ⵟⴱⵖⴰ ⵙⵒⵏⵢⵓⵍ ⴰⴷ ⵜⵙⵏⴼⵍⵉ ⴰⵎⴷⵀⵍ ⴰⴽⴽⴷ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ

Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ, 10 ⵖⵓⵛⵜ 2020 21:28   Ɣran-t : 72 n tikkal
ⵟⴱⵖⴰ ⵙⵒⵏⵢⵓⵍ ⴰⴷ ⵜⵙⵏⴼⵍⵉ ⴰⵎⴷⵀⵍ ⴰⴽⴽⴷ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ

 

ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ  ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⴰⵏⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵓⴳⵏⵙⵓ ⵏ ⵟⴳⵍⴷⴰ ⵏ ⵙⵒⵏⵢⵓⵍ, ⴼⵔⵏⴰⵏⴷⵓ ⴳⵔⴰⵏⴷ-ⵎⴰⵔⵍⴰⵙⴽⴰ ⴳⵓⵎⵣ ⵢⵏⵏⴰ-ⴷ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ (ⵍⵜⵏⵉⵢⵏ) ⴷⴳ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⵖ, ⴷⴰⴽⴽⵏ ⵜⴱⵄⴰ ⵜⵎⵓⵔⵜ-ⵉⵙ ⴰⴷ ⵜⵙⵏⴼⵍⵉ ⴰⵎⴷⵀⵍ ⴰⴽⴽⴷ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⴷⴳ ⵡⴰⴽⴽ ⵜⵉⵖⵓⵍⴰ

ⴹⴳ ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵙⵖⵔⵓⵜ ⵉ ⵜⵖⴰⵎⵙⴰ ⴷⴳ ⵜⴰⴳⴳⴰⵔⴰ ⵏ ⵜⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵉⴳⴰ ⴰⴽⴽⴷ ⵓⵙⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵟⴳⴷⵓⴷⴰ, ⵎⴰⵙⵙ ⴰⴱⴷⵍⵎⴰⴷⵊⵉⴷ ⵟⴱⴱⵓⵓⵏ, ⵎⴰⵙⵙ ⴼⵔⵏⴰⵏⴷⵓ ⴳⵔⴰⵏⴷ-ⵎⴰⵔⵍⴰⵙⴽⴰ ⴳⵓⵎⵣ ⵢⵏⵏⴰ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⵏ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ-ⵉⵙ ⵜⴱⵖⴰ "ⴰⴷ ⵜⵙⵏⴼⵍⵉ" ⴰⵙⵙⴰⵖⵏ-ⵉⵙ ⵉⵢⵏⴷⵉⵙⴰⵏⴻⵏ ⴰⴽⴽⴷ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ, ⵢⵏⵏⴰ-ⴷ ⴷⴰⵖⵏ ⴷⴰⴽⴽⵏ ⵢⴼⴽⴰ ⵉ ⵓⵙⵍⵡⴰⵢ ⵟⴱⴱⵓⵓⵏ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵢⵉⵣⵏ ⵏ ⵓⵖⵍⵍⴰ ⵏ ⵓⵏⴰⴱⴰⴹ ⴰⵙⵒⵏⵢⵓⵍⵉ, ⵒⴷⵔⵓ ⵙⴰⵏⵛⵀⵣ, ⵉⴷⴳ ⵉ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ ⴷⴰⴽⴽⵏ "ⵙⵒⵏⵢⵓⵍ ⵜⴱⵖⴰ ⴰⴷ ⵙⵏⴼⵍⵉ ⴰⵎⴷⵀⵍ-ⵉⵙ ⴰⴽⴽⴷ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⴷⴳ ⵡⴰⴽⴽ ⵜⵉⵖⵓⵍⴰ".

ⵙⴳ ⵉ ⴷ-ⵢⵓⵍⵙ ⴰⵡⴰⵍ ⵉ ⵓⵙⵍⵡⴰⵢ ⵟⴱⴱⵓⵓⵏ "ⵖⴼ ⵓǧⵀⴰⴷ ǧⵀⴷⵏ ⵡⴰⵙⵙⴰⵖⵏ ⵢⵍⵍⴰⵏ ⴳⴰⵔ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⴰⴽⴽⴷ ⵙⵒⵏⵢⵓⵍ ⵙ ⵢⵉⵙⵎ-ⵏⵙⵏ ⴷ ⵙⵏⴰⵜ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵢⵎⵎⵉⵃⵎⴰⵍⵏ", ⵢⵣⵣⵉⵔⴳ-ⴷ ⵓⵏⵖⵍⴰⴼ ⴰⵙⵒⵏⵢⵓⵍⵉ ⴷⴰⴽⴽⵏ ⵜⵉⵎⵍⵉⵍⵉⵜ-ⴰ ⵜⵔⵣⴰ "ⵜⵉⵖⵓⵍⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⴷⵀⵍ ⴰⵙⵉⵏⴷⵉⵙⴰⵏ, ⵍⴰⴷⵖⴰ ⴷⴳ ⵡⴰⵢⵏ ⵢⵔⵣⴰⵏ ⵜⴰⵖⵍⵍⵉⵙⵜ ⴷⴳ ⵓⵎⵏⵏⵓⵖ ⵎⴳⴰⵍ ⵜⵉⵏⵏⵖⵉ ⵜⵓⴷⴷⵉⵙⵜ ⴰⴽⴽⴷ ⵜⵖⵍⵍⵉⵙⵜ ⵏ ⵢⵉⴱⵔⴷⴰⵏ ⴰⴽⴽⴷ ⵜⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⴷⵉⵏⵉⵏ".

ⵟⵉⵎⵍⵉⵍⵉⵜ-ⴰ ⴷ ⵜⴰⴳⵏⵉⵜ ⵏ ⵓⴼⴰⵕⵙ ⵉ ⵓⵙⴽⵢⴷ ⵏ ⵢⵉⴱⵔⴷⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⴷⵀⵍ ⴷⴳ ⵜⵖⵓⵍⴰ ⵏ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰ, ⴰⵎⴱⵉⴷⴷⵍ ⴷⴳ ⵜⵏⵣⵣⵓⵜ ⴰⴽⴽⴷ ⵜⵉⵔⵣⴰ "ⴷⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵓⵏⵏⵉⴳ".

ⵉ ⵓⵙⵎⴽⵜⵉ, ⴰⵏⵖⵍⴰⴼ ⴰⵙⵒⵏⵢⵓⵍⵉ ⵉⴳⴰ-ⴷ ⵜⵉⵔⵣⵉ ⵜⵓⵏⵚⵉⴱⵜ ⵏ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵖⵓⵔ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ, ⵖⴼ ⵓⵇⵔⵔⵓ ⵏ ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⴳⵍⴰ ⵜⴰⵅⴰⵜⴰⵔⵜ.

ⵟⴱⵖⴰ ⵙⵒⵏⵢⵓⵍ ⴰⴷ ⵜⵙⵏⴼⵍⵉ ⴰⵎⴷⵀⵍ ⴰⴽⴽⴷ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ
  Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ, 10 ⵖⵓⵛⵜ 2020 21:28     Taggayt : ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ     Ɣran-t : 72 n tikkal   Bḍu