ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⴰⴳⵉⵎ ⴽⵓⵎⵔⴰⵡ ⴷ ⴽⵓⵥ (1044) ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰⵜ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵜⴻⴱⵜⴻⵏ ⵉ ⵢⴻⵟⵟⴻⴼ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵜⴻⵙⵎⴻⵔⵜ (ⵛⵓⴱⵉⴷ-19), 622 ⵏ ⵡⵉⴷ ⵉⵊⵉⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵎⴻⵜⵜⴰⵏⵜ ⵏ 21 ⵏ ⵢⵉⵎⵓⴹⵉⵏⴻⵏ ⵉ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⴽⴻⵍⵙⴻⵏ ⴷⴻⴳ 24 ⵏ ⵢⵉⵙⵔⴰⴳⴻⵏ-ⴰ ⵉⵏⴻⴳⴳⵓⵔⴰ ⴷⴻⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ, ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ (ⵍⴰⵅⵎⵉⵙ) ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ ⵓⵎⵓⵜⵍⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⵙⵇⴰⵎⵓⵜ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⴹⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵎⵀⴰⵣ ⵏ ⵡⴰⵟⴰⵏ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵜⴻⵙⵎⴻⵔⵜ ⵛⵧⵠⵉⴷ-19, ⴰⵎⵙⵓⵊⵉ ⴷⵊⴰⵎⴻⵍ ⴼⵓⵔⴰⵔ.

ⴰⵖⵔⵓⴷ ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰⵜ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵜⴻⴱⵜⴻⵏ ⵢⴻⵡⵡⴻⴹ ⴰⵔ 81.212 ⵉⴷⴻⴳ ⵍⵍⴰⵏⵜ 1044 ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰⵜ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ, ⴰⴽⴽⴰ ⵏⴻⵙⵙⴰⵡⴻⴹ ⴰⵔ 2,4 ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰⵜ ⵉ 100.000 ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵣⴷⴰⵖⴻⵏ ⴷⴻⴳ 24 ⵏ ⵢⵉⵙⵔⴰⴳⴻⵏ-ⴰ ⵉⵏⴻⴳⴳⵓⵔⴰ, ⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⴻⵜⵜⴰⵏⵉⵏ ⴰⵔ 2.393 ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰⵜ, ⵎⴰ ⴷ ⴰⵎⴹⴰⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⵓⴹⵉⵏⴻⵏ ⵉⵊⵉⵏ ⵢⴻⵣⴳⴻⵔ ⴰⵔ 52.568, ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵙⵙⴻⴷⴷⵉ ⵓⵎⵙⵓⵊⵉ ⴼⵓⵔⴰⵔ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵜⴰⵢⴰⵍⴰⵙⵜ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵖⴰⵎⵙⴰ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⴰⵎⵀⴰⵣ ⵏ ⵡⴰⵟⴰⵏ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵜⴻⵙⵎⴻⵔⵜ (ⵛⵓⴱⵉⴷ-19).

ⵔⵏⵓ-ⴰⵙ, ⴷⴻⴳ 11 ⵏ ⵢⵉⴳⴻⵣⴷⴰ ⵙⴽⴻⵍⵙⴻⵏ, ⴷⴻⴳ 24 ⵏ ⵢⵉⵙⵔⴰⴳⴻⵏ-ⴰ ⵉⵏⴻⴳⴳⵓⵔⴰ, ⴷⴷⴰⵡ ⵏ ⵎⵔⴰⵡ ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰⵜ, ⴷⴻⴳ 18 ⵉⴳⴻⵣⴷⴰ-ⵉⴹⴻⵏ ⵓⵔ ⵙⴽⴻⵍⵙⴻⵏ ⵓⵍⴰ ⴷ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ, ⵎⴰ ⴷⴻⴳ 19 ⵏ ⵢⵉⴳⴻⵣⴷⴰ ⵙⴽⴻⵍⵙⴻⵏ ⵓⴳⴰⵔ ⵏ 3ⵔⴰⵡ ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰⵜ. ⵙⴻⴳ ⵢⵉⴷⵉⵙ-ⵉⴹⴻⵏ, 51 ⵏ ⵢⵉⵎⵓⴹⵉⵏⴻⵏ ⵀⴰ-ⵜⴻⵏ-ⵉⵏ ⴷⴷⴰⵡ ⵏ ⵜⵎⴰⵛⵉⵏⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⵓⴼⴼⴻⵙ, ⵉ ⵢⴻⵔⵏⴰ ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ.

ⵢⴻⵣⵣⵉⵔⴻⴳ-ⴷ ⵓⵎⴰⵙⴰⵢ-ⵏⵏⵉ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰ ⵜⴰⵙⴻⵏⴱⴰⵢⵢⵓⵔⴰⵏⵜ ⵏ ⵢⵉⵎⵉⵔ-ⴰ ⵜⵃⴻⵜⵜⴻⵎ-ⴷ ⵖⴻⴼ ⵓⵖⴻⵔⵎⴰⵏ ⵜⴰⵄⴻⵙⵙⴰⵙⵜ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵇⴰⴷⴻⵔ ⵏ ⵢⵉⵍⵓⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⴻⵣⴷⴻⴳ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵙⵎⴻⵛⵛⴻⵇ ⵜⴰⴼⴻⴽⴽⴰⵏⵜ, ⵢⴻⵙⵎⴻⴽⵜⵉ-ⴷ ⴷⴰⵖⴻⵏ ⴰⵇⴰⴷⴻⵔ ⵏ ⵓⴽⵎⴰⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵎⴻⵍⵙⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⴳⴻⵍⵎⵓⵙⵜ.

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ - ⴰⴷ ⵖⵍⵉⵏ ⵉⴳⴻⴼⴼⵔⴰⵏ, ⵜⵉⴽⵡⴰⵍ ⵙ ⵓⵣⴰⵢⴻⴹ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵕⵕⴻⵄⴷⴰ, ⵎⴻⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵢⵉⴳⴻⵣⴷⴰ ⵏ ⵜⵍⴻⵎⵎⴰⵙⵜ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⴳⴻⵎⵎⵓⴹ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵙⴻⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ (ⵙⵙⴻⴱⵜ) ⴷ ⴰⴼⴻⵍⵍⴰ, ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵓⵙⵉⵔⴰ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⴻⵙⵏⴰⴳⵏⴰⵡⵜ ⴷⴻⴳ ⵓⵖⵎⵉⵙ-ⵉⵙ ⴰⵙⵏⴰⴳⵏⴰⵡⴰⵏ ⵓⵣⵣⵉⴳ (ⴱⵎⵙ).

ⵢⴻⵔⵙ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵏ ⵜⴻⵖⴹⴻⴼⵜ "ⴰⵞⵉⵏⵉ", ⵢⴻⵙⵙⴻⴷⴷⵉ-ⴷ ⵓⵖⵎⵉⵙ ⴰⵙⵏⴰⴳⵏⴰⵡⴰⵏ ⵓⵣⵣⵉⴳ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵖⵍⵉⵏ ⵢⵉⴳⴻⴼⴼⵔⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⴳⴻⵣⴷⴰ ⵏ ⴱⴳⴰⵢⴻⵜ, ⴵⵉⴵⴻⵍ, ⵙⴽⵉⴽⴷⴰ, ⵄⴻⵏⵏⴰⴱⴰ, ⵟⵟⴰⵔⴻⴼ, ⵙⵟⵉⴼ, ⵎⵉⵍⴰ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵇⵙⴻⵏⵟⵉⵏⴰ ⴰⵢⴰ, ⵙⴻⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ-ⴰ (ⵙⵙⴻⴱⵜ) ⵖⴻⴼ ⵓⵙⵔⴰⴳ ⵡⵉⵙ 12ⵀ00 ⴰⵔ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ (ⵃⴻⴷⴷ), ⵙ ⵜⵏⴻⵛⵜⴰ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⴰⵔⴰ ⵢⴰⵡⴹⴻⵏ ⵖⴻⵔ ⴳⴰⵔ 30 ⴰⴽⴽⴻⴷ 50 ⵏ ⵢⵉⵎⵉⵍⵉⵎⵉⵜⵔⴻⵏ ⵢⴻⵔⵏⴰ ⴰⵖⴻⵍⵍⵓⵢ ⴰⴷⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⴰⴷ ⵢⴰⵡⴻⴹ ⵏⴻⵖ ⴰⴷ ⵢⴻⴽⴽ ⵏⵏⵉⴳ 60 ⵏ ⵢⵉⵎⵍⵉⵎⵉⵜⵔⴻⵏ. ⵢⴻⵙⵙⴻⴷⴷⵉ-ⴷ ⵓⵖⴱⴰⵍⵓ-ⵏⵏⵉ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵖⵎⵉⵙ ⴰⵙⵏⴰⴳⵏⴰⵡⴰⵏ ⵓⵣⵣⵉⴳ ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ, ⴰⴷ ⵖⵍⵉⵏ ⵢⵉⴳⴻⴼⴼⵔⴰⵏ ⵙ ⵓⵣⴰⵢⴻⴹ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵕⵕⴻⵄⴷⴰ ⴷⴻⴳ ⵎⴻⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵢⵉⴳⴻⵣⴷⴰ ⵏ ⵓⵜⴰⵔⴰⵎ, ⵏ ⵜⵍⴻⵎⵎⴰⵙⵜ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⴳⴻⵎⵎⵓⴹ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ.

Published in ⵜⴰⵎⵉⵡⵉⵏ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵢⴻⵏⴽⴻⵕ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵥⵍⴰ ⵉⵡⴻⵔⴷⴰⵏⵉⵢⴻⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ, ⵉⵙⴰⵍⴰⵏ ⴰⵢ ⵣⴻⵔⵄⴻⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵢⵉⵎⵉⴷⵢⴰⵜⴻⵏ ⵉⵡⴻⵔⴷⴰⵏⵉⵢⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰⵏ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵢⴻⴷⴷⴰ-ⴷ ⵢⵉⵙⴻⵎ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⴷⴻⴳ ⵡⵓⵎⵓⵖ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⴰⵢ ⵜⴻⵖⵜⴻⵙ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⵙⵓⴷⵓⵜ ⵜⵓⵏⵚⵉⴱⵜ ⵏ ⵍⵉⵎⴰⵕⴰⵜ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ ⵢⴻⴷⴷⵓⴽⴽⵍⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴰⵙⴻⵏⵜ-ⵜⴻⵙⵙⵉⴳⴻⵍ ⵍⵠⵉⵣⴰ.

« ⵉⵙⴰⵍⴰⵏ-ⴰ ⴷ ⵉⴽⴻⵍⵍⴰⵅⴻⵏ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵓⵍⴰⵛ ⴰⴽⴽ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵍⵍⵙⴰⵙ ⴰⵢ ⵙⵄⴰⵏ. ⵉⴷⵓⴱⴰ ⵓⵏⵏⵉⴳⴻⵏ ⵏ ⵍⵉⵎⴰⵕⴰⵜ ⵏⴻⴽⵕⴻⵏ ⴰⴽⴽ ⴰⵖⵜⴰⵙ-ⴰ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⵉⵖⴻⵔⵎⴰⵏⴻⵏ ⵉⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵢⴻⵏ », ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵓⵍⵖⵓ ⵏ ⵓⵖⵍⵉⴼ.

ⵉⴷⵓⴱⴰ ⵓⵏⵏⵉⴳⴻⵏ ⵏ ⵍⵉⵎⴰⵕⴰⵜ ⵡⴻⴽⴽⴷⴻⵏ-ⴷ ⴷⴰⵖ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ « ⵜⴰⴼⵜⴰⵔⵜ-ⴰ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⴷ-ⵢⴻⴷⴷⴰ ⵢⵉⵙⴻⵎ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⴷ ⵜⴰⴽⴻⵍⵍⴰⵅⵜ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵙⵙⴻⴷⴷⴰⵏ-ⵜ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵢⵉⴷⵉⵙⴰⵏ ⵓⵎⵉ ⵓⵔ ⵜⴻⵚⴼⵉ ⴰⵔⴰ ⵏⵏⴻⵢⵢⴰ », ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵔⵏⴰ ⵓⵖⴱⴰⵍⵓ-ⴰ.

Published in ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⴰⴳⵉⵎ ⵜⴰⵎⵔⴰⵡ ⴷ ⵙⴻⵎⵎⵓⵙ (1085) ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰⵜ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵜⴻⴱⵜⴻⵏ ⵉ ⵢⴻⵟⵟⴻⴼ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵜⴻⵙⵎⴻⵔⵜ (ⵛⵓⴱⵉⴷ-19), 622 ⵏ ⵡⵉⴷ ⵉⵊⵉⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵎⴻⵜⵜⴰⵏⵜ ⵏ 23 ⵏ ⵢⵉⵎⵓⴹⵉⵏⴻⵏ ⵉ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⴽⴻⵍⵙⴻⵏ ⴷⴻⴳ 24 ⵏ ⵢⵉⵙⵔⴰⴳⴻⵏ-ⴰ ⵉⵏⴻⴳⴳⵓⵔⴰ ⴷⴻⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ, ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ (ⵍⴰⵅⵎⵉⵙ) ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ ⵓⵎⵓⵜⵍⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⵙⵇⴰⵎⵓⵜ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⴹⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵎⵀⴰⵣ ⵏ ⵡⴰⵟⴰⵏ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵜⴻⵙⵎⴻⵔⵜ ⵛⵓⴱⵉⴷ-19, ⴰⵎⵙⵓⵊⵉ ⴷⵊⴰⵎⴻⵍ ⴼⵓⵔⴰⵔ.

ⴰⵖⵔⵓⴷ ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰⵜ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵜⴻⴱⵜⴻⵏ ⵢⴻⵡⵡⴻⴹ ⴰⵔ 79.110 ⵉⴷⴻⴳ ⵍⵍⴰⵏⵜ 1085 ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰⵜ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ, ⴰⴽⴽⴰ ⵏⴻⵙⵙⴰⵡⴻⴹ ⴰⵔ 2,5 ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰⵜ ⵉ 100.000 ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵣⴷⴰⵖⴻⵏ ⴷⴻⴳ 24 ⵏ ⵢⵉⵙⵔⴰⴳⴻⵏ-ⴰ ⵉⵏⴻⴳⴳⵓⵔⴰ, ⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⴻⵜⵜⴰⵏⵉⵏ ⴰⵔ 2.352 ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰⵜ, ⵎⴰ ⴷ ⴰⵎⴹⴰⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⵓⴹⵉⵏⴻⵏ ⵉⵊⵉⵏ ⵢⴻⵣⴳⴻⵔ ⴰⵔ 51.334, ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵙⵙⴻⴷⴷⵉ ⵓⵎⵙⵓⵊⵉ ⴼⵓⵔⴰⵔ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵜⴰⵢⴰⵍⴰⵙⵜ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵖⴰⵎⵙⴰ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⴰⵎⵀⴰⵣ ⵏ ⵡⴰⵟⴰⵏ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵜⴻⵙⵎⴻⵔⵜ (ⵛⵓⴱⵉⴷ-19).

ⵔⵏⵓ-ⴰⵙ, ⴷⴻⴳ 12 ⵏ ⵢⵉⴳⴻⵣⴷⴰ ⵙⴽⴻⵍⵙⴻⵏ, ⴷⴻⴳ 24 ⵏ ⵢⵉⵙⵔⴰⴳⴻⵏ-ⴰ ⵉⵏⴻⴳⴳⵓⵔⴰ, ⴷⴷⴰⵡ ⵏ 09 ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰⵜ, ⴷⴻⴳ 11 ⵉⴳⴻⵣⴷⴰ-ⵉⴹⴻⵏ ⵓⵔ ⵙⴽⴻⵍⵙⴻⵏ ⵓⵍⴰ ⴷ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ, ⵎⴰ ⴷⴻⴳ 25 ⵏ ⵢⵉⴳⴻⵣⴷⴰ ⵙⴽⴻⵍⵙⴻⵏ ⵓⴳⴰⵔ ⵏ 10 ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰⵜ. ⵙⴻⴳ ⵢⵉⴷⵉⵙ-ⵉⴹⴻⵏ, 44 ⵏ ⵢⵉⵎⵓⴹⵉⵏⴻⵏ ⵀⴰ-ⵜⴻⵏ-ⵉⵏ ⴷⴷⴰⵡ ⵏ ⵜⵎⴰⵛⵉⵏⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⵓⴼⴼⴻⵙ, ⵉ ⵢⴻⵔⵏⴰ ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ.

ⵢⴻⵣⵣⵉⵔⴻⴳ-ⴷ ⵓⵎⴰⵙⴰⵢ-ⵏⵏⵉ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰ ⵜⴰⵙⴻⵏⴱⴰⵢⵢⵓⵔⴰⵏⵜ ⵏ ⵢⵉⵎⵉⵔ-ⴰ ⵜⵃⴻⵜⵜⴻⵎ-ⴷ ⵖⴻⴼ ⵓⵖⴻⵔⵎⴰⵏ ⵜⴰⵄⴻⵙⵙⴰⵙⵜ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵇⴰⴷⴻⵔ ⵏ ⵢⵉⵍⵓⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⴻⵣⴷⴻⴳ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵙⵎⴻⵛⵛⴻⵇ ⵜⴰⴼⴻⴽⴽⴰⵏⵜ, ⵢⴻⵙⵎⴻⴽⵜⵉ-ⴷ ⴷⴰⵖⴻⵏ ⴰⵇⴰⴷⴻⵔ ⵏ ⵓⴽⵎⴰⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵎⴻⵍⵙⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⴳⴻⵍⵎⵓⵙⵜ.

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ - ⵍⴰ ⵜⴻⵜⵜⴻⴷⴷⵓ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵙ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⵉⴽⵍⵉ ⵏ "ⵓⵃⴰⴷⴻⵔ" ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⵜⴰⴳⴻⵣⵣⴰⵢⵜ ⵎⴳⴰⵍ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵜⴻⵙⵎⴻⵔⵜ (ⵛⵓⴱⵉⴷ-19), ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⴷⴰⵡⵙⴰ, ⵏ ⵜⵖⴻⵔⴼⴰ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵙⴻⵎⵎⴻⵙⴽⴻⵍⵜ ⵏ ⵢⵉⵙⴻⴳⵏⴰⴼⴻⵏ, ⴰⴱⵔⵓⴼⵉⵙⵓⵔ ⴰⴱⴷⴻⵔⵔⴰⵀⵎⴰⵏⴻ ⴱⴻⵏⴱⵓⵣⵉⴷ, ⵢⵓⵍⴻⵙ-ⴷ ⵉ ⵓⵏⵎⴻⵇⵇⴻⵏ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴰⴽ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵢⴻⴳⴳ "ⴰⴼⵔⴰⵏ ⴰⵎⴻⵏⵢⵉⴼ" ⵏ ⵓⴼⴰⵔⵉⵙ-ⴰ ⵉ ⵜⵖⴻⵔⴼⴰ.

"ⵜⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⴳⴻⵣⵣⴰⵢⵜ ⵎⴳⴰⵍ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵜⴻⵙⵎⴻⵔⵜ ⴰⴷ ⵢⴻⵟⵟⴻⴼ ⴰⴽⵓⴷ ⵉ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵜ-ⵢⴻⵟⵟⴻⴼ, ⴰⵎ ⵏⴻⴽⵏⵉ ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽ ⵜⵉⵎⵓⵔⴰ-ⵉⴹⴻⵏ. ⵍⵍⴰⵏ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵉ ⴷ-ⵢⴻⴼⴽⴰⵏ ⴰⵣⴻⵎⵣ ⵙⴰⴽⵉⵏ ⴱⴻⴷⴷⵍⴻⵏⵜ ⵕⵕⴰⵢ-ⵏⵙⴻⵏⵜ. ⴰⵇⵍ-ⴰⵖ ⵍⴰ ⵏⵜⴻⴷⴷⵓ ⵙ ⵍⴻⵃⴷⴻⵔ ⵙⴷⴰⵜ ⵏ ⵎⴻⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⴳⴻⵣⵣⴰⵢⵉⵏ ⵉ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵍⵣⵓⵣ", ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵙⵙⴻⵖⵔⴻⵜ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ, ⵎⵉ ⴷ-ⵉⵄⴻⴷⴷⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵔⴰⵙ (ⵍⴰⵔⴻⴱⵄⴰ) ⵜⴰⵎⴻⴷⴷⵉⵜ, ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵔⴳⴰ ⵏ ⵛⴰⵏⴰⵍ ⴰⵍⴳéⵔⵉⴻ ⵏ ⵜⵍⵉⵥⵔⵉ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ.

ⵢⴻⵔⵏⴰ ⵉⵜⴻⴱⴱⴻⵜ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵓⵛⵉⵡⴻⵕ ⵏ "ⵜⵉⵡⵣⴰ ⵜⵉⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵉⵏ" ⵉ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵏⵔⴼⵔⴻⵏ ⵜⴰⴳⴻⵣⵣⴰⵢⵜ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵏⴰⵖ, ⵉⵏⴻⴱⴳⵉ ⵏ ⵜⴻⵙⴳⵉⵍⵜ "ⵙⴰⵏⵜé ⵎⴰⴳ" ⵢⵓⵍⴻⵙ-ⴷ ⵉ ⵓⵏⵎⴻⵇⵇⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⴷⵓⴱⴰ ⵉⵏⴰⴳⴷⵓⴷⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ "ⴰⴼⵔⴰⵏ ⴰⵎⴻⵏⵢⵉⴼ ⵏ ⵜⴳⴻⵣⵣⴰⵢⵜ ⵉ ⵜⵖⴻⵔⴼⴰ", ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ "ⴰⵣⴰⵍ, ⵜⴰⵖⴰⵔⴰ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵎⵉⵊⴻⵡⵜ".

"ⴰⵢⴻⵏ ⵉⴹⴻⵎⵏⴻⵏ, ⵓⵔ ⵢⴻⵜⵜⵉⵍⵉ ⴰⵔⴰ ⵛⵛⴻⴽ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⵢⴻⴱⵖⵓ ⵢⵉⵍⵉ", ⵉ ⵉⵃⴻⵜⵜⴻⵜ ⵙⴰⴽⵉⵏ ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⵢⴻⴱⵖⵓ ⵢⵉⵍⵉ "ⵓⵣⴰⵍ" ⵓⵔ ⵉⵣⴻⵎⵎⴻⵔ ⴰⵔⴰ ⴰⴷ ⴰⵖ-ⵢⴻⵟⵟⴻⴼ ⵓⵔ ⵏⴻⵜⵜⴰⵖ ⴰⵔⴰ ⴰⴼⴰⵔⵉⵙ-ⴰ, ⵢⴻⵙⵎⴻⴽⵜⵉ-ⴷ ⵜⵉⵎⵍⵉⵍⵉⵢⵉⵏ ⵉ ⵢⴻⵙⵙⵓⴷⴷⴻⵙ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⴳⴻⵏⵙⴰⵙⵉⵏ ⵜⵉⴷⵉⵒⵍⵓⵎⴰⵜⵉⵢⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⴻ ⵢⴻⵏⵎⴻⵇⵇⵏⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⵣⵉⵣⴻⵍⵜ ⵏ ⵓⴼⴰⵔⴻⵙ ⵏ ⵜⴳⴻⵣⵣⴰⵢⵜ ⵎⴳⴰⵍ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵜⴻⵙⵎⴻⵔⵜ (ⵛⵓⴱⵉⴷ-19).

ⵢⴻⵔⵏⴰ ⵢⴻⵣⵎⴻⵍ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ "ⴰⵔ ⴰⵙⵙ-ⴰ, ⵓⵍⴰⵛ ⵜⴰⴳⴻⵣⵣⴰⵢⵜ ⵉ ⵢⵉⴳⴷⵓⴷⴻⵏ, ⵃⴰⵍⴰ ⴷⴻⴳ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵉ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⴰⵔⵎⵉⵜ ⵏ ⵜⴻⴽⴽⴰⵢⵜ ⵜⵉⵙ 3 ⵙ ⵓⵜⵜⴻⴽⴽⵉ ⵏ ⵢⵉⵡⵉⵣⵉⵡⴻⵏ", ⵢⴻⵙⵙⴻⴷⴷⵉ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ "ⴰⴷ ⵏⴻⵔⴵⵓ" ⴰⵢⵢⵓⵔ ⵉ ⴷ-ⵉⵜⴻⴷⴷⵓⵏ, ⵉⵖⴻⴼ ⴷ-ⵛⴰⵔⴻⵏⵜ, ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⴰ, ⴰⵙⵓⴼⴻⵖ ⵖⴻⵔ ⵡⵓⵍⵣⵓⵣ ⵏ ⵜⴳⴻⵣⵣⴰⵢⵜ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⵙⵏⴻⴳⵔⴻⵏ ⴰⵟⴰⵏ-ⴰ ⴷⴻⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ.

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⴰⴳⵉⵎ ⵙⵉⵎⵔⴰⵡ ⴷ ⵙⴻⵎⵎⵓⵙ (1025) ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰⵜ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵜⴻⴱⵜⴻⵏ ⵉ ⵢⴻⵟⵟⴻⴼ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵜⴻⵙⵎⴻⵔⵜ (ⵛⵓⴱⵉⴷ-19), 642 ⵏ ⵡⵉⴷ ⵉⵊⵉⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵎⴻⵜⵜⴰⵏⵜ ⵏ 20 ⵏ ⵢⵉⵎⵓⴹⵉⵏⴻⵏ ⵉ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⴽⴻⵍⵙⴻⵏ ⴷⴻⴳ 24 ⵏ ⵢⵉⵙⵔⴰⴳⴻⵏ-ⴰ ⵉⵏⴻⴳⴳⵓⵔⴰ ⴷⴻⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ, ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵔⴰⵙ (ⵍⴰⵔⴻⴱⵄⴰ) ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ ⵓⵎⵓⵜⵍⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⵙⵇⴰⵎⵓⵜ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⴹⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵎⵀⴰⵣ ⵏ ⵡⴰⵟⴰⵏ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵜⴻⵙⵎⴻⵔⵜ ⵛⵓⴱⵉⴷ-19, ⴰⵎⵙⵓⵊⵉ ⴷⵊⴰⵎⴻⵍ ⴼⵓⵔⴰⵔ.

ⴰⵖⵔⵓⴷ ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰⵜ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵜⴻⴱⵜⴻⵏ ⵢⴻⵡⵡⴻⴹ ⴰⵔ 78.025 ⵉⴷⴻⴳ ⵍⵍⴰⵏⵜ 1025 ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰⵜ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ, ⴰⴽⴽⴰ ⵏⴻⵙⵙⴰⵡⴻⴹ ⴰⵔ 2,3 ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰⵜ ⵉ 100.000 ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵣⴷⴰⵖⴻⵏ ⴷⴻⴳ 24 ⵏ ⵢⵉⵙⵔⴰⴳⴻⵏ-ⴰ ⵉⵏⴻⴳⴳⵓⵔⴰ, ⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⴻⵜⵜⴰⵏⵉⵏ ⴰⵔ 2.329 ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰⵜ, ⵎⴰ ⴷ ⴰⵎⴹⴰⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⵓⴹⵉⵏⴻⵏ ⵉⵊⵉⵏ ⵢⴻⵣⴳⴻⵔ ⴰⵔ 50.712, ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵙⵙⴻⴷⴷⵉ ⵓⵎⵙⵓⵊⵉ ⴼⵓⵔⴰⵔ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵜⴰⵢⴰⵍⴰⵙⵜ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵖⴰⵎⵙⴰ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⴰⵎⵀⴰⵣ ⵏ ⵡⴰⵟⴰⵏ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵜⴻⵙⵎⴻⵔⵜ ⵛⵓⴱⵉⴷ-19.

ⵔⵏⵓ-ⴰⵙ, ⴷⴻⴳ 12 ⵏ ⵢⵉⴳⴻⵣⴷⴰ ⵙⴽⴻⵍⵙⴻⵏ, ⴷⴻⴳ 24 ⵏ ⵢⵉⵙⵔⴰⴳⴻⵏ-ⴰ ⵉⵏⴻⴳⴳⵓⵔⴰ, ⴷⴷⴰⵡ ⵏ 09 ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰⵜ, ⴷⴻⴳ 11 ⵉⴳⴻⵣⴷⴰ-ⵉⴹⴻⵏ ⵓⵔ ⵙⴽⴻⵍⵙⴻⵏ ⵓⵍⴰ ⴷ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ, ⵎⴰ ⴷⴻⴳ 25 ⵏ ⵢⵉⴳⴻⵣⴷⴰ ⵙⴽⴻⵍⵙⴻⵏ ⵓⴳⴰⵔ ⵏ 10 ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰⵜ. ⵙⴻⴳ ⵢⵉⴷⵉⵙ-ⵉⴹⴻⵏ, 43 ⵏ ⵢⵉⵎⵓⴹⵉⵏⴻⵏ ⵀⴰ-ⵜⴻⵏ-ⵉⵏ ⴷⴷⴰⵡ ⵏ ⵜⵎⴰⵛⵉⵏⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⵓⴼⴼⴻⵙ, ⵉ ⵢⴻⵔⵏⴰ ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ.

ⵢⴻⵣⵣⵉⵔⴻⴳ-ⴷ ⵓⵎⴰⵙⴰⵢ-ⵏⵏⵉ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰ ⵜⴰⵙⴻⵏⴱⴰⵢⵢⵓⵔⴰⵏⵜ ⵏ ⵢⵉⵎⵉⵔ-ⴰ ⵜⵃⴻⵜⵜⴻⵎ-ⴷ ⵖⴻⴼ ⵓⵖⴻⵔⵎⴰⵏ ⵜⴰⵄⴻⵙⵙⴰⵙⵜ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵇⴰⴷⴻⵔ ⵏ ⵢⵉⵍⵓⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⴻⵣⴷⴻⴳ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵙⵎⴻⵛⵛⴻⵇ ⵜⴰⴼⴻⴽⴽⴰⵏⵜ, ⵢⴻⵙⵎⴻⴽⵜⵉ-ⴷ ⴷⴰⵖⴻⵏ ⴰⵇⴰⴷⴻⵔ ⵏ ⵓⴽⵎⴰⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵎⴻⵍⵙⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⴳⴻⵍⵎⵓⵙⵜ.

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⴰⴳⵉⵎ ⵉⵎⵉⴹⵉ ⴽⵔⴰⵎⵔⴰⵡ ⴷ ⴽⵔⴰⴹ (1133) ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰⵜ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵜⴻⴱⵜⴻⵏ ⵉ ⵢⴻⵟⵟⴻⴼ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵜⴻⵙⵎⴻⵔⵜ (ⵛⵓⴱⵉⴷ-19), 649 ⵏ ⵡⵉⴷ ⵉⵊⵉⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵎⴻⵜⵜⴰⵏⵜ ⵏ 15 ⵏ ⵢⵉⵎⵓⴹⵉⵏⴻⵏ ⵉ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⴽⴻⵍⵙⴻⵏ ⴷⴻⴳ 24 ⵏ ⵢⵉⵙⵔⴰⴳⴻⵏ-ⴰ ⵉⵏⴻⴳⴳⵓⵔⴰ ⴷⴻⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ, ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ (ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ) ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ ⵓⵎⵓⵜⵍⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⵙⵇⴰⵎⵓⵜ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⴹⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵎⵀⴰⵣ ⵏ ⵡⴰⵟⴰⵏ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵜⴻⵙⵎⴻⵔⵜ ⵛⵓⴱⵉⴷ-19, ⴰⵎⵙⵓⵊⵉ ⴷⵊⴰⵎⴻⵍ ⴼⵓⵔⴰⵔ.

ⴱⵉⵔ ⵍⴻⵃⵍⵓ (ⵉⴳⴻⵍⵍⵓⵢⴻⵏ ⵉⵡⵏⵉⵔⵉⵢⴻⵏ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵍⴻⵍⵍⵉⵏ) – ⴽⴻⵎⵎⵍⴻⵏ ⵢⵉⵖⴰⵍⵍⴻⵏ ⵏ ⵜⵔⴻⴷⵙⴰ ⵜⴰⵖⴻⵔⴼⴰⵏⵜ ⵜⴰⵡⵏⵔⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⵍⴻⵍⵍⵉ ⵉⵏⵟⴰⴳⴻⵏ-ⵏⵙⴻⵏ ⵎⴳⴰⵍ ⵡⴰⴷⴷⵓⴷⴻⵏ ⴷ ⵢⵉⴳⵔⵓⵔⴻⵏ ⵏ ⵜⵔⴻⴷⵙⴰ ⵜⴰⵎⴻⵕⵕⵓⴽⵉⵜ ⵉ ⵡⴰⵙⵙ ⵡⵉⵙ 11 ⵖⴻⴼ ⵓⵙⵔⴻⴼ. ⵉⵏⵟⴰⴳⴻⵏ-ⴰ ⵜⵜⵉⵍⵉⵏ-ⴷ ⴷⴻⴳ ⵓⵖⵔⴰⴱ ⵏ ⵍⵄⴰⵕ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴱⴷⴰⵏ-ⴷ ⴷⴻⴼⴼⵉⵔ ⵎⴰ ⵔⴻⴽⴹⴻⵏ ⵢⵉⵖⴰⵍⵍⴻⵏ ⵉⵎⴻⵕⵕⵓⴽⵉⵢⴻⵏ ⴰⵎⵜⴰⵡⴰ ⵏ ⵓⵙⴻⴱⴷⴻⴷ ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵏⵖⵉ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵏⴻⵟⴳⴻⵏ ⵖⴻⴼ ⵢⵉⵖⴰⵔⵉⵎⴻⵏ ⵉⵡⵏⵉⵔⵉⵢⴻⵏ ⴰⵢ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⴰⵎⴻⵙⴽⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⴰⵎⴻⵍⵡⵉⵜ ⵙⴷⴰⵜ ⵜⴱⵓⴹⵉ ⵜⴰⵔⵓⵙⴹⵉⴼⵜ ⵏ ⵍⴳⴻⵔⴳⴰⵔⴰⵜ.

ⴰⵖⵍⵉⴼ ⴰⵡⵏⵉⵔⵉ ⵏ ⵓⵎⵣⴰⵖ ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ, ⴷⴻⴳ ⵓⵍⵖⵓ-ⵏⵏⴻⵙ ⵡⵉⵙ 11, ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ « ⴰⵎⵣⴰⵖ ⵏ ⵜⵔⴻⴷⵙⴰ ⵜⴰⵖⴻⵔⴼⴰⵏⵜ ⵜⴰⵡⵏⵉⵔⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⵍⴻⵍⵍⵉ ⵢⴻⵜⵜⴽⴻⵎⵎⵉⵍ ⵜⵉⵢⵉⵜⵉⵡⵉⵏ-ⵏⵏⴻⵙ ⵎⴳⴰⵍ ⵡⴰⴷⴷⵓⴷⴻⵏ ⴷ ⵢⵉⴳⵔⵓⵔⴻⵏ ⵏ ⵜⵔⴻⴷⵙⴰ ⵜⴰⵎⴻⵕⵕⵓⴽⵉⵜ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷⴻⴼⴼⵉⵔ ⵓⵖⵔⴰⴱ ⵏ ⵓⴱⴻⴹⴹⵓ ⴰⵔⴻⴷⵙⴰⵏ ».

ⵖⴻⴼ ⵍⴻⵃⵙⴰⴱ ⵏ ⵜⴻⴼⵜⴰⵔⵜ-ⴰ, ⵉⵖⴰⵍⵍⴻⵏ ⵉⵡⵏⵉⵔⵉⵢⴻⵏ ⴳⴰⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ, « ⵉⵏⵟⴰⴳⴻⵏ ⴷ ⵓⴽⵔⵉⴹⴻⵏ » ⵎⴳⴰⵍ ⵡⴰⴷⴷⵓⴷⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⵖⴰⵍⵍⴻⵏ ⵏ ⵜⵔⴻⴷⵙⴰ ⵜⴰⵎⴻⵕⵕⵓⴽⵉⵜ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵃⵓⴽⵕⴻⵏ ⴰⴷⴷⵓⴷⴻⵏ ⵉⵔⴻⴷⵙⴰⵏⴻⵏ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷⴻⴼⴼⵉⵔ ⵓⵖⵔⴰⴱ ⵏ ⵓⴱⴻⴹⴹⵓ.

ⵉⵙⴱⴻⵔⵔⵉⵡⴻⵏ-ⴰ ⵃⵓⴽⵕⴻⵏ ⴰⴷⴷⵓⴷⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⵙⴻⵔⴷⴰⵙⴻⵏ ⵏ ⵓⵡⴷⴰⴳ ⴰⵎⴻⵕⵕⵓⴽⵉ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵕⵓⵙ ⵙⵙⴻⴱⵜⵉ (ⴰⴳⵣⵓⵎ ⵏ ⵎⴻⵃⴱⴻⵙ), ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵓⵎ ⴷⴷⴳⴻⵏ (ⴰⴳⵣⵓⵎ ⵏ ⴱⴻⴽⴽⴰⵕⵉ), ⵉⴳⵔⵓⵔⴻⵏ ⵉⵎⴻⵕⵕⵓⴽⵉⵢⴻⵏ ⵏ ⵜⴻⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵙⴻⴱⵅⴰ ⵜⵏⵓⵛⴰⴷ (ⴰⴳⵣⵓⵎ ⵏ ⵎⴻⵃⴱⴻⵙ), ⵉⵖⴰⵍⵍⴻⵏ ⵉⵎⴻⵕⵕⵓⴽⵉⵢⴻⵏ ⵏ ⵜⴻⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵍⴻⵅⵛⵉⴱⵉ ⴷ ⴰⵏⴳⴰⴱ ⵍⵄⴻⴱⴷ (ⴰⴳⵣⵓⵎ ⵏ ⵃⴻⵡⵣⴰ) ⴷ ⴰⵍⴼⴰⵉⵏⴻ (ⴰⴳⵣⵓⵎ ⵏ ⴼⵔⵉⵙⴰ) ⴷ ⵜⴻⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵄⴹⵉⵎ ⵓⵎ ⴰⴵⵍⵓⴷ (ⴰⴳⵣⵓⵎ ⵏ ⴰⵡⴻⵙⵙⴻⵔⴷ).

ⵖⴻⴼ ⵍⴻⵃⵙⴰⴱ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ-ⴰ ⴷⴰⵖ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ, ⴳⴰⵏ ⵢⵉⵖⴰⵍⵍⴻⵏ ⵏ ⵜⵔⴻⴷⵙⴰ ⵜⴰⵖⴻⵔⴼⴰⵏⵜ ⵜⴰⵡⵏⵉⵔⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⵍⴻⵍⵍⵉ ⵉⵏⵟⴰⴳⴻⵏ ⴷ ⵓⴽⵔⵉⴹⴻⵏ ⵎⴳⴰⵍ ⵢⵉⵣⴰⴷⵓⵔⴻⵏ ⵉⵔⴻⴷⵙⴰⵏⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⴰⵎⴻⴳⵍⵉ-ⴰⵛⵔⵉⴼ (ⴰⴳⵣⵓⵎ ⵏ ⴰⵎⴳⴰⵍⴰ) ⴷ ⵜⴻⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵛⴷⵉⵎⴻⵢⵢⴰ (ⴰⴳⵣⵓⵎ ⵏ ⵎⴻⵃⴱⴻⵙ).

ⵜⴰⵢⵓⵏⵉⵏ ⵏ ⵜⵔⴻⴷⵙⴰ ⵜⴰⵖⴻⵔⴼⴰⵏⵜ ⵜⴰⵡⵏⵉⵔⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⵍⴻⵍⵍⵉ ⵜⵜⴽⴻⵎⵎⵉⵍⴻⵏⵜ ⵉⵏⵟⴰⴳⴻⵏ-ⵏⵙⴻⵏⵜ ⵉⵏⴻⵥⵥⴰⵡⴻⵏ ⵎⴳⴰⵍ ⵡⴰⴷⴷⵓⴷⴻⵏ ⴷ ⵢⵉⴳⵔⵓⵔⴻⵏ ⵏ ⵓⵡⴷⴰⴳ ⴰⵎⴻⵕⵕⵓⴽⵉ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴼⴽⴰⵏⵜ ⵍⴻⵅⵚⴰⵔⴰ ⴰⵎⴰ ⴷⴻⴳ ⵜⵎⴻⴷⴷⵓⵔⵉⵏ, ⴰⵎⴰ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵔⵔⵓⵎ, ⵉ ⵜⵔⴻⴷⵙⴰ ⵏ ⵓⵡⴷⴰⴳ ⴰⵎⴻⵕⵕⵓⴽⵉ ⴷⴻⴳ ⵓⵖⵔⴰⴱ ⵏ ⵓⴱⴻⴹⴹⵓ.

Published in ⴰⵎⴰⴷⴰⵍ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⴰⴳⵉⵎ ⴷ ⵙⴻⵎⵎⵓⵙ (1005) ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰⵜ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵜⴻⴱⵜⴻⵏ ⵉ ⵢⴻⵟⵟⴻⴼ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵜⴻⵙⵎⴻⵔⵜ (ⵛⵓⴱⵉⴷ-19), 627 ⵏ ⵡⵉⴷ ⵉⵊⵉⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵎⴻⵜⵜⴰⵏⵜ ⵏ 19 ⵏ ⵢⵉⵎⵓⴹⵉⵏⴻⵏ ⵉ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⴽⴻⵍⵙⴻⵏ ⴷⴻⴳ 24 ⵏ ⵢⵉⵙⵔⴰⴳⴻⵏ-ⴰ ⵉⵏⴻⴳⴳⵓⵔⴰ ⴷⴻⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ, ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ (ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ) ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ ⵓⵎⵓⵜⵍⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⵙⵇⴰⵎⵓⵜ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⴹⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵎⵀⴰⵣ ⵏ ⵡⴰⵟⴰⵏ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵜⴻⵙⵎⴻⵔⵜ ⵛⵓⴱⵉⴷ-19, ⴰⵎⵙⵓⵊⵉ ⴷⵊⴰⵎⴻⵍ ⴼⵓⵔⴰⵔ.

ⴰⵖⵔⵓⴷ ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰⵜ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵜⴻⴱⵜⴻⵏ ⵢⴻⵡⵡⴻⴹ ⴰⵔ 75.867 ⵉⴷⴻⴳ ⵍⵍⴰⵏⵜ 1005 ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰⵜ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ, ⴰⴽⴽⴰ ⵏⴻⵙⵙⴰⵡⴻⴹ ⴰⵔ 2,3 ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰⵜ ⵉ 100.000 ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵣⴷⴰⵖⴻⵏ ⴷⴻⴳ 24 ⵏ ⵢⵉⵙⵔⴰⴳⴻⵏ-ⴰ ⵉⵏⴻⴳⴳⵓⵔⴰ, ⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⴻⵜⵜⴰⵏⵉⵏ ⴰⵔ 2.294 ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰⵜ, ⵎⴰ ⴷ ⴰⵎⴹⴰⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⵓⴹⵉⵏⴻⵏ ⵉⵊⵉⵏ ⵢⴻⵣⴳⴻⵔ ⴰⵔ 49.421, ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵙⵙⴻⴷⴷⵉ ⵓⵎⵙⵓⵊⵉ ⴼⵓⵔⴰⵔ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵜⴰⵢⴰⵍⴰⵙⵜ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵖⴰⵎⵙⴰ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⴰⵎⵀⴰⵣ ⵏ ⵡⴰⵟⴰⵏ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵜⴻⵙⵎⴻⵔⵜ ⵛⵓⴱⵉⴷ-19.

ⵔⵏⵓ-ⴰⵙ, ⴷⴻⴳ 14 ⵏ ⵢⵉⴳⴻⵣⴷⴰ ⵙⴽⴻⵍⵙⴻⵏ, ⴷⴻⴳ 24 ⵏ ⵢⵉⵙⵔⴰⴳⴻⵏ-ⴰ ⵉⵏⴻⴳⴳⵓⵔⴰ, ⴷⴷⴰⵡ ⵏ 10 ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰⵜ, ⴷⴻⴳ 14 ⵉⴳⴻⵣⴷⴰ-ⵉⴹⴻⵏ ⵓⵔ ⵙⴽⴻⵍⵙⴻⵏ ⵓⵍⴰ ⴷ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ, ⵎⴰ ⴷⴻⴳ 20 ⵏ ⵢⵉⴳⴻⵣⴷⴰ ⵙⴽⴻⵍⵙⴻⵏ ⵓⴳⴰⵔ ⵏ 10 ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰⵜ. ⵙⴻⴳ ⵢⵉⴷⵉⵙ-ⵉⴹⴻⵏ, 46 ⵏ ⵢⵉⵎⵓⴹⵉⵏⴻⵏ ⵀⴰ-ⵜⴻⵏ-ⵉⵏ ⴷⴷⴰⵡ ⵏ ⵜⵎⴰⵛⵉⵏⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⵓⴼⴼⴻⵙ, ⵉ ⵢⴻⵔⵏⴰ ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ.

ⵢⴻⵣⵣⵉⵔⴻⴳ-ⴷ ⵓⵎⴰⵙⴰⵢ-ⵏⵏⵉ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰ ⵜⴰⵙⴻⵏⴱⴰⵢⵢⵓⵔⴰⵏⵜ ⵏ ⵢⵉⵎⵉⵔ-ⴰ ⵜⵃⴻⵜⵜⴻⵎ-ⴷ ⵖⴻⴼ ⵓⵖⴻⵔⵎⴰⵏ ⵜⴰⵄⴻⵙⵙⴰⵙⵜ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵇⴰⴷⴻⵔ ⵏ ⵢⵉⵍⵓⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⴻⵣⴷⴻⴳ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵙⵎⴻⵛⵛⴻⵇ ⵜⴰⴼⴻⴽⴽⴰⵏⵜ, ⵢⴻⵙⵎⴻⴽⵜⵉ-ⴷ ⴷⴰⵖⴻⵏ ⴰⵇⴰⴷⴻⵔ ⵏ ⵓⴽⵎⴰⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵎⴻⵍⵙⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⴳⴻⵍⵎⵓⵙⵜ.

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⴰⴳⵉⵎ ⵜⴰⵎⵔⴰⵡ ⴷ ⵜⴰⵎ (1088) ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰⵜ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵜⴻⴱⵜⴻⵏ ⵉ ⵢⴻⵟⵟⴻⴼ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵜⴻⵙⵎⴻⵔⵜ (ⵛⵓⴱⵉⴷ-19), 611 ⵏ ⵡⵉⴷ ⵉⵊⵉⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵎⴻⵜⵜⴰⵏⵜ ⵏ 17 ⵏ ⵢⵉⵎⵓⴹⵉⵏⴻⵏ ⵉ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⴽⴻⵍⵙⴻⵏ ⴷⴻⴳ 24 ⵏ ⵢⵉⵙⵔⴰⴳⴻⵏ-ⴰ ⵉⵏⴻⴳⴳⵓⵔⴰ ⴷⴻⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ, ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ (ⵍⵃⴻⴷⴷ) ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ ⵓⵎⵓⵜⵍⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⵙⵇⴰⵎⵓⵜ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⴹⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵎⵀⴰⵣ ⵏ ⵡⴰⵟⴰⵏ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵜⴻⵙⵎⴻⵔⵜ ⵛⵧⵠⵉⴷ-19, ⴰⵎⵙⵓⵊⵉ ⴷⵊⴰⵎⴻⵍ ⴼⵓⵔⴰⵔ.