ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵜ- ⵢⵉⵡⵏ ⵓⵙⵏⴼⴰⵔ ⵏ ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ ⵢⵇⵇⵏⴻⵏ ⵖⵔ ⵜⴰⴽⵔⵔⴰⵣⵜ ⴷ ⵓⵏⴳⵎⵓ ⴰⵡⵎⴰⵣⵉⵔ ⴰⴽⴽⴷ ⵜⵖⵡⴰⵍⵜ ⵖⴼ ⵓⵙⵎⴹⵏ ⵏ ⵏ ⵜⵎⵙⵜⵍⴻⵍⵜ ⵜⴰⵖⵍⵏⴰⵡⵜ, ⴷ ⵡⴰⴽⴽⴰⵜⵏ ⵢⵜⵡⴰⴷⵎⵏ ⵉ ⵡⵙⵍⵀⵓ ⵏ ⵡⵎⴰⵏ ⵏ ⵜⵉⵙⵉⵜ ⴷⴳ ⵜⴰⵍⵍⵉⵜ ⵏ ⵓⵏⴱⴷⵓ ⵍⵍⴰⵏ ⴷⴳ ⵜⵍⵎⵎⴰⵙⵜ ⵏ ⵍⵇⴷⵉⵛ ⵏ ⵜⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⵓⵏⴰⴱⴰⴹ, ⵉⴷ ⵢⵏⵏⴰ ⵓⵍⵖⵓ ⵏ ⵉⵎⵣⵍⴰ ⵏ ⵓⵏⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⵏⵣⵓ.

Published in ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ

ⵜⵉⵏⴷⵓⴼ – ⴰⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⴻⵣⵡⴰⵔⵓ, ⴰⴱⴷⴻⵍⴰⵣⵉⵣ ⴷⵊⴻⵔⴰⴷ, ⵢⴻⵣⵣⵉⵔⴻⴳ-ⴷ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ (ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ) ⴷⴻⴳ ⵓⴳⴻⵣⴷⵓ ⵏ ⵜⵉⵏⴷⵓⴼ, ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵉⵙⵓⴹⴰⴼ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ ⴰⴷ ⵜⵜⵡⴰⵙⵏⴰⵙⴻⵏ "ⴰⴽⴽⴻⵏ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ" ⵎⴳⴰⵍ ⴰⴽⴽ ⵡⵉⴷ ⵓⵔ ⵏⴻⵜⵜⵇⴰⴷⴰⵔ ⴰⵔⴰ ⴰⴽⴰⵜⴻⵏ ⵏ ⵓⵃⴻⵣⵣⴻⴱ ⵎⴳⴰⵍ ⵏ ⵓⵣⵓⵣⵣⴻⵔ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓⵇⴰⵛⵓⵛ ⵛⵓⴱⵉⴷ-19.

Published in ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ

 

ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵜ- ⴰⵎⵜⵡⵉ ⴰⵏⵉⵎⵉⵔ ⵏ ⵓⵙⴽⵎⵏ ⴷⴳ ⵡⵅⵅⴰⵎ, ⵉⴷ ⵢⵔⵔⴰⵏ ⴰⵔⴼⵓⴷ ⵏ ⵡⴰⴽⴽⴰⵜ-ⴰ ⵉⴷ ⵢⵜⵡⴰⴷⵎⵏ ⵉⵍⵎⵏⴷ ⵏ ⵓⵎⵏⵏⵓⵖ ⵎⴳⴰⵍ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓⵇⴰⵛⵓⵛ, ⵛⵓⴹⵉⴷ 19, ⵉ 19 ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵉⵏ ⴰⴽⴽⴷ ⵓⵙⵙⵔⵔⵓⵙⵙⵓ-ⵏⵏⵙ ⵖⴼ ⵜⵉⵙ 20 :00 ⴰⵔⵎⴰ ⴷ ⴰⵣⴽⴽⴰ-ⵏⵉ ⵖⴼ ⵜⵉⵙ 05 :00 ⵉ 29 ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵉⵏ ⵏⵏⵉⴹⵏ, ⵢⵜⵡⴰⵙⵖⵣⴼ ⵖⵔ 13 ⵢⵓⵍⵢⵓ ⵉⴷ ⵢⵜⴷⴷⵓⵏ, ⵉⴷ ⵢⵏⵏⴰ ⵓⵍⵖⵓ ⵏ ⵉⵎⵣⵍⴰ ⵏ ⵓⵏⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⵏⵣⵓ.

Published in ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ

 

ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ- ⵢⵓⵎⵔ ⴰⵙⵙ-ⴰ ⵍⵃⴷ ⵓⵙⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴳⴷⵓⴷⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⴱⴷⵍⵎⴰⵊⵉⴷ ⵟⴱⴱⵓⵓⵏ, ⴰⵏⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵖⵔ ⵓⵏⴰⴷⵉ ⵖⴼ ⵢⵉⵙⴽⴽⵉⵔⵏ ⵉⵍⵣⵎⵏ ⵉⴷ ⵏ ⵜⵙⵎⵉⵍⵜ ⵏ ⵜⵓⵙⵏⴰⵏⵜ ⵉ ⵓⵇⴰⵔⵄ ⴷ ⴰⴹⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓⵇⴰⵛⵓⵛ, ⴱⴰⵛ ⴰⴷ ⴰⴱⵢⵏ ⵖⴼ ⵎⴰⵜⵜⴰ ⴰⴷ-ⵙⴰⵡⴰⵏ ⴷⴳ ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ ⵉⴷ-ⵢⵓⵙⵉⵏ, ⴷ ⴰⴷ-ⴰⴱⵢⵏ ⵉⵙⵔⵙⵔ ⵏ ⵓⵍⵢⵢⵇ ⵏ ⵡⴰⴹⴰⵏ –ⴰⵢⴰ.

Published in ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ

ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ  ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⴰⵏⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴰⵖⵍⵏⴰⵡ, ⵎⵓⵀⴰⵎⴷ ⵓⵓⴰⴷⵊⴰⵓⵓⵜ ⵢⴹⵎⵏ-ⴷ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ (ⵙⵙⴱⵜ) ⴷⴳ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⵖⵜ, ⴷⴰⴽⴽⵏ ⵉⵏⵎⵓⵍⴰ ⵏ ⵓⴳⵣⵓⵎ ⴰⴳ ⵙⵄⵓⵏ, ⴰⴽⴽⴷ ⵡⴰⴽⴽ ⵉⵙⴳⴱⴰⵔⵏ-ⵉⴹⵏ ⴷⴳ ⵢⵉⵙⵡⵉⵔⵏ ⵢⵎⴳⴰⵔⴷⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⴰⵙ ⵏ ⵜⵙⵔⵜⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ, « ⴰⵡⴰⵍ-ⵏⵙⵏ » ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵉⵏⵉⵏ, ⵙ ⵜⵖⵉⵎⴰⵢⵉⵏ, ⴰⴽⴰⵣ ⴰⴽⴽⴷ ⵓⵙⴽⵜⴰⵣⵍ ⵏ ⵜⵙⵏⴰⵔⵔⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵙⵎⵎⵙⴽⵍⵜ ⵏ ⵓⵏⴰⴳⵔⴰⵡ ⴰⵙⴳⵎⴰⵏ, ⴰⵔⴰ ⵢⵉⵍⵉⵏ ⵙⵢⴰ ⴷ ⴰⴼⵍⵍⴰ.

Published in ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⴰⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⴷⴰⵡⵙⴰ, ⵜⴰⵖⴻⵔⴼⴰ ⴷ ⵓⵙⵎⴻⵙⴽⴻⵍ ⵏ ⵢⵉⵙⴻⴳⵏⴰⴼⴻⵏ, ⴰⴱⴷⴻⵔⵔⴰⵀⵎⴰⵏⴻ ⴱⴻⵏⴱⵓⵣⵉⴷ, ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ (ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ) ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ, ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵙⴻⵔⵔⴻⵃ ⵏ ⵢⵉⵙⴻⵏⴼⴰⵔⴻⵏ ⵏ ⵓⴳⵣⵓⵎ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵖⵜⴻⵙ ⵖⴻⴼ ⵍⵙⴰⵙ ⵏ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⵉ ⵜ-ⵉⴷ-ⵉⵃⴻⵜⵜⴻⵎ ⵓⵎⵉⵣⵡⴻⵔ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵃⵡⵉⴵⵉ ⵏ ⵢⴰⵍ ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ.

 

ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ  ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⴰⵏⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵟⴷⴰⵡⵙⴰ, ⵟⴰⵖⵔⴼⴰ ⴷ ⵓⵙⵎⵙⴽⵍ ⵏ ⵢⵉⵙⴳⵏⴰⴼⵏ, ⴰⴱⴷⵔⵔⴰⵀⵎⴰⵏ ⴱⵏⴱⵓⵓⵣⵉⴷ, ⵢⵏⵏⴰ-ⴷ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ (ⵍⵅⵎⵉⵙ) ⴷⴳ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⵖⵜ, ⴷⴰⴽⴽⵏ ⴰⵙⵔⵔⵃ ⵏ ⵢⵉⵙⵏⴼⴰⵔⵏ ⵏ ⵓⴳⵣⵓⵎ ⵢⵜⵜⵡⴰⵖⵜⵙ ⵖⴼ ⵍⵙⴰⵙ ⵏ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⵉ ⵜ-ⵉⴷ-ⵉⵃⵜⵜⵎ ⵓⵎⵉⵣⵡⵔ ⴰⴽⴽⴷ ⵓⵃⵡⵉǧⵉ ⵏ ⵢⴰⵍ ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ.

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⴰⵎⴰⵙⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⵍⵡⵉ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵖⴻⵍⵍⵉⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⵓⴽⵍⵉ ⵜⴰⴼⵔⵉⵇⵉⵜ, ⵙⵎⴰïⵍ ⵛⵀⴻⵔⴳⵓⵉ ⵉⵛⴰⵔ-ⴷ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ (ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ) ⴰⵣⵓⵣⵣⴻⵔ ⵏ 300 ⵏ ⵢⵉⵙⴻⵔⴷⴰⵙⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⵖⴰⵍⵍⴻⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵢⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵙⵙⴰⵃⴻⵍ ⵇⴱⴻⵍ ⵜⴰⴳⴳⴰⵔⴰ ⵏ ⵓⵙⴻⴳⴳⴰⵙ ⵉⴷⴻⴳ ⵏⴻⵍⵍⴰ, ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴽⴰⵏ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⴽⴼⵓ ⵓⵀⴻⵢⵢⵉ.

Published in ⴰⵎⴰⴷⴰⵍ

ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵜ- ⴰⵙⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴳⴷⵓⴷⴰ, ⵎⴰⵙⵙ ⴰⴱⴷⵍⵎⴰⴷⵊⵉⴷ ⵟⴱⴱⵓⵓⵏ, ⵢⵙⵜⵏⵢⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⵍⴰⵜⴰ ⵜⴰⵎⴷⴷⵉⵜ ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ ⵜⵉⵙ 163 ⵢⵔⵣⴰⵏ ⴰⵙⵏⴼⵍ ⴰⵖⵍⵉⴼⴰⵏ.

Published in ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⴰⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵓⵙⴻⴳⵎⵉ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⵉⴱⴻⵟⵟⴻⵃ-ⴷ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⴻⵏⴼⴰⵔ ⵏ ⵜⵙⴻⵎⵎⴻⵙⴽⴻⵍⵜ ⵏ ⵓⵏⴰⴳⵔⴰⵡ ⴰⵙⴻⴳⵎⴰⵏ ⵙ ⵜⵖⵉⵎⴰⵢⵉⵏ (ⴰⵙⵙⵉⵙⴻⵙ) ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵣ (ⴷⵉⴰⴳⵏⵓⵙⵜⵉⵛ) ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵙⴻⴽⵢⴻⴷ ⵉ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵢⴻⴱⴷⵓ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⴷⵉⵡⴻⵏⵏⵉ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⴰⴳⴻⵏⵙⵉ ⵉⵍⴰⵏ ⵉⵙⵡⵉ ⵏ ⵓⴷⴻⵔⵔⴻⵔ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⴼⴻⵔⴽⵉⵜ ⵏ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵉ ⵜⵙⴻⵎⵎⴻⵙⴽⴻⵍⵜ ⵍⵇⴰⵢⴻⵏ ⵏ ⵓⴳⵣⵓⵎ.

Published in ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ