ⵓⵔ ⵜⵜⵄⵟⵟⵉⵍⵏⵜ ⴰⵔⴰ ⴰⴷ ⵍⴷⵉⵏⵜ ⵜⵎⵙⴳⵉⴷⵉⵡⵉⵏ : ⵜⵉⵖⵔⵉ ⵉ ⵓⵇⴰⴷⵔ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵜⵏ ⵏ ⵓⵃⵣⵣⴱ

Yeffeɣ-d ass n : ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ, 04 ⵖⵓⵛⵜ 2020 21:11   Ɣran-t : 29 n tikkal
ⵓⵔ ⵜⵜⵄⵟⵟⵉⵍⵏⵜ ⴰⵔⴰ ⴰⴷ ⵍⴷⵉⵏⵜ ⵜⵎⵙⴳⵉⴷⵉⵡⵉⵏ : ⵜⵉⵖⵔⵉ ⵉ ⵓⵇⴰⴷⵔ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵜⵏ ⵏ ⵓⵃⵣⵣⴱ

 

ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ  ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⴰⵏⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ, ⴰⴱⴷⵍⴰⵣⵉⵣ ⴹⵊⵔⴰⴷ ⵢⵣⵣⵉⵔⴳ-ⴷ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ (ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ) ⴷⴳ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⵖⵜ ⴷⴰⴽⴽⵏ ⵢⵙⵙⴼⴽ ⵖⴼ ⵢⵉⵎⵥⵥⵓⵍⵍⴰ ⴰⴷ ⵇⴰⴷⵔⵏ ⴰⴽⴰⵜⵏ ⵏ ⵓⵃⵣⵣⴱ ⵎⴳⴰⵍ ⵏ ⵡⴰⵟⴰⵏ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵟⵙⵎⵔⵜ ⵛⵓⴹⵉⴷ-19 ⵙⴳ ⴰⵔⴰ ⵍⴷⵉⵏⵜ ⵜⵎⵙⴳⵉⴷⵉⵡⵉⵏ ⴷⴳ ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ-ⴰ ⵉ ⴷ-ⵜⴷⴷⵓⵏ.

ⵎⴰⵙⵙ ⴹⵊⵔⴰⴷ, ⵙ ⵓⵔⴰⴼⵇ ⵏ ⵓⵏⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵟⵉⵥⵔⴰⴼ, ⴰⵢⵎⵏ ⴱⵏⴰⴱⴷⵔⵔⴰⵀⵎⴰⵏ ⵛⴰⵔⵏ ⵙ ⵡⵓⴷⵎ ⵓⵏⵚⵉⴱ ⵉⵎⵥⵍⴰ ⴰⴽⴽⴷ ⵢⵉⴼⴰⵔⵉⵙⵏ ⵏ ⵜⵉⵥⵔⴰⴼ ⵜⵉⵙⵍⴰⵎⴰⵏⵜ ⴷⴳ ⵟⴱⴰⵏⴽⴰ ⵜⴰⵖⵍⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ (ⴱⵏⴰ) ⵢⵙⵙⴷⴷⵉ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⵏ "ⴰⵍⴷⴰⵢ ⵏ ⵜⵎⵙⴳⵉⴷⵉⵡⵉⵏ ⵓⵔ ⵢⵍⵍⵉ ⴰⵔⴰ ⴷ ⵜⴰⵜⵓⵜ ⵏ ⵡⴰⵟⴰⵏ",ⵢⵔⵏⴰ ⵢⵏⵏⴰ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⵏ "ⵢⵙⵙⴼⴽ ⴰⴷ ⵜⵉⵍⵉ ⵜⵎⵙⴳⵉⴷⴰ ⴷ ⴰⵎⴷⵢⴰ ⴷⴳ ⵓⵇⴰⴷⵔ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵜⵏ ⵏ ⵓⵃⵣⵣⴱ, ⵔⵏⵓ-ⴷ ⵓⵍⴰ ⴷ ⴰⵇⴰⴷⵔ ⵏ ⵓⵙⵎⵛⵛⵇ ⴰⵏⵎⵜⵜⵉ ⴰⴽⴽⴷ ⵜⵎⵍⵙⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵃⵍⴰⵙⵜ".

"ⵓⵔ ⵢⵙⵙⴼⴽ ⴰⵔⴰ ⴰⴷ ⵉⵍⵉⵏⵜ ⵜⵎⵙⴳⵉⴷⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵙⵙⴱⴱⴰ ⵏ ⵓⵣⵓⵣⵣⵔ ⵏ ⵡⴰⵟⴰⵏ. ⵢⵙⵙⴼⴽ ⴰⴷ ⴰⵍⵍⵏⵜ ⵉ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵢⵃⴱⵙ ⵡⴰⵟⴰⵏ, ⵙ ⵓⵇⴰⴷⵔ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵜⵏ ⵏ ⵓⵃⵣⵣⴱ", ⵉ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ.

ⵓⵔ ⵜⵜⵄⵟⵟⵉⵍⵏⵜ ⴰⵔⴰ ⴰⴷ ⵍⴷⵉⵏⵜ ⵜⵎⵙⴳⵉⴷⵉⵡⵉⵏ : ⵜⵉⵖⵔⵉ ⵉ ⵓⵇⴰⴷⵔ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵜⵏ ⵏ ⵓⵃⵣⵣⴱ
  Yeffeɣ-d ass n : ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ, 04 ⵖⵓⵛⵜ 2020 21:11     Taggayt : ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ     Ɣran-t : 29 n tikkal   Bḍu