ⵜⵉⵎⴻⵜⵜⵉ ⵜⴰⵖⴰⵔⵉⵎⵜ ⴷ ⴰⵙⴻⵎⵎⴰⴷ ⵏ ⵜⵙⵓⴷⴰ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴰⴽ

Yeffeɣ-d ass n : ⵍⵃⴻⴷⴷ, 06 ⵛⵜⴻⵎⴱⴻⵕ 2020 09:16   Ɣran-t : 0 n tikkal
ⵜⵉⵎⴻⵜⵜⵉ ⵜⴰⵖⴰⵔⵉⵎⵜ ⴷ ⴰⵙⴻⵎⵎⴰⴷ ⵏ ⵜⵙⵓⴷⴰ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴰⴽ

ⵄⵉⵏ ⴷⴷⴻⴼⵍⴰ – ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⵓⵙⴻⵎⵜⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ ⴷ-ⵢⴻⵍⵀⴰⵏ ⵙ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⴰⴷⵓⴽⵍⴰⵏ ⴷ ⵓⵎⵖⵉⵡⴰⵏ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⴷⴻⴳ ⵓⵣⵖⴰⵔ, ⵏⴰⵣⵉⵀ ⴱⴻⵔⵔⴰⵎⴷⴰⵏⴻ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ ⴷⴻⴳ ⵄⵉⵏ ⴷⴷⴻⴼⵍⴰ, ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵜⵉⵎⴻⵜⵜⵉ ⵜⴰⵖⴰⵔⵉⵎⵜ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⵓⵔ ⵜⴻⵍⵍⵉ ⴰⵔⴰ ⴷ ⵜⴰⵏⵎⴻⵣⴳⴰⵢⵜ ⵏ ⵢⵉⵙⵓⴷⴰ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴰⴽ ⵡⴰⵏⴰⴳ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴰⴷ ⵜⵉⵍⵉ ⴷ ⴰⵙⴻⵎⵎⴰⴷ ⵏ ⵜⵙⵓⴷⴰ-ⴰ ⵉ ⵓⴱⴰⵖⵓⵔ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ.

« ⵜⴰⵎⵍⵉⵍⵜ ⵏ ⵜⵎⴻⵜⵜⵉ ⵜⴰⵖⴰⵔⵉⵎⵜ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⵓⵔ ⵢⴻⵍⵍⵉ ⴷⴻⴳ-ⵙ ⵛⵛⴻⴽ. ⴰⵢⵓⵏ-ⴰ (ⵜⵉⵎⴻⵜⵜⵉ ⵜâⵇⴰⵔⵉⵎⵜ) ⵓⵔ ⵢⴻⵍⵍⵉ ⴷ ⴰⵏⵎⴻⵣⴳⴰⵢ ⵏ ⵜⵙⵓⴷⴰ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴰⴽ ⵡⴰⵏⴰⴳ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⴷ ⴰⵙⴻⵎⵎⴰⴷ-ⵏⵏⴻⵙ ⵉ ⵓⴱⴰⵖⵓⵔ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ, ⵎⴰⵛⵉ ⵉ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⵏⵉⴹⴻⵏ », ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⴱⴻⵔⵔⴻⵎⴷⴰⵏⴻ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⴳⴻⵔ ⵏ ⵜⵖⴻⵎⵙⴰ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵊⵉⴼⴻⵕ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⴳⴻⵔ ⵏ ⵓⵛⵉⵡⴻⵕ ⴰⵢ ⵉⴳⴰ ⴷⴻⴳ ⵓⵅⵅⴰⵎ ⵏ ⵢⵉⴷⵍⴻⵙ ⵏ ⵍⴰⵎⵉⵔ ⵄⴻⴱⴷⴻⵍⵇⴰⴷⴻⵔ ⵖⴻⴼ « ⵜⵙⴻⵎⵙⴻⴷⴷⴰ ⵏ ⵓⵙⵎⴰⵍ ⵏ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵜ ⵏ ⵜⵎⴻⵜⵜⵉ ⵜⴰⵖⴰⵔⵉⵎⵜ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⴷⵉⵏⴻⵎ ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵏⵣⴰⵢⴻⵏ ⵏ ⵜⵓⴳⴷⵓⵜ ⵏ ⵓⵛⵉⵡⴻⵕ ».

ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵡⴰⵢⴰ, ⵢⴻⵙⵙⴰⵡⴻⵍ-ⴷ ⴰⵟⴰⵙ ⵖⴻⴼ ⵜⴻⵎⵙⴻⵜⵍⴻⵍⵜ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⴻⵙⵙⴽⴻⵏ ⵜⵎⴻⵜⵜⵉ ⵜⴰⵖⴰⵔⵉⵎⵜ ⴷⴻⴳ ⵜⴰⵍⵍⵉⵜ ⵏ ⵜⴽⴰⵖⵔⴻⴼⵜ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵓⵇⴰⵛⵓⵛ, ⵍⴰⴷⵖⴰ ⴷⴻⴳ ⵓⵏⵔⴰⵔ ⵏ ⵜⴻⴳⵏⵉ ⵏ ⵜⴳⴻⵍⵎⵓⵙⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⴻⵙⵜⴻⵏ ⴷ ⵓⵙⴻⴷⴳⴻⵔ ⵏ ⵡⵓⵞⵞⵉ ⵉ ⵡⵉⴷ ⵉⵡⴻⵃⵍⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⴰⵍⵍⵉⵜ-ⵏⵏⵉ ⵏ ⵓⵙⴻⴽⵎⴻⵏ ⴰⴷⴰⵡⵙⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵙⵓⵏⴻⵏ ⵓⴳⴳⵉⴳⴻⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ.

ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ-ⴷ ⴷⴰⵖ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴰⴷ ⵜⴻⵜⵜⵡⴻⵚⴽ ⵖⴻⴼ ⵜⵉⵏⵏⵓⵍⵢⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ », ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵉⴳⴻⵔ ⵜⵉⵖⵔⵉ ⵉ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⴰⴷⵓⴽⵍⴰⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵢⴻⴳ ⵜⵓⵖⴷⴰⴹⵜ-ⵏⵏⴻⵙ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵜⴰⵎⴻⵏⴹⴰⵡⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⴷ ⵜⵉⵏ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⴼⴽⴻⵏ ⴰⴷⴻⴳ ⴷ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ ⵉ ⵜⵎⴻⵜⵜⵉ ⵜⴰⵖⴰⵔⵉⵎⵜ ⵍⴰⴷⵖⴰ ⵉⵎⵉ ⴰⵔⴰ ⵜⵓⵔⴰⵔ ⵜⴰⵎⵍⵉⵍⵜ ⵙ ⵡⴰⵣⴰⵍ-ⵏⵏⴻⵙ ⴷⴻⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ.

ⵜⵉⵎⴻⵜⵜⵉ ⵜⴰⵖⴰⵔⵉⵎⵜ ⴷ ⴰⵙⴻⵎⵎⴰⴷ ⵏ ⵜⵙⵓⴷⴰ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴰⴽ
  Yeffeɣ-d ass n : ⵍⵃⴻⴷⴷ, 06 ⵛⵜⴻⵎⴱⴻⵕ 2020 09:16     Taggayt : ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ     Ɣran-t : 0 n tikkal   Bḍu