ⵜⴰⵎⴻⵏⴹⴰⵡⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵜ ⵜⴻⵙⵙⴻⵔⵙ ⵜⴰⵙⵉⵍⵢⴰ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴰⴽ ⵉ ⵍⴼⴰⵢⴷⴰ ⵏ ⵢⵉⵖⴻⵔⵎⴰⵏⴻⵏ

Yeffeɣ-d ass n : ⵙⵙⴻⴱⵜ, 12 ⵛⵜⴻⵎⴱⴻⵕ 2020 12:47   Ɣran-t : 0 n tikkal
ⵜⴰⵎⴻⵏⴹⴰⵡⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵜ ⵜⴻⵙⵙⴻⵔⵙ ⵜⴰⵙⵉⵍⵢⴰ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴰⴽ ⵉ ⵍⴼⴰⵢⴷⴰ ⵏ ⵢⵉⵖⴻⵔⵎⴰⵏⴻⵏ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴰΓⵜ- ⴰⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⴻⵣⵡⴰⵔⵓ, ⴰⴱⴷⴻⵍⴰⵣⵉⵣ ⴷⵊⴻⵔⴰⴷ ⵢⵓⵍⴻⵙ ⴰⵡⴻⴽⴽⴻⴷ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵊⴻⵎⵄⴰ ⴷ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵙⴻⵏⴼⴰⵔ ⵏ ⵜⵎⴻⵏⴹⴰⵡⵜ, ⵎⵉ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⴻⴼⵔⴻⵏ, ⴰⴷ ⵢⴻⵣⵎⵉⵔ ⴰⴷ ⵉⵕⴻⵚⵚⵉ ⴰⵀⵉⵍ-ⵏⵏⴻⵙ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ ⴰⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵍⴻⴱⵏⵉ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵜ, ⵙ ⵓⵙⴻⵔⵙⵉ ⵏ ⵜⵙⵉⵍⵢⴰ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴰⴽ ⴰⵜⵔⴰⵔ ⴰⵔⴰ ⵢⵉⵍⵉⵏ ⵉ ⵍⴼⴰⵢⴷⴰ ⵏ ⵢⵉⵖⴻⵔⵎⴰⵏⴻⵏ ⴷ ⵜⵔⵉⵔⵉⵜ ⵏ ⵍⴰⵎⴰⵏ ⴳⴻⵔ ⵡⴻⵖⵕⴻⴼ ⴷ ⵜⵙⵓⴷⵓⵜⵉⵏ-ⵏⵏⴻⵙ.

ⴰⵙⴻⵏⴼⴰⵔ ⵏ ⵜⵎⴻⵏⴹⴰⵡⵜ "ⴰⴷ ⵢⴻⵙⵙⵉⵡⴻⴹ ⵙ ⴰⵕⴻⵚⵚⵉ ⵏ ⵡⴰⵀⵉⵍ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⵍⴻⴱⵏⵉ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵜ, ⴰⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵓⴱⴻⴷⴷⴻⵍ ⴰⵍⵇⴰⵢⴰⵏ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴰⴽ ⴰⴽⴽ ⴷ ⵜⵙⵓⴷⵓⵜⵉⵏ-ⵏⵏⴻⵙ, ⴰⵡⴰⵏⴰⴽ ⴰⵜⵔⴰⵔ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵢⴻⵔⵔⴻⵏ ⵍⴰⵎⴰⵏ ⴳⴻⵔ ⵓⵖⴻⵔⵎⴰⵏ ⴷ ⵜⵙⵓⴷⵓⵜⵉⵏ-ⵏⵏⴻⵙ ", ⵉⴷ-ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⵀⴻⵎ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⴻⵣⵡⴰⵔⵓ ⴷ-ⵉⵇⴻⴷⴷⵎⴻⵏ ⴰⴹⵕⵉⵙ ⴰⵚⴰⴹⵓⴼⴰⵏ ⵣⴷⴰⵜ ⵏ ⵜⵙⴻⵇⵇⴰⵎⵓⵜⵜ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵥⵍⴰ ⵉⵣⴻⵔⴼⴰⵢⴰⵏⴻⵏ ⴷ ⵢⵉⵏⴻⴱⴷⴰⵍⴰⵢⴻⵏ, ⵏ ⵢⵉⵣⴻⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵡⴻⵎⴷⴰⵏ, ⵏ ⵓⵙⵓⴷⴷⴻⵙ ⵏ ⵜⴰⵎⴰ, ⴷ ⵓⵎⵙⵉⵙⵉ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⴷ ⴱⴻⵟⵟⵓ ⴰⵎⵥⵉⵡⴰⵏ, ⴰⵢⴰⴳⵉ ⵢⴻⵍⵍⴰ-ⴷ ⵖⴻⵔ ⵢⵉⴷⵉⵙ ⵏ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵓⵙⴻⵇⵇⴰⵎⵓ ⵏ ⵡⴰⵖⵍⴰⵏⴻⵏ, ⵙⴰⵍⴰⵀ ⴳⵓⴷⵊⵉⵍ, ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⴻⵖⴷⴻⵎⵜ, ⴱⴻⵍⴽⴰⵛⴻⵎ ⵣⴻⴳⵀⵎⴰⵜⵉ, ⴰⴽⴽ ⴷ ⵢⴻⵎⴹⴻⴱⴱⵕⴻⵏ ⵏ ⵜⴻⴳⵔⴰⵡⵉⵏ ⵜⵉⵡⴰⵎⵏⵉⵢⵉⵏ ⴰⴽⴽ ⴷ ⵢⵉⵎⴻⵙⵍⴰⴹ ⵓⵔ ⵏⴻⵟⵟⴰⴼⴰⵔ ⵓⵍⴰ ⴷ ⵜⴰⴳⵔⴰⵡⵜ ⵜⴰⵡⴰⵎⵏⵉⵜ.

Last modified on ⵙⵙⴻⴱⵜ, 12 ⵛⵜⴻⵎⴱⴻⵕ 2020 13:50
ⵜⴰⵎⴻⵏⴹⴰⵡⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵜ ⵜⴻⵙⵙⴻⵔⵙ ⵜⴰⵙⵉⵍⵢⴰ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴰⴽ ⵉ ⵍⴼⴰⵢⴷⴰ ⵏ ⵢⵉⵖⴻⵔⵎⴰⵏⴻⵏ
  Yeffeɣ-d ass n : ⵙⵙⴻⴱⵜ, 12 ⵛⵜⴻⵎⴱⴻⵕ 2020 12:47     Taggayt : ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ     Ɣran-t : 0 n tikkal   Bḍu