ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⴰⵏⴰⴱⴰⴹ, ⴰⵢ ⵢⴻⵎⵍⴰⵍⴻⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵔⴰⵙ ⴷⴷⴰⵡ ⵜⵙⴻⵍⵡⵉⵜ ⵏ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⴻⵏⵣⵓ, ⴰⴱⴷⴻⵍⴰⵣⵉⵣ ⴷⵊⴻⵔⵔⴰⴷ, ⵢⴻⵙⵄⴻⴷⴷⴰ ⴰⵙⴻⵏⴼⴰⵔ ⵏ ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ ⵜⴰⵙⵍⴻⴽⵎⴰⵏⵜ ⵉ ⵓⵙⴻⵖⵏⴻⵡ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⴳⵎⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⴻⵎⵢⵓⴷⴷⴻⵙ ⵉ ⵓⵙⴷⵓⵇⵇⴻⵙ ⵏ ⵡⵓⴳⴳⵓⴳ ⴰⵣⴻⴳⵣⴰⵡ ⴷ ⵓⵎⴻⵏⵏⵓⵖ ⵎⴳⴰⵍ ⵓⵏⴻⵥⵔⴻⴼ.

ⴰⵙⴻⵏⴼⴰⵔ-ⴰ ⵏ ⵓⵙⴰⴹⵓⴼ ⵉⵇⴻⴷⴷⴻⵎ-ⵉⵜ-ⵉⴷ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⴽⴻⵔⵔⴰⵣⵜ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵢⴻⵍⵍⴰ-ⴷ ⴷⴻⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⴷⵓⵇⵇⴻⵙ ⴷ ⵢⵉⵔⵉⵔⵉ ⵏ ⵡⴰⵣⴰⵍ ⵉ ⵡⵓⴳⴳⵓⴳ ⴰⵣⴻⴳⵣⴰⵡ ⵙ ⵓⵙⴷⵓⵇⵇⴻⵙ ⵏ ⵓⵎⴻⵜⵡⵉ ⵉⵎⴻⵣⴳⵉ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵢⴻⵍⵀⵓⵏ ⵙ ⵓⵙⴻⵡⵊⴻⴷ, ⴰⵙⴻⴽⵎⴻⵎ ⴷ ⵓⴹⴼⴰⵔ ⵉⵎⴻⵣⴳⵉ ⵏ ⵜⴻⵎⵀⴻⵍⵜ-ⴰ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵥⵍⴰ ⵏ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⴻⵏⵣⵓ.

ⴰⴳⵎⴰⵏ-ⴰ ⵏ ⵓⵙⴻⵎⵢⵓⴷⴷⴻⵙ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⴷ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵉ ⵓⵀⴻⵢⵢⵉ, ⴰⵙⴻⴹⵔⵓ ⴷ ⵓⴽⵜⴰⵣⴻⵍ ⵏ ⵡⴰⵀⵉⵍ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⵉⴳⴰⵡⵜ ⵉ ⵓⵎⴻⵏⵏⵓⵖ ⵎⴳⴰⵍ ⵓⵏⴻⵥⵔⴻⴼ, ⴰⵙⴻⵏⵇⴻⵙ ⵏ ⵓⵙⴻⵎⴷⵓ ⵏ ⵜⴰⴽⵡⴻⵜ ⴷ ⵓⵙⴷⵓⵇⵇⴻⵙ ⵏ ⵡⵓⴳⴳⵓⴳ ⴰⵣⴻⴳⵣⴰⵡ.

ⴰⵢⴰ ⵢⴻⵍⵍⴰ-ⴷ ⴷⴰⵖ ⴷⴻⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵜⵙⴻⵔⵜⵉⵜ ⵏ ⵜⵓⴽⴽⵙⴰ ⵏ ⵓⵖⴹⴰⵙ ⴳⴰⵔ ⵢⵉⴳⵣⵓⵎⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵓⵎⵢⴰⵍⴻⵍ ⴳⴰⵔ-ⴰⵙⴻⵏ ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵓⵙⴻⴼⵔⴻⴽ ⵏ ⵜⵙⴻⵔⵜⵉⵢⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⴳⴷⵓⴷⵉⵏ.

ⵖⴻⴼ ⵍⴻⵃⵙⴰⴱ ⵏ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ, ⴰⵎⴻⵏⵏⵓⵖ ⵎⴳⴰⵍ ⵓⵏⴻⵥⵔⴻⴼ ⴷ ⴰⵎⴻⵏⵏⵓⵖ ⴷⴰⵖ ⵎⴳⴰⵍ ⵜⵉⴳⴳⵓⵍⵍⴻⵍⵜ ⵙ ⵓⵎⴻⵙⵜⴻⵏ ⵏ ⵜⴻⵖⴱⵓⵍⴰ ⵜⵉⴳⴰⵎⴰⵏⵉⵏ, ⴰⵙⴻⵣⴳⵉ ⵏ ⵜⵡⴻⵏⵏⴰⴹⵜ ⵉ ⵓⵏⴼⴰⵍ ⵏ ⵓⵏⴻⵣⵡⵉ, ⴰⵙⵏⴻⴳⵎⵓ ⴰⵡⵎⴰⵣⵉⵔ ⵢⴻⵏⵏⵓⵎⵎⴷⴻⵏ ⴷ ⵓⵙⵎⴰⵍ ⵏ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰ ⵜⴰⵏⴻⵥⴳⵉⵜ ⵉ ⵍⴼⴰⵢⴷⴰ ⵏ ⵓⵏⴻⴳⵎⵓ ⴰⴷⵉⴳⴰⵏ ⵓⵏⵣⵉⴳ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷ ⴰⵣⴰⴷⵓⵔ ⵏ ⵜⵖⴻⵍⵍⵉⵙⵜ ⵜⴰⵎⴻⵞⵞⴰⵏⵜ.

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵜⴰⴽⴻⴱⴱⴰⵏⵉⵜ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵢⵉⵙⴻⵔⵖⴰⵏ ⵏ ⵙⵓⵏⴰⵜⵔⴰⵛⵀ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⴻⴳⵔⴰⵡⵜ ⵜⴰⵟⴰⵍⵢⴰⵏⵉⵜ ⴻⵏⵉ ⵙⵜⴻⵏⵢⴰⵏⵜ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵔⴰⵙ (ⵍⴰⵔⴻⴱⵄⴰ) ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ ⵎⴻⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵢⵉⵎⵜⴰⵡⴰⵢⴻⵏ ⵏ ⵓⵎⴻⴷⵀⴻⵍ ⴷⴻⴳ ⵓⴳⵣⵓⵎ ⵏ ⵡⵓⵔⵔⵉⴳ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⵙⴻⴽⵜⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⵎⵙⴻⴳⵣⵉ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⵖⴻⴼ ⴰⵚⴻⵔⵔⴻⴼ ⴷⴻⴳ ⵓⵏⴰⴷⵉ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⴼⴰⵔⴻⵙ ⵏ ⵢⵉⵙⴻⵔⵖⴰⵏ.

ⵙ ⵜⵉⵀⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⴻⵥⵡⴻⵔⵜ, ⴰⴱⴷⴻⵍⵎⴰⴷⵊⵉⴷ ⴰⵜⵜⴰⵔ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⴰⵏⴻⵎⵀⴰⵍ ⴰⵎⴰⵜⵓ ⵏ ⵙⵏⴰⵜ ⵏ ⵜⴽⴻⴱⴱⴰⵏⵉⵢⵉⵏ-ⵏⵏⵉ ⵎⴰⵙⵙ ⵜⵓⴼⵉⴽ ⵀⴰⴽⴽⴰⵔ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵛⵍⴰⵓⴷⵢⵓ ⴷⴻⵙⵛⴰⵍⵣⵉ, ⵉ ⵙⵉⵏ ⵢⴻⵃⵔⵉⵛⴻⵏ ⵙⵜⴻⵏⵢⴰⵏ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⵙⴻⴽⵜⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⵎⵙⴻⴳⵣⵉ (ⵎⵓⵓ) ⵉ ⵓⵙⵎⴰⴳⵉ ⵏ ⵜⴻⵙⵡⴰⵄⵉⵏ ⵏ ⵓⵚⴻⵔⵔⴻⴼ ⵓⵛⵔⵉⴽ ⴷⴻⴳ ⵓⵏⴰⴷⵉ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⴼⴰⵔⴻⵙ ⵏ ⵢⵉⵙⴻⵔⵖⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⴷⴻⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⴰⴹⵓⴼ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⵏ ⵢⵉⵙⴻⵔⵖⴰⵏ.

ⵜⴰⵙⴻⴽⵜⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⵎⵙⴻⴳⵣⵉ ⵎⵓⵓ ⵢⴻⵍⵍⴰ ⴷⴻⴳ-ⵙ ⴷⴰⵖⴻⵏ ⴰⵙⴻⴽⵢⴻⴷ ⵏ ⵜⴻⵙⵡⵉⵄⵉⵏ ⵏ ⵓⵏⴰⴷⵉ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⴼⴰⵔⴻⵙ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ.

ⵙⵜⴻⵏⵢⴰⵏ ⴷⴰⵖⴻⵏ ⴽⵔⴰⴹ (03) ⵏ ⵢⵉⵎⵜⴰⵡⴰⵢⴻⵏ ⵏ ⵡⵓⵔⵔⵉⴳ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⴰⵙⴻⵏⵣⵉ ⵙⴻⴳ ⵢⵉⴷⵉⵙ ⵏ ⵙⵓⵏⴰⵜⵔⴰⵛⵀ, ⵙ ⵢⵉⵙⴻⵎ ⵏ ⵙⵉⵏ ⵢⵉⵃⵔⵉⵛⴻⵏ, ⵏ ⵡⵓⵔⵔⵉⴳ ⴰⴽⵉⵡⴰⵏ ⵉ ⴷ-ⵢⴻⴽⴽⴰⵏ ⵙⴻⴳ ⵓⵣⵣⵉⴽⵉⵜ ⵓⵔⵀⵓⴷ ⵉⵉ, ⵙⵉⴼ ⴼⴰⵟⵉⵎⴰ ⵉⵉ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵣⴻⵎⵍⴻⵜ ⴻⵍ ⴰⵔⴱⵉ, ⴷ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⴱⵍⴻⵖ ⴰⵙⴻⴳⴳⴰⵙⴰⵏ ⵏ ⵡⴰⵣⴰⵍ ⵏ 1,5 ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵍⵢⴰⵔⴻⵏ ⵎ3, ⴰⵢⴰ ⴰⵍⴰⵎⵎⴰ ⴷ ⴰⵙⴻⴳⴳⴰⵙ ⵏ 2049.

ⵔⵏⵓ-ⴰ, ⴰⵎⵜⴰⵡⴰ ⵏ ⵓⵙⴻⵏⵣⵉ ⵏ ⵡⵓⵔⵔⵉⴳ ⵉ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵜⴻⵏⵢⴰⵏ ⴳⴰⵔ ⵙⵓⵏⴰⵜⵔⴰⵛⵀ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⴻⵏⵉ,ⵢⴻⵙⴱⴻⴹ ⵜⵉⵡⵜⵉⵍⵉⵏ ⵏ ⵜⵏⴻⵣⵣⵓⵜ ⵉ ⵓⵙⴻⴳⴳⴰⵙ ⴰⵎⵓⵔⵔⵉⴳ ⵏ 2020-2021. ⵉⵎⵜⴰⵡⴰⵢⴻⵏ-ⴰ, ⵉⵣⴻⵎⵣⴻⵏ ⵙⴻⴼ ⵓⵙⴻⴳⴳⴰⵙ ⵏ 12977, ⵓⵍⵙⴻⵏ-ⴰⵙ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⵏ ⵎⴰⵢⵢⵓ 2019 ⵉ ⵓⵙⵉⴵⴻⵡ ⵖⴻⵔ ⵡⵓⵍⵣⵓⵣ ⴰⵟⴰⵍⵢⴰⵏⵉ ⵉ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⴻⵏⵣⴰⴳⵜ ⵏ ⵜⴰⵎ (8) ⵏ ⵢⵉⵙⴻⴳⴳⴰⵙⴻⵏ ⴰⵍⴰⵎⵎⴰ ⴷ ⴰⵙⴻⴳⴳⴰⵙ ⵏ 2027, ⵔⵏⵓ-ⴰⵙ ⵙⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⵙⴻⴳⴳⴰⵙⴻⵏ ⴷ ⵜⵉⵎⴻⵔⵏⴰ ⵎⴰ ⵎⵙⴻⴳⵣⵉⵏ.

ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵖⴰⵎⵙⴰ ⵖⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰ ⵏ ⵜⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⵜⴻⵏⵢⵉ, ⴰⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⴻⵥⵡⴻⵔⵜ ⵉⵣⵓⵍ ⴰⴽⴻⵎⵎⴻⵍ ⵏ ⵡⴰⵙⵙⴰⵖⴻⵏ ⵏ ⵓⵛⵔⴰⴽ ⴳⴰⵔ ⵙⴱⵏⴰⵜ ⵏ ⵜⴻⴳⵔⴰⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⴻⵥⵡⴻⵔⵜ, ⵢⴻⵙⵎⴻⴽⵜⵉ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴻⵏⵉ ⵢⴻⵙⵄⴰ ⵓⴳⴰⵔ ⵏ 12 ⵏ ⵢⵉⵎⵜⴰⵡⴰⵢⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⴽⴻⴱⴱⴰⵏⵉⵜ ⵏ ⵙⵓⵏⴰⵜⵔⴰⵛⵀ ⴷⴻⴳ ⵓⵏⴰⴷⵉ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⴼⴰⵔⴻⵙ.

Published in ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⴽⵔⴰⴹⴻⵜ ⵏ ⵜⵎⵉⴹⵉⵢⵉⵏ ⵙⴹⵉⵎⵔⴰⵡ ⴷ ⵙⴻⵎⵎⵓⵙ (365) ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰⵜ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵜⴻⴱⵜⴻⵏ ⵉ ⵢⴻⵟⵟⴻⴼ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓⵇⴰⵛⵓⵛ ⵛⵓⴱⵉⴷ-19, ⵉⵎⵉⴹⵉ ⴽⵓⵎⵔⴰⵡ ⴷ ⴽⵔⴰⴹ (143) ⵏ ⵡⵉⴷ ⵢⴻⵊⵊⵉⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵎⴻⵜⵜⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⴰⵎ (8) ⵏ ⵢⵉⵎⵓⴹⵉⵏⴻⵏ ⵉ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⴽⴻⵍⵙⴻⵏ ⴷⴻⴳ 24 ⵏ ⵢⵉⵙⵔⴰⴳⴻⵏ-ⴰ ⵉⵏⴻⴳⴳⵓⵔⴰ ⴷⴻⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ. ⴰⴽⴽⴰ ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵔⴰⵙ (ⵍⴰⵔⴻⴱⵄⴰ) ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ, ⵓⵎⵓⵜⵍⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⵙⵇⴰⵎⵓⵜ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⴹⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵎⵀⴰⵣ ⵏ ⵡⴰⵟⴰⵏ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓⵇⴰⵛⵓⵛ ⵛⵓⴱⵉⴷ-19, ⴰⵎⵙⵓⵊⵊⵉ ⴷⵊⴰⵎⴻⵍ ⴼⵓⵔⴰⵔ.

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵉⵎⴻⵥⵍⴰ ⵏ ⵓⴳⴻⵣⴷⵓ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵛⴰⵔⴻⵏ-ⴷ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵔⴰⵙ (ⵍⴰⵔⴻⴱⵄⴰ) ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ, ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⴳⴷⴻⵍ ⵡⴰⴽⴽ ⵜⵉⵙⴻⴽⴽⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⵙⴻⴳⵔⴻⵡ ⵏ ⵜⵡⴰⵛⵓⵍⵉⵏ, ⵍⴰⴷⵖⴰ ⴰⵙⴼⵓⴳⴳⴻⵍ ⵏ ⵜⵉⵙⵙⵓⵍⵢⴰ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵅⵜⴰⵏ, ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⵜⵓⵔⴰ ⴷ ⴰⵍⵍⴰⵍ ⵢⴻⵜⵜⴽⴻⵎⵎⵉⵍⴻⵏ ⴰⵣⵓⵣⵣⴻⵔ ⵏ ⵡⴰⵟⴰⵏ, ⴰⵢⴰ ⵢⴻⴷⴷⴰ-ⴷ ⴷⴻⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵜⴻⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⴰⵙⴻⴵⵀⴻⴷ ⵏ ⵜⵉⴽⵍⵉ ⵜⴰⴼⴰⵔⴰⵏⵜ ⵢⴻⵜⵜⵍⴻⵖⵡⵉⵏ ⵉ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵎⴻⵎⵎⵉⵏ ⵎⴳⴰⵍ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓⵇⴰⵛⵓⵛ ⵛⵓⴱⵉⴷ-19.

ⴷⴻⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⵏⴰⵙ ⵏ ⵓⵖⵜⴰⵙ ⵏ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⴻⵣⵡⴰⵔⵓ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⴰⴽⴰⵜⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⴻⴵⵀⴻⴷ ⵏ ⵜⵉⴽⵍⵉ ⵜⴰⴼⴰⵔⴰⵏⵜ ⵢⴻⵜⵜⵍⴻⵖⵡⵉⵏ ⵉ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵎⴻⵎⵎⵉⵏ, ⵉⵙⴻⵏⴷⴻⵏ ⵖⵓⵔ ⵓⵙⵏⵉⵛⵉ ⵢⴻⵍⵀⴰⵏ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵜⴻⵏ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⴻⴼⵔⴻⴽ ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰ ⵜⴰⴷⴰⵡⵙⴰⵏⵜ ⵜⴰⵃⵉⵔⴰⵏⵜ ⵉⵛⵓⴷⴷⴻⵏ ⵖⵓⵔ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓⵇⴰⵛⵓⵛ ⵛⵓⴱⵉⴷ-19, ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵖⵜⴻⵙ ⵓⴳⴷⴰⵍ ⵏ ⵡⴰⴽⴽ ⵜⵉⵙⴻⴽⴽⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⵙⴻⴳⵔⴻⵡ ⵏ ⵜⵡⴰⵛⵓⵍⵉⵏ, ⵍⴰⴷⵖⴰ ⴰⵙⴼⵓⴳⴻⵍ ⵏ ⵜⵉⵙⵙⵓⵍⵢⴰ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵅⵜⴰⵏ, ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⵉⵎⵉⵔ-ⴰ ⴷ ⴰⵍⵍⴰⵍⴻⵏ ⵏ ⵓⴽⴽⴻⵎⵎⴻⵍ ⵏ ⵓⵣⵓⵣⵣⴻⵔ ⵏ ⵡⴰⵟⴰⵏ », ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵙⵙⴻⴷⴷⵉ ⵓⵍⵖⵓ.

ⵙⴻⴳ ⵢⵉⴷⵉⵙ-ⵉⴹⴻⵏ, ⴰⵖⴻⵍⵍⴰ ⵏ ⵓⴳⴻⵣⴷⵓ ⵉⵃⴻⵜⵜⴻⵜ ⵖⴻⴼ ⵓⵄⴰⵇⴻⴱ ⵏ ⵡⵉⴷ ⴰⴽⴽ, ⵖⴻⴼ ⵓⵎⴻⴷⵢⴰ ⵓⵔ ⵏⴻⵜⵜⵍⵓⵙⵓ ⴰⵔⴰ ⵜⵉⴳⴻⵍⵎⵓⵙⵉⵏ ⵏⴻⵖ ⵓⵔ ⵜⵜⵇⴰⴷⴰⵔⴻⵏ ⴰⵔⴰ ⵉⵙⵔⴰⴳⴻⵏ ⵏ ⵓⴽⵎⴰⵏ, ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵍⵓⵙⵉ ⵏ ⵜⴳⴻⵍⵎⵓⵙⵉⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⴽⴻⵕⵕⵓⵙⵉⵏ, ⴰⵎⴰ ⵖⴻⴼ ⵢⵉⵏⴻⵀⵀⴰⵔⴻⵏ ⵏⴻⵖ ⵡⵉⴷ ⵢⴻⴷⴷⴰⵏ ⵢⵉⴷ-ⵙ.

ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵓⵖⴱⴰⵍⵓ-ⵏⵏⵉ, ⴰⴽⴽ ⵜⵉⵃⵓⵏⴰ ⵏ ⵜⵏⴻⵣⵣⵓⵜ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵉⵔⴳⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴳⴻⵏ ⵉⵔⵎⵓⴷⴻⵏ-ⵏⵙⴻⵏ ⵔⵙⴻⵏ ⴷⴷⴰⵡ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⴻⴼⵇⴻⴷ ⴰⵡⴰⵍⴰⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵥⵍⴰ ⵏ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵜⵏⴻⵣⵣⵓⵜ, ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵔⴰⴼⵇⴻⵏ ⵢⵉⵖⴰⵍⵍⴻⵏ ⵉⵏⴰⴳⴷⵓⴷⴻⵏ, ⵉ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵡⴰⵍⵉⵏ ⵎⴰ ⵜⵜⵡⴰⵇⴰⴷⵔⴻⵏⵜ ⴰⴽⴽ ⵜⵉⴳⴰⵡⵉⵏ ⵏ ⵡⵓⴳⵓⵔ ⵍⴰⴷⵖⴰ ⵜⵉⵎⴻⵍⵙⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⴳⴻⵍⵎⵓⵙⵜ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵙⵎⴻⵛⵛⴻⵇ ⴰⴼⴻⴽⴽⴰⵏ.

ⵡⵉⵏ ⴰⵔⴰ ⵉⵔⴻⴽⴹⴻⵏ ⴰⴽⴰⵜⴻⵏ-ⴰ ⴱⴰⴱ-ⵉⵙ ⴰⴷ ⴰⵙ-ⵙⴻⴽⴽⵔⴻⵏ ⵉⵎⵉⵔ-ⵏⵏⵉ ⵜⴰⵃⴰⵏⵓⵜ-ⵉⵙ, ⴰⵙ ⴰⵙ-ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⴽⴽⴻⵙ ⵓⵜⵜⴰⴼⵜⵜⴰⵔ ⵏ ⵜⵏⴻⵣⵣⵓⵜ ⴰⴷ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⵉⵅⴻⵍⵍⴻⵚ ⵜⴰⴱⵣⴻⵔⵜ

Published in ⵜⴰⵎⵉⵡⵉⵏ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⴽⵔⴰⴹⴻⵜ ⵏ ⵜⵎⵉⴹⵉⵢⵉⵏ ⴽⵔⴰⵎⵔⴰⵡ ⴷ ⵙⴹⵉⵙ (336) ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰⵜ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ ⵉ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵜⴻⴱⵜⴻⵏ ⵢⴻⵟⵟⴻⴼ-ⵉⵜⴻⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓⵇⴰⵛⵓⵛ (ⵛⵓⴱⴷ-19), ⵙⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⵉⴹⵉⵢⴻⵏ ⵙⵉⵎⵔⴰⵡ ⴷ ⵙⵉⵏ (223) ⵏ ⵢⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⵢⴻⵊⵊⵉⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵎⴻⵜⵜⴰⵏⵜ ⵏ ⵙⴰ (07) ⵏ ⵢⵉⵎⵓⴹⵉⵏⴻⵏ ⵉ ⵙⴽⴻⵍⵙⴻⵏ ⴷⴻⴳ 24 ⵏ ⵢⵉⵙⵔⴰⴳⴻⵏ-ⴰ ⵉⵏⴻⴳⴳⵓⵔⴰ ⴷⴻⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ, ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ (ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ) ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ, ⵓⵎⵓⵜⵍⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⵙⵇⴰⵎⵓⵜ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⴹⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵎⵀⴰⵣ ⵏ ⵡⴰⵟⴰⵏ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓⵇⴰⵛⵓⵛ (ⵛⵓⴱⵉⴷ-19), ⴰⵎⵙⵓⵊⵊⵉ ⴷⵊⴰⵎⴻⵍ ⴼⵧⵓⵔⴰⵔ.

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵜⴰⵎⴻⵀⵍⴰ ⵜⴰⵎⴰⵜⵓⵜ ⵏ ⵓⵎⴻⵙⵜⴻⵏ ⴰⵖⴰⵔⵉⵎ ⵜⵙⴻⵔⵙ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵎⴻⵜⵡⵉ ⵏ ⵓⵎⴻⵏⵏⵓⵖ ⵎⴳⴰⵍ ⵜⵉⵎⴻⵙ ⵏ ⵜⵥⴻⴳⵡⴰ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⴰⴽⴽ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⵉⴷⴻⴳ ⵍⵍⴰⵏ ⵡⴰⵍⵍⴰⵍⴻⵏ ⵉⵎⴷⴰⵏⴰⵏⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵡⴰⵔⵔⵓⵎⴰⵏⴻⵏ, ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵔⴰ ⵇⵇⵉⵎⴻⵏ, ⵙⴻⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ 4 ⵢⵓⵍⵢⵓ ⴰⵔ 31 ⵜⵓⴱⴻⵔ, ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ (ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ) ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ ⵏ ⵜⵙⵓⴷⵓⵜ-ⴰ.

ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⴰⵙⴻⴳⴳⴰⵙ ⵉⴷⴻⴳ ⵏⴻⵍⵍⴰ, ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⴻⴵⵀⴻⴷ ⵓⵎⴻⵜⵡⵉ ⵙ ⵡⴰⵍⵍⴰⵍⴻⵏ ⴰⵔⵔⵓⵎⴰⵏⴻⵏ "ⵉⵅⴰⵜⴰⵔⴻⵏ", ⵢⴻⵣⵣⵉⵔⴻⴳ-ⴷ ⵓⵎⴻⵙⵜⴻⵏ ⴰⵖⴰⵔⵉⵎ, ⵙ ⵓⵙⴻⴷⴷⵉ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵜⴻⵡⵡⵉ-ⴷ, ⵎⴻⵍⵎⵉ ⴽⴰⵏ, "186 ⵏ ⵢⵉⴽⴰⵎⵢⵓⵏⴻⵏ ⵏ ⵓⵕⵓⵛⵛⵓ ⴰⴼⴻⵙⵙⴰⵙ ⵢⴻⵎⵎⵓⵣⴳⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵎⴻⵏⵏⵓⵖ ⵎⴳⴰⵍ ⵏ ⵜⵎⴻⵙ, ⵜⵓⵖ-ⵉⵜⴻⵏ-ⵉⴷ ⵙⴻⴳ ⵖⵓⵔ ⵜⴻⵕⵎⵉⵙⵜ ⵜⴰⵔⴻⴷⵙⴰⵏⵜ ⵜⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵜ ⵏ ⵓⵖⵔⴰⴼ ⵏ ⵜⴽⴻⵕⵕⵓⵙⵉⵏ".

ⴰⵔⵔⵓⵎⴻⵏ-ⴰ ⵙⵙⴰⵡⴹⴻⵏ ⴰⴳⵣⵓⵎ ⵉ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ "ⴰⴷ ⵢⴰⵍⴻⵙ ⵉ 11 ⵏ ⵜⴳⴻⵊⴷⴰ ⵢⴻⵜⵜⴻⴷⴷⵓⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵙⴻⵖⵏⴻⵡ ⵏ 28 ⵏ ⵜⴳⴻⵊⴷⴰ ⵢⴻⵜⵜⴻⴷⴷⵓⵏ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ, ⴰⴽⴽⴰ ⵢⵓⵖⴰⵍ ⵓⵎⴹⴰⵏ ⵏ ⵜⴳⴻⵊⴷⴰ ⵢⴻⵜⵜⴻⴷⴷⵓⵏ ⴰⵔ 65, ⴷ ⵜⵉⵎⴻⵔⵏⵉⵜ ⵜⴰⵅⴰⵜⴰⵔⵜ ⵙ ⵡⴰⵙⵙⴰⵖ ⵙ ⴰⵙⴻⴳⴳⴰⵙ ⵢⴻⵣⵔⵉⵏ (37 ⵏ ⵜⴳⴻⵊⴷⴰ ⵢⴻⵜⵜⴻⴷⴷⵓⵏ). ⵏⴻⵙⵙⴰⵡⴻⴹ ⴷⴰⵖⴻⵏ "ⵜⴰⵔⵓⵙⵉ ⴰⵏⴷⴰ ⵎⴰ ⵓⵍⴰⵛ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⴳⴻⵊⴷⵉⵜ ⵢⴻⵜⵜⴻⴷⴷⵓⵏ ⴷⴻⴳ ⵢⴰⵍ ⴰⴳⴻⵣⴷⵓ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵙⵏⴰⵜ ⵏ ⵜⴳⴻⵊⴷⴰ ⴷⴻⴳ ⵢⴰⵍ ⴰⴳⴻⵣⴷⵓ ⵉⵍⴰⵏ ⴰⵟⴰⵙ ⵏ ⵜⵥⴻⴳⵡⴰ".

ⵔⵏⵓ-ⴰⵙ ⵉ ⵡⴰⵍⵍⴰⵍⴻⵏ-ⴰ ⴰⴽⴽ, ⵜⴰⵎⴻⵀⵍⴰ ⵜⴰⵎⴰⵜⵓⵜ ⵏ ⵓⵎⴻⵙⵜⴻⵏ ⴰⵖⴰⵔⵉⵎ ⵜⴻⵙⵙⴻⴳⵔⴻⵡ-ⴷ "505 ⵏ ⵜⴻⵢⵓⵏⵉⵏ ⵏ ⵜⴳⴻⵔⵎⴰⵏⵉⵏ ⵉ ⵍⴰ ⵉⵎⴻⵣⵍⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⴳⵣⵓⵎⴻⵏ-ⵏⵙⴻⵏ ⵏ ⵜⴳⴻⵔⵎⴰⵏⵜ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⴷⵓⵔⴰⵔ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵥⴻⴳⵡⴰ, ⵙ ⵜⴰⵍⵍⴰⵍⵜ ⵏ ⵡⴰⵍⵍⴰⵍⴻⵏ ⵉⵎⴻⵣⵡⴰ ⵏ ⵓⵎⴻⵙⵜⴻⵏ ⴰⵖⴰⵔⵉⵎ (ⵜⵉⴽⵓⵒⵜⵉⵕⵉⵏ), ⵍⴰ ⵜⵜⴳⴻⵏⵜ ⵜⵉⴳⴰⵡⵉⵏ ⵎⵉ ⴰⵔⴰ ⵜⴻⵏⵜ-ⵃⵡⵉⴵⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⴷⴳⴻⵏ ⵉⵡⴻⵄⵔⴻⵏ ⵉ ⵓⵏⴻⴽⵛⵓⵎ ⵏ ⵢⵉⴽⴰⵎⵢⵓⵏⴻⵏ".

ⵜⵉⵅⴻⵚⵚⴰⵔⵉⵏ ⵉ ⵢⴻⵙⵙⴻⴽⵍⴻⵙ ⵓⵎⴻⵙⵜⴻⵏ ⴰⵖⴰⵔⵉⵎ ⵉ ⴷ-ⵢⴻⴽⴽⴰⵏ ⵙⴻⴳ ⵜⵎⴻⵙ ⵏ ⵜⵥⴻⴳⵡⴰ ⵙⴻⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ 01 ⵢⵓⵏⵢⵓ ⴰⵔ 31 ⵜⵓⴱⴻⵔ 2019 ⵡⵡⴹⴻⵏⵜ ⴰⵔ 21.048 ⵏ ⵢⵉⵇⵟⴰⵔⴻⵏ, ⵉⴷⴻⴳ ⵍⵍⴰⵏ 6.045 ⵏ ⵢⵉⵇⵟⴰⵔⴻⵏ ⴷ ⵜⵉⵥⴻⴳⵡⴰ, 4.428 ⵏ ⵢⵉⵇⵟⴰⵔⴻⵏ ⴷ ⴰⵎⴰⴷⴰⵖ ⴰⴽⴽⴻⴷ 10.575 ⵏ ⵓⴼⴻⵔⵙⵓⵏ.

ⵉ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵏⴻⵙⵙⴻⵏⵖⴻⵙ ⵓⵎⵓⵖ ⵏ ⵜⵅⴻⵚⵚⴰⵔⵉⵏ ⵉ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⴽⴻⵍⵙⴻⵏ ⵙ ⵜⵎⵓⵖⵍⵉ ⵖⴻⵔ ⵢⵉⴽⴻⵜⵜⵓⵔⴻⵏ ⵏ ⵡⴰⵔⵔⵓⵎⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵢⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⴳⴻⵔⵡⴻⵏ ⵉ ⵓⵎⴻⵜⵡⵉ-ⴰ, ⵜⴰⵙⴻⵜⵔⴰⵜⵉⵊⵉⵜ ⵉ ⵜⴻⴹⴼⴻⵔ ⵜⵎⴻⵀⵍⴰ ⵜⴰⵎⴰⵜⵓⵜ ⵏ ⵓⵎⴻⵙⵜⴻⵏ ⴰⵖⴰⵔⵉⵎ ⴷⴻⴳ ⵓⵎⴻⵏⵏⵓⵖ-ⵉⵙ ⵎⴳⴰⵍ ⵏ ⵜⵎⴻⵙ ⵏ ⵜⵥⴻⴳⵡⴰ "ⵢⴻⵔⵙ ⵙ ⵓⵎⴰⵜⴰ, ⵖⴻⴼ ⵜⵉⴳⴰⵡⵉⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵢⵉⵔⵎⵓⴷⴻⵏ ⵏ ⵓⵃⴻⵣⵣⴻⴱ, ⵖⴻⵔ ⵢⵉⴷⵉⵙ ⵜⵔⴻⵎⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⵎⴻⵣⵍⴰⵏⵉⵏ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵙⵓⵏⴻⵏ ⵓⵔ ⵏⴻⵜⵜⵡⴰⵎⴻⵙⵜⴻⵏ ⴰⵔⴰ ⵙⴻⴳ ⵜⵎⴻⵙ".

ⵉⵙⵡⴰⵏ ⵏ ⵜⵙⴻⵜⵔⴰⵜⵉⵊⵉⵜ-ⴰ ⴷ "ⴰⵙⴻⴵⵀⴻⴷ ⵏ ⵜⵉⴳⴰⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵃⵓⵍⴼⵓ ⵏ ⵢⵉⵖⴻⵔⵎⴰⵏⴻⵏ, ⴷⴻⴳ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⴰⴽⴽ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ, ⵍⴰⴷⵖⴰ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵉ ⵍⴰ ⴷ-ⵉⵏⴻⴱⵛⴻⵏ ⴰⵇⴻⵍⵍⴻⵄ ⵏ ⵜⵎⴻⵙ, ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵉⴽⵛⵉ ⵉ ⵢⵉⵖⴻⵔⵎⴰⵏⴻⵏ-ⵏⵏⴻⵖ ⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵢⵉⵙⴻⵎⵜⴰⵔ ⴰⵔⴰ ⴹⴻⴼⵔⴻⵏ ⵉ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵇⴰⴱⵍⴻⵏ ⵓⴳⵓⵔ-ⴰ ⵏ ⵓⵙⵉⵖⵉ ⵏ ⵜⵎⴻⵙ ⵉ ⵜⵥⴻⴳⵡⴰ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵢⵉⵎⵖⴰⵏ".

Published in ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ

ⵡⴻⵀⵕⴰⵏ – « ⵜⴰⵙⴰⴳⴰ ⵜⴰⵣⴻⵡⵡⴰⵖⵜ ⵏ ⵎⵓⵍⵓⴷⴻⵢⵢⴰ 1946-2010 » ⴷ ⴰⵣⵡⴻⵍ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵔⵏⴰⵏ ⵖⴻⵔ ⵜⴻⵎⴽⴰⵔⴹⵉⵜ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⴰⵍ ⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉ. ⴰⵎⴻⵙⴽⴰⵔ-ⵏⵏⴻⵙ, ⵍⴰⵀⵛⴻⵏⴻ ⴱⴻⵍⴰⵀⵓⵛⵉⵏⴻ, ⵢⴻⵃⴽⴰ-ⴷ ⴷⴻⴳ-ⵙ ⴰⵎⴻⵣⵔⵓⵢ ⵏ ⵎⵓⵍⵓⴷⴻⵢⵢⴰ ⵏ ⵡⴻⵀⵕⴰⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵙⵖⴻⵏⵡⴻⵏ ⵢⵉⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵢⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵏⵏⴰⵖⴻⵏ ⵢⴻⵙ-ⵙ ⵎⴳⴰⵍ ⵓⵙⴻⵀⵔⴻⵙ ⴰⴼⵕⴰⵏⵙⵉ.

ⴰⴷⵍⵉⵙ-ⴰ ⵢⴻⴼⴼⴻⵖ-ⴷ ⵖⴻⵔ ⵜⴻⵥⵔⵉⴳⵉⵏ ⵏ « ⴷⴰⵔ ⴻⵍ ⵇⵓⴷⵙ » ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵢⴻⵖⵍⵉ-ⴷ ⴷ ⵓⵎⵓⵍⵍⵉ ⵡⵉⵙ 74 ⵏ ⵎⵓⵍⵓⴷⴻⵢⵢⴰ ⵏ ⵡⴻⵀⵕⴰⵏ ⴰⵢ ⵜⴻⵙⴼⵓⴳⴻⵍ ⴷⴻⴳ ⵜⵍⴻⵎⵎⴰⵙⵜ ⵏ ⵎⴰⵢⵓ ⵢⴻⵣⵔⵉⵏ. ⴰⵎⴻⵙⴽⴰⵔ ⵢⴻⵃⴽⴰ-ⴷ ⴷⴻⴳ-ⵙ ⴰⵎⴻⵣⵔⵓⵢ ⵏ ⵢⵉⵎⴹⴻⴱⴱⵔⴻⵏ, ⵉⵎⵓⵔⴰⵔⴻⵏ ⵢⴻⵎⵎⵓⵜⴻⵏ ⴷ ⵉⵎⴻⵖⵔⵓⵙⴻⵏ ⴷ ⵡⴰⵔⵔⴰⵣⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵔⴱⴻⵃ ⵓⵇⵓⵙⵉⵙ-ⴰ.

ⵢⴻⵙⵙⴻⵖⵜⵉ ⵓⵎⴻⵙⴽⴰⵔ ⵜⴰⵍⵖⵓⵜ-ⵏⵏⵉ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰⵏ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵎⵓⵍⵓⴷⴻⵢⵢⴰ ⵏ ⵡⴻⵀⵕⴰⵏ ⵜⵍⵓⵍ-ⴷ ⴷⴻⴳ 1917 ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵢⴻⵙⵙⴻⵇⴷⴻⵛ ⵜⵉⴼⵜⴰⵜⵉⵏ ⴷ ⵜⵓⵏⵚⵉⴱⵉⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵢⴻⵙⵙⴽⴻⵏ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵎⴰⵢⵓ ⵏ 1946 ⴰⵢ ⴷ-ⵜⵍⵓⵍ ⵜⴻⵖⵍⴰⵎⵜ-ⴰ, ⴷⴻⴳ ⵜⴰⵍⵍⵉⵜ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⵜⴰⴷⴱⴻⵍⵜ ⵜⴰⵀⴻⵔⵙⴰⵏⵜ ⵜⴰⴼⵕⴰⵏⵙⵉⵜ ⵜⴻⵍⵍⴰ ⵜⴻⵙⵙⴻⵃⵕⴰⵙ-ⵉⵜⵜ ⵖⴻⴼ ⵢⵉⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵢⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵙⵖⴻⵏⵡⴻⵏ ⵜⵉⵖⵍⴰⵎⵉⵏ.

ⵢⴻⴱⴹⴰ ⵍⴰⵀⵛⴻⵏⴻ ⴱⴻⵍⴰⵀ1ⵓⵛⵉⵏⴻ ⴰⵎⴻⵣⵔⵓⵢ ⵏ ⵎⵓⵍⵓⴷⴻⵢⵢⴰ ⵏ ⵡⴻⵀⵕⴰⵏ ⵖⴻⴼ 4 ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵛⵡⴰⵕⴻⵏ: ⵙⴻⴳ 1946 ⴷ 1956, ⵙⴻⴳ ⵡⴰⵙⵎⵉ ⴰⵢ ⴷ-ⵉⵍⵓⵍ ⵓⵇⵓⵙⵉⵙ-ⴰ ⴰⵔⵎⵉ ⴷ ⴰⵙⵎⵉ ⴰⵢ ⵖⵓⵏⵣⴰⵏ ⵢⵉⵇⵓⵙⵉⵙⴻⵏ ⵉⵏⵙⴻⵍⵎⴻⵏ ⴰⴽⴽ ⵜⵉⵢⴰⴽⵉⵡⵉⵏ ⵙ ⵓⴹⴼⴰⵔ ⵏ ⵜⴻⵖⵔⵉ ⵏ ⵜⴻⵔⵏⵉ ⵏ ⵓⵙⵍⴻⵍⵍⵉ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ.

ⴰⵃⵔⵉⵛ ⵡⵉⵙ ⵙⵉⵏ, ⵙⴻⴳ 1962 ⵖⴻⵔ 1977, ⴰⵙⵎⵉ ⴰⵢ ⴷ-ⵇⵇⵍⴻⵏⵜ ⵜⵢⴰⴽⵉⵡⵉⵏ ⴷⴻⴼⴼⵉⵔ ⵓⵣⴰⵔⵓⴳ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⴰⵔⵎⵉ ⴷ ⴰⵙⵎⵉ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⴻⵍⵍⴰ ⵜⵙⴻⵎⵎⴻⵙⴽⴻⵍⵜ ⵜⴰⴷⴷⴰⵍⴰⵏⵜ.

ⴰⵎⴻⵛⵡⴰⵕ ⵡⵉⵙ ⴽⵔⴰⴹ, ⵙⴻⴳ 1977 ⴷ 1989, ⴷ ⵜⴰⵍⵍⵉⵜ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⴰⵢ ⵊⴻⴱⴷⴻⵏⵜ ⵜⴻⵕⵎⵉⵙⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⴳⴷⵓⴷⵉⵏ ⵉⵎⴰⵏ-ⵏⵙⴻⵏⵜ ⵙⴻⴳ ⵢⵉⵇⵓⵙⵉⵙⴻⵏ.

ⵎⴰ ⴷ ⴰⵃⵔⵉⵛ ⵡⵉⵙ ⴽⵓⵥ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ-ⴰ, ⴷ ⵡⵉⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵙⵙⴰⵡⴰⵍⴻⵏ ⵖⴻⴼ ⵜⴰⵍⵍⵉⵜ ⴳⴰⵔ 1989 ⴷ 2010, ⴰⵙⴻⴳⴳⴰⵙ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⵇⵇⵍⴻⵏ ⵢⵉⵇⵓⵙⵉⵙⴻⵏ ⴷ ⵉⵎⵙⴰⴷⵓⵔⴻⵏ.

ⵍⴰⵀⵛⴻⵏⴻ ⴱⴻⵍⴰⵀⵓⵛⵉⵏⴻ ⵉⵍⵓⵍ ⴷⴻⴳ 1951 ⴷⴻⴳ ⵍⵃⴻⵎⵔⵉ (ⵍⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵣⵉⴽ), ⴷⴻⴳ ⵕⵕⴻⵡⵡⴰⵣ ⵙ ⵜⵙⴻⴷⴷⵉ, ⴷⴻⴳ ⵓⵣⵏⵉⵇ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⴷ-ⵉⵍⵓⵍ ⵓⵇⵓⵙⵉⵙ ⵏ ⵎⵓⵍⵓⴷⴻⵢⵢⴰ ⵏ ⵡⴻⵀⵕⴰⵏ, ⴷⵖⴰ ⵙ ⵡⴰⵢⴰ ⴰⵢ ⵢⴻⴼⴽⴰ ⴰⵣⴰⵍ ⴰⵎⴻⵇⵔⴰⵏ ⵉ ⵜⴻⵖⵍⴰⵎⵜ-ⴰ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵢⵓⵔⴰ-ⴷ ⴼⴻⵍⵍ-ⴰⵙ ⴰⴷⵍⵉⵙ.

Published in ⴰⴷⴷⴰⵍ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵙⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⵉⴹⵉⵢⴻⵏ ⵜⵥⴰⵎⵔⴰⵡ ⴷ ⵜⴰⵎ (298) ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰⵜ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵜⴻⴱⵜⴻⵏ ⵉ ⵢⴻⵟⵟⴻⴼ ⵡⴰⵟⴰⵏ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵜⴻⵙⵎⴻⵔⵜ ⵛⵓⴱⵉⴷ-19, ⴽⵔⴰⴹ ⵏ ⵢⵉⵎⵉⴹⵉⵢⴻⵏ ⴷ ⴽⵔⴰⴹ (303) ⵏ ⵡⵉⴷ ⵢⴻⵊⵊⵉⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵎⴻⵜⵜⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⴰⵎ (8) ⵏ ⵢⵉⵎⵓⴹⵉⵏⴻⵏ ⵉ ⵙⴽⴻⵍⵙⴻⵏ ⴷⴻⴳ 24 ⵏ ⵢⵉⵙⵔⴰⴳⴻⵏ-ⴰ ⵉⵏⴻⴳⴳⵓⵔⴰ ⴷⴻⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ

, ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ (ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ) ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ, ⵓⵎⵓⵜⵍⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⵙⵇⴰⵎⵓⵜ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⴹⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵎⵀⴰⵣ ⵏ ⵡⴰⵟⴰⵏ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵜⴻⵙⵎⴻⵔⵜ ⵛⵓⴱⵉⴷ-19, ⴰⵎⵙⵓⵊⵊⵉ ⴷⵊⴰⵎⴻⵍ ⴼⵓⵔⴰⵔ.

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⴰⵜⵓⴳ ⵏ ⵓⵛⵓⴼⴼⵓ ⴰⵍⴻⵎⵎⴰⵙ ⴰⵙⴻⴳⴳⴰⵙⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵢⴻⵡⵡⴻⴹ ⴰⵔ 1,9% ⵖⴻⵔ ⵜⴰⴳⴳⴰⵔⴰ ⵏ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⵏ ⵎⴰⵢⵢⵓ-ⴰ ⴰⵏⴻⴳⴳⴰⵔⵓ, ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵓⵙⵉⵔⴰ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⴻⵏ (ⵧⵏⵙ).

ⴰⵎⵀⴰⵣ ⵏ ⵡⴰⵜⵉⴳⴻⵏ ⵏ ⵜⴳⴻⵍⵍⴰ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵏⵢⴰ ⴰⵙⴻⴳⴳⴰⵙⴰⵏ ⴰⵔ ⵎⴰⵢⵢⵓ 2020, ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷ ⴰⵜⵓⴳ ⵏ ⵓⵛⵓⴼⴼⵓ ⴰⵍⴻⵎⵎⴰⵙ ⴰⵙⴻⴳⴳⴰⵙⴰⵏ ⵙⵙⵉⴹⵏⴻⵏ-ⵜ ⵙ ⵓⵙⴻⴽⵛⴻⵎ ⵏ 12 ⵏ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔⴻⵏ, ⵜⵔⵓⵃ ⵙⴻⴳ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⵏ ⵢⵓⵏⵢⵓ 2019 ⴰⵔ ⵎⴰⵢⵢⵓ 2020 ⵙ ⵡⴰⵙⵙⴰⵖ ⵖⴻⵔ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵉⵔⵓⵃⴻⵏ ⵙⴻⴳ ⵢⵓⵏⵢⵓ 2018 ⴰⵔ ⵎⴰⵢⵢⵓ 2019.

ⴰⵙⵎⴻⵙⴽⴻⵍ ⴰⵢⵢⵓⵔⴰⵏ ⵏ ⵡⴰⵜⵉⴳⴻⵏ ⵏ ⵡⵓⵞⵞⵉ, ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷ ⴰⵎⵀⴰⵣ ⵏ ⵡⴰⵜⵉⴳ ⵏ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⵏ ⵎⴰⵢⵢⵓ 2020 ⵙ ⵡⴰⵙⵙⴰⵖ ⵖⴻⵔ ⵡⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⵏ ⵢⴻⴱⵔⵉⵔ 2020, ⵢⴻⵏⵏⴻⵔⵏⴰ ⵙ ⵡⴰⵣⴰⵍ ⵏ 1,0%, ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵓⵙⵉⵔⴰ.

ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⵙⵎⴻⵙⴽⴻⵍ ⴰⵢⵢⵓⵔⴰⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵙ ⵜⴰⴳⴳⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⴼⴰⵔⵉⵙⴻⵏ, ⴰⵜⵉⴳ ⵏ ⵢⵉⴼⴰⵔⵉⵙⴻⵏ ⵏ ⵡⵓⵞⵞⵉ ⵙⵏⴰⵣⵍⴻⵏ-ⴷ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵏⴻⵔⵏⵉ ⵏ 2,1%, ⵙ ⵡⴰⵍⵍⵓⵢ ⵏ ⵡⴰⵣⴰⵍ ⵏ 4% ⵏ ⵢⵉⴼⴰⵔⵉⵙⴻⵏ ⵏ ⵜⴽⴻⵔⵔⴰⵣⵜ. ⴰⵍⵍⵓⵢ-ⴰ ⵏ ⵢⵉⴼⴰⵔⵉⵙⴻⵏ ⵏ ⵜⴽⴻⵔⵔⴰⵣⵜ ⵢⴻⴽⴽⴰ-ⴷ, ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵟⴰⵙ ⵏ ⵜⵉⴽⴽⴰⵍ, ⵙⴻⴳ ⵡⴰⵍⵍⵓⵢ ⵏ ⵡⴰⵜⵉⴳⴻⵏ ⵏ ⵓⴽⵙⵓⵎ ⵏ ⵓⵢⴰⵣⵉⴹ (+33,7%), ⵜⵉⴱⴰⵟⴰⵟⴰⵜⵉⵏ (23,6) ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵢⵉⴳⵓⵎⵎⴰ ⵉⵣⴻⴳⵣⴰⵡⴻⵏ ⵙ 6,2%.

ⵙⴻⴳ ⵢⵉⴷⵉⵙ-ⵉⴹⴻⵏ, ⵢⴻⵣⵎⴻⵍ ⵓⵙⵉⵔⴰ, ⵉⵙⵉⴷⵔⴻⵏ ⵏ ⵡⴰⵜⵉⴳ ⵉⵃⵓⵣⴰⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵢⵉⴼⴰⵔⵉⵙⴻⵏ, ⵍⴰⴷⵖⴰ ⵜⵉⵎⴻⵍⵍⴰⵍⵉⵏ (-8,8%) ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵢⵉⵣⴻⴳⵣⴰⵡⴻⵏ ⵙ (-0,1%).

ⵎⴰ ⴷ ⵉⴼⴰⵔⵉⵙⴻⵏ ⵏ ⵡⵓⵞⵞⵉ ⵉⵎⴳⵓⵔⴰⵏⴻⵏ, ⴰⵜⵉⴳⴻⵏ-ⵏⵙⴻⵏ ⵏⵏⴻⵔⵏⴰⵏ ⴰⵏⴻⵔⵏⵉ ⴰⵎⵛⵟⵓⵃ ⵙ 0,2% ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⵏ ⵎⴰⵢⵢⵓ-ⴰ ⴰⵏⴻⴳⴳⴰⵔⵓ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵙ ⵡⴰⵙⵙⴰⵖ ⵖⴻⵔ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⵏ 2020, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⵉ ⴷ-ⵜⴻⵏⵏⴰ ⵜⵓⴷⴷⵙⴰ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⴻⵏ. ⴰⵜⵉⴳⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⴼⴰⵔⵉⵙⴻⵏ ⵏ ⵡⴰⵍⵣⴰⵣ ⵏⵏⴻⵔⵏⴰⵏ ⵙ 0,2%, ⵎⴰ ⴷ ⵡⵉⴷ ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵥⵍⴰ ⵙⴻⴱⴽⴻⵏ ⴰⴽⴽⴰ ⵛⵡⵉⵟ.

Published in ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴻⵜⵜⴻⵎⵙⵉⵣⵣⵉⵍ ⴷ ⵡⴰⴽⵓⴷ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵜⴻⴱⵏⵓ ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ ⵢⴻⵅⴹⴰⵏ ⵜⴰⵎⴰⵖⵓⵍⵜ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⵙⵙⴻⵍⵀⵓⵏ ⴰⵎⴰⴷⵓⴼ ⵏ ⵍⵅⴻⵣⵏⴰ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⴷ-ⵜⴻⵙⵙⴻⵖⵏⴻⵡ ⵜⵉⵎⵔⴰⵙ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ, ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ, ⴰⴱⴷⴻⵍⵎⴰⴷⵊⵉⴷ ⵜⴻⴱⴱⵓⵏ, ⴷⴻⴳ ⵓⵙⴻⵇⵇⴰⵎⵓ ⵏ ⵢⵉⵏⴻⵖⵍⴰⴼⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷⴷⴰⵡ ⵜⵙⴻⵍⵡⵉⵜ-ⵏⵏⴻⵙ.

« ⴰⵇⵍ-ⴰⵖ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⵙⵉⵣⵣⴻⵍⵜ ⴷ ⵡⴰⴽⵓⴷ ⵉ ⵍⴻⴱⵏⵉ ⵏ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰ ⵢⴻⵅⴹⴰⵏ ⵜⴰⵎⴰⵖⵓⵍⵜ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⵙⵙⴻⵍⵀⵓⵏ ⴰⵎⴰⴷⵓⴼ ⵏ ⵍⵅⴻⵣⵏⴰ, ⴰⴷ ⴷ-ⵜⴻⵙⵙⴻⵖⵏⴻⵡ ⵜⵉⵎⵔⴰⵙ ⵉ ⵢⵉⵍⴻⵎⵥⵉⵢⴻⵏ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⵜⴻⵙⵙⴻⵏⵇⴻⵙ ⴰⴵⴰⵡ ⵉ ⵓⵃⵔⴰⵣ ⵏ ⵜⵃⴰⵣⴰⵣⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⴻⵏⴼⴻⵍ », ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ ⵉ ⵢⵉⵎⴰⵙⵍⴰⴹⴻⵏ ⵏ ⵓⵏⴰⴱⴰⴹ.

ⵢⴻⵔⵏⴰ-ⴷ ⴷⴰⵖ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ « ⴰⵖⵔⴻⴼ ⴰⴷ ⴽⴻⵏ-ⵢⴻⵣⵔⴻⴼ ⵖⴻⴼ ⵍⴻⵃⵙⴰⴱ ⵏ ⵓⵎⴰⵀⵉⵍ-ⵏⵡⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵏⵔⴰⵔ, ⵙ ⵡⴰⵢⴰ, ⵉⵍⵉⵜ ⴷ ⴰⵎⴻⴷⵢⴰ ⴷⴻⴳ ⵜⵓⵟⵟⴼⴰ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵡⴰⵍ, ⴷⴻⴳ ⵓⵎⵉⴹⵡⴻⵍ ⴷ ⵓⵎⴰⵀⵉⵍ ⵙ ⵜⵖⴻⵔⵙⴰⵡⵜ, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵓⵙⵙⴰⵏ-ⴰ, ⵎⵉ ⴷ-ⵜⴻⵜⵜⵇⴻⵔⵔⵉⴱ ⵜⵎⴻⵖⵔⴰ ⵏ ⵓⵣⴰⵔⵓⴳ, ⵛⴼⵓⵜ ⴷⵉⵎⴰ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴱⵖⵓⵏⵜ ⵉⵍⵉⵏⵜ ⵜⵖⴻⵔⵙⴰⵡⵉⵏ-ⵏⵡⴻⵏ, ⵡⴻⵔⴵⵉⵏ ⴰⴷ ⴰⵡⴹⴻⵏⵜ ⵖⴻⵔ ⵜⵎⴻⵇⵇⵉⵜ ⵏ ⵢⵉⴷⴰⵎⵎⴻⵏ ⵢⴻⵚⴼⴰⵏ ⴰⵢ ⴼⴽⴰⵏ ⵢⵉⵎⴻⵖⵔⵓⵙⴻⵏ ⵏ ⵓⵎⴳⴰⵔⵓ ⵏ ⵓⵙⵍⴻⵍⵍⵉ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⴷ ⵡⵉⴷ ⵢⴻⵜⵜⴻⴽⴽⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵖⴰⵏ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⴷⴻⴼⴼⵉⵔ ⵎⴰ ⵜⴻⵡⵡⵉ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⴰⵣⴰⵔⵓⴳ ».

ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⴰⵙⴻⵏⴼⴻⵍ ⵏ ⵢⵉⵏⴻⵖⵍⴰⴼⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⵙⴻⴳ ⵎⴻⵍⵎⵉ ⴽⴰⵏ ⴷ ⵓⵙⴻⵖⵏⴻⵡ ⵏ ⵢⵉⴳⴻⵣⴷⴰ ⴷ ⵉⵅⴰⵜⴰⵔⴻⵏ ⵢⴻⵇⵇⵏⴻⵏ ⵙⵔⵉⴷ ⵖⴻⵔ ⵜⵎⴻⴷⴷⵓⵔⵜ ⵜⴰⵢⴰⵍⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵖⴻⵔⵎⴰⵏ, ⵉⵡⴻⵚⵚⴰ-ⴷ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵖⴻⴼ ⵓⵙⴻⵡⵊⴻⴷ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵇⴻⴷⴷⵎⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⴻⵇⵇⴰⵎⵓ ⵏ ⵢⵉⵏⴻⵖⵍⴰⴼⴻⵏ ⴷⴻⴼⴼⵉⵔ ⵎⴰ ⵢⴻⵙⵍⴻⴹ-ⵉⵜⵜ ⵓⵏⴰⴱⴰⴹ.

ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵡⴰⵢⴰ, ⵉⵡⴻⵚⵚⴰ ⴰⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⴽⴻⵔⵔⴰⵣⵜ ⴰⴷ ⴷ-ⵢⴻⵙⵙⴻⵡⵊⴻⴷ ⴰⵣⵎⴰⵎ ⵏ ⵜⴻⵡⵜⵉⵍⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵉⵔⴰ ⵏ ⵓⵙⵏⴻⴳⵎⵓ ⵏ ⵜⴽⴻⵔⵔⴰⵣⵜ ⵜⴰⵎⴳⵓⵔⴰⵏⵜ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⴽⴰⵍⴻⵏ ⵉⵏⵉⵔⴰⵏⴻⵏ ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵓⵙⴽⵓⵔⵔⴻⵣ ⵏ ⵓⴽⴱⴰⵍ ⴷ ⵜⵢⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⴰⴽⴼⴻⵏ ⴰⵙⴽⴻⵕ ⴷ ⵓⵣⴰⵜⵉⵎ ⵉ ⵜⵎⴻⵔⵏⵉⵡⵜ ⵏ ⵓⴽⴻⵜⵜⵓⵔ ⴰⴽⴻⵔⵔⴰⵣⴰⵏ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⵜⴻⴹⵎⴻⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵜⴰⵖⴻⵍⵍⵉⵙⵜ-ⵏⵏⴻⵙ ⵜⴰⵎⴻⵞⵞⴰⵏⵜ.

Published in ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ