ⴰⵙⵔⵙⵉ ⵏ ⵓⵙⵍⵡⴰⵢ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⵟⵏⴼⵔⵓⵜ ⵏ ⵓⴳⵣⴷⵓ ⵏ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ

Yeffeɣ-d ass n : ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ, 11 ⵖⵓⵛⵜ 2020 22:13   Ɣran-t : 25 n tikkal
ⴰⵙⵔⵙⵉ ⵏ ⵓⵙⵍⵡⴰⵢ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⵟⵏⴼⵔⵓⵜ ⵏ ⵓⴳⵣⴷⵓ ⵏ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ

 

ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ  ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⴰⵙⵍⵡⴰⵢ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⵟⵏⴼⵔⵓⵜ ⵏ ⵓⴳⵣⴷⵓ ⵏ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ, ⵎⵓⴽⵀⵜⴰⵔ ⴱⵓⵓⵛⵀⵔⵉⵜ ⵢⵜⵜⵡⴰⵙⵔⵙ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ (ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ) ⴷⴳ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⵖⵜ, ⴷⴳ ⵜⵡⵓⵔⵉⵢⵉⵏ-ⵉⵙ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ, ⴰⵢⴰ ⴷⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⵀⵔⴰⵡⵏ ⵉ ⴷ-ⵢⴹⵔⴰⵏ ⴷⴳ ⵜⴼⴽⴽⴰ ⵏ ⵢⵉⵏⴼⵍⵓⵙⵏ, ⴷ ⴰⵖⵜⴰⵙ ⵉ ⵢⴷⴷⵎ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ-ⴰ (ⵍⵅⵎⵉⵙ) ⴰⵏⴳⴳⴰⵔⵓ, ⵓⵙⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵟⴳⴷⵓⴷⴰ, ⵎⴰⵙⵙ ⴰⴱⴷⵍⵎⴰⴷⵊⵉⴷ ⵟⴱⴱⵓⵓⵏ.

ⵟⴰⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⵔⵙⵉ ⵜⴹⵔⴰ-ⴷ ⵙ ⵜⵉⵀⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⵏⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⵖⴷⵎⵜ, ⴱⵍⴽⴰⵛⵎ ⵥⴳⵀⵎⴰⵜⵉ, ⵏ ⵓⵙⵍⵡⴰⵢ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⵟⵏⴼⵔⵓⵜ ⵜⵓⵏⵏⵉⴳⵜ, ⴰⴱⴷⵔⵔⴰⵛⵀⵉⴷ ⵟⴰⴱⵉ, ⵏ ⵓⵖⵍⵍⴰ ⵏ ⵓⴳⵣⴷⵓ ⵏ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ, ⵢⵓⵓⵛⴼ ⵛⵀⵔⴼⴰ ⴰⴽⴽⴷ ⵢⵉⴳⵏⵙⴰⵙⵏ ⵏ ⵢⵉⴷⵓⴱⴰ ⵉⵖⴰⵔⵉⵎⵏ ⴰⴽⴽⴷ ⵢⵉⵔⴷⵙⴰⵏⴻⵏ ⵏ ⵓⴳⵣⴷⵓ ⵏ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ.

ⴹⴳ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵢⵉⵏⴰⵡ ⵉ ⴷ-ⵢⵖⵔⴰ ⴰⵍⵎⵏⴷ ⵏ ⵡⴰⵢⴰ, ⵢⵏⵏⴰ-ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵥⴳⵀⵎⴰⵜⵉ ⴷⴰⴽⴽⵏ ⴰⵙⵔⵙⵉ ⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⴱⵓⵓⵛⵀⵔⵉⵜ ⴷⴳ ⵓⵎⴹⵉⵇ ⵏ ⵓⵙⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵟⵏⴼⵔⵓⵜ ⵢⵔⵙ ⴷⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵓⵎⵙⵙⵓ ⵀⵔⴰⵡⵏ ⵉ ⵉⴳⴰ, ⵓⵙⵍⵡⴰⵢ ⵟⴱⴱⵓⵓⵏ, ⴷⴳ ⵜⴼⴽⴽⴰ ⵏ ⵢⵉⵙⵍⵡⴰⵢⵏ ⵏ ⵜⵏⵣⵔⴰⴼ ⵢⵎⴳⴰⵔⴷⵏ "ⵉ ⵓⵙǧⵀⴷ ⵏ ⵜⵙⵓⴷⵓⵜ ⵜⵉⵏⵣⵔⴼⵜ ⴰⴽⴽⴷ ⵓⵙⵎⵖⵔ ⵏ ⵢⵉⴽⵜⵜⵓⵔⵏ-ⵉⵙ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵜⵇⴰⴱⵍ ⵉⵛⵇⵉⵔⵡⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⵉⵔ-ⴰ ⵉⴷⴳ ⵜⵍⵍⴰ ⵜⵎⵓⵔⵜ-ⵏⵏⵖ ⵙ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵡⵓⴷⵎ ⵉ ⵢⵙ-ⵙ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵜⵔⵔ ⵉ ⵢⵉⵙⵓⵜⵔⵏ ⴰⴽⴽⴷ ⵢⵉⵙⵉⵔⵎⵏ ⵏ ⵓⵖⵔⴼ".

"ⵉⵍⴰⵏ ⵜⴰⴼⵍⵙⵜ ⵏ ⵓⵙⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵟⴳⴷⵓⴷⴰ, ⵎⴰⵙⵙ ⴱⵓⵓⵛⵀⵔⵉⵜ, ⵉ ⵉⴽⵛⵎⵏ ⵜⴰⴼⴽⴽⴰ ⵏ ⵜⵖⴷⵎⵜ ⴷⴳ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ ⵏ 1990, ⵢⵓⵍⵉ ⴷⴳ ⵢⵉⵙⵍⵍⵓⵏⴻⵏ ⵢⵎⴳⴰⵔⴷⵏ ⴽⵔⴰ ⵢⴽⴽⴰ ⵓⴱⵔⵉⴷ-ⵉⵙ ⴰⵎⵙⴰⴷⵓⵔ, ⵙⴰⴽⵉⵏ ⵢⵡⵡⴹ ⵙ ⴰⵙⵍⵍⵓⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⵜⴰⵔ ⴷⴳ ⵜⵏⴼⵔⵓⵜ ⵜⵓⵏⵏⵉⴳⵜ. ⵢⵍⵍⴰ ⴷⴰⵖⵏ ⴷ ⴰⵙⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⵏⴼⵔⵓⵜ ⴷⴳ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ, ⴷ ⴰⵙⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵟⵏⴼⵔⵓⵜ ⵏ ⴱⴳⴰⵢⵜ ⴷⴳ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ ⵏ 2014, ⵏ ⵟⵏⴼⵔⵓⵜ ⵏ ⴳⴰⵍⵎⴰ ⴷⴳ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ ⵏ 2016 ⴰⴽⴽⴷ ⵟⵏⴼⵔⵓⵜ ⵏ ⵓⵎ ⵍⴱⵡⴰⴳⵉ ⴷⴳ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ ⵏ 2019.

ⴰⵙⵔⵙⵉ ⵏ ⵓⵙⵍⵡⴰⵢ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⵟⵏⴼⵔⵓⵜ ⵏ ⵓⴳⵣⴷⵓ ⵏ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ
  Yeffeɣ-d ass n : ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ, 11 ⵖⵓⵛⵜ 2020 22:13     Taggayt : ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ     Ɣran-t : 25 n tikkal   Bḍu