ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵜⴻⴱⴱⵓⵏ: ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴰⴷ ⵜⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵙⴻⵄⵊⴻⵍ ⵜⵙⴻⵎⵎⴻⵙⴽⴻⵍⵜ ⵉ ⵓⵙⵉⴳⴻⵔ ⵏ 20 ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵍⵢⴰⵕⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⴷⵓⵍⴰⵕⴻⵏ

Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ, 13 ⵢⵓⵍⵢⵓ 2020 15:10   Ɣran-t : 0 n tikkal
ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵜⴻⴱⴱⵓⵏ: ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴰⴷ ⵜⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵙⴻⵄⵊⴻⵍ ⵜⵙⴻⵎⵎⴻⵙⴽⴻⵍⵜ ⵉ ⵓⵙⵉⴳⴻⵔ ⵏ 20 ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵍⵢⴰⵕⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⴷⵓⵍⴰⵕⴻⵏ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵉⵡⴻⵚⵚⴰ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ, ⴰⴱⴷⴻⵍⵎⴰⴷⵊⵉⴷ ⵜⴻⴱⴱⵓⵏ, ⴰⵏⴰⴱⴰⴹ, ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⴻⵇⵇⴰⵎⵓ ⵏ ⵢⵉⵏⴻⵖⵍⴰⴼⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ, ⵖⴻⴼ ⵓⵙⴻⵄⵊⴻⵍ ⵏ ⵜⵙⴻⵎⵎⴻⵙⴽⴻⵍⵜ ⵜⴰⴷⵔⵉⵎⴰⵏⵜ ⵙ ⵡⴰⴽⴰⵜⴻⵏ ⵢⴻⵎⴳⴻⵔⵔⴰⴷⴻⵏ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⴵⴵⴻⵏ ⴰⵡⴰⵏⴰⴽ ⴰⴷ ⴷ-ⵢⴻⵙⵙⵉⴳⴻⵔ 20 ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵍⵢⴰⵕⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⴷⵓⵍⴰⵕⴻⵏ ⵙⴻⴳ-ⴰ ⵖⴻⵔ ⵜⴳⴰⵔⴰ ⵏ ⵓⵙⴻⴳⴳⴰⵙ.

ⵎⴻⵏⵖⵉⵔ ⴰⵙⵉⴳⴻⵔ-ⴰ, ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⴻⴷⵔⵉⵎⵜ, ⴰⵉⵎⴻⵏ ⴱⴻⵏⴰⴱⴷⴻⵔⵔⴰⵀⵎⴰⵏⴻ, ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵉⵜ-ⴰ, ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵜⴻⵡⵊⴻⴷ ⴰⴷ ⵜⴻⵙⵙⵉⴷⴻⴼ « ⵉⵎⵉⵔ-ⴰ » ⴰⵣⴰⵍ ⵏ 1.000 ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵍⵢⴰⵕⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⴷⵉⵏⴰⵕⴻⵏ ⵉ ⵓⵙⴷⵓⵇⵇⴻⵙ ⵏ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵜⴻⵔⵏⵓ 10 ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵍⵢⴰⵕⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⴷⵓⵍⴰⵕⴻⵏ « ⵉⵡⴻⵊⴷⴻⵏ ». ⵉⵙⴰⵍⵉ-ⴰ ⵢⴻⵎⵎⵓⴳⴻⵔ-ⵉⵜ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵜⴻⴱⴱⵓⵏ ⵙ ⵓⴷⵡⴰⵜ.

ⴰⵢⴰ ⴰⴷ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵖⴻⵔ « ⵢⵉⵙⴻⴷⵎⴰⵙ ⴰⵢ ⵜⴻⵣⵎⴻⵔ ⴰⴷ ⵜⴻⵏⵜ-ⵜⴻⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ » ⵙ ⵓⵙⴻⵏⵇⴻⵙ ⵏ ⵢⵉⵚⴻⵔⵔⵉⴼⴻⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⵉⵎⴻⵥⵍⴰ ⴷ ⵜⴻⵣⵔⴰⵡⵉⵏ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵢⵉⵍⵉⵏ ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵡⴰⵢⴰ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ ⵏ ⵜⵙⴻⵍⵡⵉⵜ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ.

ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵡⴰⵢⴰ, ⴷⴰⵖ, ⴰⴷ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⴽⴽⴻⵙ ⵓⵙⴼⵓⵜⴻⵕ ⵢⴻⴽⴽⴰⵏ ⵉ ⵜⵍⵉⵙⴰ, ⴰⵎ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵜⴻⵙⵙⵓⵖⴰⵍ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵉⴷⵔⵉⵎⴻⵏ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵡⵓⵍⵣⵓⵣ ⴰⵔⴰⵍⵖⴰⵏ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵓⵍⵖⵓ-ⴰ.

ⵉⵃⴻⵜⵜⴻⵜ-ⴷ ⴷⴰⵖ ⵎⴰⵙⵙ ⵜⴻⴱⴱⵓⵏ ⵖⴻⴼ ⵜⵙⴻⵎⵎⴻⵙⴽⴻⵍⵜ ⵜⴰⴱⴰⵏⴽⴰⵏⵜ, ⵜⴰⵏⴻⵡⵙⵉⵜ ⴷ ⵜⴻⴷⵡⴰⵏⴰⵏⵜ ⴷ ⵓⵃⴽⴰⵎ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⴵⴰⵡ.

ⵉⵡⴻⵚⵚⴰ-ⴷ ⴷⴰⵖ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ ⵖⴻⴼ ⵓⵙⴻⵄⵊⴻⵍ ⵏ ⵜⵙⴻⵎⵎⴻⵙⴽⴻⵍⵜ ⵜⴰⴱⴰⵏⴽⴰⵏⵜ ⵉⵎⵉ ⴰⵢ ⵜⵃⴰⵔ ⵙ ⵡⴰⵟⴰⵙ ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵔⴰ ⵜⴻⵜⵜⵓⵏⴻⴼⴽ ⵜⵉⵅⵅⵓⵜⴻⵔⵜ ⵉ ⵓⵙⴻⵎⴹⴻⵏ ⴷ ⵓⵙⴻⵜⵔⴻⵔ ⵏ ⵓⴳⵣⵓⵎ ⵏ ⵜⴻⵡⵙⵉ, ⴰⴽⴰⵍ ⴷ ⵜⴻⴷⵡⴰⵏⵜ ⴷ ⵓⴽⴻⵎⵎⴻⵍ ⵏ ⵓⵀⴻⵢⵢⵉ ⵏ ⵓⵏⴰⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⴻⴷⵔⵉⵎⵜ ⵜⵉⵙⵍⴰⵎⴰⵏⵜ ⵉ ⵓⵙⴻⴳⵔⴻⵡ ⵏ ⵢⵉⴷⵔⵉⵎⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⴻⴳⴼⴻⵔ ⴷ ⵓⵙⴻⵖⵏⴻⵡ ⵏ ⵢⵉⵖⴱⵓⵍⴰ ⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⴰⴷ

ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵜⴻⴱⴱⵓⵏ: ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴰⴷ ⵜⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵙⴻⵄⵊⴻⵍ ⵜⵙⴻⵎⵎⴻⵙⴽⴻⵍⵜ ⵉ ⵓⵙⵉⴳⴻⵔ ⵏ 20 ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵍⵢⴰⵕⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⴷⵓⵍⴰⵕⴻⵏ
  Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ, 13 ⵢⵓⵍⵢⵓ 2020 15:10     Taggayt : ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ     Ɣran-t : 0 n tikkal   Bḍu