ⵟⴰⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵜⵔⵓⵙⵉ ⵏ ⵓⵎⵏⵣⴰⴹ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⵟⵎⵙⵜⵍⴰ ⵜⴰⵖⵍⵏⴰⵡⵜ

Yeffeɣ-d ass n : ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ, 04 ⵖⵓⵛⵜ 2020 21:28   Ɣran-t : 28 n tikkal
ⵟⴰⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵜⵔⵓⵙⵉ ⵏ ⵓⵎⵏⵣⴰⴹ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⵟⵎⵙⵜⵍⴰ ⵜⴰⵖⵍⵏⴰⵡⵜ

 

ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ  ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⴰⵊⵉⵏⵉⵔⴰⵍ ⵏ ⵜⴼⴽⴽⴰ ⵏ ⵟⵔⴷⵙⴰ, ⵙⴰïⴷ ⵛⵀⴰⵏⴳⵔⵉⵀⴰ, ⴰⵖⵍⵍⴰ ⵏ ⵢⵉⴼⵙⵢⴰⵏⴻⵏ ⵏ ⵟⵔⴷⵙⴰ ⵜⴰⵖⵍⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⵖⵔⴼⴰⵏⵜ ⵉⵙⵔⵙ ⴰⵙⵙ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ (ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ) ⴰⵊⵉⵏⵉⵔⴰⵍ ⵏⵓⵓⵔⴷⴷⵉⵏ ⴳⵓⵓⴰⵙⵙⵎⵉⴰ ⵙ ⵢⵉⵙⵎ-ⵉⵙ ⴷ ⴰⵎⵏⵣⴰⴹ ⵏ ⵟⵎⵙⵜⵍⴰ ⵜⴰⵖⵍⵏⴰⵡⵜ ⴷⴳ ⵓⵎⴹⵉⵇ ⵏ ⵓⵊⵉⵏⵉⵔⴰⵍ ⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏ ⴰⴱⴷⵔⵔⴰⵀⵎⴰⵏ ⴰⵔⵔⴰⵔ, ⵉ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵟⵎⵃⴰⴷⴷⵉⵜ ⵜⴰⵖⵍⵏⴰⵡⵜ ⴷⴳ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ.

"ⵙ ⵢⵉⵙⵎ ⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵙⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵟⴳⴷⵓⴷⴰ, ⴰⵖⵍⵍⴰ ⵓⵏⵏⵉⴳ ⵏ ⵢⵉⵖⴰⵍⵍⵏ ⵏ ⵜⵔⴷⵙⵉⵡⵉⵏ, ⴰⵏⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵟⵎⵃⴰⴷⴷⵉⵜ ⵜⴰⵖⵍⵏⴰⵡⵜ, ⴰⵍⵎⵏⴷ ⵏ ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ ⵜⴰⵙⵍⵡⴰⵢⴰⵏⵜ ⵏ 30 ⵢⵓⵍⵢⵓ 2020, ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵊⵉⵏⵉⵔⴰⵍ ⵏ ⵜⴼⴽⴽⴰ ⵏ ⵜⵔⴷⵙⴰ ⵙⴰïⴷ ⵛⵀⴰⵏⴳⵔⵉⵀⴰ, ⴰⵖⵍⵍⴰ ⵏ ⵢⵉⴼⵙⵢⴰⵏⴻⵏ ⵏ ⵟⵔⴷⵙⴰ ⵜⴰⵖⵍⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⵖⵔⴼⴰⵏⵜ, ⵢⵙⵙⵍⵡⵉ, ⴰⵙⵙ-ⴰ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ (ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ) 04 ⵖⵓⵛⵜ 2020, ⵜⴰⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⵄⴷⴷⵉ ⵏ ⵓⴷⴰⴱⵓ ⴰⴽⴽⴷ ⵓⵙⵔⵙⵉ ⵏ ⵓⵊⵉⵏⵉⵔⴰⵍ ⵏⵓⵓⵔⴷⴷⵉⵏ ⴳⵓⵓⴰⵙⵙⵎⵉⴰ ⵙ ⵢⵉⵙⵎ-ⵉⵙ ⴷ ⴰⵎⵏⵣⴰⴹ ⵏ ⵟⵎⵙⵜⵍⴰ ⵜⴰⵖⵍⵏⴰⵡⵜ ⴷⴳ ⵓⵎⴹⵉⵇ ⵏ ⵓⵊⵉⵏⵉⵔⴰⵍ ⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏ ⴰⴱⴷⵔⵔⴰⵀⵎⴰⵏ ⴰⵔⵔⴰⵔ", ⵉ ⴷ-ⵢⵙⵙⴷⴷⵉ ⵓⵖⴱⴰⵍⵓ-ⵏⵏⵉ.

ⵙⴳ ⵜⴽⴼⴰ ⵜⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵓⵔⵎⴰⵙ, ⴰⵊⵉⵏⵉⵔⴰⵍ ⵏ ⵜⴼⴽⴽⴰ ⵏ ⵟⵔⴷⵙⴰ ⵢⵙⵜⵔⵃⵎ ⵖⴼ ⵜⴽⴰⵜⵓⵜ ⵏ ⵓⵎǧⴰⵀⴷ ⵍⴰⵔⴱⵉ ⴱⵏ ⵎ'ⵀⵉⴷⵉ, ⴷ ⵉⵙⵎ ⵉ ⵢⵙ-ⵙ ⵙⵎⵎⴰⵏ ⵜⴰⵙⵖⵉⵎⵜ ⵏ ⵓⵏⵣⴰⴹ ⵏ ⵟⵎⵙⵜⵍⴰ ⵜⴰⵖⵍⵏⴰⵡⵜ, ⵙⴰⴽⵉⵏ ⵉⵙⵔⵙ ⵜⴰⵎⵇⵇⵓⵏⵜ ⵏ ⵜⵊǧǧⵉⴳⵉⵏ ⵙⴷⴰⵜ ⵜⵥⵔⵓⵜ ⵏ ⵓⵙⴼⵓⴳⵍ ⵢⵔⵏⴰ ⵢⵖⵔⴰ-ⴷ ⵟⴰⵍⴷⴰⵢⵜ ⵙⴳ ⵓⵇⵔⴰⵏ ⵉⵎⵇⴷⴷⵙ ⵉ ⵜⴽⴰⵜⵓⵜ-ⵉⵙ ⴰⴽⴽⴷ ⵜⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⵖⵔⴰⵙⵏ.

ⵟⴱⴷⴰ ⵜⴼⵓⴳⵍⴰ ⵙ ⵓⵄⴷⴷⵉ ⵖⴼ ⵢⵉⵎⴽⵓⵥⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⵀⵀⴰⵍⵏ ⵏ ⵟⵎⵙⵜⵍⴰ ⵜⴰⵖⵍⵏⴰⵡⵜ, ⵎⵣⵉⵔⴳⵏ ⴷⴳ ⵓⵎⵔⴰⵃ ⵏ ⵢⵉⵎⵔⵉⴳⵏ, ⵙⴰⴽⵉⵏ ⴷ ⵜⴰⵔⵓⵙⵉ ⵜⵓⵏⵚⵉⴱⵜ ⵏ ⵓⵎⵏⵣⴰⴹ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⵟⵎⵙⵜⵍⴰ ⵜⴰⵖⵍⵏⴰⵡⵜ.

ⵙ ⵢⵉⵙⵎ ⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵙⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵟⴳⴷⵓⴷⴰ, ⴰⵖⵍⵍⴰ ⵓⵏⵏⵉⴳ ⵏ ⵢⵉⵖⴰⵍⵍⵏ ⵏ ⵜⵔⴷⵙⵉⵡⵉⵏ, ⴰⵏⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵟⵎⵃⴰⴷⴷⵉⵜ ⵜⴰⵖⵍⵏⴰⵡⵜ, ⴰⵍⵎⵏⴷ ⵏ ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ ⵜⴰⵙⵍⵡⴰⵢⴰⵏⵜ ⵏ 30 ⵢⵓⵍⵢⵓ 2020, ⴰⴷ ⵙⵔⵙⵖ ⵙ ⵡⵓⴷⵎ ⵓⵏⵚⵉⴱ ⴰⵊⵉⵏⵉⵔⴰⵍ ⵏⵓⵓⵔⴷⴷⵉⵏ ⴳⵓⵓⴰⵙⵙⵎⵉⴰ ⵙ ⵢⵉⵙⵎ-ⵉⵙ ⴷ ⴰⵎⵏⵣⴰⴹ ⵏ ⵟⵎⵙⵜⵍⴰ ⵜⴰⵖⵍⵏⴰⵡⵜ ⴷⴳ ⵓⵎⴹⵉⵇ ⵏ ⵓⵊⵉⵏⵉⵔⴰⵍ ⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏ ⴰⴱⴷⵔⵔⴰⵀⵎⴰⵏ ⴰⵔⵔⴰⵔ", ⵉ ⴷ-ⵢⵙⵙⵖⵔⵜ ⵓⵖⵍⵍⴰ ⵏ ⵢⵉⴼⵙⵢⴰⵏⴻⵏ ⵏ ⵟⵔⴷⵙⴰ ⵜⴰⵖⵍⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⵖⵔⴼⴰⵏⵜ, ⵉ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵓⵖⵓ.

 

ⵟⴰⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵜⵔⵓⵙⵉ ⵏ ⵓⵎⵏⵣⴰⴹ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⵟⵎⵙⵜⵍⴰ ⵜⴰⵖⵍⵏⴰⵡⵜ
  Yeffeɣ-d ass n : ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ, 04 ⵖⵓⵛⵜ 2020 21:28     Taggayt : ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ     Ɣran-t : 28 n tikkal   Bḍu