ⴱⴷⴰⵏ ⵢⵉⴽⴰⵢⴰⴷⴻⵏ ⵏ ⵓⴳⴻⵔⴷⴰⵙ ⵏ ⵓⵍⵎⵓⴷ ⴰⵍⴻⵎⵎⴰⵙ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⴳⵏⵉⵜ ⵢⴻⵍⵀⴰⵏ

Yeffeɣ-d ass n : ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ, 08 ⵛⵜⴻⵎⴱⴻⵕ 2020 12:34   Ɣran-t : 0 n tikkal
ⴱⴷⴰⵏ ⵢⵉⴽⴰⵢⴰⴷⴻⵏ ⵏ ⵓⴳⴻⵔⴷⴰⵙ ⵏ ⵓⵍⵎⵓⴷ ⴰⵍⴻⵎⵎⴰⵙ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⴳⵏⵉⵜ ⵢⴻⵍⵀⴰⵏ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⴱⴷⴰⵏ ⵢⵉⴽⴰⵢⴰⴷⴻⵏ ⵏ ⵓⴳⴻⵔⴷⴰⵙ ⵏ ⵓⵍⵎⵓⴷ ⴰⵍⴻⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⴻⴳⴳⴰⵙ ⴰⵖⵓⵔⴱⵉⵣ ⵏ 2019-2020 ⴷⴻⴳ ⵜⴻⴳⵏⵉⵜ ⵢⴻⵍⵀⴰⵏ, ⴷⴻⴼⴼⵉⵔ ⵎⴰ ⵉⵛⴰⵔ-ⵉⵜⴻⵏ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⴻⵏⵣⵓ, ⴰⴱⴷⴻⵍⴰⵣⵉⵣ ⴷⵊⴻⵔⴰⴷ, ⵙ ⵡⵓⴷⴻⵎ ⵓⵏⵚⵉⴱ ⵙⴻⴳ ⵍⴻⴱⵍⵉⴷⴰ. ⵉⴽⴰⵢⴰⴷⴻⵏ-ⴰ ⵍⵍⴰⵏ-ⴷ ⵙ ⵜⵓⴷⴷⵎⴰ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵜⴻⵏ ⵉⴷⴰⵡⵙⴰⵏⴻⵏ ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵓⵃⴻⵣⵣⴻⴱ ⵉ ⵓⵣⵔⴰⵄ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵓⵇⴰⵛⵓⵛ.

ⵓⴳⴰⵔ ⵏ 669.000 ⵏ ⵢⵉⵎⴰⵣⵡⴰⵔⴻⵏ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⵙⵄⴻⴷⴷⵉⵏ ⴰⴽⴰⵢⴰⴷ-ⴰ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⴷⵡⵉⵍⵜ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⴰⵍⴰ ⵡⵉⴷ ⵢⴻⵖⵙⴻⵏ ⴰⴷ ⵙⵄⴻⴷⴷⵉⵏ ⴰⵔⴰ ⵜ-ⵢⴻⵙⵄⴻⴷⴷⵉⵏ, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵢⴻⵍⵍⴰ-ⴷ ⵡⴰⵢⴰ ⵖⴻⴼ ⵍⴵⴰⵍ ⵏ ⵜⴻⴳⵏⵉⵜ ⵜⴰⴷⴰⵡⵙⴰⵏⵜ ⵜⴰⵙⵓⵔⴼⴰⵏⵜ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⵜⴻⵍⵍⴰ ⵜⵎⵓⵔⵜ. ⵉⵎⴰⵣⵡⴰⵔⴻⵏ-ⴰ ⴰⴷ ⵙⵄⴻⴷⴷⵉⵏ ⴰⴽⴰⵢⴰⴷ-ⵏⵙⴻⵏ ⴷⴻⴳ 2.556 ⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙⴻⵏ ⵏ ⵓⴽⴰⵢⴰⴷ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⴽⴽ ⵜⵉⵎⴰⵏⴹⵉⵏ ⵏ ⵓⴳⴻⵍⵍⵓⵢ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴷ ⵡⵉⴷ ⴰⵔⴰ ⵄⴰⵙⵙⴻⵏ 163.900 ⵏ ⵢⵉⵙⴻⴳⵔⴰⵔⴻⵏ.

ⵉⴽⴰⵢⴰⴷⴻⵏ-ⴰ ⴰⴷ ⴷ-ⵉⵍⵉⵏ ⴳⴰⵔ 7 ⴷ 9 ⵛⵜⴻⵎⴱⴻⵕ, ⵎⴰ ⴷ ⵉⴳⵎⴰⴹ ⴰⴷ ⴷ-ⴼⴼⵖⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⴳⴰⵔⴰ ⵏ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ-ⴰ.

ⴰⵖⵜⴰⵙ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵔⵔⴻⵏ ⵉⴽⴰⵢⴰⴷⴻⵏ-ⴰ ⵙ ⵓⴼⵔⴰⵏ ⵢⴻⵍⵍⴰ-ⴷ ⴷⴻⴼⴼⵉⵔ ⵎⴰ ⵎⵛⴰⵡⴰⵕⴻⵏ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⴻⵏⵣⵓ ⴷ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ, ⴰⴱⴷⴻⵍⵎⴰⴷⵊⵉⴷ ⵜⴻⴱⴱⵧⵓⵏⴻ, ⴷⴻⴳ ⵢⵓⵏⵢⵓ ⵢⴻⵣⵔⵉⵏ. ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵡⴰⵢⴰ, ⵉⵡⴻⵚⵚⴰ-ⴷ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵔⵔⴻⵏ ⴰⵙⵄⴻⴷⴷⵉ ⵏ ⵓⴽⴰⵢⴰⴷ-ⴰ ⵙ ⵓⴼⵔⴰⵏ ⵢⴻⵔⵏⵓ, ⵙ ⵡⴰⵢⴰ, ⵎⴰⵛⵉ ⴰⵔⵎⴰ ⵢⴻⵡⵡⵉ-ⵜ-ⵉⴷ ⵓⴱⴰⵍⵎⵓⴷ ⴰⵔⴰ ⵉⵄⴻⴷⴷⵉ ⵖⴻⵔ ⵜⴻⵙⵏⴰⵡⵉⵜ. ⵙ ⵡⴰⵢⴰ, ⴰⵄⴻⴷⴷⵉ ⵖⴻⵔ ⵜⴻⵙⵏⴰⵡⵉⵜ ⴰⴷ ⴷ-ⵢⵉⵍⵉ ⵙ ⵍⴻⵃⵙⴰⴱ ⵏ ⵜⵍⴻⵎⵎⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⴽⵔⴰⴹⵢⵓⵔ ⴰⵎⴻⵣⵡⴰⵔⵓ ⴷ ⵓⴽⵔⴰⴹⵢⵓⵔ ⵡⵉⵙ ⵙⵉⵏ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵜⴰ ⴷ ⵜⴰⵍⴻⵎⵎⴰⵙⵜ ⴰⵢ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵜⴰⵡⴻⴹ, ⵎⴰ ⴷⵔⵓⵙ, ⵖⴻⵔ 9 ⵖⴻⴼ 20.

ⴷ ⴰⵛⵓ ⴽⴰⵏ, ⵉⴱⴰⵍⵎⵓⴷⴻⵏ ⵓⵔ ⵢⴻⵡⵡⵉⴹⴻⵏ ⴰⵔⴰ ⵖⴻⵔ ⵜⵍⴻⵎⵎⴰⵙⵜ ⵏ 9 ⵖⴻⴼ 20, ⵣⴻⵎⵔⴻⵏ ⴰⴷ ⵙⵄⴻⴷⴷⵉⵏ ⴰⴽⴰⵢⴰⴷ ⵏ ⵓⴳⴻⵔⴷⴰⵙ ⵏ ⵓⵍⵎⵓⴷ ⴰⵍⴻⵎⵎⴰⵙ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵜⴰⵣⵎⵉⵍⵜ-ⵏⵙⴻⵏ ⴰⴷ ⵜⴻⵜⵜⵡⴰⴷⴷⴻⵎ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵃⵙⴰⴱ ⵏ ⵜⵍⴻⵎⵎⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵄⴻⴷⴷⵉ. ⵎⴰ ⴷ ⵉⵎⴰⵣⵡⴰⵔⴻⵏ ⵓⵔ ⵢⴻⵍⵍⵉⵏ ⴷ ⵉⵎⵖⵓⵔⴱⵉⵣⴻⵏ, ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴰⵔⵎⴰ ⵡⵡⵉⵏ-ⴷ ⴰⴽⴰⵢⴰⴷ ⵏ ⵓⵍⵎⵓⴷ ⴰⵍⴻⵎⵎⴰⵙ ⴰⵔⴰ ⵣⴻⵎⵔⴻⵏ ⴰⴷ ⴰⴷⴼⴻⵏ ⵖⴻⵔ ⵓⵙⵉⵍⴻⵖ ⴰⵎⵙⴰⴷⵓⵔ ⵉⵎⵉⵏⴻⴳ.

ⴱⴷⴰⵏ ⵢⵉⴽⴰⵢⴰⴷⴻⵏ ⵏ ⵓⴳⴻⵔⴷⴰⵙ ⵏ ⵓⵍⵎⵓⴷ ⴰⵍⴻⵎⵎⴰⵙ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⴳⵏⵉⵜ ⵢⴻⵍⵀⴰⵏ
  Yeffeɣ-d ass n : ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ, 08 ⵛⵜⴻⵎⴱⴻⵕ 2020 12:34     Taggayt : ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ     Ɣran-t : 0 n tikkal   Bḍu