ⵔⵎⵙ ⵓⵙⵍⵡⴰⵢ ⵟⴱⴱⵓⵓⵏ ⴰⵏⵖⵍⴰⴼ ⴰⵙⵒⵏⵢⵓⵍⵉ ⵏ ⵓⴳⵏⵙⵓ

Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ, 10 ⵖⵓⵛⵜ 2020 21:16   Ɣran-t : 26 n tikkal
ⵔⵎⵙ ⵓⵙⵍⵡⴰⵢ ⵟⴱⴱⵓⵓⵏ ⴰⵏⵖⵍⴰⴼ ⴰⵙⵒⵏⵢⵓⵍⵉ ⵏ ⵓⴳⵏⵙⵓ

 

ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ  ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⴰⵙⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵟⴳⴷⵓⴷⴰ, ⴰⴱⴷⵍⵎⴰⴷⵊⵉⴷ ⵟⴱⴱⵓⵓⵏ, ⵢⵔⵎⵙ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ (ⵍⵜⵏⵉⵢⵏ) ⴷⴳ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⵖⵜ, ⴰⵏⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵓⴳⵏⵙⵓ ⵏ ⵟⴳⵍⴷⴰ ⵏ ⵙⵒⵏⵢⵓⵍ, ⴼⵔⵏⴰⵏⴷⵓ ⴳⵔⴰⵏⴷ-ⵎⴰⵔⵍⴰⵙⴽⴰ ⴳⵓⵎⵣ, ⵉ ⴷ-ⵉⴳⴰⵏ ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵉⵔⵣⵉ ⵜⵓⵏⵚⵉⴱⵜ ⵏ ⵢⵉⵡⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵖⵔ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ, ⵖⴼ ⵓⵇⵔⵔⵓ ⵏ ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⴳⵍⴰ ⵜⴰⵅⴰⵜⴰⵔⵜ.

ⵟⴹⵔⴰ-ⴷ ⵜⵎⵍⵉⵍⵉⵜ-ⴰ ⴷⴳ ⵜⵙⵖⵉⵎⵜ ⵏ ⵜⵙⵍⵡⵉⵜ ⵏ ⵟⴳⴷⵓⴷⴰ ⵙ ⵜⵉⵀⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⵏⵎⵀⴰⵍ ⴰⵎⴰⵍⵍⴰⵍ ⴷⴳ ⵟⵙⵍⵡⵉⵜ ⵏ ⵟⴳⴷⵓⴷⴰ, ⵏⵓⵓⵔⴷⴷⵉⵏ ⴱⴰⴳⵀⴷⴰⴷ ⴹⴰⵉⴷⵊ, ⴰⴽⴽⴷ ⵓⵏⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵓⴳⵏⵙⵓ, ⵏ ⵢⵉⵏⴱⴰⵣⵏ ⵉⴷⵉⴳⴰⵏⴻⵏ ⴰⴽⴽⴷ ⵓⵚⴳⴳⵎ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ, ⴽⴰⵎⴰⵍ ⴱⵍⴷⵊⵓⵓⴷ.

ⵔⵎⵙ ⵓⵙⵍⵡⴰⵢ ⵟⴱⴱⵓⵓⵏ ⴰⵏⵖⵍⴰⴼ ⴰⵙⵒⵏⵢⵓⵍⵉ ⵏ ⵓⴳⵏⵙⵓ
  Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ, 10 ⵖⵓⵛⵜ 2020 21:16     Taggayt : ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ     Ɣran-t : 26 n tikkal   Bḍu