

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – « ⵢⴻⵡⵡⴻⴹ-ⴷ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵓⵙⴹⵉⴼ ⵉ ⵜⵖⴻⵎⵙⴰ ⵜⴰⵍⵉⴽⵜⵕⵓⵏⴰⵏⵜ », ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵓⵒⵕⵓⴼⵉⵙⵓⵔ ⴰⵎⵎⴰⵔ ⴱⴻⵍⵀⵉⵎⴻⵔ, ⴰⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⴻⵖⵡⴰⵍⵜ, ⴰⵎⵓⵜⵍⴰⵢ ⵏ ⵓⵏⴰⴱⴰⴹ, ⴷⴻⴼⴼⵉⵔ ⵎⴰ ⵢⴻⵙⵎⴻⵎⵎⵉ ⵓⵏⴰⴱⴰⴹ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ, ⴰⵙⴻⵏⴼⴰⵔ ⵏ ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ ⵜⴰⵙⵍⴻⴽⵎⴰⵏⵜ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⴰⵔⵎⵓⴷ ⵏ ⵓⵙⴻⵍⵖⵓ ⵙ ⵉⵏⵜⴻⵔⵏⴻⵜ.

ⴰⵏⴼⴰⵍ ⴰⵎⴻⵇⵇⵔⴰⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⴰⴹⵓⴼ-ⴰ ⴷ ⴰⵙⴻⵖⵣⴻⴼ ⵏ ⵢⵉⵎⴰⴳⵔⴰⴷⴻⵏ 66 ⴷ 113 ⵢⴻⵔⵏⵓ, ⵙ ⵡⴰⵢⴰ, ⵜⴻⵔⵙ ⵜⵖⴻⵎⵙⴰ ⵜⴰⵍⵉⴽⵜⵕⵓⵏⴰⵏⵜ ⴷⴻⴳ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴰⴷ ⵜⴻⵣⵔⴻⴽ ⴰⵙⴰⴹⵓⴼ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵔⵏⴰ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ.

ⴰⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⴻⵖⵡⴰⵍⵜ ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵙⴰⴹⵓⴼ-ⴰ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵓⵔ ⴷ-ⵢⴻⵙⴱⴰⴷⵓ ⴰⵔⴰ ⴰⵏⴰⴳⵔⴰⵡ ⵓⵙⴹⵉⴼ ⴷ ⵓⴷⴰⵎⵙⴰⵏ ⵏ ⵓⵔⵎⵓⴷ ⵏ ⵜⵖⴻⵎⵙⴰ ⵏ ⵉⵏⵜⴻⵔⵏⴻⵜ.

ⴷ ⴰⵛⵓ ⴽⴰⵏ, ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵙⴰⴹⵓⴼ-ⴰ ⴷ ⵜⴰⵡⴻⵍⵀⴰ ⵉ ⵓⵎⵓⵣⴻⵍ ⵏ ⵜⵖⴻⵎⵙⴰ-ⴰ.

ⵖⴻⴼ ⵍⴻⵃⵙⴰⴱ ⵏ ⵓⵒⵕⵓⴼⵉⵙⵓⵔ ⴱⴻⵍⵀⵉⵎⴻⵔ, ⴰⵔⵎⵓⴷ ⵏ ⵜⵖⴻⵎⵙⴰ ⵏ ⵉⵏⵜⴻⵔⵏⴻⵜ ⴰⵎ ⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵖⴻⵎⵙⴰ ⵏ ⵢⵉⴼⴻⵔⴽⵉ, ⴷ ⴰⵔⵎⵓⴷ ⴰⴷⴰⵎⵙⴰⵏ ⴰⵔⴰ ⵉⵣⴻⵔⴽⴻⵏ ⵉⵍⵓⴳⴰⵏ ⵏ ⵡⵓⵍⵣⵓⵣ, ⴷ ⴰⵛⵓ ⴽⴰⵏ, ⵜⴰⵖⴻⵎⵙⴰ ⵏ ⵉⵏⵜⴻⵔⵏⴻⵜ ⵜⴻⵜⵜⴻⴳ ⵜⵓⵖⴷⴰⴹⵜ ⵏ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⵓⵜ ⴷ ⵓⵎⴻⵥⵍⵓ ⴰⵏⴰⴳⴷⵓⴷ ⵙ ⵓⵙⵏⴰⵙ ⵏ ⵓⵎⴰⴳⵔⴰⴷ ⵡⵉⵙ 2 ⵏ ⵓⵙⴰⴹⵓⴼ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⴰⵙⴻⵍⵖⵓ.

Published in ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ