ⵍⴱⴰⴽ 2020 : ⴰⵙⴽⵉⴷⴷⴱ ⵏ ⵜⵍⵖⴰ ⵢⵜⵜⴷⴷⵓⵏ ⴷⴳ ⵢⵉⵥⴹⵡⴰ ⵉⵏⵎⵜⵜⵉⵢⵏ

Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ, 03 ⵖⵓⵛⵜ 2020 23:10   Ɣran-t : 29 n tikkal
ⵍⴱⴰⴽ 2020 : ⴰⵙⴽⵉⴷⴷⴱ ⵏ ⵜⵍⵖⴰ ⵢⵜⵜⴷⴷⵓⵏ ⴷⴳ ⵢⵉⵥⴹⵡⴰ ⵉⵏⵎⵜⵜⵉⵢⵏ

 

ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ  ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⴰⵏⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴰⵖⵍⵏⴰⵡ ⵢⵙⴽⴰⴷⴷⴱ-ⴷ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ (ⵍⵜⵏⵉⵢⵏ) ⵜⵉⵍⵖⴰ ⵉ ⵍⴰ ⵢⵜⵜⴷⴷⵓⵏ ⴷⴳ ⵢⵉⵥⴹⵡⴰ ⵉⵏⵎⵜⵜⵉⵢⵏ ⵖⴼ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵢⵉⵖⵜⴰⵙⵏ ⵣⵄⵎⴰ ⵢⵔⵣⴰⵏ ⴰⵙⵎⴻⵎⵎⵉ ⵏ ⵓⵏⴰⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵡⴰⵍⵍⵓⵙ ⴰⴽⴽⴷ ⵓⵙⵓⴷⴷⵙ ⵏ ⵍⴱⴰⴽ ⵜⴰⵡⴰⵍⴰ ⵏ ⵛⵜⵎⴱⵔ 2020 ⴰⵏⴰⴳⴰⵔ ⵜⴰⵏⴳⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⴳⵊⴷⴰⵏⵉⵏ.

"ⵙⴳ ⴷ-ⴼⴼⵖⵏ ⵢⵉⵙⴰⵍⴰⵏ ⵓⵔ ⵏⵙⵄⵉ ⵍⵙⴰⵙ ⴷⴳ ⵢⵉⵥⴹⵡⴰ ⵉⵏⵎⵜⵜⵉⵢⵏ ⵉ ⵍⴰ ⴷ-ⵢⵜⵜⵉⵏⵉⵏ ⴷⴰⴽⴽⵏ ⵍⵍⴰⵏ ⵢⵉⵖⵜⴰⵙⵏ ⵢⵔⵣⴰⵏ ⵉⴽⴰⵢⴰⴷⵏ ⵏ ⵍⴱⴰⴽ, ⴰⵏⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴰⵖⵍⵏⴰⵡ ⵢⵙⴽⴰⴷⴷⴱ-ⴷ ⵉⵙⴰⵍⴰⵏ-ⴰ ⵓⵔ ⵏⵙⵄⵉ ⴰⵔⴰ ⵍⵙⴰⵙ ⵉⵍⴰⵏ ⵉⵙⵡⵉ ⵏ ⵓⴽⵍⵍⵅ ⵏ ⵢⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ, ⴰⵙⴼⵛⵍ ⵏ ⵢⵉⴱⴰⵍⵎⵓⴷⵏ ⴷⴳ ⵜⵡⴰⵍⴰ-ⴰ ⵉⵥⵎⴽⵏ, ⵜⵉⵏ ⵏ ⵓⵀⵢⵢⵉ ⵏ ⵓⴽⴰⵢⴰⴷ ⵢⵃⵡⴰǧⵏ ⵜⴰⵍⵡⵉⵜ ⴰⴽⴽⴷ ⵓⵔⴰⴼⵇ", ⵉ ⴷ-ⵢⵙⵙⴷⴷⵉ ⵓⵏⵖⵍⴰⴼ ⴷⴳ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ ⵉ ⵜⵙⵄⴰ ⴳⴰⵔ ⵉⴼⴰⵙⵙⵏ-ⵉⵙ ⵟⵏⴳⴳⴰ ⵏ ⵢⵉⵙⴰⵍⴰⵏ ⵏ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ.

ⴰⵍⵎⵏⴷ ⵏ ⵜⴳⵏⵉⵜ-ⴰ, ⵢⵖⵔⴰ-ⴷ ⵓⵏⵖⵍⴰⴼ ⵉ ⵢⴰⵍ ⵢⵉⵡⵏ ⴰⴽⴽⴷ ⴰⴷ ⵉⵄⴰⵙ ⵉⵎⴰⵏ-ⵉⵙ, ⴰⴷ ⵢⵙⵙⴼⵇⴷ ⵜⵉⵍⵖⴰ ⴷⴳ ⵓⵖⴱⴰⵍⵓ ⵓⵏⵚⵉⴱ ⵙ ⴷⵍⵍⵓ ⴰⵢⴰⵍⴰⵙ ⵖⴼ ⵓⴷⴳ ⴰⵍⵉⴽⵜⵔⵓⵏⴰⵏ ⵏ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⴰⴽⴽⴷ ⵜⵉⵙⴱⵜⴰⵔ-ⵉⵙ ⵖⴼ ⵢⵉⵥⴹⵡⴰⵏ ⵉⵏⵎⵜⵜⵉⵢⵏ, ⵉ ⵢⵔⵏⴰ ⵢⵏⵏⴰ-ⴷ ⵓⵍⵖⵓ.

ⵢⵖⵔⴰ-ⴷ ⴷⴰⵖⵏ ⵉ ⵢⵉⴱⴰⵍⵎⵓⴷⵏ ⵉ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵄⴰⵙⵙⵏ ⵉⵎⴰⵏ-ⵏⵙⵏ, ⴰⴷ ⴼⴰⵇⵏ ⵉ ⵜⵉⵍⵖⴰ ⵉ ⵙⵙⴷⴷⵓⵢⵏ ⴱⵕⵕⴰ ⵏ ⵢⵉⵖⴱⵓⵍⴰ ⵓⵏⵚⵉⴱⵏ ⵏ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ.

ⴰⴷ ⵏⵔⵙⵎⴽⵜⵉ ⴷⴰⴽⴽⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵢⵉⵥⴹⵡⴰ ⵉⵏⵎⵜⵜⵉⵢⵏ ⵙⵙⴷⴷⴰⵏ ⵜⵉⵍⵖⴰ ⵉ ⵙⵏⵟⴹⵏ ⵉ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⵉ ⴷ-ⵢⵜⵜⵉⵏⵉⵏ ⴷⴰⴽⴽⵏ "ⵢⵜⵜⵡⴰⵙⵎⴻⵎⵎⵉ ⵏ ⵡⴰⵍⵍⵓⵙ ⵉ ⵢⵉⴱⴰⵍⵎⵓⴷⵏ ⵉ ⴷ-ⵢⵡⵡⵉⵏ ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵍⵎⵎⴰⵙⵜ ⵏ 9/20 ⴷⴳ ⵓⴽⴰⵢⴰⴷ ⵏ ⵍⴱⴰⴽ ⵢⵔⵏⴰ ⴰⵏⴳⴳⴰⵔⵓ-ⴰ ⵢⵔⵣⴰ ⴽⴰⵏ ⵜⵉⵏⴳⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⴳⵊⴷⴰⵏⵉⵏ".

ⵍⴱⴰⴽ 2020 : ⴰⵙⴽⵉⴷⴷⴱ ⵏ ⵜⵍⵖⴰ ⵢⵜⵜⴷⴷⵓⵏ ⴷⴳ ⵢⵉⵥⴹⵡⴰ ⵉⵏⵎⵜⵜⵉⵢⵏ
  Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ, 03 ⵖⵓⵛⵜ 2020 23:10     Taggayt : ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ     Ɣran-t : 29 n tikkal   Bḍu