ⴰⵣⴻⵎⵣ ⵓⵏⴻⴽⵛⵓⵎ ⴰⵖⵓⵔⴱⵉⵣ ⵢⴻⵇⵇⴻⵏ ⵖⴻⵔ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷ ⵏ ⵡⴰⵟⵟⴰⵏ ⵏ ⵡⴻⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴽⵓⵕⵓⵏⴰ

Yeffeɣ-d ass n : ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ, 08 ⵛⵜⴻⵎⴱⴻⵕ 2020 10:22   Ɣran-t : 0 n tikkal
ⴰⵣⴻⵎⵣ ⵓⵏⴻⴽⵛⵓⵎ ⴰⵖⵓⵔⴱⵉⵣ ⵢⴻⵇⵇⴻⵏ ⵖⴻⵔ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷ ⵏ ⵡⴰⵟⵟⴰⵏ ⵏ ⵡⴻⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴽⵓⵕⵓⵏⴰ
 

ⴱⵍⵉⴷⴰ - ⴰⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⴻⵣⵡⴰⵔⵓ, ⴰⴱⴷⴻⵍⴰⵣⵉⵣ ⴷⵊⴻⵔⴰⴷ, ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ ⴷⵉ ⵍⴻⴱⵍⵉⴷⴰ, ⴷ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵣⴻⵎⵣ ⵓⵏⴻⴽⵛⵓⵎ ⴰⵖⵓⵔⴱⵉⵣ ⵢⴻⵇⵇⴻⵏ ⵖⴻⵔ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷ ⵏ ⵡⴰⵟⵟⴰⵏ ⵏ ⵡⴻⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴽⵓⵕⵓⵏⴰ ⵛⵓⴱⵉⴷ-19.

ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⴻⵖⵕⵉ ⵉ ⵓⵎⴰⵟⵟⴰⴼ ⵏ ⵕⵕⴰⴷⵢⵓ ⵏ ⵍⴻⴱⵍⵉⴷⴰⴰⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⴻⵣⵡⴰⵔⵓ ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⴷ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵣⴻⵎⵣ ⵏ ⴱⴻⴷⴷⵓ ⵏ ⵓⵙⴻⴳⴳⴰⵙ ⴰⵖⵓⵔⴱⵉⵣ "ⵎⴰⵣⴰⵍ ⵄⴰⴷ ⵓⵔ ⵜⴱⴰⵏ ⴰⵔⴰ", ⵓ ⵜⴰⴳⵉ ⵜⴻⵇⵇⴻⵏ ⵖⴻⵔ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷ ⵏ ⵡⴻⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴽⵓⵕⵓⵏⴰ".

"ⵓⵔ ⵏⴻⴱⵖⵉ ⵢⴰⵔⴰ ⴰⴷ ⵏⴰⵡⵉ ⵜⴰⵔⵡⴰ-ⵏⵏⴻⵖ ⴷ ⵢⵉⵎⴰⵡⵍⴰⵏ ⵖⴻⵔ ⵍⴰⵀⵍⴰⴽ", ⵉⴽⴻⵎⵎⴻⵍ ⵢⴻⵏⵏⴰ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴷ-ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ ⴱⴻⵍⵍⵉ ⴰⵙⵓⴷⴷⴻⵙ ⵏ "ⵓⵏⴻⴽⵛⵓⵎ ⴰⵖⵓⵔⴱⵉⵣ ⴰⴷ ⴷ-ⵢⵉⵍⵉ ⴰⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵢⵉⴳⵎⴰⴹ ⵏ ⵡⴻⵏⴼⴰⴼⴰⴷ".

ⴰⴷ ⴷ-ⵏⴻⵙⵎⴻⴽⵜⵉ ⴷ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴷⵉ ⵜⵚⴻⴱⵃⵉⵜ ⵏ ⵢⵉⴹⴻⵍⵍⵉ, ⴰⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⴻⵣⵡⴰⵔⵓ, ⴰⴱⴷⴻⵍⴰⵣⵉⵣ ⴷⵊⴻⵔⴰⴷ ⵢⴻⵃⴹⴻⵕ ⵉ ⴱⴻⴷⴷⵓ ⵏ ⵢⵉⴽⴰⵢⴰⴷⴻⵏ ⵓⵙⴻⵍⵎⴻⴷ ⴰⵍⴻⵎⵎⴰⵙ, ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⴰⵙⴻⴳⴳⴰⵙ ⴰⵖⵓⵔⴱⵉⵣ 2019/2020, ⵙⵉ ⵜⴻⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵍⴻⴱⵍⵉⴷⴰ.

Last modified on ⵍⴰⵕⴻⴱⵄⴰ, 09 ⵛⵜⴻⵎⴱⴻⵕ 2020 11:46
ⴰⵣⴻⵎⵣ ⵓⵏⴻⴽⵛⵓⵎ ⴰⵖⵓⵔⴱⵉⵣ ⵢⴻⵇⵇⴻⵏ ⵖⴻⵔ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷ ⵏ ⵡⴰⵟⵟⴰⵏ ⵏ ⵡⴻⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴽⵓⵕⵓⵏⴰ
  Yeffeɣ-d ass n : ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ, 08 ⵛⵜⴻⵎⴱⴻⵕ 2020 10:22     Taggayt : ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ     Ɣran-t : 0 n tikkal   Bḍu