ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ  ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⴰⵏⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵟⵖⵡⴰⵍⵜ, ⴰⵎⵓⵜⵍⴰⵢ ⵏ ⵓⵏⴰⴱⴰⴹ, ⴰⵎⵎⴰⵔ ⴱⵍⵀⵉⵎⵔ ⵢⵏⵏⴰ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⵏ ⴰⴽⴰⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⵏⵡⵉ ⵏ ⵟⵎⵏⴹⴰⵡⵜ, ⵉ "ⵢⵔⵣⴰⵏ ⴰⵙⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵟⴳⴷⵓⴷⴰ", "ⵢⵣⴳⴰ ⴷ ⴼⵔⴰⵡⴰⵏ", ⵢⵏⵏⴰ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⵏ ⵜⵉⵔⵉⵔⵉⵜ ⵖⴼ ⵜⵓⵜⵜⵔⴰ ⵏ ⵜⴷⵓⴽⵍⵉ ⵖⴼ ⵓⵙⵏⵡⵉ ⴰⴷ ⵢⴽⴽ ⵙⴳ ⵖⵓⵔ ⵓⵖⵔⴼ "ⴰⵏⴰⵢⴰⵏ ⵢⵔⵏⴰ ⵃⴰⵍⴰ ⵏⵜⵜⴰ ⵉ ⴷ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵓⵖⵜⴰⵙ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⵙⴼⵔⴰⵏⵜ".

Published in ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⴰⴵⴰⵡ ⵏ ⵢⵉⵎⵙⴻⴷⴷⴰⵢⴻⵏ ⵏ ⴷⴷⴰⵡ ⵏ 3 ⵏ ⵢⵉⵙⴻⴳⴳⴰⵙⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⴷⴷⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⴰⴹⵓⴼ ⵏ ⵜⴻⴷⵔⵉⵎⵜⵏ 2020 « ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵙⴻⴳⵔⴻⵙ » ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ, ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⴻⵎⴳⵓⵔⵉ, ⴼⴻⵔⵀⴰⵜ ⴰⵉⵜ ⴰⵍⵉ.

« ⴰⴵⴰⵡ ⵏ ⵢⵉⵎⵙⴻⴷⴷⴰⵢⴻⵏ ⴷⴷⴰⵡ ⵏ ⴽⵔⴰⴹ ⵏ ⵢⵉⵙⴻⴳⴳⴰⵙⴻⵏ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵙⴻⴳⵔⴻⵙ (...) ⵓⵔ ⵏⴻⵖⵙ ⴰⵔⴰ ⴰⴷ ⴷ-ⵏⴰⴵⴻⵡ ⵓⵣⵣⴰⵍ ⴰⵇⴱⵓⵔ (…) ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵓⵔ ⵏⴻⵖⵙ ⴰⵔⴰ ⴰⴷ ⵏⴻⵙⵙⴻⴱⵖⴻⵙ ⵓⵍⵣⵓⵣ ⴰⵔⴰⵍⵖⴰⵏ ⵏ ⵓⵇⴰⵔⵉⴹ ⴰⵡⴻⵔⴷⴰⵏⵉ », ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵉ ⵜⵖⴻⵎⵙⴰ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵊⵉⴼⴻⵕ ⵏ ⵓⵙⴰⵔⴰⴳ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⴻⵕⵎⵉⵙⵉⵏ ⵏ ⵜⴻⵙⵏⴰⵜⵡⵉⵍⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ ⴰⵢ ⵢⴻⴱⴷⴰⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ.

ⵢⴻⵔⵏⴰ-ⴷ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵜⴰⴽⴻⵕⵕⵓⵙⵜ ⵏ ⴷⴷⴰⵡ ⴽⵔⴰⴹ ⵏ ⵢⵉⵙⴻⴳⴳⴰⵙⴻⵏ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵖⴻⵏ ⵙⴻⴳ ⵜⵓⵕⵓⴼⵜ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ « ⴰⴷ ⵜⵉⵍⵉ ⵜⴻⴷⴷⴰ, ⵎⴰ ⴰⵟⴰⵙ, 20.000 ⵏ ⵢⵉⴽⵉⵍⵓⵎⵉⵜⵔⴻⵏ » ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵙ ⵡⴰⵢⴰ, ⵜⵉⴽⴻⵕⵕⵓⵙⵉⵏ-ⴰ ⴰⴷ ⵏⵣⴻⵏⵜ ⵖⵍⴰⵢⵉⵜ ⴰⵟⴰⵙ ⵖⴻⴼ ⵍⴻⵃⵙⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⵓⵎⵉ ⵢⴻⵣⵎⴻⵔ ⵢⵉⵎⵙⵓⴷⴻⵔ ⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉ ⵢⴻⵙⵄⴰⵏ ⴰⵎⴰⴷⵓⴼ ⴰⵍⴻⵎⵎⴰⵙ.

« ⵉⵎⵉⵔ-ⴰ, ⵎⴰ ⵢⴻⵍⵍⴰ ⴰⴷ ⴷ-ⵏⴰⴵⴻⵡ ⵉⵎⵙⴻⴷⴷⴰⵢⴻⵏ ⵏ ⴷⴷⴰⵡ 10 ⵏ ⵢⵉⵙⴻⴳⴳⴰⵙⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵎⵓⵔ ⵏ ⵡⵉⴷ ⵏ ⴷⴷⴰⵡ 3 ⵏ ⵢⵉⵙⴻⴳⴳⴰⵙⴻⵏ, ⴰⵢⴰ ⵏⴳⴰ-ⵜ ⵓⵇⴱⴻⵍ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵓⵔ ⵏⴻⵖⵙ ⴰⵔⴰ ⴰⴷ ⴷ-ⵏⴰⴵⴻⵡ ⵓⵣⵣⴰⵍ ⴰⵇⴱⵓⵔ », ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵔⵏⴰ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵎⵉ ⴷ-ⵢⴻⴱⴷⴻⵔ ⵓⵙⴰⴹⵓⴼ ⵏ ⵜⴻⴷⵔⵉⵎⵜ ⵏ 2020 ⴰⵢⴰ, ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵓⵔ ⵜⴻⵍⵍⵉ ⴰⵔⴰ ⵜⴻⵣⵎⴻⵔ ⴰⴷ ⴷ-ⵜⴰⴵⴻⵡ ⵉⵎⵙⴻⴷⴷⴰⵢⴻⵏ ⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⴻⵏ.

Published in ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵙⵎⴻⵎⵎⵉⵏ ⵢⵉⵎⴰⵙⵍⴰⴹⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⴻⵇⵇⴰⵎⵓ ⵏ ⵓⵖⵍⴰⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ, ⵙ ⵓⵏⴻⵎⵣⴻⵍ, ⴰⵙⴻⵏⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⴰⴹⵓⴼ ⵏ ⵓⵇⴱⴰⵍ ⵏ ⵓⵎⵜⴰⵡⴰ ⵢⴻⵇⵇⵏⴻⵏ ⵖⴻⵔ ⵓⵙⴻⵖⵏⴻⵡ ⵏ ⵡⴰⵙⵓⵏ ⴰⵎⴻⵏⵥⴰⵡⴰⵏ ⴰⴼⵔⵉⵇⵉ ⵏ ⵓⵎⵙⴻⵏⴼⴰⵍ ⵉⵍⴻⵍⵍⵉ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵣⴻⵎⵍⴻⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ 21 ⵎⴻⵖⵔⴻⵙ 2018 ⴷⴻⴳ ⴽⵉⴳⴰⵍⵉ (ⵔⵡⴰⵏⴷⴰ).

ⴰⴷⵖⴰⵔ-ⴰ ⵢⴻⵍⵍⴰ-ⴷ ⴷⴻⴳ ⵜⵖⵉⵎⵉⵜ ⵜⴰⵞⵓⵕⴰⵏⵜ ⵢⴻⵙⵙⴻⵍⵡⵉ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵓⵙⴻⵇⵇⴰⵎⵓ ⵏ ⵓⵖⵍⴰⵏ ⵙ ⵢⵉⵎⴻⴷⵣⵉ, ⵙⴰⵍⴰⵀ ⴳⵧⵓⴷⵊⵉⵍ, ⵙ ⵓⵃⴷⴰⵕ ⵏ ⵢⵉⵎⴰⵙⵍⴰⴹⴻⵏ ⵏ ⵓⵏⴰⴱⴰⴹ.

Ɣⴻⴼ ⵍⴻⵃⵙⴰⴱ ⵏ ⵓⴹⵔⵉⵙ-ⴰ ⵏ ⵓⵙⴰⴹⵓⴼ, ⴰⴷ ⵜⵜⵡⴰⴽⴽⵙⴻⵏⵜ ⵜⴻⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⴷⵡⴰⵏⴰⵏⵉⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⵏⴻⵣⵣⵓⵜ ⵜⴰⴳⵔⴰⴼⵔⵉⵇⵉⵜ ⴰⵔⵎⴰ ⵢⴻⵡⵡⴻⴹ ⵡⴰⵢⴰ ⵖⴻⵔ 90% ⴷⴻⴳ ⵜⴰⵍⵍⵉⵜ ⵏ 5 ⵏ ⵢⵉⵙⴻⴳⴳⴰⵙⴻⵏ ⵉ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵢⴻⵜⵜⵏⴻⴳⵎⵓⵏ ⴷ 10% ⵉ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵜⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵢⵉⵏ ⵓⵔ ⵢⴻⵏⵏⴻⴳⵎⴰⵏ ⴰⵟⴰⵙ, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⵢⴻⴱⴷⵓ ⵡⴰⵢⴰ ⵙⴻⴳ ⵢⴻⵏⵏⴰⵢⴻⵔ ⵏ 2021.

10% ⵏ ⵜⴻⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⴷⵡⴰⵏⴰⵏⵉⵏ ⴷ-ⵢⴻⵇⵇⵉⵎⴻⵏ ⵜⵜⴳⴻⵏⵙⵉⵙⴻⵏ-ⴷ ⵉⴼⴰⵔⵉⵙⴻⵏ ⵉⵙⴰⴼⵔⵉⵢⴻⵏ. ⴰⴷ ⵜⵜⵡⴰⴽⴽⵙⴻⵏ 7% ⵙⴻⴳ-ⵙⴻⵏⵜ ⵛⵡⵉⵟ, ⵛⵡⵉⵟ, ⴷⴻⴳ ⵜⴰⵍⵍⵉⵜ ⵏ 10 ⵏ ⵢⵉⵙⴻⴳⴳⴰⵙⴻⵏ ⵉ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵢⴻⵜⵜⵏⴻⴳⵎⵓⵏ, ⴷ 3% ⵉ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵓⵔ ⵢⴻⵏⵏⴻⴳⵎⴰⵏ ⴰⵟⴰⵙ. ⵜⵉⵡⵙⵉⵡⵉⵏ-ⴰ ⴷ ⵜⵉⴷ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⵎⵎⴻⵙⵜⵏⴻⵏ ⴰⴼⴰⵔⵉⵙ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ.

ⵉⵎⵉⵔ-ⴰ, ⴰⴱⵍⴻⵖ ⵏ ⵓⵎⵙⴻⵏⴼⴰⵍ ⴰⵏⴻⵣⵣⴰⵏ ⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉ ⴷ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵏ ⵡⴰⵙⵓⵏ ⴰⵎⴻⵏⵥⴰⵡⴰⵏ ⴰⴼⵔⵉⵇⵉ ⵏ ⵓⵎⵙⴻⵏⴼⴰⵍ ⵉⵍⴻⵍⵍⵉ ⵎⴰⵣⴰⵍ ⵉⵅⵓⵚⵚ ⴰⵟⴰⵙ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵓⵔ ⵢⴻⴽⴽⵉ ⴰⵔⴰ ⵉ 3% ⵙⴻⴳ ⵓⵖⵔⵓⴷ ⵏ ⵢⵉⵎⵙⴻⵏⴼⴰⵍⴻⵏ ⴰⵢ ⵜⴻⵜⵜⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⴷ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵏⵉⴹⴻⵏ. ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴻⵟⵟⴻⴼ ⴰⴷⴻⴳ ⵡⵉⵙ 20 ⴳⴰⵔ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵜⵉⵎⴻⵙⵙⵉⵙⵉⵏ ⵏ ⵜⴻⴼⵔⵉⵇⵉⵜ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⵢⴰ ⵢⴻⵜⵜⴳⴻⵏⵙⵉⵙ-ⴷ 0,4% ⵙⴻⴳ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⴰⴵⴻⵡ ⵓⵎⴻⵏⵥⴰⵡ ⴰⴼⵔⵉⵇⵉ.

Published in ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵎⴻⵇⵇⴰⵍ ⵏ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵓⵙⴻⴳⵎⵉ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ, ⵎⵓⵀⴰⵎⴻⴷ ⵡⴰⴷⵊⴰⵓⵜ, ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⴼⴼⵖⴻⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ, ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵣⴻⵎⵣ ⵏ ⵜⵓⵇⵇⵍⴰ ⵜⴰⵖⵓⵔⴱⵉⵣⵜ, ⴰⵢ ⵙⵙⴻⴼⵔⴰⵏ ⵏⴰⵇⴰⵍ ⴰⴷ ⴷ-ⵜⵉⵍⵉ ⴰⵙⵙ ⵏ 4 ⵜⵓⴱⴻⵕ 2020, ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵏⴰⵖⵔⴻⴹ ⵡⴰⵔ ⵎⴰ ⵢⴻⵜⵜⵓⵏⴻⴼⴽ-ⴷ ⵓⵣⴻⵎⵣ ⵏⵉⴹⴻⵏ, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵢⴻⵍⵍⴰ-ⴷ ⵡⴰⵢⴰ ⵖⴻⴼ ⵍⴵⴰⵍ ⵏ ⵢⵉⵖⵜⴰⵙⴻⵏ ⴰⵢ ⴷⴷⵎⴻⵏ ⵢⵉⴷⵓⴱⴰ ⵉⵏⴰⴳⴷⵓⴷⴻⵏ ⴷ-ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⵙ ⵓⵙⵉⵔⴻⴳ ⵏ ⵜⵓⵇⵇⵍⴰ ⵏ ⵓⵔⵎⵓⴷ ⵏ ⵓⵙⴻⵍⵎⴻⴷ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵖⴻⵔⴱⴰⵣⴻⵏ ⵉⵏⴰⴳⴷⵓⴷⴻⵏ ⴷ ⵡⵓⵙⵍⵉⴳⴻⵏ.

ⵉⵙⵡⵉ ⵏ ⵓⵖⵜⴰⵙ-ⴰ ⴷ ⴰⵙⴱⴰⴷⵓ ⴷ ⵓⵙⵓⴷⴷⴻⵙ ⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵜⴻⵏ ⵏ ⵓⵎⴻⵇⵇⴰⵍ 82 ⵏ 19 ⵜⵓⴱⴻⵕ 2019 ⴷ-ⵢⴻⵙⴱⵓⴷⴰⵏ ⵜⴰⵙⵎⴻⴽⵜⴰⵢⵜ ⵏ ⵢⵉⵎⵓⵔⴰⵙ ⵉⵖⵓⵔⴱⵉⵣⴻⵏ ⵏ 2019-2020 ⴷ ⵓⵣⴻⵎⵣ ⵏ ⵜⵓⵇⵇⵍⴰ ⵜⴰⵖⵓⵔⴱⵉⵣⵜ ⵏ 2020-2021 ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵏⴻⴼⵍⴻⵏ. ⴰⴽⴰⵜⴻⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⴳⵔⴰⴷ 5 ⵏ ⵓⵎⴻⵇⵇⴰⵍ 82 ⵜⵜⵡⴰⵙⵏⴻⴼⵍⴻⵏ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵙⵙⴻⴼⵔⴰⵢⴻⵏ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ « ⴰⵣⴻⵎⵣ ⵏ ⵜⵓⵇⵇⵍⴰ ⵜⴰⵖⵓⵔⴱⵉⵣⵜ ⵏ ⵢⵉⴱⴰⵍⵎⵓⴷⴻⵏ ⵏ ⵡⴰⴽⴽ ⵜⵉⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⵉ ⵓⵙⴻⴳⴳⴰⵙ ⵏ 2020-2021 ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⴱⴻⴹ-ⴷ, ⵏⴰⵇⴰⵍ, ⵉ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ 4 ⵜⵓⴱⴻⵕ 2020, ⵎⴰⵛⴰ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵏⴰⵖⵔⴻⴹ ⵙ ⵡⴰⵎⵎⴰⴽ ⴷ ⴰⵙⵓⵔⴼⴰⵏ ».

ⴰⴽⴰⵜⴻⵏ ⵏ ⵓⵎⴻⵇⵇⴰⵍ 82 ⴰⴷ ⵜⵜⵡⴰⵙⴻⵎⴷⴻⵏ ⵙ ⵓⵎⴰⴳⵔⴰⴷ 5ⴱ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⵔⴰⵏ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ « ⴰⵙⴱⴰⴹ ⵏ ⵓⵣⴻⵎⵣ ⵏ ⵜⵓⵇⵇⵍⴰ ⵜⴰⵖⵓⵔⴱⵉⵣⵜ ⵏ 2020-2021 ⴷⴻⴳ ⵡⴰⴽⴽ ⵜⵉⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵓⵢⵉⵍⵉ ⵖⴻⴼ ⵍⴻⵃⵙⴰⴱ ⵏ ⵢⵉⵖⵜⴰⵙⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⴷⵓⴱⴰ ⵉⵏⴰⴳⴷⵓⴷⴻⵏ ⴷ-ⵢⴻⵍⵀⴰⵏ ⵙ ⵓⵙⵉⵔⴻⴳ ⵏ ⵜⵓⵇⵇⵍⴰ ⵏ ⵓⵔⵎⵓⴷ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵖⵙⵓⵔⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⴻⴳⵎⵉ ⴷ ⵓⵍⵎⵓⴷ ⵉⵏⴰⴳⴷⵓⴷⴻⵏ ⴷ ⵡⵓⵙⵍⵉⴳⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵓⵏⴰⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵃⴻⵣⵣⴻⴱ ⵎⴳⴰⵍ ⵓⵣⵔⴰⵄ ⴷ ⵓⵎⴻⵏⵏⵓⵖ ⵎⴳⴰⵍ ⵜⴽⴰⵖⵔⴻⴼⵜ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵓⵇⴰⵛⵓⵛ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ (ⵛⵧⵠⵉⴷ-19) ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⴱⴷⴻⵔ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵙⴰⴹⵓⴼⴻⵏ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⴹⴼⴰⵔⴻⵏ ».

Published in ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ

 

ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ  ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⴰⵎⵔⴰⵢ ⴰⵎⴰⵔⵉⴽⴰⵏⵉ ⵏ ⵟⵎⵃⴰⴷⴷⵉⵜ, ⵎⴰⵙⵙ ⵎⴰⵔⴽ ⵟⵀⵓⵎⴰⵙ ⵙⵒⵔ, ⵢⵏⵏⴰ-ⴷ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ (ⵍⵅⵎⵉⵙ) ⴷⴳ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⵖⵜ ⴷⴰⴽⴽⵏ ⵜⴱⵖⴰ ⵜⵎⵓⵔⵜ-ⵉⵙ ⴰⴷ ⵜⵙⵙǧⵀⴷ ⴰⵎⴷⵀⵍ ⴰⴽⴽⴷ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⴷⴳ ⵜⴰⵖⵓⵍⵜ ⵜⴰⵔⴷⵙⴰⵏⵜ ⴰⴽⴽⴷ ⵓⵎⵏⵏⵓⵖ ⵎⴳⴰⵍ ⵏ ⵜⵔⵎⵖⴰ.

Published in ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵢⴻⵙⵍⴰ ⵓⵏⴰⴱⴰⴹ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵔⴰⵙ, ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵉⵜ-ⵏⵏⴻⵙ ⴰⵢ ⵢⴻⵙⵙⴻⵍⵡⵉ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⴻⵏⵣⵓ, ⵎⴰⵙⵙ ⴰⴱⴷⴻⵍⴰⵣⵉⵣ ⴷⵊⴻⵔⴰⴷ, ⵉ ⵓⵙⴰⵔⴰⴳ ⵏ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⴻⴷⵔⵉⵎⵜ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⴰⴷⴰⵜⵙⴻⵏⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⴰⴹⵓⴼ ⵏ ⵜⴻⴷⵔⵉⵎⵜ ⵖⴻⴼ 2021, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵥⵍⴰ ⵏ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⴻⵏⵣⵓ.

ⴰⴹⵔⵉⵙ-ⴰ ⴰⴷ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵙⴻⴽⵢⴻⴷ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⴻⵇⵇⴰⵎⵓ ⵏ ⵢⵉⵏⴻⵖⵍⴰⴼⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⴻⴷⴷⵓⵏ, ⵖⴻⴼ ⵍⴻⵃⵙⴰⴱ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ-ⴰ.

ⴰⵏⴰⴱⴰⴹ ⵢⴻⵙⵍⴰ ⴷⴰⵖ ⵉ ⵓⵏⴻⵙⴽⵉⵏ ⵏ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⵏⴻⵣⴷⵓⵖⵜ, ⵏ ⵓⵙⴻⵇⵄⴻⴷ ⴰⵎⴷⵉⵏⴰⵏ ⴷ ⵜⴻⵎⴷⵉⵏⵜ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⴰⵙⴻⵏⴼⴰⵔ ⵏ ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ ⵜⴰⵙⵍⴻⴽⵎⴰⵏⵜ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⵙⵏⴻⴼⵍⴻⵏ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⵜⴻⵙⵙⵎⴻⴷ ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ ⵜⴰⵙⵍⴻⴽⵎⴰⵏⵜ 15-19 ⵏ 25 ⵢⴻⵏⵏⴰⵢⴻⵔ 2015 ⴰⵢ ⴷ-ⵉⵙⴻⴱⴹⴻⵏ ⵜⵉⵙⴽⴰⵔⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⴻⵙⵜⴻⵏ ⴷ ⵜⵓⴽⵛⵉ ⵏ ⵡⴰⵔⵔⴰⵜⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⴻⵇⵄⴻⴷ ⵏ ⵜⴻⵎⴷⵉⵏⵜ.

ⴰⵙⴻⵏⴼⴰⵔ-ⴰ ⵏ ⵓⵙⴰⴹⵓⴼ ⵉⵙⵡⵉ-ⵏⵏⴻⵙ ⴰⴳⴻⵊⴷⴰⵏ ⴷ ⴰⵙⴻⵣⴳⵉ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵜⴻⵏ ⵏ ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ ⵜⴰⵙⵍⴻⴽⵎⴰⵏⵜ 15-19 ⵖⴻⴼ ⵍⴻⵃⵙⴰⴱ ⵏ ⵜⵏⴰⴽⵜⵉⵡⵉⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⴷⴷⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ ⵜⴰⵙⵍⴻⴽⵎⴰⵏⵜ 15-141 ⵏ 28 ⵎⴰⵢⵓ 2015 ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⴰⵙⵓⴷⴷⴻⵙ ⴷ ⵓⵎⵓⵣⴻⵍ ⵏ ⵜⵍⴻⵙⵙⵉⵙⵜ ⵜⴰⴷⴻⴱⵍⴰⵏⵜ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⴷ-ⵢⵉⵍⵉ ⵡⴰⵢⴰ ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵓⵙⵔⵓⵎⵎⴻⵙ ⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⴻⵥⴷⴰⵔⵉⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⵜⵓⴽⵛⵉ ⵏ ⵡⴰⵔⵔⴰⵜⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⴻⵇⵄⴻⴷ ⴰⵎⴷⵉⵏⴰⵏ (ⴰⵙⴻⵍⴽⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⴻⵇⵄⴻⴷ ⴰⵎⴷⵉⵏⴰⵏ, ⴰⵙⵉⵔⴻⴳ ⵏ ⵜⵎⴻⵚⴽⵉⵡⵜ, ⴰⵙⵉⵔⴻⴳ ⵏ ⵓⵙⵉⵙⵎⴻⵏ, ⴰⵙⴻⵍⴽⵉⵏ ⵏ ⵓⴼⴻⵔⵙⵉ, ⴰⵙⴻⵍⴽⵉⵏ ⵏ ⵜⵓⵍⵓⵜ, ⴰⵙⵉⵔⴻⴳ ⵏ ⵓⵙⴻⴷⵔⴻⵎ, ⴰⵙⴻⵍⴽⵉⵏ ⵏ ⵜⵉⵜⵜⵡⴰⴷⴷⴻⵔⵜ).

ⴰⵢⴰ ⴰⴷ ⴷ-ⵢⵉⵍⵉ ⵙ ⵓⵙⴻⵖⵏⴻⵡ ⵏ ⵜⴻⴽⵡⴰⵜ ⵜⴰⵢⵉⵡⵏⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵍⴻⵙⵙⵉⵙⵜ ⵜⴰⴷⴻⴱⵍⴰⵏⵜ ⴷ-ⵢⴻⵍⵀⴰⵏ ⵙ ⵓⵙⴻⵙⵜⴻⵏ ⵖⴻⴼ ⵢⵉⴽⴰⵔⴰⵎⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⵓⵜⴻⵔ ⵏ ⵡⴰⵔⵔⴰⵜⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⴻⵇⵄⴻⴷ ⴰⵎⴷⵉⵏⴰⵏ ⴰⵎ ⵜⴻⴽⵡⴰⵜ ⵜⴰⵢⵉⵡⵏⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⴷ-ⵢⴻⵍⵀⴰⵏ ⵙ ⵢⵉⴽⴰⵔⴰⵎⴻⵏ ⴰⵢⵢⴻⵙ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵢⴻⵍⵀⵓ ⵓⵡⴰⵍⵉ ⵏⴻⵖ ⴰⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴷ-ⵢⴻⵍⵀⴰⵏ ⵙ ⵓⵙⴻⵇⵄⴻⴷ ⴰⵎⴷⵉⵏⴰⵏ. ⴷⴰⵖ ⴰⴷ ⴷ-ⵢⵉⵍⵉ ⵓⵙⴻⴽⴽⵉ ⵏ ⵜⴻⵥⴷⴰⵔⵜ ⵏ ⵜⵓⴽⵛⵉ ⵏ ⵡⴰⵔⵔⴰⵜⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⴻⵇⵄⴻⴷ ⴰⵎⴷⵉⵏⴰⵏ ⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵢⵉⵙⴻⵏⴼⴰⵔⴻⵏ ⵙⴻⴳ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⴷ-ⵢⴻⵍⵀⴰⵏ ⵙ ⵓⵙⴻⵇⵄⴻⴷ ⴰⵎⴷⵉⵏⴰⵏ ⵖⴻⵔ ⵓⵡⴰⵍⵉ ⵢⴻⵙⵄⴰⵏ ⵜⴰⵥⴷⴰⵔⵜ ⵜⴰⴳⴻⵍⵍⵓⵢⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⴰⵢ ⵜⴻⵔⵣⴰ ⵜⴻⵎⵙⴰⵍⵜ ⵏⴻⵖ ⴰⵡⴰⵍⵉ ⴰⵏⴻⵙⵎⵉⴳⴰⵍ ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵉⵏ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⴷ-ⵜⵜⵡⴰⵙⵖⴻⵏⵡⴻⵏⵜ ⵜⵍⴻⵙⵙⵉⵙⵉⵏ-ⴰ ⵜⵉⴷⴻⴱⵍⴰⵏⵉⵏ.

Published in ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵢⴻⵙⵙⴻⵍⵡⵉ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⴻⵏⵣⵓ, ⴰⴱⴷⴻⵍⴰⵣⵉⵣ ⴷⵊⴻⵔⴰⴷ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵔⴰⵙ, ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⵓⵏⴰⴱⴰⴹ ⵙ ⵓⵙⴰⵔⴰⴳ ⵏ ⵜⴻⵥⵔⵉⵜ ⵉ ⵓⵙⴻⴽⵢⴻⴷ ⵏ ⵎⴻⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵢⵉⴳⵣⵓⵎⴻⵏ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵥⵍⴰ ⵏ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⴻⵏⵣⵓ, ⴷ ⵡⴰ ⴰⵢ ⴷ ⴰⴹⵔⵉⵙ-ⵏⵏⴻⵙ ⵓⵎⵎⵉⴷ:

Published in ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵉⵎⵉⴹⵉ ⵙⴹⵉⵎⵔⴰⵡ ⴷ ⵙⵉⵏ (162) ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰⵜ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵜⴻⴱⵜⴻⵏ ⵉ ⵢⴻⵟⵟⴻⴼ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴽⵓⵕⵓⵏⴰ, 111 ⵏ ⵡⵉⴷ ⵉⵊⵉⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵎⴻⵜⵜⴰⵏⵜ ⵏ 8 ⵏ ⵢⵉⵎⵓⴹⵉⵏⴻⵏ ⵉ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⴽⴻⵍⵙⴻⵏ ⴷⴻⴳ 24 ⵏ ⵢⵉⵙⵔⴰⴳⴻⵏ-ⴰ ⵉⵏⴻⴳⴳⵓⵔⴰ ⴷⴻⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ, ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ (ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ) ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ ⵓⵎⵓⵜⵍⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⵙⵇⴰⵎⵓⵜ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⴹⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵎⵀⴰⵣ ⵏ ⵡⴰⵟⴰⵏ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵜⴻⵙⵎⴻⵔⵜ ⵛⵓⴱⵉⴷ-19, ⴰⵎⵙⵓⵊⵉ ⴷⵊⴰⵎⴻⵍ ⴼⵧⵓⵔⴰⵔ.

ⴰⵖⵔⵓⴷ ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰⵜ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵜⴻⴱⵜⴻⵏ ⵢⴻⵡⵡⴻⴹ ⴰⵔ 51.530 ⵉⴷⴻⴳ ⵍⵍⴰⵏⵜ 162 ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰⵜ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ, ⴰⴽⴽⴰ ⵏⴻⵙⵙⴰⵡⴻⴹ ⴰⵔ 0,4 ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰⵜ ⵉ 100.000 ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵣⴷⴰⵖⴻⵏ ⴷⴻⴳ 24 ⵏ ⵢⵉⵙⵔⴰⴳⴻⵏ-ⴰ ⵉⵏⴻⴳⴳⵓⵔⴰ, ⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⴻⵜⵜⴰⵏⵉⵏ ⵢⴻⵡⵡⴻⴹ ⴰⵔ 1.734 ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰⵜ, ⵎⴰ ⴷ ⴰⵎⴹⴰⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⵓⴹⵉⵏⴻⵏ ⵉⵊⵉⵏ ⵢⴻⵣⴳⴻⵔ ⴰⵔ 36.174, ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵙⵙⴻⴷⴷⵉ ⵓⵎⵙⵓⵊⵉ ⴼⵧⵓⵔⴰⵔ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵜⴰⵢⴰⵍⴰⵙⵜ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵖⴰⵎⵙⴰ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⴰⵎⵀⴰⵣ ⵏ ⵡⴰⵟⴰⵏ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵜⴻⵙⵎⴻⵔⵜ ⵛⵓⴱⵉⴷ-19.

ⵔⵏⵓ-ⴰⵙ, ⴷⴻⴳ 21 ⵏ ⵢⵉⴳⴻⵣⴷⴰ ⵙⴽⴻⵍⵙⴻⵏ, ⴷⴻⴳ 24 ⵏ ⵢⵉⵙⵔⴰⴳⴻⵏ-ⴰ ⵉⵏⴻⴳⴳⵓⵔⴰ, ⴷⴷⴰⵡ ⵏ 9 ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰⵜ, ⴷⴻⴳ 20 ⵉⴳⴻⵣⴷⴰ-ⵉⴹⴻⵏ ⵓⵔ ⵙⴽⴻⵍⵙⴻⵏ ⵓⵍⴰ ⴷ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰ, ⵎⴰ ⴷⴻⴳ 7 ⵏ ⵢⵉⴳⴻⵣⴷⴰ ⵙⴽⴻⵍⵙⴻⵏ ⵓⴳⴰⵔ ⵏ 10 ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰⵜ.

ⵙⴻⴳ ⵢⵉⴷⵉⵙ-ⵉⴹⴻⵏ, 21 ⵏ ⵢⵉⵎⵓⴹⵉⵏⴻⵏ ⵀⴰ-ⵜⴻⵏ-ⵉⵏ ⴷⴷⴰⵡ ⵏ ⵜⵎⴰⵛⵉⵏⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⵓⴼⴼⴻⵙ, ⵉ ⵢⴻⵔⵏⴰ ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ.

ⵢⴻⵣⵣⵉⵔⴻⴳ-ⴷ ⵓⵎⴰⵙⴰⵢ-ⵏⵏⵉ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰ ⵜⴰⵙⴻⵏⴱⴰⵢⵢⵓⵔⴰⵏⵜ ⵏ ⵢⵉⵎⵉⵔ-ⴰ ⵜⵃⴻⵜⵜⴻⵎ-ⴷ ⵖⴻⴼ ⵓⵖⴻⵔⵎⴰⵏ ⵜⴰⵄⴻⵙⵙⴰⵙⵜ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵇⴰⴷⴻⵔ ⵏ ⵢⵉⵍⵓⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⴻⵣⴷⴻⴳ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵙⵎⴻⵛⵛⴻⵇ ⵜⴰⴼⴻⴽⴽⴰⵏⵜ, ⵢⴻⵙⵎⴻⴽⵜⵉ-ⴷ ⴷⴰⵖⴻⵏ ⴰⵇⴰⴷⴻⵔ ⵏ ⵓⴽⵎⴰⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵎⴻⵍⵙⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⴳⴻⵍⵎⵓⵙⵜ.

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⴰⵎⵜⴰⵡⴰ ⵏ ⵖⴻⴼ ⵡⴰⵙⵓⵏ ⴰⵎⴻⵏⵥⴰⵡⴰⵏ ⴰⴼⵔⵉⵇⵉ ⵏ ⵓⵎⵙⴻⵏⴼⴰⵍ ⵉⵍⴻⵍⵍⵉ ⴷ ⵡⵉⵏ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⵔⵔⴻⵏ ⵜⵉⴷⴰⵎⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵏ ⵜⴻⴼⵔⵉⵇⵜ ⴷ ⵓⵍⵣⵓⵣ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ ⵢⴻⴷⴷⵓⴽⴽⵍⴻⵏ ⵓⴳⴰⵔ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⵜⴻⵏⵜ-ⵢⴻⴵⴵ ⴰⴷ ⴼⴰⵔⵚⴻⵏⵜ ⵙⴻⴳ ⵓⵏⵓⵎⵎⴻⴷ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⴽⴽ ⵉⴷⵉⵙⴰⵏ ⴷ ⵡⴰⵎⵎⴰⴷ ⴰⵎⴰⵣⴷⴰⵢ ⵏ ⵜⴱⵓⵖⴰⵔ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵎⴻⵏⵥⴰⵡ-ⴰ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ, ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⵏⴻⵣⵣⵓⵜ, ⴽⴰⵎⴻⵍ ⵔⴻⵣⵉⴳ.

ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⴷ ⵢⵉⵎⴰⵙⵍⴰⴹⴻⵏ ⵏ ⵜⴻⵙⵎⵉⵍⵜ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵥⵍⴰ ⵉⵡⴻⵔⴷⴰⵏⵉⵢⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⴻⵇⵇⴰⵎⵓ ⵏ ⵓⵖⵍⴰⵏ, ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵔⴻⵣⵉⴳ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵉⵙⵡⵉ ⵏ ⵓⵎⵜⴰⵡⴰ-ⴰ ⴷ ⴰⵙⴻⵖⵏⴻⵡ ⵏ ⵡⵓⵍⵣⵓⵣ ⴰⵎⴻⵏⵥⴰⵡⴰⵏ ⵢⴻⴷⴷⵓⴽⴽⵍⴻⵏ ⵉ ⵢⵉⵍⵣⴰⵣⴻⵏ ⴷ ⵢⵉⵎⴻⵥⵍⴰ, ⴷ ⵡⵉⵏ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⴰⵔⴰ ⵙⵄⵓⵏ ⵢⵉⵔⴳⴰⵣⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵥⵍⴰ ⴷ ⵢⵉⵎⵙⴻⴼⵜⵉⵢⴻⵏ ⵜⵉⵍⴻⵍⵍⵉ ⵏ ⵓⵣⵍⴰⵢ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵔⴰ ⵜⵜⵡⴰⴽⴽⵙⴻⵏⵜ, ⴷⴻⴳ-ⵙ, ⵜⴻⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⴷⵡⴰⵏⴰⵏⵉⵏ ⵛⵡⵉⵟ, ⵛⵡⵉⵟ ⵙ ⵓⵙⴻⴱⴷⴻⴷ ⵏ ⵜⴻⴳⵏⴰ ⵜⵉⵏⴻⵣⵣⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵢⵉⵏ ⴷ ⵜⵓⵛⵔⵉⴽⵉⵏ.

ⴰⵎⵜⴰⵡⴰ-ⴰ ⴷ ⵡⵉⵏ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⴵⴵⴻⵏ ⴷⴰⵖ ⵜⴰⵏⴻⵣⵣⵓⵜ ⵜⴰⴳⵔⴰⴼⵔⵉⵇⵉⵜ ⴰⴷ ⵜⴻⵏⵏⴻⴳⵎⵓ ⵙ ⵓⵙⴻⵎⵢⵓⴷⴷⴻⵙ ⵏ ⵢⵉⵎⵙⴻⵏⴼⴰⵍⴻⵏ ⵉⵏⴻⵣⵣⴰⵏⴻⵏ ⴷ ⵜⵎⴻⵔⵏⵉⵡⵜ-ⵏⵙⴻⵏ ⵙ 25% ⴷ ⵓⵙⴻⴱⵖⴻⵙ ⵏ ⵓⵎⴻⵏⵣⴰⵢ ⵏ ⵓⵏⵎⴻⵣⴳⵉ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⴳⵓⵔⵉ ⴷ ⵜⴻⵕⵎⵉⵙⵉⵏ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ.

ⴷⵉⵎⴰ ⴷⴻⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵡⴰⵙⵓⵏ ⴰⵎⴻⵏⵥⴰⵡⴰⵏ ⴰⴼⵔⵉⵇⵉ ⵏ ⵓⵎⵙⴻⵏⴼⴰⵍ ⵉⵍⴻⵍⵍⵉ, ⴰⴷ ⵙⴻⵎⵎⵜⴻⵏ, ⵛⵡⵉⵟ, ⵛⵡⵉⵟ, ⵜⵉⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⴷⵡⴰⵏⴰⵏⵉⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⵏⴻⵣⵣⵓⵜ ⵜⴰⴳⵔⴰⴼⵔⵉⵇⵉⵜ ⴰⵔⵎⴰ ⵜⵜⵡⴰⴽⴽⵙⴻⵏⵜ ⵙ 90% ⴷⴻⴳ ⵜⴰⵍⵍⵉⵜ ⵏ 5 ⵏ ⵢⵉⵙⴻⴳⴳⴰⵙⴻⵏ ⵉ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵢⴻⵜⵜⵏⴻⴳⵎⵓⵏ ⴷ 10% ⵉ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵓⵔ ⵢⴻⵏⵏⴻⴳⵎⴰⵏ ⴰⵟⴰⵙ, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⴷ-ⵢⴻⴱⴷⵓ ⵡⴰⵢⴰ ⵙⴻⴳ ⵢⴻⵏⵏⴰⵢⴻⵔ ⵏ 2021.

10% ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵇⵇⵉⵎⴻⵏ ⵜⵜⴳⴻⵏⵙⵉⵙⴻⵏ-ⴷ ⵉⴼⴰⵔⵉⵙⴻⵏ ⵉⵏⴰⴼⵔⵉⵢⴻⵏ, ⴳⴰⵔ-ⴰⵙⴻⵏ 7% ⴰⴷ ⵜⵜⵡⴰⴽⴽⵙⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⴰⵍⵍⵉⵜ ⵏ 10 ⵏ ⵢⵉⵙⴻⴳⴳⴰⵙⴻⵏ ⵉ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵢⴻⵜⵜⵏⴻⴳⵎⵓⵏ, ⵎⴰ ⴷ 3% ⴰⴷ ⵜⵜⵡⴰⴽⴽⵙⴻⵏ ⵉ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵓⵔ ⵢⴻⵏⵏⴻⴳⵎⴰⵏ ⴰⵟⴰⵙ, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⵢⴰ ⴰⴷ ⵢⴻⵔⵥⴻⵎ ⴰⴱⵔⵉⴷ ⵉ ⵓⵎⴻⵙⵜⴻⵏ ⵏ ⵓⴼⴰⵔⵉⵙ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ.

Published in ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵜⴻⴼⴽⴰ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵍⵍⴰⵍⵜ ⵜⴰⵎⴷⴰⵏⴰⵏⵜ ⵉ ⵏⵉⵊⵉⵔ ⵖⴻⴼ ⵍⴵⴰⵍ ⵏ ⵢⵉⵃⴻⵎⵎⴰⵍⴻⵏ ⴰⵢ ⵉⵃⵓⵣⴰⵏ ⵎⴻⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⴻⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ-ⴰ ⵜⴰⵏⴰⵔⴰⴳⵜ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵜⵓⵍⴻⵙ ⵜⵡⴻⴽⴽⴻⴷ-ⴷ ⴰⵏⵎⴻⵇⵇⴻⵏ-ⵏⵏⴻⵙ ⵉ ⵓⵙⴻⵊⵀⴻⴷ ⵏ ⵡⴰⵙⵙⴰⵖⴻⵏ ⵉⵍⵙⴰⵏⴻⵏ ⴷ ⵜⴻⵎⵙⴻⵜⵍⴻⵍⵜ ⴳⴰⵔ ⵙⵏⴰⵜ-ⴰ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⴰ.

ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵡⴰⵢⴰ, ⴰⵏⵥⴰⴷ ⵓⵏⵏⵉⴳ ⵏ ⵜⵔⴻⴷⵙⴰ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⵖⴻⵔⴼⴰⵏⵜ ⵢⴻⵙⵙⴻⴱⴳⴻⵙ-ⴷ ⵙⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⵙⴰⴼⴰⴳⴻⵏ ⵉⵎⴻⴳⴳⵓⴳⴰ ⵉⵔⴻⴷⵙⴰⵏⴻⵏ ⵉ ⵓⵙⵉⵡⴻⴹ ⵏ ⵜⴰⵍⵍⴰⵍⵜ ⵜⴰⵎⴷⴰⵏⴰⵏⵜ ⵉ ⵓⵖⵔⴻⴼ ⴰⵏⵉⵊⵉⵔⵉ. ⵉⵙⴰⴼⴰⴳⴻⵏ-ⴰ ⵇⴻⵍⵄⴻⵏ ⵙⴻⴳ ⵓⵣⴰⴷⵓⵔ ⴰⴳⴻⵏⵏⴰⵏ ⵏ ⴱⵓⴼⴰⵔⵉⴽ (ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ ⵜⴰⵔⴻⴷⵙⴰⵏⵜ 1ⵓⵜ). ⵜⴰⵎⵀⴻⵍⵜ-ⴰ ⵜⴻⴹⴼⴻⵔ-ⵉⵜⵜ-ⵉⴷ ⵜⴰⵢⴻⴹ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ.

ⴰⴳⴻⴳⴳⵉ ⴰⵎⴻⵣⵡⴰⵔⵓ ⵍⵍⴰⵏ ⴷⴻⴳ-ⵙ 500 ⵏ ⵢⵉⵇⵉⴹⵓⵏⴻⵏ, ⵎⴰ ⴷ ⵡⵉⵙ ⵙⵉⵏ ⵍⵍⴰⵏ ⴷⴻⴳ-ⵙ 105 ⵏ ⵢⵉⵟⵓⵏⴻⵏ ⵏ ⵡⵓⵞⵞⵉ ⴷ ⵢⵉⵇⵉⴹⵓⵏⴻⵏ.

ⵜⴰⵍⵍⴰⵍⵜ-ⴰ ⵜⴻⵍⵍⴰ-ⴷ ⴷⴻⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⴻⵊⵀⴻⴷ ⵏ ⵡⴰⵙⵙⴰⵖⴻⵏ ⵏ ⵜⴻⴳⵎⴰⵜ ⴷ ⵜⴰⵎⵎⵉⴷⵡⴰ ⴷ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵜⵉⵏⴰⵔⴰⴳⵉⵏ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵢⴻⵜⵜⵡⴻⴽⴽⵉⴷ-ⴷ ⵜⵉⴽⴽⴻⵍⵜ ⵏⵉⴹⴻⵏ ⴰⵏⵎⴻⵇⵇⴻⵏ ⵏ ⵜⵔⴻⴷⵙⴰ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⵖⴻⵔⴼⴰⵏⵜ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⵓⵔ ⵢⴻⵜⵜⵛⵓⵃⵃⵓ ⴰⵔⴰ ⵉ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵡⵓⵙⵙⵉⵙ ⵉ ⵓⴷⵔⴰⵡ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵏⴰⵡ-ⴰ ⵏ ⵜⵉⴳⴰⵡⵜ ⵜⴰⵍⵙⴰⵏⵜ ⵙ ⵓⵙⴻⴱⴳⴻⵙ ⵏ ⵡⴰⴽⴽ ⴰⵎⵎⴰⴽⴻⵏ ⵉⵍⵙⴰⵏⴻⵏ ⴷ ⵢⵉⵏⴳⴰⵏⴻⵏ ⵉⵡⴰⵜⴰⵏ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵓⵎⵣⴰⵖ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ.

ⵜⴰⵍⵍⴰⵍⵜ-ⴰ ⵜⴻⵍⵍⴰ-ⴷ ⴷⴰⵖ ⴷ ⵜⴰⵍⴻⵎⵎⵉⵥⵜ ⵉ ⵓⵙⴻⵊⵀⴻⴷ ⵏ ⵡⴰⵙⵙⴰⵖⴻⵏ ⵉⵍⵙⴰⵏⴻⵏ ⴷ ⵡⴰⵙⵙⴰⵖⴻⵏ ⵏ ⵜⴻⴳⵎⴰⵜ ⴳⴰⵔ ⵢⵉⵖⴻⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⴷ ⵏⵉⵊⵉⵔ.

Published in ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ