ⵓⵍⴰⵛ ⵉⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵢⵏ ⴳⴰⵔ ⵜⵖⵜⴰⵙ ⵏ ⵓⵟⵔⴹⵇ ⵉ ⴷ-ⵢⴹⵔⴰⵏ ⴷⴳ ⴱⴰⵢⵔⵓⵜ

Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴰⵕⴻⴱⵄⴰ, 05 ⵖⵓⵛⵜ 2020 21:34   Ɣran-t : 5 n tikkal
ⵓⵍⴰⵛ ⵉⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵢⵏ ⴳⴰⵔ ⵜⵖⵜⴰⵙ ⵏ ⵓⵟⵔⴹⵇ ⵉ ⴷ-ⵢⴹⵔⴰⵏ ⴷⴳ ⴱⴰⵢⵔⵓⵜ

 

ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ  ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ - ⵓⵍⴰⵛ ⵓⵍⴰ ⴷ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵓⵣⵣⴰⵢⵔⵉ ⴳⴰⵔ ⵜⵖⵜⴰⵙ ⵏ ⵓⵟⵔⴹⵇ ⵏ ⵍⴱⵓⵎⴱⴰⵜ ⵉ ⴷ-ⵢⴹⵔⴰⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ (ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ) ⴷⴳ ⴱⴰⵢⵔⵓⵜ (ⵍⵓⴱⵏⴰⵏ), ⵉ ⴷ-ⵉⵛⴰⵔ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵢⵉⵡⵥⵍⴰ ⵉⵡⵔⴷⴰⵏⵉⵢⵏ.

ⴰⵎⵓⵜⵍⴰⵢ ⵏ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵢⵉⵡⵥⵍⴰ ⵉⵡⵔⴷⴰⵏⵉⵢⵏ, ⴰⴱⴷⵍⴰⵣⵉⵣ ⴱⵏⴰⵍⵉ ⵛⵀⵔⵉⴼ, ⵢⵏⵏⴰ-ⴷ, ⴷⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ-ⴰ, ⴷⴰⴽⴽⵏ "ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⵉ ⴷ-ⵏⵏⴰⵏⵜ ⵜⵍⵖⴰ ⵉ ⴰⵖ-ⴷ-ⵢⵡⴹⵏ ⵙ ⴰⵙⵔⴰⴳ-ⴰ ⵉⴷⴳ ⵏⵍⵍⴰ (ⴰⵙⵉⵏⴰⵙ ⵜⴰⵎⴷⴷⵉⵜ), ⵓⵍⴰⵛ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵓⵣⵣⴰⵢⵔⵉ ⵉ ⴷ-ⵢⴷⴷⴰⵏ ⴳⴰⵔ ⵜⵖⵜⴰⵙ ⵏ ⵍⴱⵓⵎⴱⴰⵜ ⵉ ⵢⵟⵟⵔⴹⵇⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ 4 ⵖⵓⵛⵜ ⴷⴳ ⵓⵙⴰⴳⵏ ⵏ ⴱⴰⵢⵔⵓⵜ", ⵢⵍⵍⴰ ⴽⴰⵏ ⵢⵉⵡⵏ ⵓⵣⵣⴰⵢⵔⵉ ⵉⵊⵔⵃⵏ ⴰⵊⵔⴰⵃ ⴰⴼⵙⵙⴰⵙ.

ⵢⵔⵏⴰ ⵢⵏⵏⴰ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⵏ "ⵏⵙⵄⴰ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵍⵖⴰ, ⵉ ⵎⴰⵣⴰⵍ ⴷ-ⵜⴱⵜⵏ, ⴷⴳ ⵜⵎⴰⵀⵍⵜ-ⵏⵏⵖ ⴷⴳ ⴱⴰⵢⵔⵓⵜ, ⵢⵉⵎⵥⵍⴰ ⵉⴷⴰⵡⵙⴰⵏⴻⵏ ⵏ ⴱⴰⵢⵔⵓⵜ, ⴷⴳ ⵡⴰⵢⵏ ⵢⵔⵣⴰⵏ ⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉ-ⵉⴹⵏ ⵉ ⵢⵍⵍⴰⵏ ⴷⴳ ⵢⵉⵡⵏ ⵙⴳ ⴳⴰⵔ ⵢⵉⵙⴳⵏⴰⴼⵏ ⵏ ⴱⴰⵢⵔⵓⵜ.

ⵍⴰ ⵜⵜⴽⵎⵎⵉⵍⵏ ⵢⵉⵏⵔⵎⵉⵙⵏ ⴰⴽⴽⴷ ⵢⵉⵎⵥⵍⴰ ⵏ ⵜⵎⴰⵀⵍⵜ ⴰⴽⴽⴷ ⵢⵉⴷⵓⴱⴰ ⵉⵍⵓⴱⴰⵏⵉⵢⵏ ⵉ ⵓⵙⴼⵇⴷ ⵏ ⵜⴰⵖⵓⵍⵜ-ⴰ ⴰⴽⴽⴷ ⵓⵏⴰⴷⵉ ⵖⴼ ⵡⴰⵢⵏ ⵉ ⵢⵙ-ⵙ ⴷ-ⵢⴳⵍⴰ ⵓⵟⵔⴹⵇ-ⴰ ⵖⴼ ⵢⵉⵏⵙⵖⵓⵎⴰ ⵏ ⵓⵎⵖⵉⵡⴰⵏ-ⵏⵏⵖ ⵢⵍⵍⴰⵏ ⴷⴳ ⵍⵓⴱⵏⴰⵏ, ⵉ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ ⵓⵎⵓⵜⵍⴰⵢ ⵏ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵢⵉⵎⵥⵍⴰ ⵉⵡⵔⴷⴰⵏⵉⵢⵏ.

ⵢⵣⵣⵉⵔⴳ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⵏ, ⵉⵎⵥⵍⴰ ⵏ ⵜⵎⴰⵀⵍⵜ-ⵏⵏⵖ ⴷⴳ ⴱⴰⵢⵔⵓⵜ ⵙⴳⵔⵎⵏ ⵉⵎⴰⵏ-ⵏⵙⵏ ⵉ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⴰⵍⵍⵏ ⵙⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵢⵏ ⵉⵍⴰⵏ ⵜⵉⵏⵣⴷⵓⵖⵉⵏ ⵉ ⵉⵃⵓⵣⴰ ⵓⵟⵔⴹⵇ ⵏ ⵍⴱⵓⵎⴱⴰⵜ.

"ⵟⴰⵎⴰⵀⵍ-ⵏⵏⵖ ⵀⴰ-ⵜⵜ-ⴰⵏ ⴷⴳ ⵓⵏⵔⵎⵉⵙ ⵉⵎⵣⴳⵉ ⴰⴽⴽⴷ ⵢⵉⵄⴳⴳⴰⵍⵏ ⵏ ⵓⵎⵖⵉⵡⴰⵏ-ⵏⵏⵖ ⵉ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵇⴰⴱⵍ ⴰⴽⴽ ⵉⵙⵓⵜⵔⵏ ⵏ ⵜⴰⵍⵍⴰⵍⵜ ⴷⴳ ⵜⵙⵡⵉⵄⵜ-ⴰ ⵜⴰⵡⵄⵔⴰⵏⵜ ⵉⴷⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵍⵓⴱⵏⴰⵏ", ⵉ ⴷ-ⵉⵙⴳⵔⴰ ⵓⵎⴰⵙⴰⵢ-ⵏⵏⵉ.

ⵓⵍⴰⵛ ⵉⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵢⵏ ⴳⴰⵔ ⵜⵖⵜⴰⵙ ⵏ ⵓⵟⵔⴹⵇ ⵉ ⴷ-ⵢⴹⵔⴰⵏ ⴷⴳ ⴱⴰⵢⵔⵓⵜ
  Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴰⵕⴻⴱⵄⴰ, 05 ⵖⵓⵛⵜ 2020 21:34     Taggayt : ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ     Ɣran-t : 5 n tikkal   Bḍu