ⴰⵟⵔⴹⵇ ⵏ ⵍⴱⵓⵎⴱⴰⵜ ⴷⴳ ⵓⵙⴰⴳⵏ ⵏ ⴱⴰⵢⵔⵓⵜ : ⵢⵓⵣⵏ ⵓⵙⵍⵡⴰⵢ ⵟⴱⴱⵓⵓⵏ ⵉⵣⵏ ⵏ ⵓⵄⵣⵣⵉ ⵉ ⵓⵎⵜⵉⵍ-ⵉⵙ ⴰⵍⵓⴱⵏⴰⵏⵉ

Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴰⵕⴻⴱⵄⴰ, 05 ⵖⵓⵛⵜ 2020 21:16   Ɣran-t : 19 n tikkal
ⴰⵟⵔⴹⵇ ⵏ ⵍⴱⵓⵎⴱⴰⵜ ⴷⴳ ⵓⵙⴰⴳⵏ ⵏ ⴱⴰⵢⵔⵓⵜ : ⵢⵓⵣⵏ ⵓⵙⵍⵡⴰⵢ ⵟⴱⴱⵓⵓⵏ ⵉⵣⵏ ⵏ ⵓⵄⵣⵣⵉ ⵉ ⵓⵎⵜⵉⵍ-ⵉⵙ ⴰⵍⵓⴱⵏⴰⵏⵉ

 

ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ  ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⵢⵓⵣⵏ ⵓⵙⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵟⴳⴷⵓⴷⴰ, ⵎⴰⵙⵙ ⴰⴱⴷⵍⵎⴰⴷⵊⵉⴷ ⵟⴱⴱⵓⵓⵏ, ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵢⵉⵣⵏ ⵏ ⵓⵄⵣⵣⵉ ⵉ ⵓⵙⵍⵡⴰⵢ ⴰⵍⵓⴱⵏⴰⵏⵉ, ⵎⵉⵛⵀⵍ ⴰⵓⵓⵏ, ⵙⴳ ⵟⵟⵔⴹⵇⵏⵜ ⵍⴱⵓⵎⴱⴰⵜ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ (ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ), ⴷⴳ ⵓⵙⴰⴳⵏ ⵏ ⴱⴰⵢⵔⵓⵜ, ⵉ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ ⵏ ⵟⵙⵍⵡⵉⵜ.

"ⵙ ⵍⵃⵣⵏ ⴷ ⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏ ⴰⴽⴽⴷ ⵜⴽⵎⴰ ⵍⵇⴰⵢⵏ ⵉ ⵙⵍⵉⵖ ⵉ ⵢⵉⵙⴰⵍⵉ ⵏ ⵓⵟⵔⴹⵇ ⵏ ⵍⴱⵓⵎⴱⴰⵜ ⵉ ⴷ-ⵢⴹⵔⴰⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ (ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ), ⴷⴳ ⵓⵙⴰⴳⵏ ⵏ ⴱⴰⵢⵔⵓⵜ, ⵉ ⴷ-ⵢⴳⵍⴰ ⵙ ⵍⵅⵚⴰⵔⴰ ⵏ ⵡⴰⵔⵔⵓⵎⵏ ⴰⴽⴽⴷ ⵜⵎⵜⵜⴰⵏⵜ, ⴰⵊⵔⴰⵃ ⵏ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵢⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ. ⴹⴳ ⵜⵙⵡⵉⵄⵜ ⵏ ⵜⴽⵎⴰ ⴰⵎ ⵜⴰ, ⴰⴷ ⴰⴽ-ⵉⵏ-ⴰⵣⵏⵖ ⵙ ⵢⵉⵙⵎ-ⵉⵡ ⴰⴽⴽⴷ ⵡⵉⵏ ⵏ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ, ⴰⵎⴰ ⴷ ⴰⵖⵔⴼ ⵏⵖ ⴷ ⴰⵏⴰⴱⴰⴹ, ⴰⵄⵣⵣⵉ, ⴰⵖⵉⴹⵉ ⴰⴽⴽⴷ ⵜⵎⵙⵜⵍⴻⵍⵜ-ⵏⵏⵖ, ⵉ ⴽⵜⵛⵛ ⴰⴽⴽⴷ ⵓⵖⵔⴼ ⴰⵍⵓⴱⵏⴰⵏⵉ ⴰⴽⴽⴷ ⵜⵡⴰⵛⵓⵍⵉⵏ ⵏ ⵜⵖⵜⴰⵙ", ⵉ ⵢⵓⵔⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵟⴱⴱⵓⵓⵏ ⴷⴳ ⵢⵉⵣⵏ-ⵉⵙ.

"ⴰⴷ ⵢⴼⴽ ⵢⵓⵛ, ⵓⵣⵎⵉⵔ, ⵉ ⵜⵖⵜⴰⵙ ⵟⴰⵎⵍⵍⴰ-ⴰⵙ ⵢⵔⵎⵙ-ⵉⵜⵏ ⴷⴳ ⵍǧⵏⵏⵜ ⵢⴰⵣⵏ-ⴷ ⵚⵚⴱⵔ ⵉ ⵜⵡⴰⵛⵓⵍⵉⵏ-ⵏⵙⵏ", ⵉ ⵢⵔⵏⴰ ⵢⵏⵏⴰ-ⴷ ⵓⵙⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵟⴳⴷⵓⴷⴰ ⵉ ⵢⵙⵙⴰⵔⵎⵏ " ⵜⵓⵊⵢⴰ ⵉ ⵢⵉⵎⵊⵔⴰⵃ ⴰⴽⴽⴷ ⵓⵎⵙⵜⵏ ⵏ ⵓⵖⵔⴼ ⴰⵍⵓⴱⵏⴰⵏⵉ ⵙⴳ ⵢⵉⵔ ⵜⴰⵙⵡⴰⵄⵜ".

"ⴰⴷ ⴰⴽ-ⵉⵏ-ⴰⵍⵙⵖ ⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵜⴰⵎⵙⵜⵍⴻⵍⵜ-ⵏⵏⵖ ⴰⴽⴽⴷ ⵡⴰⴷⴷⵓⴷ ⵏ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵖⵔ ⵢⵉⴷⵉⵙⴰⵏ-ⵏⵡⵏ ⴷⴳ ⵜⵙⵡⵉⵄⵜ-ⴰ ⵜⵓⵇⵔⵉⵃⵜ, ⵇⴱⵍ ⵙⴳ-ⵉ ⴰ ⴳⵎⴰ ⴰⵄⵓⵣⵣⵓ-ⵡ", ⵉ ⴷ-ⵉⵙⴳⵔⴰ ⵓⵙⵍⵡⴰⵢ ⵟⴱⴱⵓⵓⵏ.

 

ⴰⵟⵔⴹⵇ ⵏ ⵍⴱⵓⵎⴱⴰⵜ ⴷⴳ ⵓⵙⴰⴳⵏ ⵏ ⴱⴰⵢⵔⵓⵜ : ⵢⵓⵣⵏ ⵓⵙⵍⵡⴰⵢ ⵟⴱⴱⵓⵓⵏ ⵉⵣⵏ ⵏ ⵓⵄⵣⵣⵉ ⵉ ⵓⵎⵜⵉⵍ-ⵉⵙ ⴰⵍⵓⴱⵏⴰⵏⵉ
  Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴰⵕⴻⴱⵄⴰ, 05 ⵖⵓⵛⵜ 2020 21:16     Taggayt : ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ     Ɣran-t : 19 n tikkal   Bḍu