ⵜⴰⵕⵎⵉⵙⵜ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⴼⴰⵔⴰⵙⴻⵏ ⵜⴰⴱⴰⵖⵓⵔⵜ ⴷ ⵏⴻⵜⵜⴰⵜ ⴰⵢ ⴷ ⵜⵉⴳⴻⵊⴷⵉⵜ ⵏ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ

Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ, 14 ⵛⵜⴻⵎⴱⴻⵕ 2020 15:44   Ɣran-t : 32 n tikkal
ⵜⴰⵕⵎⵉⵙⵜ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⴼⴰⵔⴰⵙⴻⵏ ⵜⴰⴱⴰⵖⵓⵔⵜ ⴷ ⵏⴻⵜⵜⴰⵜ ⴰⵢ ⴷ ⵜⵉⴳⴻⵊⴷⵉⵜ ⵏ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ

ⵄⴻⵏⵏⴰⴱⴰ – ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⴻⵏⵣⵓ, ⴰⴱⴷⴻⵍⴰⵣⵉⵣ ⴷⵊⴻⵔⴰⴷ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ ⴷⴻⴳ ⵄⴻⵏⵏⴰⴱⴰ, ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵜⴰⵕⵎⵉⵙⵜ ⵜⴰⵎⴳⵓⵔⴰⵏⵜ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⴼⴰⵔⴰⵙⴻⵏ ⵜⴰⴱⴰⵖⵓⵔⵜ ⴷ ⵡⴰⵣⴰⵍ ⵢⴻⵔⵏⴰⵏ ⴷ ⵏⴻⵜⵜⴰⵜ ⴰⵢ ⴷ « ⵜⵉⴳⴻⵊⴷⵉⵜ » ⵏ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ.

ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵡⴰⵍ-ⵏⵏⴻⵙ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⴻⵙⴳⵉⵍⵜ ⵏ ⵕⵕⴰⴷⵢⵓ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⴷⴻⴳ ⵄⴻⵏⵏⴰⴱⴰ, ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⴷⵊⴻⵔⴰⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴷ ⵜⴰⵕⵎⵉⵙⵜ ⵜⴰⵎⴳⵓⵔⴰⵏⵜ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⴼⴰⵔⴰⵙⴻⵏ ⵜⴰⴱⴰⵖⵓⵔⵜ ⴷ ⵡⴰⵣⴰⵍ ⵢⴻⵔⵏⴰⵏ ⴰⵢ ⴷ ⵜⵉⴳⴻⵊⴷⵉⵜ ⵏ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵉⵍⴻⵎⵥⵉⵢⴻⵏ ⵙⵄⴰⵏ ⵜⴰⵎⵍⵉⵍⵜ ⴷ ⵓⴷⴻⴳ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ ⴷⴻⴳ ⵓⵏⵔⴰⵔ-ⴰ.

ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ-ⴷ ⴷⴰⵖ ⵎⴰⵙⵙ ⴷⵊⴻⵔⴰⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵉⴳⴻⵔⴷⴰⵙⴻⵏ ⵉⵙⴷⴰⵡⴰⵏⴻⵏ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴰⴷ ⵎⵜⴰⵡⵉⵏ ⴷ ⵢⵉⵙⵔⴰⵜⴻⵏ ⴷ ⵢⵉⵖⴻⴱⵍⴰⵏ ⵉⴷⴰⵎⵙⴰⵏⴻⵏ ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵔⵏⴰ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵜⴰⵙⴻⵔⵜⵉⵜ ⵜⴰⵎⴳⵓⵔⴰⵏⵜ ⵏ ⵡⴰⵀⵉⵍ ⵏ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ, ⴰⴱⴷⴻⵍⵎⴰⴷⵊⵉⴷ ⵜⴻⴱⴱⵓⵏ, ⴷ ⵜⵉⵏ ⵢⴻⴱⵏⴰⵏ ⵖⴻⴼ ⴽⵔⴰⴹ ⵏ ⵢⵉⴳⴻⵍⵍⵓⵙⴻⵏ ⵉⴳⴻⵊⴷⴰⵏⴻⵏ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵡⵉ ⴷ ⵜⴰⵙⵏⴰⵔⵔⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⵙⴻⴼⵔⴻⴽ, ⴰⵙⴻⴼⵔⴻⴽ ⴰⵜⵔⴰⵔ ⴷⴻⴳ ⵓⵎⵓⵣⴻⵍ ⵏ ⵜⴻⵕⵎⵉⵙⵜ ⴷ ⵜⵓⴵⴵⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⴻⴼⵔⴻⴽ ⴰⴷⴻⴱⵍⴰⵏ ⴷ ⵜⴱⵉⵔⵓⵇⵔⴰⵟⵉⵜ.

ⵢⴻⵔⵏⴰ ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ-ⴷ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⴻⵏⵣⵓ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵙⴻⵖⵏⴻⵡ ⵏ ⵜⴻⵎⴳⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⴻⵛⵟⵓⵃⵉⵏ ⴷ ⵜⴻⵎⴳⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⴻⵍⴽⴻⵜ ⵓⵔ ⵢⴻⵙⵔⵉ ⴰⵔⴰ ⴰⵙⴻⴼⵜⵉ ⴷ ⴰⵎⴻⵇⵔⴰⵏ ⵡⴰⵏⴰⴳ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴽⴰⵏ ⴰⴷ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵙⴻⴱⵖⴻⵙ ⵢⵉⵎⵙⴻⴼⵜⵉ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵢⴻⵙⵍⵓⵎⵎⴻⵙ ⵖⴻⴼ ⵓⵎⴰⵀⵉⵍ ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵙⴻⴱⵖⴻⵙ ⵓⵎⵢⴻⵙⵙⵎⴰⴷ ⴳⴰⵔ ⵜⵖⵓⵍⴰ ⵜⵉⴷⴰⵎⵙⴰⵏⵉⵏ ⵢⴻⵎⴳⴻⵔⵔⴰⴷⴻⵏ.

ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵡⴰⵢⴰ, ⵉⵅⴻⴱⴱⴻⵔ-ⴷ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⴻⵏⵣⵓ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴱⴷⴰⵏ ⵙⵙⵓⵖⴰⵍⴻⵏ-ⴷ ⵜⵉⵙⵉⴳⴰⵔ ⵏ ⵡⵓⵣⵣⴰⵍ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⴼⴻⵕⵕⴰⵏ ⵓⵏⵏⵉⴳ 1ⵓ ⵓⵔ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵎⴰⴷⴻⵏ ⴰⵔⴰ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⵓⴷⴷⵉⵙ ⵏ ⵙⵉⴷⴻⵔ ⵍⵃⴻⴵⴵⴰⵕ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵢⴻⵍⵍⴰ-ⴷ ⵡⴰⵢⴰ ⴷⴻⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ « ⵓⵙⴻⴼⵔⴻⴽ ⴰⵎⴻⵖⵥⴰⵏ », ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵔⵏⴰ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵎⵎⴰⴷ ⵏ ⵜⵙⵉⴳⴰⵔ ⴷ ⴰⵢⴻⵏ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⴵⴵⴻⵏ ⴰⵙⵓⴷⴷⵉⵙ-ⴰ ⴰⴷ ⵢⴻⵙⵙⴻⴷⵡⴻⵜ ⵉⵙⵔⴰⵜⴻⵏ-ⵏⵏⴻⵙ ⵉ ⵜⴰⵍⵍⵉⵜ ⵏ 6 ⵏ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔⴻⵏ.

ⵜⴰⵕⵎⵉⵙⵜ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⴼⴰⵔⴰⵙⴻⵏ ⵜⴰⴱⴰⵖⵓⵔⵜ ⴷ ⵏⴻⵜⵜⴰⵜ ⴰⵢ ⴷ ⵜⵉⴳⴻⵊⴷⵉⵜ ⵏ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ
  Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ, 14 ⵛⵜⴻⵎⴱⴻⵕ 2020 15:44     Taggayt : ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ     Ɣran-t : 32 n tikkal   Bḍu