ⵟⵏⵎⵇⵇⵏ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⴷⴳ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵜⵓⴽⴽⵙⴰ ⵏ ⵢⵉⵎⵔⵉⴳⵏ ⵉⵎⵉⵖⵙⵏ

Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ, 06 ⵖⵓⵛⵜ 2020 20:40   Ɣran-t : 19 n tikkal
ⵟⵏⵎⵇⵇⵏ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⴷⴳ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵜⵓⴽⴽⵙⴰ ⵏ ⵢⵉⵎⵔⵉⴳⵏ ⵉⵎⵉⵖⵙⵏ

 

ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ  ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⵟⵙⵙⴱⴳⵏ-ⴷ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵓⴳⴰⵔ ⵏ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜ ⵉ ⵓⵙⵏⵜⵍ-ⴰ ⵏ ⵜⵓⴽⴽⵙⴰ ⵏ ⵢⵉⵎⵔⵉⴳⵏ ⵉⵎⵉⵖⵙⵏ ⴰⴽⴽⵏ ⴽⴰⵏ ⵉ ⵜⵍⵜⵖ ⵖⵓⵔ ⵟⵓⴷⴷⵙⴰ ⵏ ⵢⵉⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ⵢⴷⴷⵓⴽⵍⵏ ⴷⴳ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ ⵏ 1962, ⵜⴻⵜⵜⵎⴰⵀⴰⵍ ⵡⴰⵔ ⴰⴼⵛⴰⵍ ⵉ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵓⵙⵜⵏⵢⵉ ⵏ ⵓⵎⵜⴰⵡⴰ ⵖⴼ ⵡⴰⵔ ⴰⵣⵓⵣⵣⵔ ⵏ ⵢⵉⵎⵔⵉⴳⵏ ⵉⵎⵉⵖⵙⵏ, ⴰⵙⵙ-ⴰ, ⵎⴰⵣⴰⵍ-ⵉⵜⵜ ⵜⵏⵎⵇⵇⵏ ⵉ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵢⴱⴷⵓ ⵓⵎⵛⵉⵡⵔ ⵙ ⵜⵍⵇⵢ ⴷⴳ ⵜⵏⵉⵍⴰ-ⴰ.

ⵙⴳ ⵡⴰⵙⵎⵉ ⵜⵍⵜⵖ ⵖⵓⵔ ⵓⵎⵜⴰⵡⴰ ⵖⴼ ⵡⴰⵔ ⴰⵣⵓⵣⵣⵔ ⵏ ⵢⵉⵎⵔⵉⴳⵏ ⵉⵎⵉⵖⵙⵏ, ⴷⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ 12 ⵢⵏⵏⴰⵢⵔ 1995, ⵓⵔ ⵜⵛⵓⵃ ⴰⵔⴰ ⵉ ⵡⵓⵙⵙⵉⵙⵏ-ⵉⵙ ⵉⴳⵜⴷⵉⵙⴰⵏⴻⵏ ⵏ ⵜⵓⴽⴽⵙⴰ ⵏ ⵢⵉⵎⵔⵉⴳⵏ ⵉⵎⵉⵖⵙⵏ ⴰⴽⴽⴷ ⵓⵣⵓⵣⵣⵔ ⴰⵎⵉⵖⵙⴰⵏ.

ⴰⵙⵙ-ⴰ ⴷⴰⵖⵏ, ⴷⴳ ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵙⵡⵉⵄⵜ ⵉⴷⴳ ⵍⴰ ⵢⵙⴼⵓⴳⴳⵓⵍ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⴰⵎⵓⵍⵍⵉ ⵡⵉⵙ 75 ⵏ ⵜⵡⴰⵖⵉⵜ ⵏ ⵀⵉⵔⵓⵙⵀⵉⵎⴰ, ⵎⴰⵣⴰⵍ ⵜⵏⵎⵇⵇⵏ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⴷⴳ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵓⵙⴹⵔⵓ ⵏ ⵢⵉⵙⵡⵉ ⵏ ⵓⵎⵜⴰⵡⴰ ⵢⵍⵍⴰⵏ ⴷ ⵍⵙⴰⵙ ⵏ ⵓⵏⵀⵉⵍ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⴷⴳ ⵜⵎⵙⴰⵍⵜ-ⴰ.

ⴰⴽⴽⴰ ⵉ ⵢⵍⵍⴰ ⵍⵃⴰⵍ, ⴷⴷⴰⵡ ⵏ ⵜⵙⵍⵡⵉⵜ ⵜⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵜ, ⵉ ⵙⵎⴻⵎⵎⵉⵏⵜ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵢⵜⵜⴽⴽⴰⵏ ⴷⴳ ⵢⵉⵎⵓⵀⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⴰⵔⴰⴳ ⵏ ⵓⵙⴽⵢⴷ ⵏ ⵓⵎⵜⴰⵡⴰ ⵖⴼ ⵡⴰⵔ ⴰⵣⵓⵣⵣⵔ ⵏ ⵢⵉⵎⵔⵉⴳⵏ ⵉⵎⵉⵖⵙⵏ ⴷⴳ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ ⵏ 2000, 13 ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵜⵏ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⴽⴽⵙⵏ ⵙ ⵓⵖⵔⵓⴷ ⵉⵎⵔⵉⴳⵏ ⵉⵎⵉⵖⵙⴰⵏⴻⵏ.

ⵟⵏⵎⵇⵇⵏ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⴷⴳ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵜⵓⴽⴽⵙⴰ ⵏ ⵢⵉⵎⵔⵉⴳⵏ ⵉⵎⵉⵖⵙⵏ
  Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ, 06 ⵖⵓⵛⵜ 2020 20:40     Taggayt : ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ     Ɣran-t : 19 n tikkal   Bḍu