ⴱⴰⴽⴰⵍⵓⵕⵢⴰ 2020: ⵓⴳⴰⵔ ⵏ 637.000 ⵉⵎⴽⴰⵢⴰⴷⴻⵏ ⵢⴻⵜⵜⵡⴻⵕⵊⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵃⴻⴷⴷ

Yeffeɣ-d ass n : ⵙⵙⴻⴱⵜ, 12 ⵛⵜⴻⵎⴱⴻⵕ 2020 13:50   Ɣran-t : 0 n tikkal
ⴱⴰⴽⴰⵍⵓⵕⵢⴰ 2020: ⵓⴳⴰⵔ ⵏ 637.000 ⵉⵎⴽⴰⵢⴰⴷⴻⵏ ⵢⴻⵜⵜⵡⴻⵕⵊⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵃⴻⴷⴷ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴰⵖⵜ - ⵓⴳⴰⵔ ⵏ 637.000 ⵉⵎⴽⴰⵢⴰⴷⴻⵏ, ⵉⵖⵓⵔⴱⵉⵣⴻⵏ ⴷ ⵢⵉⵍⴻⵍⵍⵉⵢⴻⵏ, ⵜⵜⵡⴻⵔⵊⴰⵏ ⴰⴷ ⵙⵄⴰⴷⴷⵉⵏ ⵉⴽⴰⵢⴰⴷⴻⵏ ⵏ ⴱⴰⴽⴰⵍⵓⵕⵢⴰ, ⵜⴰⴷⵡⵉⵍⵜ ⵏ ⵛⵜⴰⵎⴱⴻⵔ 2020, ⴰⵔⴰ ⵢⴻⵇⵇⵉⵎⴻⵏ ⵙⴻⵎⵎⵓⵙ ⵏ ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ, ⵎⴰ ⵢⴻⵍⵍⴰ ⴷ ⵉⴳⵎⴰⴹ ⴰⴷ ⴷ-ⴼⴼⵖⴻⵏ ⴷⵉ ⵜⵓⴱⴻⵔ ⴷ-ⵉⵜⴻⴷⴷⵓⵏ.

ⴱⴻⴷⴷⵓ ⵏ ⵢⵉⴽⴰⵢⴰⴷⴻⵏ-ⴰⴳⵉ ⴰⴷ ⴷ-ⵢⵉⵍⵉ ⵙⵉ ⵜⴻⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵄⴻⵏⵏⴰⴱⴰ ⵙⵖⵓⵔ ⴰⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⴻⵣⵡⴰⵔⵓ, ⴰⴱⴷⴻⵍⴰⵣⵉⵣ ⴷⵊⴻⵔⴰⴷ, ⴰⴷ ⵢⴻⴷⴷⵓ ⵢⵉⴷ-ⵙ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵓⵙⴻⴳⵎⵉ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ, ⵎⵧⵀⴰⵎⴻⴷ ⵧⵓⴰⴷⵊⴰⵧⵓⵜ.

ⴰⵎⴹⴰⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⴽⴰⵢⴰⴷⴻⵏ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵊⴻⵔⴷⴻⵏ ⵢⴻⵡⵡⴻⴹ 637.538 ⴳⴰⵔ-ⴰⵙⴻⵏ 413.870 ⴷ ⵉⵎⴽⴰⵢⴰⴷⴻⵏ ⵉⵖⵓⵔⴱⵉⵣⴻⵏ ⴰⴽⴽ ⴷ 223.668 ⵏ ⵢⵉⵎⴽⴰⵢⴰⴷⴻⵏ ⵉⵍⴻⵍⵍⵉⵢⴻⵏ, ⴰⵣⴰⵍ ⵏ 192.300 ⵉⵙⴻⵍⵎⴰⴷⴻⵏ ⴰⴷ ⵜⴻⵏ-ⵉⵄⴰⵙⵙⴻⵏ ⴷⵉ 2261 ⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙⴻⵏ ⵏ ⵡⴻⵣⵔⴰⵡ. ⴰⵎⴹⴰⵏ ⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙⴻⵏ ⵏ ⵡⴻⵍⵇⴰⴹ ⵏ ⵡⴰⵏⴳⴰⵍⴻⵏ ⵢⴻⵡⵡⴻⴹ ⵖⴻⵔ18 ⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙⴻⵏ.

ⴱⴰⴽⴰⵍⵓⵕⵢⴰ 2020: ⵓⴳⴰⵔ ⵏ 637.000 ⵉⵎⴽⴰⵢⴰⴷⴻⵏ ⵢⴻⵜⵜⵡⴻⵕⵊⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵃⴻⴷⴷ
  Yeffeɣ-d ass n : ⵙⵙⴻⴱⵜ, 12 ⵛⵜⴻⵎⴱⴻⵕ 2020 13:50     Taggayt : ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ     Ɣran-t : 0 n tikkal   Bḍu