ⵟⵉⵎⵙ ⵏ ⵜⵥⴳⵡⴰ : ⵜⵉⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵉ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵖⵔⵎⵏ ⵉ ⵢⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⵜⵃⵓⵣⴰ ⵜⴰⵍⵓⴼⵜ

Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴰⵕⴻⴱⵄⴰ, 05 ⵖⵓⵛⵜ 2020 21:43   Ɣran-t : 18 n tikkal
ⵟⵉⵎⵙ ⵏ ⵜⵥⴳⵡⴰ : ⵜⵉⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵉ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵖⵔⵎⵏ ⵉ ⵢⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⵜⵃⵓⵣⴰ ⵜⴰⵍⵓⴼⵜ

 

ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ  ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⴰⵏⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ, ⴰⴱⴷⵍⴰⵣⵉⵣ ⴹⵊⵔⴰⴷ ⴰⴷ ⵢⵙⵙⵍⵡⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵔⴰⵙ (ⵍⴰⵔⴱⵄⴰ) ⴷⴳ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⵖⵜ, ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵜⴰⴳⵔⴰⵖⵍⵉⴼⴰⵏⵜ ⴰⵔⴰ ⵢⵔⵣⵓⵏ ⴰⵙⴽⵢⴷ ⵏ ⵡⴰⵍⵍⴰⵍⵏ ⵉ ⵢⵙ-ⵙ ⴰⵔⴰ ⵖⵔⵎⵏ ⵉ ⵢⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⴰⵢⵏ ⵉ ⴰⵙⵏ-ⵜⵜⵛⵛⴰ ⵜⵎⵙ ⴰⴽⴽⴷ ⵡⴰⵍⵍⴻⵍⵏ ⵉ ⴷ-ⵙⴳⵔⵡⵏ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵇⴰⴱⵍⵏ ⵜⴰⵍⵓⴼⵜ-ⴰ ⵉⵃⵓⵣⴰⵏ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ.

ⴰⴷ ⵜⵜⴽⴽⵉⵏ ⴷⴳ ⵜⵎⵍⵉⵍⵉⵜ-ⴰ, ⴰⵏⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵟⵉⵥⵔⴰⴼ, ⴰⵏⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵓⴳⵏⵙⵓ, ⵏ ⵟⵏⴱⴰⵣⵉⵏ ⵜⵉⴷⵉⴳⴰⵏⵉⵏ ⴰⴽⴽⴷ ⵓⵚⴳⴳⵎ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ, ⴰⵏⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵟⴽⵔⵔⴰⵣⵜ, ⴰⵏⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵟⵏⵣⴷⵓⵖⵜ, ⴰⴽⴽⴷ ⵢⵉⵏⵎⵀⴰⵍⵏ ⵉⵎⵓⵜⴰ ⵏ ⵟⵥⴳⵡⴰ ⴰⴽⴽⴷ ⵓⵎⵙⵜⵏ ⴰⵖⴰⵔⵉⵎ.

ⵟⵉⵎⵍⵉⵍⵉⵜ-ⴰ ⴰⴷ ⵜⵜ-ⵔⵣⵓⵏ ⵉ ⵓⵙⴽⵢⴷ ⵉⵎⵀⴰⵣⵏ ⵉⵏⴳⴳⵓⵔⴰ ⵉ ⵢⵙ-ⵙ ⴷ-ⵜⴳⵍⴰ ⵜⵎⵙ ⵢⵓⵖⵏ ⴷⴳ ⵜⵥⴳⵡⴰ ⵉ ⵉⵃⵓⵣⴰⵏ ⵉⵅⵅⴰⵎⵏ ⴷⴳ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⵉⴷⵓⵔⴰⵔ ⵢⵍⵍⴰⵏ ⴷⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ, ⴰⴽⴽⴷ ⵡⴰⵢⵏ ⵉ ⵢⵙ-ⵙ ⴷ-ⵜⴳⵍⴰ ⵜⴰⵍⵓⴼⵜ-ⴰ ⵖⴼ ⵜⵡⵏⵏⴰⴹⵜ ⴰⴽⴽⴷ ⵢⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ, ⵉ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⴹⵊⵔⴰⴷ ⴰⵍⵎⵏⴷ ⵏ ⵜⴳⵏⵉⵜ-ⴰ.

"ⴰⵎⴰⵀⵍ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵢⵉⵍⵉⵏ, ⴷⴳ ⵜⵎⵍⵉⵍⵉⵜ-ⴰ, ⴷ ⴰⵙⴽⵜⴰⵣⵍ ⵏ ⵍⵅⵚⴰⵔⴰ ⵢⵔⵣⴰⵏ ⴰⵔⵔⵓⵎⵏ ⵉ ⵢⵙ-ⵙ ⴷ-ⵜⴳⵍⴰ ⵜⵎⵙ, ⵛⵡⵉ ⴽⴰⵏ, ⵓⵍⴰⵛ ⵡⵉⵏ ⵜⵏⵖⴰ", ⵉ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ.

"ⴰⵏⵎⵎⵙⵍⴰⵢ ⴷⴰⵖⵏ, ⵙ ⵜⵉⵀⴰⵡⵜ ⵏ ⵢⵉⵏⵖⵍⴰⴼⵏ ⵏ ⵡⴰⴽⴽ ⵉⴳⵣⵓⵎⵏ ⵜⵔⵣⴰ ⵜⵎⵙⴰⵍⵜ, ⵖⴼ ⵡⴰⵍⵍⴰⵍⵏ ⵢⵍⵍⴰⵏ ⵉⵎⵉⵔ-ⴰ, ⴷⴳ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵢⵉⵙⵡⵉ ⵏ ⵓⵙⴳⵔⵡ-ⵏⵙⵏ ⴰⴽⴽ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵏⵇⴰⴱⵍ ⵜⵉⵎⵙ-ⴰ", ⵉ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ, ⵙⴳ ⵢⵉⴷⵉⵙ-ⵉⴹⵏ, ⵢⵏⵏⴰ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⵏ "ⵡǧⴷⵏ ⵡⴰⵍⵍⴰⵍⵏ ⵉ ⵢⵙ-ⵙ ⴰⵔⴰ ⵏⵇⴰⴱⵍ ⵜⴰⵣⵖⵏⵜ-ⴰ".

ⵟⵉⵎⵙ ⵏ ⵜⵥⴳⵡⴰ : ⵜⵉⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵉ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵖⵔⵎⵏ ⵉ ⵢⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⵜⵃⵓⵣⴰ ⵜⴰⵍⵓⴼⵜ
  Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴰⵕⴻⴱⵄⴰ, 05 ⵖⵓⵛⵜ 2020 21:43     Taggayt : ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ     Ɣran-t : 18 n tikkal   Bḍu