ⴰⵍⵖⵓ ⵏ ⵜⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⵇⴰⵎⵓ ⵏ ⵢⵉⵏⵖⵍⴰⴼⵏ (ⵜⵉⴽⴽⵉⵙⵜ)

Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ, 10 ⵖⵓⵛⵜ 2020 21:19   Ɣran-t : 30 n tikkal
ⴰⵍⵖⵓ ⵏ ⵜⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⵇⴰⵎⵓ ⵏ ⵢⵉⵏⵖⵍⴰⴼⵏ (ⵜⵉⴽⴽⵉⵙⵜ)

 

ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ  ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⴰⵏⴽⵛⵓⵎ ⴰⵙⴷⴰⵡⴰⵏ 2020-2021 ⴰⴽⴽⴷ ⵡⴰⵀⵉⵍⵏ ⵏ ⵓⵙⴷⵓⵇⵇⵙ ⵏ ⵜⵏⴼⵍⵉⵜ ⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵢⵉⴳⵣⵓⵎⵏ ⵉⴷⴰⵎⵙⴰⵏⴻⵏ, ⴷⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵜⵎⵓⵖⵍⵉ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰⵏⵜ ⴰⴽⴽⴷ ⵜⴰⵏⵎⵜⵜⵉⵜ, ⴷ ⵜⵉⵏⵇⵇⵉⴹⵉⵏ ⵜⵉⴳⵊⴷⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⵀⵉⵍ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵜⴰⵡⴰⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵙⵇⴰⵎⵓ ⵏ ⵢⵉⵏⵖⵍⴰⴼⵏ, ⵉ ⵢⵙⵙⵍⵡⵉ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ (ⵍⵃⴷⴷ) ⵙ ⵡⴰⵍⵍⴰⵍ ⵏ ⵜⵉⵍⵉⵙⴰⵔⴰⴳ ⵓⵙⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵟⴳⴷⵓⴷⴰ, ⴰⴱⴷⵍⵎⴰⴷⵊⵉⴷ ⵟⴱⴱⵓⵓⵏ, ⴰⵖⵍⵍⴰ ⵓⵏⵏⵉⴳ ⵏ ⵢⵉⵖⴰⵍⵍⵏ ⵏ ⵟⵔⴷⵙⵉⵡⵉⵏ, ⴰⵏⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵟⵎⵃⴰⴷⴷⵉⵜ ⵟⴰⵖⵍⵏⴰⵡⵜ.

ⵀⴰ-ⵜⵜ-ⴰⵏ ⵜⵓⴽⴽⵉⵙⵜ ⵙⴳ ⵓⵍⵖⵓ ⵏ ⵟⵙⵍⵡⵉⵜ ⵏ ⵟⴳⴷⵓⴷⴰ, ⵉ ⴷ-ⵢⴼⴼⵖⵏ ⵙⴳ ⵜⴽⴼⴰ ⵜⵎⵍⵉⵍⵉⵜ-ⴰ :

"ⴰⵙⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵟⴳⴷⵓⴷⴰ, ⵎⴰⵙⵙ ⴰⴱⴷⵍⵎⴰⴷⵊⵉⴷ ⵟⴱⴱⵓⵓⵏ, ⴰⵖⵍⵍⴰ ⵓⵏⵏⵉⴳ ⵏ ⵢⵉⵖⴰⵍⵍⵏ ⵏ ⵟⵔⴷⵙⵉⵡⵉⵏ, ⴰⵏⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵟⵎⵃⴰⴷⴷⵉⵜ ⵟⴰⵖⵍⵏⴰⵡⵜ, ⵢⵙⵙⵍⵡⵉ ⴰⵙⵙ-ⴰ, ⴰⵙⴰⵎⴰⵙ (ⵍⵃⴷⴷ) 09 ⵖⵓⵛⵜ 2020, ⵜⵉⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵜⴰⵡⴰⵍⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵇⴰⵎⵓ ⵏ ⵢⵉⵏⵖⵍⴰⴼⵏ, ⵉ ⴷ-ⵢⴹⵔⴰⵏ ⵙ ⵡⴰⵍⵍⴰⵍ ⵏ ⵜⵉⵍⵉⵙⴰⵔⴰⴳ.

ⴰⵀⵉⵍ ⵏ ⵜⵎⵍⵉⵍⵉⵜ-ⴰ ⵢⵔⵣⴰ ⵉⵀⵢⵢⵉⵜⵏ ⵏ ⵓⵏⴽⵛⵓⵎ ⴰⵙⴷⴰⵡⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ 2020-2021 ⴰⴽⴽⴷ ⵓⴽⵎⵎⵍ ⵏ ⵓⵙⴽⵢⴷ, ⴰⵙⵎⴻⵎⵎⵉ ⵏ ⵡⴰⵀⵉⵍⵏ ⵏ ⵓⵙⴷⵓⵇⵇⵙ ⵏ ⵜⵏⴼⵍⵉⵜ ⵏ ⴽⵔⴰ ⵢⵉⴳⵣⵓⵎⵏ ⵉⴷⴰⵎⵙⴰⵏⴻⵏ, ⴷⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵜⵎⵓⵖⵍⵉ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰⵏⵜ ⵜⴰⵏⵎⵜⵜⵉⵜ.

ⵙⴳ ⵢⵙⵍⴰ ⵉ ⵜⵖⵓⵔⵉ ⵏ ⵓⴹⵔⵉⵙ ⵉ ⴷ-ⵢⵙⵙⵉⵎⵍ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵏⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵖⴼ ⵢⵉⵔⵎⵓⴷⵏ ⵏ ⵓⵏⴰⴱⴰⴹ ⵉ ⴷ-ⵢⴹⵔⴰⵏ ⵙⴳ ⵜⵣⵔⵉ ⵜⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵜⴰⵏⴳⴳⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⵓⵙⵇⴰⵎⵓ ⵏ ⵢⵏⵖⵍⴰⴼⵏ, ⴰⵙⵇⴰⵎⵓ ⵏ ⵢⵉⵏⵖⵍⴰⴼⵏ ⵢⴷⴷⵎ ⵜⵉⵣⵎⵉⵍⵉⵏ-ⵉⵙ ⵏ ⵜⵙⵉⵎⵍⵜ ⵏ ⵓⵏⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⵓⵏⵏⵉⴳ ⴰⴽⴽⴷ ⵓⵏⴰⴷⵉ ⵓⵙⵙⵏⴰⵏ ⵢⵔⵣⴰⵏ ⵉⵀⵢⵢⵉⵜⵏ ⵏ ⵓⵏⴽⵛⵓⵎ ⴰⵙⴷⴰⵡⴰⵏ ⵉ ⴷ-ⵉⵜⴷⴷⵓⵏ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ ⵏ 2020-2021, ⵉⴷⴳ ⵢⵍⵍⴰⵏ ⴷⴰⵖⵏ ⵉⴱⵔⴷⴰⵏ ⵉ ⵢⵙ-ⵙ ⴰⵔⴰ ⴽⴼⵓⵏ ⴰⵙⴳⴳⴰⵙ ⴰⵙⴷⴰⵡⴰⵏ 2019-2020.

ⴰⵙⵇⴰⵎⵓ ⵏ ⵢⵉⵏⵖⵍⴰⴼⵏ, ⵢⵔⵏⴰ ⴷⴰⵖⵏ ⵢⵙⵍⴰ, ⵉ ⵜⵖⵓⵔⵉ ⵏ ⵓⴹⵔⵉⵙ ⵏ ⵓⵏⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵟⵎⴳⵓⵔⵉ ⵖⴼ ⵓⵜⵜⴰⴼⵜⵜⴰⵔ ⴰⵀⵉⵍⴰⵏ ⵢⵔⵣⴰⵏ ⵜⵉⵡⵜⵉⵍⵉⵏ ⴰⴽⴽⴷ ⵜⵉⵙⴽⴰⵔⵉⵏ ⵏ ⵜⵓⴽⴽⵙⴰ ⵏ ⵢⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⵙⵣⴳⴰⵔⵏ ⴰⴽⴽⴷ ⵜⴱⵣⵔⵜ ⵖⴼ ⵓⵣⴰⵍ ⵏ ⵜⵎⵔⵏⵉ, ⵏ ⵢⵉⵙⴳⵔⵏ ⴰⴽⴽⴷ ⵜⵏⴳⴰ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵉ ⴷ-ⵏⵜⵜⴰǧⵡ ⵏⵖ ⵜⵉⵏ ⵢⵍⵍⴰⵏ ⴷ ⵜⴰⴷⵉⴳⴰⵏⵜ ⵡⵉⴷ ⵜⵜ-ⵢⵙⵎⴰⵀⴰⵍⵏ. (…)

ⴰⵍⵖⵓ ⵏ ⵜⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⵇⴰⵎⵓ ⵏ ⵢⵉⵏⵖⵍⴰⴼⵏ (ⵜⵉⴽⴽⵉⵙⵜ)
  Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ, 10 ⵖⵓⵛⵜ 2020 21:19     Taggayt : ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ     Ɣran-t : 30 n tikkal   Bḍu