ⴱⵓⴽⴰⴷⵓⵎ ⵢⵓⵍⴻⵙ ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵓⵔ ⵜⴻⵜⵜⴰⵣⴻⵏ ⴰⵔⴰ ⵉⵎⵔⵉⴳⴻⵏ ⵖⴻⵔ ⵍⵉⴱⵢⴰ

Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴰⵕⴻⴱⵄⴰ, 09 ⵛⵜⴻⵎⴱⴻⵕ 2020 15:49   Ɣran-t : 1 n tikkal
ⴱⵓⴽⴰⴷⵓⵎ ⵢⵓⵍⴻⵙ ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵓⵔ ⵜⴻⵜⵜⴰⵣⴻⵏ ⴰⵔⴰ ⵉⵎⵔⵉⴳⴻⵏ ⵖⴻⵔ ⵍⵉⴱⵢⴰ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵢⵓⵍⴻⵙ ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ-ⴷ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵥⵍⴰ ⵏ ⵓⵣⵖⴰⵔ, ⵙⴰⴱⵔⵉ ⴱⵓⴽⴰⴷⵓⵎ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ, ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⵓⴳⵉ ⴰⴷ ⵜⴰⵣⴻⵏ ⵉⵎⵔⵉⴳⴻⵏ ⵖⴻⵔ ⵍⵉⴱⵢⴰ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⵢⴻⵙⵃⴰⵙⵙⴻⴼ ⵉⵎⵉ ⴰⵎⴳⴰⵔⵓ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⵉⵍⵉⵏ ⴷⵉⵏ ⴷ ⵡⵉⵏ ⴰⵢ ⵜⵜⵏⴰⵖⴻⵏ ⵢⵉⴷⵉⵙⴰⵏ ⵉⵡⴻⵔⴷⴰⵏⵉⵢⴻⵏ ⵙ ⵢⵉⵖⴰⵍⵍⴻⵏ ⵉⵍⵉⴱⵉⵢⴻⵏ.

« ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ, ⵉⴱⴰⵏ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵓⵔ ⵏⴻⴱⵖⵉ, ⵓⵔ ⵏⴻⵜⵜⵎⴻⵏⵏⵉ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵏⴻⵙⵙⵓⵜⵓⵔ ⴰⴷ ⵢⴻⴱⴷⴻⴷ ⴰⴽⴽ ⵡⴰⵣⵣⵓⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⵔⵉⴳⴻⵏ ⵖⴻⵔ ⵍⵉⴱⵢⴰ », ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⴷⵉⵡⴻⵏⵏⵉⵜ ⴰⵢ ⵉⴳⴰ ⴷ ⵜⴻⵔⴳⴰ ⵜⴰⴼⵕⴰⵏⵙⵉⵜ ⵏ ⴼⵔⴰⵏⵛⴻ 24.

ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵡⴰⵢⴰ, ⵢⴻⵙⵎⴻⴽⵜⵉ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⴷ ⵏⴻⵜⵜⴰⵜ ⴰⵢ ⴷ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵜⴰⵎⴻⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰⵏ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴰⴷ ⵢⴻⴱⴷⴻⴷ ⵓⵙⴳⴰⵍⵓ ⵏ ⵢⵉⵎⵔⵉⴳⴻⵏ ⵉ ⵢⵉⴷⵉⵙⴰⵏ ⵢⴻⵎⴳⴻⵔⵔⴰⴷⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵍⵉⴱⵢⴰ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵢⴻⵍⵍⴰ-ⴷ ⵡⴰⵢⴰ ⵓⵇⴱⴻⵍ ⵎⴰ ⵢⴻⵍⵍⴰ-ⴷ ⵓⵙⴰⵔⴰⴳ ⵏ ⴱⴻⵔⵍⵉⵏ.

« ⴰⵢⴰ ⵓⵔ ⵢⴻⵏⴼⵉⵄ ⴰⵔⴰ, ⵓⵔ ⵢⴻⵍⵍⵉ ⴰⵔⴰ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⴽⵓⴷ ⵉⵡⴰⵜⴰⵏ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴷ ⴰⵔⵓⵙⴹⵉⴼ », ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵔⵏⴰⵏ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵓⵍⴰ ⴷ ⵜⵉⵎⵓⵔⴰ ⵜⵉⵏⴰⵔⴰⴳⵉⵏ ⵙⵙⵓⵜⵔⴻⵏⵜ-ⴷ ⴰⴷ ⵢⴻⴱⴷⴻⴷ ⵡⴰⵢⴰ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵍⵍⴰ ⵡⴰⵢⴰ ⴷ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵙⴻⴳ ⵢⵉⵙⴻⵎⵜⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⴰⵔⴰⴳ ⵏ ⴱⴻⵔⵍⵉⵏ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵢⴻⴷⴷⴰ-ⴷ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⵏⴻⵖⵜⵓⵙⵜ ⵏ ⵢⵉⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ⵢⴻⴷⴷⵓⴽⴽⵍⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⴼⴼⵖⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵜⴻⴳⴷⴻⵍ ⴰⵢⴰ.

ⵢⴻⵙⵎⴻⴽⵜⵉ-ⴷ, ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵡⴰⵢⴰ, ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵓⵕⵓⴼⵉⵢⴻⵏ ⴷⴷⵎⴻⵏ ⵉⵙⵓⵔⵉⴼⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵃⴻⵜⵜⵎⴻⵏ ⴰⵣⵔⴰⴽ ⵏ ⵜⴼⴻⵔⴳⵉ ⵏ ⵢⵉⵎⵔⵉⴳⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵃⴻⵜⵜⵎⴻⵏ ⵖⴻⴼ ⵓⴳⴰⴼⴰ ⵏ ⵍⵉⴱⵢⴰ, ⴷ ⴰⵛⵓ ⴽⴰⵏ, ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⴱⵓⴽⴰⴷⵓⵎ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ, ⴰ ⵡⵉⵏ ⵢⵓⴼⴰⵏ, ⵜⵉⴼⴻⵔⴳⵉ-ⴰ ⴰⴷ ⴷ-ⵜⵃⴰⵣ ⴰⴽⴽ ⵜⵉⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ.

ⴱⵓⴽⴰⴷⵓⵎ ⵢⵓⵍⴻⵙ ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵓⵔ ⵜⴻⵜⵜⴰⵣⴻⵏ ⴰⵔⴰ ⵉⵎⵔⵉⴳⴻⵏ ⵖⴻⵔ ⵍⵉⴱⵢⴰ
  Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴰⵕⴻⴱⵄⴰ, 09 ⵛⵜⴻⵎⴱⴻⵕ 2020 15:49     Taggayt : ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ     Ɣran-t : 1 n tikkal   Bḍu