ⵜⴰⵎⴻⵏⴹⴰⵡⵜ: ⴰⵙⴰⵏⴰⵢ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⵎⴻⵜⵜⵉ ⵜⴰⵖⴰⵔⵉⵎⵜ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⴷ ⴰⴳⵎⴰⵏ ⵏ ⵓⵛⵉⵡⴻⵕ

Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴰⵕⴻⴱⵄⴰ, 09 ⵛⵜⴻⵎⴱⴻⵕ 2020 11:46   Ɣran-t : 0 n tikkal
ⵜⴰⵎⴻⵏⴹⴰⵡⵜ: ⴰⵙⴰⵏⴰⵢ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⵎⴻⵜⵜⵉ ⵜⴰⵖⴰⵔⵉⵎⵜ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⴷ ⴰⴳⵎⴰⵏ ⵏ ⵓⵛⵉⵡⴻⵕ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⴰⵙⴰⵏⴰⵢ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⵎⴻⵜⵜⵉ ⵜⴰⵖⴰⵔⵉⵎⵜ ⴷ ⵜⴰⵙⵓⴷⵓⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⴱⴻⴷⵔⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵛⴻⴳⴳⴻⵔ ⵏ ⵜⵎⴻⵏⴹⴰⵡⵜ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵙⵙⴻⵎⵏⴻⴷ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⴻⵏⵣⵓ, ⴰⴱⴷⴻⵍⴰⵣⵉⵣ ⴷⵊⴻⵔⴰⴷ, ⵙⴷⴰⵜ ⵜⴻⵙⵎⵉⵍⵜ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵥⵍⴰ ⵓⵙⴹⵉⴼⴻⵏ ⴷ ⵢⵉⴷⴻⴱⵍⴰⵏⴻⵏ ⴷ ⵜⵍⴻⵍⵍⵉⵢⵉⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵖⴻⵔⴼⴰⵏ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ.

ⵖⴻⴼ ⵍⴻⵃⵙⴰⴱ ⵏ ⵓⵎⴰⴳⵔⴰⴷ 213 ⵏ ⵓⵣⵡⴻⵍ 5 ⵢⴻⵙⵄⴰⵏ ⴰⵣⵡⴻⵍ ⵏ « ⵖⴻⴼ ⵢⵉⴳⵎⴰⵏⴻⵏ ⵏ ⵓⵛⵉⵡⴻⵕ », ⴰⵙⴰⵏⴰⵢ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⵎⴻⵜⵜⵉ ⵜⴰⵖⴰⵔⵉⵎⵜ ⴷ ⴰⴳⵎⴰⵏ ⵏ ⵓⵛⵉⵡⴻⵕ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⵔⵙⴻⵏ ⴷⴷⴰⵡ ⵓⴷⴰⴱⵓ ⵏ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ, ⴷ ⵡⵉⵏ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵢⴻⵙⵙⵓⴼⴼⵖⴻⵏ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵉⵏ ⴷ ⵢⵉⵙⴻⵎⵜⴰⵔ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⵉⵖⴻⴱⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⴻⵜⵜⵉ ⵜⴰⵖⴰⵔⵉⵎⵜ.

ⴰⵙⴰⵏⴰⵢ-ⴰ ⴰⴷ ⵢⴻⴷⵔⴻⵡ, ⵖⴻⴼ ⵍⴻⵃⵙⴰⴱ ⵏ ⵓⵎⴰⴳⵔⴰⴷ-ⴰ, ⴷⴻⴳ « ⵓⵙⵎⴰⵍ ⵏ ⵡⴰⵣⴰⵍⴻⵏ ⵉⵖⴻⵍⵏⴰⵡⴻⵏ ⴷ ⵜⵎⴻⵙⴽⴻⵔⵜ ⵜⴰⵎⴻⴳⴷⴰⵢⵜ ⴷ ⵜⵖⴻⵔⵎⴰⵏⵜ ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⴷⵔⴻⵡ, ⵖⴻⵔ ⵢⵉⴷⵉⵙ ⵏ ⵜⵙⵓⴷⴰ ⵏⵉⴹⴻⵏ, ⴷⴻⴳ ⵓⵙⴻⴹⵔⵓ ⵏ ⵢⵉⵙⵡⵉⵢⴻⵏ ⵏ ⵓⵏⴻⴳⵎⵓ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ.

ⵜⴰⵎⴻⵏⴹⴰⵡⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⵜⴻⴱⴷⴻⵔ-ⴷ ⴷⴰⵖ ⵉⴳⵎⴰⵏⴻⵏ ⵏ ⵓⵛⵉⵡⴻⵕ ⵏⵉⴹⴻⵏ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⵔⵙⴻⵏ ⴷⴷⴰⵡ ⵓⴷⴰⴱⵓ ⵏ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵡⵉ ⴷ ⴰⵙⴻⵇⵇⴰⵎⵓ ⵓⵏⵏⵉⴳ ⵉⵙⵍⴰⵎⴰⵏ, ⴰⵙⴻⵇⵇⴰⵎⵓ ⵓⵏⵏⵉⴳ ⵏ ⵜⵖⴻⵍⵍⵉⵙⵜ, ⴰⵙⴻⵇⵇⴰⵎⵓ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⴰⴷⴰⵎⵙⴰⵏ, ⴰⵏⵎⴻⵜⵜⵉ ⴷ ⵓⵡⴻⵏⵏⴰⴹⴰⵏ, ⴰⵙⴻⵇⵇⴰⵎⵓ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⵏ ⵢⵉⵣⴻⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⴷⴰⵏ, ⴰⵙⴻⵇⵇⴰⵎⵓ ⵓⵏⵏⵉⴳ ⵏ ⵜⵉⵍⵍⵓⵎⵥⴰ, ⴰⵙⴻⵇⵇⴰⵎⵓ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⵏ ⵓⵏⴰⴷⵉ ⵓⵙⵙⵏⴰⵏ ⴷ ⵜⴻⵙⵏⴰⵜⵡⵉⵍⵉⵏ ⴷ ⵜⴽⴰⴷⵉⵎⵉⵜ ⵜⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵜ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵜⴻⵙⵏⴰⵜⵡⵉⵍⵉⵏ.

ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⴷⵉⵡⴻⵏⵏⵉⵜ ⴰⵢ ⵉⴳⴰ ⴷ ⵢⵉⴳⴻⵏⵙⴰⵙⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⵉⴷⵢⴰⵜⴻⵏ ⵉⵖⴻⵍⵏⴰⵡⴻⵏ, ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ-ⴷ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ, ⴰⴱⴷⴻⵍⵎⴰⴷⵊⵉⴷ ⵜⴻⴱⴱⵓⵏ, ⵖⴻⴼ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵜ ⵜⴰⴳⴻⵍⵍⵓⵙⴰⵏⵜ ⴰⵔⴰ ⵜⴻⵙⵄⵓ ⵜⵎⴻⵜⵜⵉ ⵜⴰⵖⴰⵔⵉⵎⵜ ⴷⴻⴳ ⵓⴼⴻⵔⵔⵓ ⵏ ⵡⵓⴳⵓⵔⴻⵏ ⵉⵢⴰⵍⴰⵙⴻⵏ ⵏ ⵓⵖⴻⵔⵎⴰⵏ.

ⵜⴰⵎⴻⵏⴹⴰⵡⵜ: ⴰⵙⴰⵏⴰⵢ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⵎⴻⵜⵜⵉ ⵜⴰⵖⴰⵔⵉⵎⵜ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⴷ ⴰⴳⵎⴰⵏ ⵏ ⵓⵛⵉⵡⴻⵕ
  Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴰⵕⴻⴱⵄⴰ, 09 ⵛⵜⴻⵎⴱⴻⵕ 2020 11:46     Taggayt : ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ     Ɣran-t : 0 n tikkal   Bḍu