ⴰⵙⵍⵡⴰⵢ ⵟⴱⴱⵓⵓⵏ ⵢⵙⵍⵡⵉ ⵜⵉⵎⵍⵉⵍⵜ ⵏ ⵓⵙⵇⴰⵎⵓ ⴰⵏⵉⵊⵉ ⵏ ⵜⵖⵍⵉⵙⵜ 

Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ, 03 ⵖⵓⵛⵜ 2020 23:55   Ɣran-t : 167 n tikkal
ⴰⵙⵍⵡⴰⵢ ⵟⴱⴱⵓⵓⵏ ⵢⵙⵍⵡⵉ ⵜⵉⵎⵍⵉⵍⵜ ⵏ ⵓⵙⵇⴰⵎⵓ ⴰⵏⵉⵊⵉ ⵏ ⵜⵖⵍⵉⵙⵜ 

ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⵖⵜ- ⵢⵙⵍⵡⵉ ⵓⵙⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵟⴳⴷⵓⴷⴰ, ⵎⴰⵙⵙ ⴰⴱⴷⵍⵎⴰⵊⵉⴷ ⵟⴱⴱⵓⵓⵏ,  ⴰⵖⵍⴰ ⴰⵏⵉⵊⵉ ⵏ ⵢⵖⴰⵍⵏ ⵉⵎⵙⵍⵃⵏ ⴷ ⵓⵏⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⵎⵃⴰⴷⵉⵜ ⵜⴰⵖⵍⵏⴰⵡⵜ ⴰⵙⵙ-ⴰ ⵍⵜⵏⴰⵢⵏ ⴷⵉ ⵜⵖⵉⵎⵉⵜ ⵏ  ⵜⵙⵍⵡⴰⵢⵜ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ, ⵜⵉⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⵇⴰⵎⵓ ⴰⵏⵉⵊⵉ ⵏ ⵜⵖⵍⵉⵙⵜ ⵢⵇⵏⴻⵏ ⵖⵔ ⵓⵇⵢⵢⵎ ⵏ ⵜⵎⵙⴰⵍⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⵓⵜ ⴷⵉ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⴰⴷⵓ ⵏ ⵜⴰⴼⴰⵜ ⵏ ⵢⵙⴽⴼⵉⵍⵏ ⵢⵇⵏⴻⵏ ⵖⵔ ⵓⵣⵓⵣⵔ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓⵇⴰⵛⵓⵛ ⵛⵓⴹⵉⴷ-19, ⵖⴼ ⵓⵏⴳⴰⵔⵓ ⵏ ⵜⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵙⵓⴼⵖⵏⴷ ⴰⵍⵖⵓ ⴷ ⵡⴰ ⴷ ⴰⴹⵔⵉⵙ ⵏⵙ ⵢⵊⵎⵍ:

ⵢⵙⵍⵡⵉ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⴱⴷⵎⴰⴷⵊⵉⴷ ⵟⴱⴱⵓⵓⵏ ⴰⵙⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰ ⴰⵖⵍⵍⴰ ⴰⵏⵉⵊⵉ ⵏ ⵢⵉⵖⴰⵍⵏ ⵉⵎⵙⵍⵃⵏ ⴰⵏⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⵎⵃⴰⴷⵉⵜ ⵜⴰⵖⵍⵏⴰⵡⵜ,ⴰⵙⵙ-ⴰ ⵍⵜⵏⴰⵢⵏ 03 ⵖⵓⵛⵜ 2020, ⵜⴰⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⵇⴰⵎⵓ ⴰⵏⵉⵊⵉ ⵏ ⵜⵖⵍⵉⵙⵜ ⵢⵇⵏⴻⵏ ⵖⵔ ⵓⵇⵢⵢⵎⵎ ⵏ ⵜⵎⵙⴰⵍⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⵓⵜ ⴷⵉ ⵜⵎⵓⵔⵜ-ⵏⵖ, ⴰⴷⵓ ⵏ ⵜⴰⴼⴰⵇ ⵏ ⵢⵙⴽⴼⵉⵍⵏ ⵢⵇⵏⴻⵏ ⵖⵔ ⵓⵣⵓⵣⵔ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓⵇⴰⵛⵓⵛ ⵛⵓⴹⵉⴷ-19.

ⵟⵊⴰ ⵜⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⴰⵢⴰ ⴱⴰⵛ ⴰⴷ ⵙⵄⵔⴹⵏ ⵏ ⵜⵉⵡⵜⵉⵍⵉⵏ ⴰⴷ ⵢⵊⵏ ⴰⵡⵄⵉⵜ ⵏ ⵉⵢⴰ ⵢⵜⵣⴰⵍⵏ ⵖⵔ ⵍⵊⵡⴰⵎⵄ ⴷⴳ ⵡⴰⴽⵓⴷ ⴰⴷ ⴹⵎⵏⴻⵏ ⴰⵡⴼⵉⵔ ⵏ ⵛⵔⵓⵟ ⵓⵃⴱⵔ ⵏ ⵢⵙⴽⵉⵔⵏ ⴰⴷⴰⵡⵙⴰⵏⴻⵏ ⵢⵍⴰⵏ ⴰⵖⵏⵜ ⴰⵏⵓⵄⴰ ⵖⴼ ⵓⵍⵉⵇ ⴷ ⵓⵣⵓⵣⵔ ⵏ ⵓⵏⴰⴼⴰⴼⴰⴷ ⴰⵢⴰ ⴱⵓⵇⴰⵛⵓⵛ.

 

ⴰⵙⵍⵡⴰⵢ ⵟⴱⴱⵓⵓⵏ ⵢⵙⵍⵡⵉ ⵜⵉⵎⵍⵉⵍⵜ ⵏ ⵓⵙⵇⴰⵎⵓ ⴰⵏⵉⵊⵉ ⵏ ⵜⵖⵍⵉⵙⵜ 
  Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ, 03 ⵖⵓⵛⵜ 2020 23:55     Taggayt : ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ     Ɣran-t : 167 n tikkal   Bḍu