ⴰⵙⴻⵏⴼⴰⵔ ⵏ ⵜⴻⵎⴷⵉⵏⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⵏ ⵃⴰⵙⵉ ⵎⴻⵙⵄⵓⴷ ⵢⴻⵔⵙ ⴷⴷⴰⵡ ⵜⵎⴰⴹⵉⵔⵜ ⵏ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵜⵏⴻⵣⴷⵓⵖⵜ

Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ, 17 ⵛⵜⴻⵎⴱⴻⵕ 2020 13:44   Ɣran-t : 0 n tikkal
ⴰⵙⴻⵏⴼⴰⵔ ⵏ ⵜⴻⵎⴷⵉⵏⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⵏ ⵃⴰⵙⵉ ⵎⴻⵙⵄⵓⴷ ⵢⴻⵔⵙ ⴷⴷⴰⵡ ⵜⵎⴰⴹⵉⵔⵜ ⵏ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵜⵏⴻⵣⴷⵓⵖⵜ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵢⴻⵙⵄⴻⴷⴷⴰ ⵓⵏⴰⴱⴰⴹ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵔⴰⵙ, ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⴰⵢ ⵢⴻⵙⵙⴻⵍⵡⵉ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⴻⵏⵣⵓ ⴰⴱⴷⴻⵍⴰⵣⵉⵣ ⴷⵊⴻⵔⴰⴷ, ⴰⵙⴻⵏⴼⴰⵔ ⵏ ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ ⵜⴰⵙⵍⴻⴽⵎⴰⵏⵜ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⴰⵙⴻⴽⴽⵉ ⵏ ⵜⵎⴰⴹⵉⵔⵜ ⵏ ⵓⵙⴻⵏⴼⴰⵔ ⵏ ⵜⵎⴻⵚⴽⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⴻⵎⴷⵉⵏⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⵏ ⵃⴰⵙⵉ ⵎⴻⵙⵄⵓⴷ ⵙⴻⴳ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵜⴻⵥⵡⴻⵔⵜ ⵖⴻⵔ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵜⵏⴻⵣⴷⵓⵖⵜ.

ⴰⵙⴻⵏⴼⴰⵔ-ⴰ ⵏ ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ ⵢⴻⵔⵣⴰ ⴷⴰⵖ ⴰⵍⵍⵓⵙ ⵏ ⵓⵖⴻⵡⵡⴻⵔ ⵏ ⵓⵙⴻⵇⵇⴰⵎⵓ ⵏ ⵜⴻⴷⴱⴻⵍⵜ ⵏ ⵡⵓⴷⵓⵙ ⴷ-ⵢⴻⵍⵀⴰⵏ ⵙ ⵓⵙⴻⴼⵔⴻⴽ ⵏ ⵓⵙⴻⵏⴼⴰⵔ-ⴰ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵥⵍⴰ ⵏ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⴻⵏⵣⵓ.

ⴰⴹⵔⵉⵙ-ⴰ ⴷ ⵡⵉⵏ ⴰⵔⴰ ⵉⴱⴻⴷⴷⵍⴻⵏ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⵢⴻⵙⵙⵎⴻⴷ ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ ⵜⴰⵙⵍⴻⴽⵎⴰⵏⵜ ⵏ ⵛⵜⴻⵎⴱⴻⵕ ⵏ 2006 ⴰⵢ ⴷ-ⵉⵙⴻⴱⴹⴻⵏ ⵜⵓⵖⴷⴰⴹⵉⵏ, ⴰⵙⵓⴷⴷⴻⵙ ⴷ ⵓⵎⵓⵣⴻⵍ ⵏ ⵜⴻⵎⴷⵉⵏⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⵏ ⵃⴰⵙⵉ ⵎⴻⵙⵄⵓⴷ, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴷ ⴰⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⵏⴻⵣⴷⵓⵖⵜ ⴰⵢ ⵜ-ⵉⴷ-ⵢⴻⵙⵎⴻⵏⴷⴻⵏ ⵉ ⵓⵏⴰⴱⴰⴹ ⵖⴻⴼ ⵍⴻⵃⵙⴰⴱ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ-ⴰ.

ⵙⴻⴳ ⵢⵉⴷⵉⵙ ⵏⵉⴹⴻⵏ, ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⵍⴻⴷ ⵓⵏⴰⴱⴰⴹ ⵉ ⵙⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⵏⴻⵙⴽⵉⵏⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵙⵙⴻⵎⵏⴻⴷ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ-ⴰ, ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵢⴻⵇⵇⴻⵏ ⵖⴻⵔ ⵓⵙⴻⵏⴼⴰⵔ ⵏ ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ ⵜⴰⵙⵍⴻⴽⵎⴰⵏⵜ ⵢⴻⵜⵜⴱⴻⴷⴷⵉⵍⴻⵏ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵜⴻⵙⵙⵎⴰⴷⴰⵢ ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ ⵏ 2006 ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⵜⴰⵙⴳⵓⵔⵉ ⵏ ⵜⴻⵎⵀⴻⵍⵜ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⵜⵉⵎⴻⵚⴽⵉⵡⵜ ⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵡⴰⵚⵓⴽⴻⵏ, ⵉⵙⴳⵓⵍⴰⴼ ⴷ ⵜⴷⵓⵎⵚⵓⴽⵉⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⴷⵉⵏⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⵏ ⵙⵉⴷⵉ ⵄⴻⴱⴷⴻⵍⵍⴰⵀ, ⵎⴰ ⴷ ⵡⴰⵢⴻⴹ ⴷ ⴰⵙⴻⵏⴼⴰⵔ ⵏ ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ ⵜⴰⵙⵍⴻⴽⵎⴰⵏⵜ ⵢⴻⵜⵜⴱⴻⴷⴷⵉⵍⴻⵏ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵜⴻⵙⵙⵎⴰⴷⴰⵢ ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ ⵏ 2004 ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⴰⵙⴻⵖⵏⴻⵡ ⵏ ⵜⴻⵎⴷⵉⵏⵜ-ⴰ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ.

ⵙⵉⵏ-ⴰ ⵏ ⵢⵉⵙⴻⵏⴼⴰⵔⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⴰⴹⵓⴼ, ⴰⵢ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵎⴻⵎⵎⵉⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵉⵜ-ⴰ, ⵉⵙⵡⵉ-ⵏⵙⴻⵏ ⴷ ⴰⴼⴻⵔⵔⵓ ⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵡⵓⴳⵓⵔⴻⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⴰⵏⴰⴷⵉ ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴷ ⴰⵢⴰ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷ ⵜⴰⵎⴻⵏⵜⵉⵍⵜ ⴷⴻⴳ ⵓⵄⴻⴹⴹⴻⵍ ⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵡⴰⵀⵉⵍⴻⵏ ⵏ ⵜⵎⴻⵚⴽⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵏⴻⵣⴷⵓⵖⵜ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵓⵍⵖⵓ-ⴰ.

ⴰⵙⴻⵏⴼⴰⵔ ⵏ ⵜⴻⵎⴷⵉⵏⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⵏ ⵃⴰⵙⵉ ⵎⴻⵙⵄⵓⴷ ⵢⴻⵔⵙ ⴷⴷⴰⵡ ⵜⵎⴰⴹⵉⵔⵜ ⵏ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵜⵏⴻⵣⴷⵓⵖⵜ
  Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ, 17 ⵛⵜⴻⵎⴱⴻⵕ 2020 13:44     Taggayt : ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ     Ɣran-t : 0 n tikkal   Bḍu