ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ-ⴷ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ, ⴰⴱⴷⴻⵍⵎⴰⴷⵊⵉⴷ ⵜⴻⴱⴱⵓⵏ, ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵓⵔ ⵜⴻⵜⵜⵎⴰⴷⴰⵔ ⴰⵔⴰ ⵖⴻⴼ ⵓⵎⵜⴰⵡⴰ ⵏ ⵜⵉⵛⵛⵓⵔⴽⴰ ⴷ ⵜⴷⵓⴽⵍⵉ ⵜⵓⵕⵓⴼⵉⵜ, ⴷ ⴰⵛⵓ ⴽⴰⵏ, ⴰⴷ ⵜⵛⴻⴳⴳⴻⵔ ⵜⴰⵙⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵓⴽⴽⵙⴰ ⵏ ⵜⴻⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⴷⵡⴰⵏⴰⵏⵉⵏ ⵖⴻⴼ ⵍⴻⵃⵙⴰⴱ ⵏ ⵜⵏⵓⴼⴰ-ⵏⵏⴻⵙ ⵜⵉⴷⴰⵎⵙⴰⵏⵉⵏ.

Published in ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵢⵉⵏⴰⵖⵣⴻⵏ, ⵎⵓⵀⴰⵎⴻⴷ ⴰⵔⴽⴰⴱ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ, ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴼⴰⵔⴻⵙ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⵏ ⵡⵓⵔⴻⵖ ⵓⵔ ⵢⴻⵜⵜⴻⴽⴽ ⴰⵔⴰ ⵉ 58 ⵏ ⵢⵉⴽⵉⵍⵓⴳⵕⴰⵎⴻⵏ ⴷⴻⴳ 2020, ⵉⵎⵉ ⴰⴼⴰⵔⴻⵙ ⵢⴻⵏⵇⴻⵙ ⴰⵟⴰⵙ ⵖⴻⴼ ⵍⴻⵃⵙⴰⴱ ⵏ ⵓⵙⴰⵜⵉⵎ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⵏ ⵡⵓⵔⴻⵖ ⴰⵢ ⵜⴻⵙⵄⴰ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴷ ⵡⵉⵏ ⵢⴻⴽⴽⴰⵏ ⵉ 121 ⵏ ⵢⵉⵟⵓⵏⴻⵏ.

ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵡⴰⵍ-ⵏⵏⴻⵙ ⴷⴻⴳ ⵕⵕⴰⴷⵢⵓ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ, ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵔⴽⴰⴱ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵜⴰⵍⴻⵎⵎⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⴼⴰⵔⴻⵙ ⵏ ⵡⵓⵔⴻⵖ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴻⵜⵜⴻⵣⵣⵉ ⴷⴻⴳ 60 ⵏ ⵢⵉⴽⵉⵍⵓⴳⵕⴰⵎⴻⵏ ⵉ ⵓⵙⴻⴳⴳⴰⵙ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵔⵏⴰ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴳⵣⵓⵎ-ⵏⵏⴻⵙ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⵔⴰⵢ ⴰⴷ ⴷ-ⵢⴻⵙⴷⵓⵇⵇⴻⵙ ⴰⵔⵎⵓⴷ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⴼⴰ ⵏ ⵡⵓⵔⴻⵖ ⴷ ⵜⵓⵙⵙⴼⴰ-ⵏⵏⴻⵙ ⵙ ⵡⴰⵎⵎⴰⴽ ⴰⵏⵙⴰⵢⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵏⵥⵓⵍ ⴰⵎⴻⵇⵇⵔⴰⵏ ⵉ ⵜⵎⴻⵔⵏⵉⵡⵜ ⵏ ⵓⴼⴰⵔⴻⵙ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵢⴰⵡⴻⴹ ⵖⴻⵔ 240 ⵏ ⵢⵉⴽⵉⵍⵓⴳⵕⴰⵎⴻⵏ ⵉ ⵓⵙⴻⴳⴳⴰⵙ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⵓⵔⵉⴼ ⴰⵎⴻⵣⵡⴰⵔⵓ.

ⵉⵙⵡⵉ-ⴰ ⴰⴷ ⴰⵡⴹⴻⵏ ⵖⴻⵔ-ⵙ ⵙ ⵓⵙⴻⵖⵏⴻⵡ ⵏ 95 ⵏ ⵜⴻⵎⵥⴻⵔⵎⵉⵙⵉⵏ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵢⴻⵍⵀⵓⵏ ⵙ ⵡⴰⵎⵎⴰⴷ ⵏ ⵡⵓⵔⴻⵖ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⵏ ⵉⵍⵍⵉⵣⵉ ⴷ ⵜⵎⴻⵏⵖⴻⵙⵜ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴷ ⵜⵉⴷ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⵙⵎⴰⵀⵍⴻⵏ 1.500 ⵏ ⵢⵉⵍⴻⵎⵥⵉⵢⴻⵏ.

ⵉⵅⴻⴱⴱⴻⵔ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴳⵣⵓⵎ-ⵏⵏⵙ ⵉⵀⴻⵢⵢⴰⵏ-ⴷ ⴷ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴰⵏⴻⵙⵎⵉⴳⴰⵍ ⵖⴻⵔ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⴰⵎⴻⵏⵣⵓ ⴷ-ⵢⴻⵍⵀⴰⵏ ⵙ ⵜⴻⵎⵥⴻⵔⵎⵉⵙⵉⵏ, ⴰⵣⵎⴰⵎ ⵏ ⵜⴻⵡⵜⵉⵍⵉⵏ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵢⴻⵍⵀⵓⵏ ⵙ ⵜⴻⵎⵀⴻⵍⵜ-ⴰ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⵢⴻⵙⵙⵉⴼⵙⴻⵙ ⴰⵙⴻⵖⵏⴻⵡ ⵏ ⵜⴻⵎⵥⴻⵔⵎⵉⵙⵉⵏ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵢⴻⵙⵙⵉⵍⵖⴻⵏ ⵉⵍⴻⵎⵥⵉⵢⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⵖⵓⵍⵜ-ⴰ.

ⵙⴻⴳ ⵎⴻⵍⵎⵉ ⴽⴰⵏ, ⴳⴰⵏ ⵢⵉⵎⴰⵣⵣⵢⴻⵏ ⵏ ⵜⵏⴻⴳⴳⴰ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⵔⵎⵓⴷ ⴰⵏⴰⵖⵣⴰⵏ ⴰⵙⵏⵉⵔⴻⵎ ⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⴻⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵏⴰⴷⵉⵏ ⵖⴻⴼ ⵡⵓⵔⴻⵖ ⵙ ⵓⵎⵢⴰⵍⴻⵍ ⵏ ⵢⵉⵎⴰⵣⵣⴰⴳⴻⵏ ⵏ ⵓⵎⴻⵥⵍⵓ ⵏ ⵓⵙⴳⴻⵔⵜⴻⵍ ⴰⵏⴰⵖⵣⴰⵏ ⴷ ⵓⵙⵏⴰⴽⴰⵍⴰⵏ, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵓⴼⴰⵏ-ⴷ 95 ⵏ ⵜⴻⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⵢⴻⵙⵄⴰⵏ ⴳⴰⵔ 6 ⴷ 400 ⵏ ⵢⵉⵇⴻⵟⵟⴰⵔⴻⵏ.

Published in ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ

 

ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ  ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⵉⵎⵉⴹⵉ ⵜⵥⴰⵎⵔⴰⵡ ⴷ ⵙⴰ (197) ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰⵜ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ ⵢⵜⵜⵡⴰⵜⴱⵜⵏ ⵉ ⵢⵟⵟⴼ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴽⵓⵕⵓⵏⴰ, 133 ⵏ ⵡⵉⴷ ⵉⵊⵉⵏ ⴰⴽⴽⴷ ⵜⵎⵜⵜⴰⵏⵜ ⵏ 7 ⵏ ⵢⵉⵎⵓⴹⵉⵏⴻⵏ ⵉ ⵢⵜⵜⵡⴰⴽⵍⵙⵏ ⴷⴳ 24 ⵏ ⵢⵉⵙⵔⴰⴳⵏ-ⴰ ⵉⵏⴳⴳⵓⵔⴰ ⴷⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ, ⵉ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ (ⵍⵜⵏⵉⵢⵏ) ⴷⴳ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⵖⵜ ⵓⵎⵓⵜⵍⴰⵢ ⵏ ⵟⵙⵇⴰⵎⵓⵜ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⴹⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵎⵀⴰⵣ ⵏ ⵡⴰⵟⴰⵏ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴽⵓⵕⵓⵏⴰ, ⴰⵎⵙⵓⵊⵉ ⴹⵊⴰⵎⵍ ⴼⵓⵓⵔⴰⵔ.

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵉⵛⴰⵔ-ⴷ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵓⴷⴰⴱⵓ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⴰⵎⵣⴰⵔⵓⴳ ⵏ ⵜⴻⴼⵔⴰⵏⵉⵏ, ⵎⵓⵀⴰⵎⴻⴷ ⵛⵀⴰⵔⴼⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ, ⴰⵛⴻⴳⴳⴻⵔⵏ ⵡⵓⵎⵓⵖⴻⵏ ⵉⴼⵔⴰⵏⴰⵏⴻⵏ ⵙⴻⴳ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⴱⵓⵎⴻⵔⴷⴰⵙ ⴷ ⵔⵡⵉⴱⴰ (ⵜⴰⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ) ⴷⴻⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⴻⵡⵊⴻⴷ ⵉ ⵜⵙⴻⴼⵔⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵛⴻⴳⴳⴻⵔ ⵏ ⵜⵎⴻⵏⴹⴰⵡⵜ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵢⵉⵍⵉⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ 1 ⵡⴰⵎⴱⴻⵔ.

ⵜⴰⵎⵀⴻⵍⵜ-ⴰ ⵜⴻⵍⵍⴰ-ⴷ ⴷⴻⴼⴼⵉⵔ ⵎⴰ ⵢⴻⴱⴱⴻⴽ-ⴷ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ, ⴰⴱⴷⴻⵍⵎⴰⴷⵊⵉⴷ ⵜⴻⴱⴱⵓⵏ, ⵜⴰⴼⴻⴽⴽⴰ ⵜⴰⴼⵔⴰⵏⴰⵏⵜ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵜⴻⴷⵔⴻⵡ ⴷⴻⴳ ⵜⵙⴻⴼⵔⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵛⴻⴳⴳⴻⵔ ⵏ ⵜⵎⴻⵏⴹⴰⵡⵜ.

ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵡⴰⵢⴰ, ⵢⴻⵙⵙⴻⵍⵡⵉ ⵎⴰⵙⵙ ⵛⵀⴰⵔⴼⵉ ⴰⵛⵉⵔⵉ ⵏ ⵓⵙⵉⴳⴳⴻⵣ ⴰⵍⵉⴽⵜⵕⵓⵏⴰⵏ ⵏ ⵢⵉⵖⴻⵔⵎⴰⵏⴻⵏ ⵢⴻⵖⵙⴻⵏ ⴰⴷ ⴷⴻⵔⵡⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⴼⵔⴰⵏⵉⵏ ⵏⴻⵖ ⵡⵉⴷ ⴰⵢ ⵢⴻⵙⵏⴻⴼⵍⴻⵏ ⵜⴰⵏⴻⵣⴷⵓⵖⵜ-ⵏⵙⴻⵏ. ⵡⵉⵏ ⵢⴻⵖⵙⴻⵏ ⴰⴷ ⵢⴻⵙⵙⵉⴳⴳⴻⵣ, ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴰⴷ ⵢⴻⵔⵣⵓ ⵖⴻⴼ ⵓⵙⵎⴻⵍ ⵏ ⵉⵏⵜⴻⵔⵏⴻⵜ ⵏ ⵓⴷⴰⴱⵓ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⴰⵎⵣⴰⵔⵓⴳ ⵏ ⵜⴻⴼⵔⴰⵏⵉⵏ.

ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⴰⵔⴰⴳ ⵏ ⵜⵖⴻⵎⵙⴰ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵙⵖⵉⵎⵜ ⵏ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⴱⵓⵎⴻⵔⴷⴰⵙ, ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵛⵀⴰⵔⴼⵉ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵜⴰⵙⴻⴽⴽⵉⵔⵜ-ⴰ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ « ⴰⴷ ⵜⴻⵙⵙⴻⴱⵖⴻⵙ ⵉⵍⴻⵎⵥⵉⵢⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵙⵙⵉⴳⴳⵣⴻⵏ » ⴷⴻⴳ ⵡⵓⵎⵓⵖⴻⵏ ⵉⴼⵔⴰⵏⴰⵏⴻⵏ, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵢⴻⴷⵡⴻⵜ ⵉⵎⵉ ⵉⵖⴻⵔⵎⴰⵏⴻⵏ ⵏ ⴱⵓⵎⴻⵔⴷⴰⵙ ⵙⵙⴰⴳⴳⵣⴻⵏ ⵙ ⵉⵏⵜⴻⵔⵏⴻⵜ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵛⴰⵔⴻⵏ ⵜⴰⵎⵀⴻⵍⵜ-ⴰ.

ⵙ ⵜⵙⴻⴽⴽⵉⵔⵜ-ⴰ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ, ⵜⵓⴽⴽⵙⴰ ⵙⴻⴳ ⵡⵓⵎⵓⵖⴻⵏ ⵉⴼⵔⴰⵏⴰⵏⴻⵏ ⵜⴻⵜⵜⵉⵍⵉ-ⴷ ⵙ ⵡⴰⵎⵎⴰⴽ ⴰⵡⵓⵔⵎⴰⵏ.

« ⵜⴰⵎⵀⴻⵍⵜ ⵏ ⵓⵙⵉⴳⴳⴻⵣ, ⴰⵢ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ, ⵏⴰⵇⴰⵍ, ⵜⴻⵡⵄⴻⵕ, ⵜⴻⵇⵇⴻⵍ ⵉⵎⵉⵔ-ⴰ ⴷ ⵜⴰⴼⴻⵙⵙⴰⵙⵜ. ⵉⵙⵡⵉ ⵏ ⵡⴰⵢⴰ ⴷ ⴰⴱⴰⴹⵉ ⵏ ⵓⴼⴰⵢⵍⵓ ⴰⴼⵔⴰⵏⴰⵏ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ », ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵔⵏⴰ.

Published in ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ-ⴷ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ, ⵎⴰⵙⵙ ⴰⴱⴷⴻⵍⵎⴰⴷⵊⵉⴷ ⵜⴻⴱⴱⵧⵓⵏⴻ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ ⵜⴰⵎⴻⴷⴷⵉⵜ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ, ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵙⴰⴹⵓⴼ ⵏ ⵜⴻⴷⵔⵉⵎⵜ ⵏ 2021 ⴰⴷ ⴷ-ⵢⴻⴼⴽ ⴰⴽⴽ ⵉⴼⴰⵜⵓⵙⴻⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⴰⴷⵀⴰⵍ ⴰⴷⵔⵉⵎⴰⵏ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴰⴽ ⵉ ⵜⴻⵕⵎⵉⵙⵉⵏ ⵜⵉⴷⴰⵎⵙⴰⵏⵉⵏ ⴰⵢ ⵜⵃⵓⵣⴰ ⵜⴽⴰⵖⵔⴻⴼⵜ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵓⵇⴰⵛⵓⵛ ⵏ ⵛⵓⴱⵉⴷ-19.

ⵎⴰⵙⵙ ⵜⴻⴱⴱⵧⵓⵏⴻ ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ-ⴷ, ⴷⴻⴳ ⵓⵎⵢⴰⴳⴻⵔ-ⵏⵏⴻⵙ ⴰⵡⴰⵍⴰⵏ ⴷ ⵢⵉⵎⴰⵙⴰⵢⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⵉⴷⵢⴰⵜⴻⵏ ⵉⵖⴻⵍⵏⴰⵡⴻⵏ, ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵡⴰⵏⴰⴽ ⴰⴷ ⵢⴻⵎⵀⴻⵙ ⵜⵉⵕⵎⵉⵙⵉⵏ ⵜⵉⴷⴰⵎⵙⴰⵏⵉⵏ ⴰⵢ ⵜⵃⵓⵣⴰ ⵜⴽⴰⵖⵔⴻⴼⵜ-ⴰ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴰⴷ ⵜⵜⵡⴰⵎⵎⴻⵙⵜⵏⴻⵏⵜ ⵜⴱⴰⵏⴽⵉⵡⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⴰⴹⵓⴼ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵓⵔⴰⵔⴻⵏⵜ ⵜⴰⵎⵍⵉⵍⵜ-ⵏⵙⴻⵏⵜ ⴷⴻⴳ ⵓⵏⵔⴰⵔ-ⴰ.

ⴰⵖⴻⵍⵍⴰ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴰⴽ ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ-ⴷ ⴷⴰⵖ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ « ⴰⵙⴰⴹⵓⴼ ⵏ ⵜⴻⴷⵔⵉⵎⵜ ⵉ 2021 ⴰⴷ ⴷ-ⵢⴻⴳⴳⵓⵛⵛⴻⵍ ⴰⴽⴽ ⵉⴷⵉⵙⴰⵏ-ⴰ » ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵔⵏⴰ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ « ⵜⵉⵎⵙⴰⵍ ⵜⵉⴷⵔⵉⵎⴰⵏⵉⵏ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴰⴷ ⴷ-ⵜⵜⵡⴰⴳⵓⵛⵛⵍⴻⵏⵜ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⵜⵜⵡⴰⴱⴰⴹⴻⵏⵜ ⵙ ⵓⵙⴰⵏⵜⵉⵎ ».

ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵡⴰⵢⴰ, ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵜⴻⴱⴱⵓⵏ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ « ⵓⵔ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴰⵔⴰ ⴰⴷ ⴷ-ⴳⴻⵏⵜ ⵜⴻⵕⵎⵉⵙⵉⵏ ⵜⵉⴷⴰⵎⵙⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⵙⴳⵓⵔⵉⵢⵉⵏ ⴷ ⵜⵉⴽⴻⵍⵍⴰⵅⵉⵏ » ⵖⴻⴼ ⵢⵉⵅⴻⵚⵚⴰⵔⵏⴻ ⴰⵢ ⵜⴻⵏ-ⵉⵃⵓⵣⴰⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵙⴼⴰⵢⴷⵉⵏⵜ ⵙⴻⴳ ⵓⵎⵀⴰⵙ.

ⵙⴻⴳ ⵜⴰⵎⴰ ⵏⵉⴹⴻⵏ, ⵢⴻⵙⵎⴻⴽⵜⵉ-ⴷ ⵙ ⵡⴰⴽⴰⵜⴻⵏ ⴰⵢ ⵢⴻⴷⴷⴻⵎ ⵓⵡⴰⵏⴰⴽ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵢⴻⵎⵀⴻⵙ ⵜⵉⵕⵎⵉⵙⵉⵏ ⴰⵢ ⵜⵃⵓⵣⴰ ⵜⴽⴰⵖⵔⴻⴼⵜ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵓⵇⴰⵛⵓⵛ, ⴳⴰⵔ-ⴰⵙⴻⵏⵜ ⴰⵙⴻⵏⵇⴻⵙ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵡⵙⵉ, ⴰⵛⴻⴳⴳⴻⵔ ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵏⴹⴰⵔⴻⵏ-ⵏⵙⴻⵏⵜ ⴷ ⵓⵙⴻⵡⵊⴻⴷ ⵏ ⵢⵉⵔⴻⴹⴹⴰⵍⴻⵏ ⵉⴱⴰⵏⴽⴰⵏⴻⵏ ⵡⴰⵔ ⵜⴰⵏⴰⴼⵓⵜ ⵉ ⵍⴼⴰⵢⴷⴰ ⵏ ⵜⴻⵕⵎⵉⵙⵉⵏ-ⴰ.

Published in ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵜⴻⵜⵜⵡⴰⵣⵎⴻⵍ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⴻⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ-ⴰⴽⴰⵜⴰⵔ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵓⵙⴻⵊⵀⴻⴷ ⵏ ⵓⵕⵎⴰⵙ ⴷ ⵕⵕⵓⵃ ⵏ ⵓⵙⴼⴰⵔ ⵏ ⵢⵉⵎⴰⵡⵍⴰⵏ ⵏ ⵢⵉⵙⴻⵏⴼⴰⵔⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⵎⴻⵔⵔⵉⵜ ⴷ ⵜⴻⵏⴹⵉ ⵍⴰⴷⵖⴰ ⴷⴻⴳ ⵓⵏⵥⵓⵍ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ, ⴷⴻⴳ ⵢⵉⴳⵏⴰⵏ ⵓⵏⵏⵉⴳⴻⵏ ⴷ ⵡⴰⵙⵓⵏⴻⵏ ⵏ ⵜⵉⵍⵉ.

ⵜⴰⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ-ⴰ ⵢⴻⵣⵎⴻⵍ-ⵉⵜⵜ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⵎⴻⵔⵔⵉⵜ, ⵎⵧⵀⴰⵎⴻⴷ ⵀⴰⵎⵉⴷⵧⵓ, ⴷ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴰⵏⴻⵙⵎⵉⴳⴰⵍ ⵖⴻⵔ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⴻⵏⵣⵓ ⴷ-ⵢⴻⵍⵀⴰⵏ ⵙ ⵜⴻⵎⵥⴻⵔⵎⵉⵙⵉⵏ, ⵏⴰⵙⵙⵉⵎ ⴷⵉⴰⴼⴰⵜ, ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ « ⵓⵙⴻⵊⵀⴻⴷ ⵏ ⵓⵏⵎⵉⵔⴻⴳ, ⵜⵉⴳⴰⵡⵜ ⵜⵓⵛⵔⵉⴽⵜ, ⴰⵎⵛⵉⵡⴻⵕ ⴷ ⵓⵙⴻⵎⵢⵓⴷⴷⴻⵙ ⴷⴻⴳ ⵜⵖⵓⵍⵜ-ⴰ ».

ⴷⴻⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵜⴻⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ-ⴰ, ⴰⴷ ⴷ-ⴳⴻⵏ ⵜⴰⵙⵎⵉⵍⵜ ⵏ ⵓⵙⵉⴳⴳⵉ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⴰⵔⴰ ⴷⴻⵔⵡⴻⵏ ⵢⵉⴳⴻⵏⵙⴰⵙⴻⵏ ⵙⴻⴳ ⵙⵉⵏ-ⴰ ⵏ ⵢⵉⵖⵍⵉⴼⴻⵏ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⴷ-ⵜⴻⵍⵀⵓ ⵙ ⵓⵀⴻⵢⵢⵉ ⵏ ⵡⴰⵀⵉⵍ ⴰⵙⴻⴳⴳⴰⵙⴰⵏ ⵏ ⵜⵉⴳⴰⵡⵜ ⵉ ⵓⴽⵜⴰⵣⴻⵍ ⵏ ⵓⵙⴻⴹⵔⵓ ⵏ ⵜⴻⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ-ⴰ ⵙ ⵜⵓⴷⴷⵎⴰ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵜⴻⵏ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⵙⵙⴻⵍⵀⵓⵏ ⵉⴳⵎⴰⴹ-ⵏⵏⴻⵙ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⵙⵊⴻⵀⴷⴻⵏ ⵜⵉⵛⵛⵓⵔⴽⴰ-ⴰ.

ⵜⴰⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ-ⴰ ⵜⴻⵙⵙⴻⴼⵔⴰⵢ ⴰⴷ ⵜⴻⴱⴷⴻⴷ ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷⴰⴷ ⵉ ⵢⵉⵎⴰⵡⵍⴰⵏ ⵏ ⵢⵉⵙⴻⵏⴼⴰⵔⴻⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⵜⴰⵎⴻⵔⵔⵉⵜ ⴷ ⵜⴻⵏⴹⵉ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⵜⴻⵏ-ⵜⴻⴵⴵ ⴰⴷ ⴼⴰⵔⵚⴻⵏ ⵙⴻⴳ ⵡⴰⵀⵉⵍⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⵉⵍⴻⵖ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵔⴰ ⵜⴻⵙⵙⴻⴱⵖⴻⵙ ⴰⵙⴻⵖⵏⴻⵡ ⵏ ⵜⴻⵎⵥⴻⵔⵎⵉⵙⵉⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⵖⵓⵍⵜ ⵏ ⵜⵎⴻⵔⵔⵉⵜ ⵉ ⵓⴷⵔⴰⵡ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⵏⴻⴳⵎⵓ ⴰⴷⵉⴳⴰⵏ ⵓⵏⵣⵉⴳ, ⵍⴰⴷⵖⴰ ⴷⴻⴳ ⵓⵏⵥⵓⵍ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ, ⴷⴻⴳ ⵢⵉⴳⵏⴰⵏ ⵓⵏⵏⵉⴳⴻⵏ ⴷ ⵡⴰⵙⵓⵏⴻⵏ ⵏ ⵜⵉⵍⵉ.

ⵜⴰⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ-ⴰ ⴷ ⵜⵉⵏ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⵙⵙⵉⴼⴻⵙⵙⴻⵏ ⴷⴰⵖ ⵖⴻⴼ ⵢⵉⵎⴰⵡⵍⴰⵏ ⵏ ⵢⵉⵙⴻⵏⴼⴰⵔⴻⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⴰⴼⴻⵏ ⵜⴰⵍⵖⴰ ⵜⴰⵎⴻⵏⵣⵓⵜ (ⵜⴰⵍⴰⵖⵜ, ⴰⵖⴻⴳⴳⴰⴷ ⴷ ⵜⴰⴹⵓⴼⵜ) ⴰⵢ ⵙⵙⴻⵇⴷⴰⵛⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵏⴹⵉ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⵜⴻⵙⵙⴻⴱⵖⴻⵙ ⴰⵙⴻⵖⵏⴻⵡ ⵏ ⵜⴻⵎⵥⴻⵔⵎⵉⵙⵉⵏ ⵢⴻⵎⵎⵓⵣⵣⴳⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⵎⴰⵍ ⴷ ⵓⵙⴻⵏⵣⵉ ⵏ ⵢⵉⴼⴰⵔⵉⵙⴻⵏ ⵏ ⵜⴻⵏⴹⵉ.

Published in ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ

ⵍⴻⵖⵡⴰⴹⵜ – ⴰⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵓⵙⴻⵍⵎⴻⴷ ⵓⵏⵏⵉⴳ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⴻⴷⵎⵉ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰⵏⵜ, ⴰⴱⴷⴻⵍⴱⴰⴽⵉ ⴱⴻⵏⵣⵉⴰⵏⴻ, ⵢⴻⵙⵙⴻⵖⵔⴻⵜ-ⴷ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ (ⵙⵙⴻⴱⵜ) ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵖⵡⴰⴹⵜ, ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ "ⵓⵙⵙⵉⵙⴻⵏ ⵡⴻⵀⵀⴰⵏ ⵖⴻⵔ ⵓⵙⵎⴻⵎⵎⵉ ⵏ ⵓⵙⴻⵍⵎⴻⴷ ⵙ ⵓⵎⴻⵛⵛⴰⵇ ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⵉ ⵜⵜ-ⵉⴷ-ⵜⵃⴻⵜⵜⴻⵎ ⵜⴰⵜⵔⴰⵔⴰ".

Published in ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵙⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⵉⴹⵉⵢⴻⵏ ⴽⵔⴰⵎⵔⴰⵡ ⴷ ⵙⵉⵏ (232) ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰⵜ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵜⴻⴱⵜⴻⵏ ⵉ ⵢⴻⵟⵟⴻⴼ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴽⵓⵕⵓⵏⴰ, 159 ⵏ ⵡⵉⴷ ⵉⵊⵉⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵎⴻⵜⵜⴰⵏⵜ ⵏ 13 ⵏ ⵢⵉⵎⵓⴹⵉⵏⴻⵏ ⵉ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⴽⴻⵍⵙⴻⵏ ⴷⴻⴳ 24 ⵏ ⵢⵉⵙⵔⴰⴳⴻⵏ-ⴰ ⵉⵏⴻⴳⴳⵓⵔⴰ ⴷⴻⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ, ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ (ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ) ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ ⵓⵎⵓⵜⵍⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⵙⵇⴰⵎⵓⵜ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⴹⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵎⵀⴰⵣ ⵏ ⵡⴰⵟⴰⵏ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴽⵓⵕⵓⵏⴰ, ⴰⵎⵙⵓⵊⵉ ⴷⵊⴰⵎⴻⵍ ⴼⵓⵔⴰⵔ.

ⴰⵖⵔⵓⴷ ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰⵜ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵜⴻⴱⵜⴻⵏ ⵢⴻⵡⵡⴻⴹ ⴰⵔ 48 966, ⵉⴷⴻⴳ ⵍⵍⴰⵏⵜ 232 ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰⵜ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ, ⴰⴽⴽⴰ ⵏⴻⵙⵙⴰⵡⴻⴹ ⴰⵔ 0,5 ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰⵜ ⵉ 100.000 ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵣⴷⴰⵖⴻⵏ ⴷⴻⴳ 24 ⵏ ⵢⵉⵙⵔⴰⴳⴻⵏ-ⴰ ⵉⵏⴻⴳⴳⵓⵔⴰ, ⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⴻⵜⵜⴰⵏⵉⵏ ⴰⵔ 1645 ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰⵜ, ⵎⴰ ⴷ ⴰⵎⴹⴰⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⵓⴹⵉⵏⴻⵏ ⵉⵊⵉⵏ ⵢⴻⵣⴳⴻⵔ ⴰⵔ 34 517, ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵙⵙⴻⴷⴷⵉ ⵓⵎⵙⵓⵊⵉ ⴼⵓⵔⴰⵔ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵜⴰⵢⴰⵍⴰⵙⵜ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵖⴰⵎⵙⴰ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⴰⵎⵀⴰⵣ ⵏ ⵡⴰⵟⴰⵏ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴽⵓⵕⵓⵏⴰ.

ⵔⵏⵓ-ⴰⵙ, ⴷⴻⴳ 22 ⵏ ⵢⵉⴳⴻⵣⴷⴰ ⵙⴽⴻⵍⵙⴻⵏ ⴷⴻⴳ 24 ⵏ ⵢⵉⵙⵔⴰⴳⴻⵏ-ⴰ ⵉⵏⴻⴳⴳⵓⵔⴰ ⴷⴷⴰⵡ ⵏ 10 ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰⵜ, ⴷⴻⴳ 8 ⵉⴳⴻⵣⴷⴰ-ⵉⴹⴻⵏ ⵙⴽⴻⵍⵙⴻⵏ ⵓⴳⴰⵔ ⵏ ⵙⴹⵉⵙ ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰⵜ, ⵎⴰ ⴷⴻⴳ 18 ⵏ ⵢⵉⴳⴻⵣⴷⴰ-ⵉⴹⴻⵏ ⵓⵔ ⵙⴽⴻⵍⵙⴻⵏ ⵓⵍⴰ ⴷ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰ.

ⵙⴻⴳ ⵢⵉⴷⵉⵙ-ⵉⴹⴻⵏ, 31 ⵏ ⵢⵉⵎⵓⴹⵉⵏⴻⵏ ⵀⴰ-ⵜⴻⵏ-ⵉⵏ ⴷⴷⴰⵡ ⵏ ⵜⵎⴰⵛⵉⵏⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⵓⴼⴼⴻⵙ, ⵉ ⵢⴻⵔⵏⴰ ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ.

ⵢⴻⵣⵣⵉⵔⴻⴳ-ⴷ ⵓⵎⴰⵙⴰⵢ-ⵏⵏⵉ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰ ⵜⴰⵙⴻⵏⴱⴰⵢⵢⵓⵔⴰⵏⵜ ⵏ ⵢⵉⵎⵉⵔ-ⴰ ⵜⵃⴻⵜⵜⴻⵎ-ⴷ ⵖⴻⴼ ⵓⵖⴻⵔⵎⴰⵏ ⵜⴰⵄⴻⵙⵙⴰⵙⵜ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵇⴰⴷⴻⵔ ⵏ ⵢⵉⵍⵓⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⴻⵣⴷⴻⴳ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵙⵎⴻⵛⵛⴻⵇ ⵜⴰⴼⴻⴽⴽⴰⵏⵜ, ⵢⴻⵙⵎⴻⴽⵜⵉ-ⴷ ⴷⴰⵖⴻⵏ ⴰⵇⴰⴷⴻⵔ ⵏ ⵓⴽⵎⴰⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵎⴻⵍⵙⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⴳⴻⵍⵎⵓⵙⵜ.

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵢⴻⵙⵄⴻⴷⴷⴰ ⵓⵏⴰⴱⴰⴹ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵔⴰⵙ, ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⴰⵢ ⵢⴻⵙⵙⴻⵍⵡⵉ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⴻⵏⵣⵓ ⴰⴱⴷⴻⵍⴰⵣⵉⵣ ⴷⵊⴻⵔⴰⴷ, ⴰⵙⴻⵏⴼⴰⵔ ⵏ ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ ⵜⴰⵙⵍⴻⴽⵎⴰⵏⵜ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⴰⵙⴻⴽⴽⵉ ⵏ ⵜⵎⴰⴹⵉⵔⵜ ⵏ ⵓⵙⴻⵏⴼⴰⵔ ⵏ ⵜⵎⴻⵚⴽⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⴻⵎⴷⵉⵏⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⵏ ⵃⴰⵙⵉ ⵎⴻⵙⵄⵓⴷ ⵙⴻⴳ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵜⴻⵥⵡⴻⵔⵜ ⵖⴻⵔ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵜⵏⴻⵣⴷⵓⵖⵜ.

ⴰⵙⴻⵏⴼⴰⵔ-ⴰ ⵏ ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ ⵢⴻⵔⵣⴰ ⴷⴰⵖ ⴰⵍⵍⵓⵙ ⵏ ⵓⵖⴻⵡⵡⴻⵔ ⵏ ⵓⵙⴻⵇⵇⴰⵎⵓ ⵏ ⵜⴻⴷⴱⴻⵍⵜ ⵏ ⵡⵓⴷⵓⵙ ⴷ-ⵢⴻⵍⵀⴰⵏ ⵙ ⵓⵙⴻⴼⵔⴻⴽ ⵏ ⵓⵙⴻⵏⴼⴰⵔ-ⴰ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵥⵍⴰ ⵏ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⴻⵏⵣⵓ.

ⴰⴹⵔⵉⵙ-ⴰ ⴷ ⵡⵉⵏ ⴰⵔⴰ ⵉⴱⴻⴷⴷⵍⴻⵏ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⵢⴻⵙⵙⵎⴻⴷ ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ ⵜⴰⵙⵍⴻⴽⵎⴰⵏⵜ ⵏ ⵛⵜⴻⵎⴱⴻⵕ ⵏ 2006 ⴰⵢ ⴷ-ⵉⵙⴻⴱⴹⴻⵏ ⵜⵓⵖⴷⴰⴹⵉⵏ, ⴰⵙⵓⴷⴷⴻⵙ ⴷ ⵓⵎⵓⵣⴻⵍ ⵏ ⵜⴻⵎⴷⵉⵏⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⵏ ⵃⴰⵙⵉ ⵎⴻⵙⵄⵓⴷ, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴷ ⴰⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⵏⴻⵣⴷⵓⵖⵜ ⴰⵢ ⵜ-ⵉⴷ-ⵢⴻⵙⵎⴻⵏⴷⴻⵏ ⵉ ⵓⵏⴰⴱⴰⴹ ⵖⴻⴼ ⵍⴻⵃⵙⴰⴱ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ-ⴰ.

ⵙⴻⴳ ⵢⵉⴷⵉⵙ ⵏⵉⴹⴻⵏ, ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⵍⴻⴷ ⵓⵏⴰⴱⴰⴹ ⵉ ⵙⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⵏⴻⵙⴽⵉⵏⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵙⵙⴻⵎⵏⴻⴷ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ-ⴰ, ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵢⴻⵇⵇⴻⵏ ⵖⴻⵔ ⵓⵙⴻⵏⴼⴰⵔ ⵏ ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ ⵜⴰⵙⵍⴻⴽⵎⴰⵏⵜ ⵢⴻⵜⵜⴱⴻⴷⴷⵉⵍⴻⵏ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵜⴻⵙⵙⵎⴰⴷⴰⵢ ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ ⵏ 2006 ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⵜⴰⵙⴳⵓⵔⵉ ⵏ ⵜⴻⵎⵀⴻⵍⵜ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⵜⵉⵎⴻⵚⴽⵉⵡⵜ ⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵡⴰⵚⵓⴽⴻⵏ, ⵉⵙⴳⵓⵍⴰⴼ ⴷ ⵜⴷⵓⵎⵚⵓⴽⵉⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⴷⵉⵏⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⵏ ⵙⵉⴷⵉ ⵄⴻⴱⴷⴻⵍⵍⴰⵀ, ⵎⴰ ⴷ ⵡⴰⵢⴻⴹ ⴷ ⴰⵙⴻⵏⴼⴰⵔ ⵏ ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ ⵜⴰⵙⵍⴻⴽⵎⴰⵏⵜ ⵢⴻⵜⵜⴱⴻⴷⴷⵉⵍⴻⵏ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵜⴻⵙⵙⵎⴰⴷⴰⵢ ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ ⵏ 2004 ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⴰⵙⴻⵖⵏⴻⵡ ⵏ ⵜⴻⵎⴷⵉⵏⵜ-ⴰ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ.

ⵙⵉⵏ-ⴰ ⵏ ⵢⵉⵙⴻⵏⴼⴰⵔⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⴰⴹⵓⴼ, ⴰⵢ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵎⴻⵎⵎⵉⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵉⵜ-ⴰ, ⵉⵙⵡⵉ-ⵏⵙⴻⵏ ⴷ ⴰⴼⴻⵔⵔⵓ ⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵡⵓⴳⵓⵔⴻⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⴰⵏⴰⴷⵉ ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴷ ⴰⵢⴰ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷ ⵜⴰⵎⴻⵏⵜⵉⵍⵜ ⴷⴻⴳ ⵓⵄⴻⴹⴹⴻⵍ ⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵡⴰⵀⵉⵍⴻⵏ ⵏ ⵜⵎⴻⵚⴽⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵏⴻⵣⴷⵓⵖⵜ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵓⵍⵖⵓ-ⴰ.

Published in ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⴻⵥⵡⴻⵔⵜ, ⴰⴱⴷⴻⵍⵎⴰⴷⵊⵉⴷ ⴰⵜⵜⴰⵔ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ, ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵀⴻⵢⵢⵉ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰⴳⵜⴰⴳⵣⵓⵎⴰⵏ ⵉ ⵓⵙⵖⴻⵍⵍⴻⵙ ⵏ ⵓⵥⴻⴹⵡⵓ ⵏ ⵓⵎⴻⵙⵏⵉ ⵏ ⵜⵎⴻⵔⵖⴰ ⴷ ⵜⵙⴻⵔⵙⵉⵢⵉⵏ ⵢⴻⵇⵇⵏⴻⵏ ⵖⴻⵔ ⵓⵔⵎⵓⴷ-ⴰ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⵓⵔ ⴷ-ⵜⵜⵉⵍⵉⵏ ⴰⵔⴰ ⵢⵉⵙⴻⵀⵡⴰ ⴰⵎ ⵡⵉⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⴷ ⵙⵓⴼ.

« ⴰⴷ ⵎⴰⵀⵍⴻⵏⵜ ⵜⴻⴳⵔⴰⵡⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⴰⵣⵣⴰⵢⴻⵏ ⵙⴻⴳ ⵢⵉⵖⵍⵉⴼⴻⵏ ⵏ ⵜⴻⵥⵡⴻⵔⵜ, ⵜⴰⵡⴻⵏⵏⴰⴹⵜ, ⵜⵉⵖⴱⵓⵍⴰ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⴷ ⵜⴽⴻⵔⵔⴰⵣⵜ ⵖⴻⴼ ⵓⵙⵍⴰⴹ ⵏ ⵓⵥⴻⴹⴹⴰ ⵏ ⵓⵎⴻⵙⵏⵉ ⵏ ⵜⵎⴻⵔⵖⴰ ⵢⴻⵙⵄⴰⵏ 22.000 ⵏ ⵢⵉⴽⵉⵍⵓⵎⵉⵜⵔⴻⵏ ⴷ ⵜⵙⴻⵔⵙⵉⵢⵉⵏ ⵢⴻⵇⵇⵏⴻⵏ ⵖⴻⵔ ⵓⵔⵎⵓⴷ-ⴰ », ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⴷ ⵜⵏⴻⵖⵍⴰⴼⵜ ⵏ ⵜⵡⴻⵏⵏⴰⴹⵜ, ⵏⴰⵙⵙⵉⵔⴰ ⴱⴻⵏⵀⴰⵔⵔⴰⵜⵙ.

ⵉⵎⴰⵣⵣⴰⵢⴻⵏ-ⴰ ⴰⴷ ⴷ-ⵀⴻⵢⵢⵉⵏ, ⵙⴰⴽⴽⵉⵏ, ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵜⵉⴳⴰⵡⵜ ⵉ ⵓⵃⴻⵣⵣⴻⴱ ⵙⴻⴳ ⵜⵎⵉⵊⵡⵉⵏ ⴰⵢ ⵉⵣⴻⵎⵔⴻⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵉⵍⵉⵏⵜ ⴷⴻⴳ ⵜⵙⴻⵔⵜⵙⵉⵢⵉⵏ-ⴰ ⴷ ⵜⵉⴼⵉⵏ ⵏ ⵙⵙⴻⴱⴱⴰⵜ-ⵏⵙⴻⵏⵜ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵔⵏⴰ.

ⵢⴻⵙⵙⴻⴳⵣⴰ-ⴷ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵙⵍⴰⴹ ⵏ ⵜⵙⴻⵏⴼⴰⵔ ⵏ ⵜⵎⴻⵔⵖⴰ ⴷ ⴰⵢⴻⵏ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⵙⵙⵉⵡⴹⴻⵏ ⵖⴻⵔ ⵓⵀⴻⵢⵢⵉ ⵏ ⵜⴳⴻⵔⵜⵉⵍⵜ ⴷ ⵜⴰⵙⴻⴷⴷⵉⵜ ⵏ ⵜⴻⵏⵇⵉⴹⵉⵏ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⵜⴻⵍⵍⴰ ⵜⵎⵉⵊⴻⵡⵜ ⴰⵢ ⵉⵣⴻⵎⵔⴻⵏ ⴰⴷ ⵜⴹⵓⵔⵔ ⵜⵉⵖⴱⵓⵍⴰ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ, ⴰⴽⴰⵍ ⵏ ⵜⴽⴻⵔⵔⴰⵣⵜ ⴷ ⵢⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ.

« ⵜⴰⴳⴻⵔⵜⵉⵍⵜ-ⴰ ⴷ ⵜⵉⵏ ⴰⵢⵢⴻⵙ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵜⵜⵡⴰⵀⴻⵢⵢⵉⵏⵜ ⵜⵙⴻⵏⵜⴰⵢⵉⵏ ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽ ⵉⵙⴻⵎⵍⴻⵏ ⴷ ⵜⵎⵉⵊⵡⵉⵏ ⴰⵢ ⵉⵣⴻⵎⵔⴻⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⴹⵔⵓⵏⵜ ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵔⴰ ⵜⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵙⴻⵇⴷⴻⵛ ⵉ ⵓⵀⴻⵢⵢⵉ ⵏ ⵢⵉⵙⴻⵎⵜⴰⵔ ⴷ ⵡⴰⴽⴰⵜⴻⵏ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⴷⴷⵎⴻⵏ ⵎⴻⵔ ⴰⴷ ⴷ-ⵜⵉⵍⵉⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⴰ ⵓⵔ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⴳⴻⵎⵏⴻⵏ ⵉ ⵓⵃⴻⵣⵣⴻⴱ ⵉ ⵢⵉⵙⴻⵀⵡⴰ ⴷ ⵓⵙⴻⵏⵇⴻⵙ ⵏ ⵍⵎⴰⴹⴻⵔⵔⴰ-ⵏⵙⴻⵏ », ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵉⴽⴻⵎⵎⴻⵍ.

ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵜⵜⴰⵔ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵍⵉ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢⴰ ⴷ « ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵧⵔⵙⴻⵛ ⵏ ⵜⵉⴷⴻⵜ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵇⴻⴷⵛⴻⵏ ⵉ ⵓⵃⴻⵣⵣⴻⴱ ⵉ ⵜⵔⵓⵥⵉⵍ ⵏ ⵢⵉⵙⴻⵍⴷⴰⵜⴻⵏ ».

ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ-ⴷ, ⵙⴻⴳ ⵢⵉⴷⵉⵙ ⵏⵉⴹⴻⵏ, ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴰⴷ ⴷ-ⵜⵜⵡⴰⵍⴻⵎⴷⴻⵏⵜ ⵜⴻⵎⵙⵉⵔⵉⵏ ⵙⴻⴳ ⵓⵙⴻⵀⵡⵓ ⵏ ⵡⴰⴷ ⵙⵓⴼ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⴷ-ⵜⵉⵍⵉ ⵜⵉⴳⴰⵡⵜ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⵓⵔ ⵜⵜⴰⵍⵙⴻⵏ ⴰⵔⴰ ⴰⴷ ⴷ-ⵢⵉⵍⵉⵏ ⵢⵉⵙⴻⵀⵡⴰ ⴰⵎ ⵡⴰ.

Published in ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ