ⵜⴰⴱⴰⵜⴻⵏⵜ – ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ-ⴷ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⴻⵏⵣⵓ, ⴰⴱⴷⴻⵍⴰⵣⵉⵣ ⴷⵊⴻⵔⴰⴷ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵔⴰⵙ ⵜⴰⵎⴻⴷⴷⵉⵜ, ⵙⴻⴳ ⵜⴱⴰⵜⴻⵏⵜ, ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵙⵓⵏⴻⵏ ⵏ ⵜⵉⵍⵉ ⴰⵜⵏⵉ ⴳⴰⵔ « ⵜⵓⵣⵡⵉⵔⵉⵏ ⵜⵉⵎⴻⵣⵡⵓⵔⴰ ⵏ ⵡⴰⵀⵉⵍ ⵏ ⵓⵏⴰⴱⴰⴹ », ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⵙⵓⵎⵎⴻⴷ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵙⵙⵓⵎⵎⴻⴷ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ ⴰⵙⴻⵎⵜⴰⵔ ⵓⵣⵣⵉⴳ ⴷ-ⵢⴻⵍⵀⴰⵏ ⵙ ⵓⴹⴼⴰⵔ ⵏ ⵡⵓⴳⵓⵔⴻⵏ ⵏ ⵜⴻⵎⵏⴰⴹⵉⵏ-ⴰ ⴷ ⴰⵢⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵙⵙⴽⴰⵏⴰⵢⴻⵏ ⴰⵢⴰ.

ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵡⴰⵍ-ⵏⵏⴻⵙ ⴷⴻⴳ ⵕⵕⴰⴷⵢⵓ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ, ⴷⴻⴳ ⵜⴳⴰⵔⴰ ⵏ ⵜⴻⵔⵣⵉ-ⵏⵏⴻⵙ ⵖⴻⴼ ⵜⴱⴰⵜⴻⵏⵜ, ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⴻⵏⵣⵓ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵓⴳⴻⵏⵙⵓ ⵢⴻⵜⵜⴹⴰⴼⴰⵔ ⵢⴰⵍ ⴰⵙⵙ ⴰⴱⴷⴰⴷ ⵉ ⵢⵉⵖⴻⴱⵍⴰⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵣⴷⴰⵖⴻⵏ ⵏ ⵡⴰⵙⵓⵏⴻⵏ-ⴰ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵏⴻⵜⵜⴰ ⵙ ⵜⵉⵎⵎⴰⴷ-ⵏⵏⴻⵙ ⵢⴻⵜⵜⴹⴰⴼⴰⵔ ⴰⵢⴰ.

ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵡⴰⵢⴰ, ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵙⴻⴳ-ⴰ ⵖⴻⴼ ⵙⵉⵏ ⵏⴻⵖ ⴽⵔⴰⴹ ⵏ ⵢⵉⵙⴻⴳⴳⴰⵙⴻⵏ, ⵜⵉⵎⵏⴰⴹⵉⵏ-ⴰ ⴰⴷ ⵏⵏⴻⴳⵎⵓⵏⵜ ⵡⴰⵔ ⵛⵛⴻⴽ.

ⴷⴻⴳ ⵜⵔⵉⵔⵉⵜ ⵖⴻⴼ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⵓⵜⵜⵔⴰ ⵢⴻⵇⵇⵏⴻⵏ ⵖⴻⵔ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⴻⵎⵙⴰⵍ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⴰⵙⵏⴻⴳⵎⵓ ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⴱⴰⵜⴻⵏⵜ, ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⴷⵊⴻⵔⴰⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵜⵉ ⴷ ⵜⵉⵎⵙⴰⵍ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⵇⵔⵉⴱ ⴰⴽⴽ ⵜⵉⵡⵉⵍⴰⵢⵉⵏ, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵜⵉⵖⴱⵓⵍⴰ ⴷ ⵜⴱⵓⵖⴰⵔ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⴰⴷ ⵜⵜⵡⴰⵙⴷⴻⴳⵔⴻⵏⵜ ⵙ ⵜⴳⴰⴷⴷⴰ ⴳⴰⵔ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵉⵏ ⵡⴰⵔ ⴰⵎⴻⵃⵢⴰⴼ ⴳⴰⵔ ⵜⴻⵎⵏⴰⴹⵉⵏ.

ⴷⴻⴳ ⵜⵔⵉⵔⵉⵜ-ⵏⵏⴻⵙ ⵖⴻⴼ ⵜⵓⵜⵜⵔⴰ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵏⴻⵖⵎⴰⵙ ⵏ ⵕⵕⴰⴷⵢⵓ ⵏ ⵜⴱⴰⵜⴻⵏⵜ ⵖⴻⴼ ⵢⵉⵏⴰⵎⵎⴰⵍⴻⵏ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ, ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⴻⵏⵣⵓ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ « ⵜⴰⵡⴻⵍⵀⴰ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⴷ ⴰⵎⴻⵏⵣⵓ ⵏ ⵡⴰⵎⴱⴻⵔ », ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ « ⵜⵉⵎⴻⵚⴽⵉⵡⵜ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⴻⵏⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵛⴻⴳⴳⴻⵔ ⵏ ⵜⵎⴻⵏⴹⴰⵡⵜ ⴰⴷ ⴷ-ⵢⵉⵍⵉ ⵙ ⵜⴰⵡⴻⵍⵀⴰ ⵉ ⵡⴰⵣⴰⵍⴻⵏ ⵏ ⵓⵎⴻⵏⵣⵓ ⵏ ⵡⴰⵎⴱⴻⵔ ».

Published in ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ

ⵜⴰⴱⴰⵜⴻⵏⵜ - ⴰⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⴻⵣⵡⴰⵔⵓ ⴰⴱⴷⴻⵍⴰⵣⵉⵣ ⴷⵊⴻⵔⴰⴷ ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵔⴰⵙ (ⵍⴰⵔⴻⴱⵄⴰ) ⴷⴻⴳ ⵜⴱⴰⵜⴻⵏⵜ, ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ "ⴷ ⵜⴰⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵉⵖⴻⴼ ⵢⴻⵙⵙⴻⴽ ⴰⴷ ⵜⴻⵜⵜⵔⵔⵓⵥⵓ ⴰⵙⴰⵍⵓ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵙⵏⴰⵜⵡⵉⵍⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ, ⴰⵙⴻⵎⴹⴻⵏ, ⵜⵉⵖⵉⵙⵜ ⵜⴰⴳⴻⵎⴷⴰⵏⵜ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰ ⵏ ⵜⵎⵓⵙⵏⵉ".

"ⵜⴻⵙⵄⴰ ⵜⴻⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵜⵉⵣⴻⵎⵎⴰⵔ ⵉ ⵢⴻⵙ-ⵙ ⵜⴻⵣⵎⵍⴻⵔ ⴰⴷ ⵜⴱⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⵉⵖⵓⵍⴰ-ⴰ, ⴷ ⵜⴰⵎⴰⵙⵉⵜ ⵏ ⵢⵉⵙⴻⵍⵎⴰⴷⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵡⴻⵍⵍⵀⴻⵏ ⵉⵏⴻⵍⵎⴰⴷⴻⵏ ⵉ ⵓⵙⵏⴻⴼⵍⵉ ⵏ ⵜⴻⵙⵏⴰⵜⵡⵉⵍⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ, ⴰⵙⴻⵎⴹⴻⵏ, ⵜⵉⵖⵉⵙⵜ ⵜⴰⴳⴻⵎⴷⴰⵏⵜ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰ ⵏ ⵜⵎⵓⵙⵏⵉ", ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵙⵙⴻⴷⴷⵉ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⴻⵣⵡⴰⵔⵓ, ⴷⴻⴳ ⵓⵥⵓⵏⵥⵓ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵙⴻⵎⵎⵉ ⵏ ⵓⵖⴻⵔⴱⴰⵣ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⵓⵏⵏⵉⴳ ⵏ ⵜⴻⵥⵡⴰⵔ ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⵓⵖⴰⵍⴻⵏ, ⵏ ⵜⵡⴻⵏⵏⴰⴹⵜ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵙⵏⴻⴼⵍⵉ ⵉⵎⴻⵣⴳⵉ ⵏ ⵜⴻⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵏ ⴱⵍⵉⴷⴰ 2, ⵙ ⵢⵉⵙⴻⵎ ⵏ ⵓⵎⵙⵓⵊⵉ ⴰⴱⴷⴻⵍⵀⴰⴽ ⵔⴰⴼⵉⴽ ⴱⴻⵔⴰⵔⵀⵉ, ⴷ ⴰⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴰⵇⴱⵓⵔ ⵏ ⵓⵙⴻⵍⵎⴻⴷ ⵓⵏⵏⵉⴳ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⴻⴳⵎⵉ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰⵏⵜ.

ⵢⴻⵖⵔⴰ-ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⴷⵊⴻⵔⴰⴷ, ⴷⴻⴳ ⵜⵎⵓⵖⵍⵉ-ⴰ, ⴰⴽⴽⴻⵏ "ⴰⴷ ⵍⴷⵉⵏ ⵖⴻⵔ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⵡⴻⵔⴷⴰⵏⵉⵢⵉⵏ ⵉ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵙⴽⴻⵔⵡⵉⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⵜⵓⵙⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⴻⵙⵏⴰⵜⵡⵉⵍⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ", ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ "ⴰⵢⴰ ⵓⵔ ⵢⴻⵣⵎⵉⵔ ⴰⴷ ⵢⴻⴹⵔⵓ ⵀâⵍⴰ ⵎⴰ ⵢⴻⵍⵍⴰ ⵏⴻⴹⴼⴻⵔ ⵉⵎⴻⵣⵔⴰⵡⴻⵏ ⵙⴻⴳ-ⵎⵉ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⴱⴷⵓ ⵓⵙⵉⵍⴻⵖ".

ⴰⵚⴻⵔⴱⴰⵣ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⵓⵏⵏⵉⴳ ⵏ ⵜⴻⵥⵡⴰⵔ ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⵓⵖⴰⵍⴻⵏ, ⵏ ⵜⵡⴻⵏⵏⴰⴹⵜ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵙⵏⴻⴼⵍⵉ ⵉⵎⴻⵣⴳⵉ ⵢⴻⴹⵎⴻⵏ ⴰⵙⵉⵍⴻⵖ ⵓⵏⵏⵉⴳ, ⴰⵏⴰⴷⵉ ⵓⵙⵙⵏⴰⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵙⵏⴻⴼⵍⵉ ⴰⵙⵏⴰⵜⵡⵉⵍⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⵉⵖⵓⵍⴰ ⵏ ⵜⴻⵥⵡⴰⵔ ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⵓⵖⴰⵍⴻⵏ, ⵜⴰⵡⴻⵏⵏⴰⴹⵜ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵙⵏⴻⴼⵍⵉ ⵉⵎⴻⵣⴳⵉ, ⵍⴰⴷⵖⴰ ⴷⴻⴳ ⵜⴰⵍⵉⴽⵜⵔⵓⵜⵡⵉⵍⴰⵏⵜ, ⵜⴰⵙⵏⴰⴽⴻⵜ ⵉ ⵢⵉⵥⴻⴹⵡⴰⵏ ⵏ ⵜⵔⵉⵙⵉⵜⵉ, ⵜⵉⵥⵡⴰⵔ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵉⴷ ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⵓⵖⴰⵍⴻⵏ, ⵜⴰⵡⴻⵏⵏⴰⴹⵜ, ⵜⴰⴷⴰⵡⵙⴰ ⵜⴰⵏⴰⴳⴷⵓⴷⵜ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰ ⵜⴰⵣⴻⴳⵣⴰⵡⵜ.

 

Published in ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ

 

ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ  ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ - ⴰⵊⵉⵏⵉⵔⴰⵍ ⵏ ⵟⴼⴽⴽⴰ ⵏ ⵟⵔⴷⵙⴰ ⵙⴰïⴷ ⵛⵀⴰⵏⴳⵔⵉⵀⴰ, ⴰⵖⵍⵍⴰ ⵏ ⵢⵉⴼⵙⵢⴰⵏⴻⵏ ⵏ ⵟⵔⴷⵙⴰ ⵜⴰⵖⵍⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⵖⵔⴼⴰⵏⵜ ⵢⵏⵏⴰ-ⴷ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵔⴰⵙ (ⵍⴰⵔⴱⵄⴰ) ⴷⴳ ⵇⵙⵏⵟⵉⵏⴰ, ⴷⴰⴽⴽⵏ ⵍⵡⴰǧⴱ ⵏ ⵢⵉⵎⵥⵔⴰⵖⵍⴰⵏⴻⵏ, ⵍⴰⴷⵖⴰ ⵟⴰⵔⴷⵙⴰ ⵜⴰⵖⵍⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⵖⵔⴼⴰⵏⵜ, ⴷ "ⴰⵜⵜⴽⴽⵉ ⴰⴽⴽⵏ ⵢⵙⵙⴼⴽ ⴷⴳ ⵓⵏǧⴰⵃ ⵏ ⵜⵙⴼⵔⴰⵏⵜ ⵖⴼ ⵓⵙⵏⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵛⴳⴳⵔ ⵏ ⵟⵎⵏⴹⴰⵡⵜ", ⵉ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ ⵏ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵟⵎⵃⴰⴷⴷⵉⵜ ⵜⴰⵖⵍⵏⴰⵡⵜ.

Published in ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⴰⵙⵎⴻⵎⵎⵉ ⵏ ⵜⵎⴻⵏⴹⴰⵡⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⴰⵢⵖⴻⴼ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵜⵉⵍⵉ ⵜⵙⴻⴼⵔⴰⵏⵜ ⴰⵙⵙ ⵏ 1ⵓ ⵏ ⵡⴰⵎⴱⴻⵔ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⴻⴷⴷⵓⵏ ⴷ ⴰⵢⴻⵏ ⴰⵔⴰ ⵉⴷⴻⵔⵡⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⵎⴻⵚⴽⵉⵡⵜ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵢⵉⵍⵉⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⵜⵜ-ⵢⴻⵙⵙⴰⵔⴻⵎ ⵓⵖⵔⴻⴼ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵡⴻⴽⴽⴷⴻⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ, ⵢⵉⵎⴻⴽⴼⵓⴹⴰ ⵏ ⵜⵃⴻⵎⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⴻⴳⵣⵓ ⴷ ⵓⵙⴻⴼⵔⴻⵢ ⵖⴻⴼ ⵓⵙⴻⵏⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⴻⵏⵡⵉ ⵏ ⵜⵎⴻⵏⴹⴰⵡⵜ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵡⵉⵙ 14 ⵏ ⵜⵃⴻⵎⵍⴰ-ⴰ.

ⵜⴰⵙⴻⴼⵔⴰⵏⵜ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⴻⴷⴷⵓⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵜⵉⵍⵉ ⴷ « ⵜⴰⴽⴽⴰⵢⵜ ⵜⴰⵅⴰⵜⴰⵔⵜ » ⴷⴻⴳ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵜⵎⴻⵚⴽⵉⵡⵜ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⴷ ⵓⵏⴻⴳⵎⵓ ⴰⵏⵎⴻⵜⵜⵉ-ⴰⴷⴰⵎⵙⴰⵏ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵡⵉ ⴷ ⵉⵙⵡⵉⵢⴻⵏ ⴰⵢ ⵢⴻⵃⵡⴰⵊⴻⵏ ⵜⴰⵍⵡⵉⵜ ⴷ ⵓⵔⴽⴰⴷ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵓⵊⵉⵏⵉⵕⴰⵍ ⵏ ⵜⴼⴻⴽⴽⴰ ⵏ ⵜⵔⴻⴷⵙⴰ, ⵙⴰⵉⴷ ⵛⵀⴰⵏⴻⴳⵔⵉⵀⴰ ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵜⴻⵔⵣⵉ-ⵏⵏⴻⵙ ⵏ ⵓⵎⴰⵀⵉⵍ ⴷ ⵓⵙⵡⴰⴹ ⵏ ⵜⴻⵎⵏⴰⴹⵜ ⵜⴰⵔⴻⴷⵙⴰⵏⵜ ⵜⵉⵙ ⴽⵔⴰⴹⵜ ⴷⴻⴳ ⴱⴻⵛⵛⴰⵕ.

ⵙⴻⴳ ⵖⵉⵍⵉⵣⴰⵏ, ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⵉⵍⵍⵓⵎⵥⴰ ⴷ ⵡⴰⴷⴷⴰⵍ, ⵙⵉⴷ-ⴰⵍⵉ ⴽⵀⴰⵍⴷⵉ, ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵜⴰⵎⴻⵏⴹⴰⵡⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⴷ ⵜⵉⵏ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵢⴻⵙⵙⴻⴹⵔⵓⵏ ⵜⵉⵎⴻⵖⵙⵉⵡⵜ ⵏ ⵓⵖⵔⴻⴼ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵢⴻⴷⴷⵓ ⵖⴻⵔ ⵙⴷⴰⵜ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴷ ⵜⵉⵏ ⴰⵔⴰ ⵉⵔⴻⵥⵎⴻⵏ ⴰⴱⵔⵉⴷ ⵉ ⵢⵉⵍⴻⵎⵥⵉⵢⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴷⴻⵔⵡⴻⵏ ⵙ ⵜⵎⴻⵍⵍⵉⵍⵜ ⴷⴻⴳ ⵜⵎⴻⴷⴷⵓⵔⵜ ⵜⴰⵙⴻⵔⵜⴰⵏⵜ.

ⵎⴰ ⴷⴻⴳ ⵜⵍⴻⵎⵙⴰⵏ, ⵜⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⵜⵏⴻⵖⵍⴰⴼⵜ ⵏ ⵜⴻⵎⵙⴻⵜⵍⴻⵍⵜ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ, ⴽⴰⵧⵓⵜⴻⵔ ⴽⵔⵉⴽⵧⵓ, ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵙⴻⵏⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵛⴻⴳⴳⴻⵔ ⵏ ⵜⵎⴻⵏⴹⴰⵡⵜ ⴰⴷ ⵢⴻⵔⵥⴻⵎ ⴰⴱⵔⵉⴷ ⵉ ⵜⵎⴻⵚⴽⵉⵡⵜ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⴷ ⵜⴰⵏⴻⴳⵎⴰⵢⵜ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴷ ⵜⴰⵏⴽⴻⵍⵡⴰⵢⵜ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⴻⵔⵏⴰ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ « ⵜⵉⵙⵙⵉⵡⵉⵏ ⵜⵓⵕⵀⵉⴼⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⴻⵜⵜⵉ, ⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⵉⵎⴻⵄⴷⴰⵕ ⴷ ⵢⵉⴳⴻⵔⴷⴰⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵙⴼⴰⵢⴷⵉⵏ ⵙⴻⴳ ⵜⴳⴻⵔⵔⴰⵡⵜ ⴷ ⵜⵓⵣⵣⵉⴳⵜ ⴷⴻⴳ ⵜⵎⴻⵏⴹⴰⵡⵜ-ⴰ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ».

Published in ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ

 

ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ  ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⵙⵉⵏ ⵉⵎⵉⴹⵉⵢⵏ ⵙⵉⵎⵔⴰⵡ ⴷ ⴽⵔⴰⴹ (223) ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰⵜ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ ⵢⵜⵜⵡⴰⵜⴱⵜⵏ ⵉ ⵢⵟⵟⴼ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴽⵓⵕⵓⵏⴰ, 131 ⵏ ⵡⵉⴷ ⵉⵊⵉⵏ ⴰⴽⴽⴷ ⵜⵎⵜⵜⴰⵏⵜ ⵏ 8 ⵏ ⵢⵉⵎⵓⴹⵉⵏⴻⵏ ⵉ ⵢⵜⵜⵡⴰⴽⵍⵙⵏ ⴷⴳ 24 ⵏ ⵢⵉⵙⵔⴰⴳⵏ-ⴰ ⵉⵏⴳⴳⵓⵔⴰ ⴷⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ, ⵉ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ (ⵍⵜⵏⵉⵢⵏ) ⴷⴳ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⵖⵜ ⵓⵎⵓⵜⵍⴰⵢ ⵏ ⵟⵙⵇⴰⵎⵓⵜ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⴹⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵎⵀⴰⵣ ⵏ ⵡⴰⵟⴰⵏ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵟⵙⵎⵔⵜ ⵛⵓⴹⵉⴷ-19, ⴰⵎⵙⵓⵊⵉ ⴹⵊⴰⵎⵍ ⴼⵓⵓⵔⴰⵔ.

 

ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ  ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ - ⵓⴳⴰⵔ ⵏ 5 ⵉⵎⵍⵢⴰⵏ ⵏ ⵢⵉⴱⵓⵍⵎⴰⴷ ⵢⵜⵜⵡⴰⵙⵉⴳⴳⵣⵏ ⴷⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⴰⴷ ⴽⵛⵎⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵔⴰⵙ (ⵍⴰⵔⴱⵄⴰ) ⵙ ⴰⵖⵔⴱⴰⵣ ⴷⴳ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⴰⴽⴽ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ, ⵣⵔⵄⵏ ⴷⴳ ⵡⵓⴳⴰⵔ ⵏ 19.000 ⵏ ⵜⵎⵚⵓⴽⵉⵏ ⵜⵉⵙⴳⵎⴰⵏⵉⵏ, ⴷⴳ ⵜⵡⵜⵉⵍⵉⵏ ⵜⵉⴷⴰⵡⵙⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⴼⵖⵏⴰⵎⵉⵏ, ⵖⴼ ⵙⵙⴱⴱⴰ ⵏ ⵓⵣⵓⵣⵣⵔ ⵢⵓⵣⵣⴰⵔ ⵡⴰⵟⴰⵏ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵟⵙⵎⵔⵜ.

Published in ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⴰⴷ ⴷ-ⵀⴻⵢⵢⵉⵏ 50 ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵍⵢⴰⵕⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⴷⵉⵏⴰⵕⴻⵏ ⵉ ⵓⵙⵉⴷⵔⴻⵎ ⵏ ⵢⵉⵙⴻⵏⴼⴰⵔⴻⵏ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵢⵉⵍⵉⵏ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵙⵓⵏⴻⵏ ⵏ ⵜⵉⵍⵉ ⴷⴻⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⴻⵏⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⴰⴹⵓⴼ ⵏ ⵜⴻⴷⵔⵉⵎⵜ ⵏ 2021, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⴻⵏⵏⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ, ⵜⵏⴻⵖⵍⴰⴼⵜ ⵏ ⵡⴰⵙⵙⴰⵖⴻⵏ ⴷ ⵓⵎⵏⵉ, ⴱⴰⵙⵎⴰ ⴰⵣⵡⴰⵔ.

ⵜⴰⵏⴻⵖⵍⴰⴼⵜ ⵜⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⴰⵢⴰ ⴷⴻⴳ ⵜⵔⵉⵔⵉⵜ-ⵏⵏⴻⵙ ⵖⴻⴼ ⵜⵓⵜⵜⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⴰⵙⵍⴰⴹⴻⵏ ⵏ ⵜⴻⵙⵎⵉⵍⵜ ⵏ ⵜⴻⴷⵔⵉⵎⵜ ⴷ ⵓⵎⴰⵔⵓⴷ ⴷⴻⴳ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵖⴻⵔⴼⴰⵏ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵜⵡⴻⴽⴽⴻⴷ-ⴷ, ⴷⴻⴳ ⵜⵖⵉⵎⵉⵜ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⵉ ⵓⵙⴽⴰⵙⵉ ⵖⴻⴼ ⵓⵙⴻⵏⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⴰⴹⵓⴼ ⵏ ⵜⴻⴷⵔⵉⵎⵜ ⵏ 2021, ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ 50 ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵍⵢⴰⵕⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⴷⵉⵏⴰⵕⴻⵏ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵀⴻⵢⵢⵉⵏ ⵉ ⵓⵙⵉⴷⵔⴻⵎ ⵏ ⵢⵉⵙⴻⵏⴼⴰⵔⴻⵏ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵢⵉⵍⵉⵏ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵙⵓⵏⴻⵏ ⵏ ⵜⵉⵍⵉ ⴷⴻⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵡⴰⵀⵉⵍⴻⵏ ⵉⵏⵖⵉⵡⴰⵏⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⴻⴳⵎⵓ.

ⵏⵏⵉⴳ ⵜⴰⵍⵍⴰⵢⵜ-ⴰ, ⵍⵍⴰⵏ ⴷⴰⵖ ⵢⵉⴷⵔⵉⵎⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵀⴻⵢⵢⴰⵏ ⵉ ⵢⵉⵎⴰⵔⵓⴷⴻⵏ ⵉⴳⵣⵓⵎⴰⵏⴻⵏ ⴰⵢ ⵉⵣⴻⵎⵔⴻⵏ ⴰⴷ ⵜⵜⵡⴰⵙⵙⴻⴽⴽⵉⵏ ⵖⴻⵔ ⵡⴰⵙⵓⵏⴻⵏ-ⴰ ⴷⴻⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵜⴻⵎⵀⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⴳⴰⵍⴻⴼ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⴻⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⴰⵣⵧⵓⴰⵔ.

ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵜⴻⵎⵀⴰⵍ-ⴰ, ⵜⵜⵡⴰⵀⴻⵢⵢⴰⵏ-ⴷ ⴰⵣⴰⵍ ⵏ 8.500 ⵏ ⵢⵉⵙⴻⵏⴼⴰⵔⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⵉⵍⵉⵏ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⴷ-ⵙⵇⴰⵎⴻⵏ 145 ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵍⵢⴰⵕⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⴷⵉⵏⴰⵕⴻⵏ.

ⵙⴻⴳ ⵢⵉⴷⵉⵙ ⵏⵉⴹⴻⵏ, ⴰⵎⴻⵜⵡⵉ ⵏ ⵜⴰⵍⵍⴰⵍⵜ ⵉ ⵓⵙⵏⵓⵎⵎⴻⴷ ⴰⵎⵙⴰⴷⵓⵔ, ⵜⵅⴻⴱⴱⴻⵔ-ⴷ ⵜⵏⴻⵖⵍⴰⴼⵜ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ 355.000 ⵏ ⵢⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⴰⵢ ⵢⴻⵜⵜⴻⴷⴷⵓⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵙⴼⴰⵢⴷⵉⵏ ⵙⴻⴳ ⵡⴰⵢⴰ ⴷⴻⴳ ⵜⴰⵍⵍⵉⵜ ⵏ 3 ⵏ ⵢⵉⵙⴻⴳⴳⴰⵙⴻⵏ, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵜⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴷ ⵜⵉⵙⴻⴽⴽⵉⵔⵉⵏ ⴷ ⵜⴻⵡⵜⵉⵍⵉⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⴰⵢⴰ ⴰⵢ ⵢⴻⵙⵙⴰⵥⵢⴻⵏ ⴰⵙⵏⵓⵎⵎⴻⴷ ⴰⵎⵙⴰⴷⵓⵔ ⵏ ⵢⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ-ⴰ.

Published in ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ

 

ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ  ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⵙⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⵉⴹⵉⵢⵏ ⵎⵔⴰⵡ ⴷ ⴽⵓⵥ (214) ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰⵜ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ ⵢⵜⵜⵡⴰⵜⴱⵜⵏ ⵉ ⵢⵟⵟⴼ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴽⵓⵕⵓⵏⴰ, 127 ⵏ ⵡⵉⴷ ⵉⵊⵉⵏ ⴰⴽⴽⴷ ⵜⵎⵜⵜⴰⵏⵜ ⵏ 9 ⵏ ⵢⵉⵎⵓⴹⵉⵏⴻⵏ ⵉ ⵢⵜⵜⵡⴰⴽⵍⵙⵏ ⴷⴳ 24 ⵏ ⵢⵉⵙⵔⴰⴳⵏ-ⴰ ⵉⵏⴳⴳⵓⵔⴰ ⴷⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ, ⵉ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ (ⵍⵜⵏⵉⵢⵏ) ⴷⴳ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⵖⵜ ⵓⵎⵓⵜⵍⴰⵢ ⵏ ⵟⵙⵇⴰⵎⵓⵜ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⴹⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵎⵀⴰⵣ ⵏ ⵡⴰⵟⴰⵏ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵟⵙⵎⵔⵜ ⵛⵓⴹⵉⴷ-19, ⴰⵎⵙⵓⵊⵉ ⴹⵊⴰⵎⵍ ⴼⵓⵓⵔⴰⵔ.


ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⴱⴻⵛⵀⵔⵉ ⵢⵓⵛⴻⴼ ⵙⴻⵀⴰⵉⵔⵉ, ⴰⵡⵏⴻⵜⵍⴰⵢ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴰⴽ ⵖⴻⵔ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵢⵉⴷⵍⴻⵙ ⴷ-ⵢⴻⵍⵀⴰⵏ ⵙ ⵜⴻⵎⴳⵓⵔⵉ ⵜⴰⴳⵙⴰⵔⴰⵏⵜ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵜⵄⴻⴷⴷⵉ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵙⴻⴳ ⵓⵔⵎⵓⴷ ⴰⴳⵙⴰⵔⴰⵏ ⵖⴻⵔ ⵜⴻⵎⴳⵓⵔⵉ ⵜⴰⴳⵙⴰⵔⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵉⴷⴻⵜ, ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴰⴷ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵙⴻⵖⵏⴻⵡ « ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉ ⵏ ⵜⴻⴳⵙⴰⵔⵓⵜ » ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵓⵙⴻⴼⵔⴻⴽ ⵏ ⵓⴳⵣⵓⵎ-ⴰ.

ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⴷⵉⵡⴻⵏⵏⵉ ⴷ ⵜⵏⴻⴳⴳⴰ ⵏ ⵢⵉⵙⴰⵍⴰⵏ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ, ⵢⵧⵓⵛⴻⴼ ⵙⴻⵀⴰⵉⵔⵉ ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵙⴻⵏⴼⴰⵔ ⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉ ⵏ ⵜⴻⴳⵙⴰⵔⵓⵜ « ⵜⴻⵜⵜⵉⵍⵉ-ⴷ ⴼⴻⵍⵍ-ⴰⵙ ⵜⴻⵣⵔⴰⵡⵜ », ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵢⴻⵏⵏ-ⴰ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵜ-ⵉⴷ-ⴳⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵢⴻⵙⴻⴳⵔⴻⵡ ⵉⵔⵎⵓⴷⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⴻⴼⵔⴻⴽ ⵏ ⵜⴻⵎⴳⵓⵔⵉ ⵜⴰⴳⵙⴰⵔⴰⵏⵜ.

ⴰⵙⴻⵖⵏⴻⵡ ⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ-ⴰ ⴷ ⴰⵙⵓⵔⵉⴼ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⴻⴼⵔⴻⴽ ⵏ ⵓⴳⵣⵓⵎ ⵏ ⵜⴻⴳⵙⴰⵔⵓⵜ, ⵖⴻⴼ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵔⵏⴰ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵜⵓⵖⴷⴰⴹⵉⵏ ⴷ ⵜⵣⴻⵎⵎⴰⵔ ⵏ ⵜⴻⵕⵎⵉⵙⵉⵏ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⵢⴰ, ⴰⵎ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉ ⵏ ⵓⵙⵏⴻⴳⵎⵓ ⵏ ⵜⴻⴳⵙⴰⵔⵓⵜ ⵏⴻⵖ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⴻⴳⵙⴰⵔⵓⵜ ⴷ ⵓⵙⵍⵉⵥⵔⵉ ⵙ ⵓⵎⴰⵜⴰ ⵜⵜⵉⵍⵉⵏⵜ ⴽⵉⴼⴽⵉⴼ-ⵉⵜⴻⵏⵜ.

ⵙⴻⴳ ⵢⵉⴷⵉⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⴹⵓⴼ, ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⵓⵡⵏⴻⵜⵍⴰⵢ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴰⴽ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵢⴻⴱⴷⴰ-ⴷ ⵓⵛⴻⴳⴳⴻⵔ ⵏ ⵓⵙⴰⴹⵓⴼ ⵏ ⵜⴻⴳⵙⴰⵔⵓⵜ ⴷ ⵓⵙⵍⵉⵥⵔⵉ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵙⴰⴹⵓⴼ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴰⵙⵙ-ⴰ ⵓⵔ ⴷ-ⵢⴻⵎⵢⴻⵣⴳ ⴰⵔⴰ ⴷ ⵜⵉⵍⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⵙⴰⴷⵓⵔ ⵏ ⵜⴻⴳⵙⴰⵔⵓⵜ.

ⵢⵧⵓⵛⴻⴼ ⵙⴻⵀⴰⵉⵔⵉ ⵢⴻⵙⵎⴻⴽⵜⵉ-ⴷ ⴷⴰⵖ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵢⵉⴷⵍⴻⵙ ⵉⵣⴻⵔⵔⴻⵡ ⵎⴻⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵢⵉⴽⴰⵔⴰⵎⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵢⴻⵙⴷⵓⵇⵇⴻⵙ ⵜⴰⵎⴳⵓⵔⵉ ⵜⴰⴳⵙⴰⵔⴰⵏⵜ ⵜⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵜ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⵢⴻⴼⵔⵓ ⵓⴳⵓⵔⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⴱⴻⴷⵔⴻⵏ ⵢⵉⵎⵙⴰⴷⵓⵔⴻⵏ ⵏ ⵓⴳⵣⵓⵎ-ⴰ ⴰⵎ ⵓⵙⵉⵍⴻⵖ ⴷ ⵓⵥⴰⵢⴻⵔ ⵏ ⵓⵏⴰⵥⵓⵔ.

Published in ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵉⵎⵉⴹⵉ ⵜⵥⴰⵎⵔⴰⵡ ⴷ ⵜⵥⴰ (199) ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰⵜ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵜⴻⴱⵜⴻⵏ ⵉ ⵢⴻⵟⵟⴻⴼ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴽⵓⵕⵓⵏⴰ, 177 ⵏ ⵡⵉⴷ ⵉⵊⵉⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵎⴻⵜⵜⴰⵏⵜ ⵏ 10 ⵏ ⵢⵉⵎⵓⴹⵉⵏⴻⵏ ⵉ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⴽⴻⵍⵙⴻⵏ ⴷⴻⴳ 24 ⵏ ⵢⵉⵙⵔⴰⴳⴻⵏ-ⴰ ⵉⵏⴻⴳⴳⵓⵔⴰ ⴷⴻⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ, ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ (ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ) ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ ⵓⵎⵓⵜⵍⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⵙⵇⴰⵎⵓⵜ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⴹⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵎⵀⴰⵣ ⵏ ⵡⴰⵟⴰⵏ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵜⴻⵙⵎⴻⵔⵜ ⵛⵓⴱⵉⴷ-19, ⴰⵎⵙⵓⵊⵉ ⴷⵊⴰⵎⴻⵍ ⴼⵓⵔⴰⵔ