ⴱⴻⵍⵀⵉⵎⴻⵔ : ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⵖⴻⴼ ⵢⵉⵎⵉⴷⵢⴰⵜⴻⵏ ⵉⵏⴰⴳⴷⵓⴷⴻⵏ ⴰⴷ ⴰⵍⵙⴻⵏ ⵉ ⵓⵙⵓⴷⴷⴻⵙ-ⵏⵙⴻⵏ "ⵙ ⵜⴻⵍⵇⴻⵢ"

Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ, 13 ⵢⵓⵍⵢⵓ 2020 12:21   Ɣran-t : 1 n tikkal
ⴱⴻⵍⵀⵉⵎⴻⵔ : ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⵖⴻⴼ ⵢⵉⵎⵉⴷⵢⴰⵜⴻⵏ ⵉⵏⴰⴳⴷⵓⴷⴻⵏ ⴰⴷ ⴰⵍⵙⴻⵏ ⵉ ⵓⵙⵓⴷⴷⴻⵙ-ⵏⵙⴻⵏ "ⵙ ⵜⴻⵍⵇⴻⵢ"

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⴰⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⴻⵖⵡⴰⵍⵜ, ⴰⵎⵓⵜⵍⴰⵢ ⵏ ⵓⵏⴰⴱⴰⴹ, ⴰⵎⵎⴰⵔ ⴱⴻⵍⵀⵉⵎⴻⵔ ⵢⴻⵖⵔⴰ-ⴷ ⵉ ⵢⵉⵎⵉⴷⵢⴰⵜⴻⵏ ⵉⵏⴰⴳⴷⵓⴷⴻⵏ ⵉⵙⵍⵉⵥⵔⴰⵏⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵡⵉⴷ ⵏ ⵜⵉⵔⴰ ⵉ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴰⴷ ⴷⴷⵙⴻⵏ "ⵙ ⵜⴻⵍⵇⴻⵢ" ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⵉ ⴷ-ⵏⵏⴰⵏ ⵢⵉⵖⵏⴻⵏ ⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⴻⵏ ⵉ ⴷ-ⵢⴻⴳⵍⴰⵏ ⵙ ⵓⵙⴻⵜⵔⴻⵔ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⴱⴻⴷⴷⴻⵍ-ⵏⵙⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵓⵖⴰⵍⴻⵏ ⴷ ⵜⵉⵕⵎⵉⵙⵉⵏ ⵢⴻⴷⴷⵙⴻⵏ ⴷ ⵢⵉⵡⵡⵓⵔⴰ ⵜⵓⵎⴹⵉⵏⵉⵏ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵢⴻⴼⴽⴻⵏ ⵉⴼⴰⵔⵉⵙⴻⵏ ⵉⵎⴻⵙⴽⴰⵍⴰⵏⴻⵏ.

"ⵉⵎⵉⴷⵢⴰⵜⴻⵏ ⵉⵏⴰⴳⴷⵓⴷⴻⵏ ⵉⵙⵍⵉⵥⵔⴰⵏⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵡⵉⴷ ⵏ ⵜⵉⵔⴰ ⵢⴻⵔⴵⴰ-ⵜⴻⵏ ⵡⴰⵍⵍⵓⵙ ⵏ ⵓⵙⵓⴷⴷⴻⵙ ⵙ ⵜⴻⵍⵇⴻⵢ. ⴷ ⵜⴰⵍⵍⵉⵜ ⵉ ⴷ-ⵉⵃⴻⵜⵜⵎⴻⵏ ⴰⵙⴻⵜⵔⴻⵔ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⴳⵔⵉⵍⴻⵖ-ⵏⵙⴻⵏ ⵖⴻⵔ ⵜⴻⵕⵎⵉⵙⵉⵏ ⵢⴻⴷⴷⵙⴻⵏ ⴷ ⵜⵉⵡⵡⵓⵔⴰ ⵜⵓⵎⴹⵉⵏⵉⵏ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵢⴻⴼⴽⴻⵏ ⵉⴼⴰⵔⵉⵙⴻⵏ ⵉⵎⴻⵙⴽⴰⵍⴰⵏⴻⵏ. ⴰⵏⴰⵎⴻⴽ-ⵉⵙ ⴷ ⵜⵉⴽⵛⵉ ⵉⵍⴰⵏ ⴰⵣⴰⴷⵓⵔ ⵏ ⵓⴹⵔⵉⵙ, ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵙⵍⵉ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵓⴳⵏⴰ, ⴷ ⴰⵍⵓⴳⴻⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⴰⴽⴽ ⵎⴻⴷⴷⴻⵏ, ⵜⴰⵖⴰⵎⵙⴰ ⵢⵓⵔⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⴼⴻⵔⴽⵉ, ⵉⵙⵎⵉⵍⴻⵏ ⵉⵍⵉⴽⵜⵔⵓⵏⴰⵏⴻⵏ, ⵔⵔⴰⴷⵢⵓ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵍⵉⵥⵔⵉ", ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⴷⵉⵡⴻⵏⵏⵉⵜ ⵉ ⵓⵢⴰⵍⴰⵙ « ⵍⴰ ⵙⴻⵏⵜⵉⵏⴻⵍⵍⴻ ».

ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ "ⴰⵎⵀⴰⵣ-ⴰ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵢⴻⴷⴷⴰ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⴱⴻⵇⵇⵓ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵎⵓⵖⵍⵉ ⵏ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ ⵙ ⵜⵉⵎⵎⴰⴷ-ⵉⵙ ⵉ ⵢⴻⵔⵔⴰⵏ ⴰⵏⵎⴻⵇⵇⴻⵏ-ⵉⵙ ⵡⵉⵙ 6 ⵉ ⵓⵙⴻⵖⵏⴻⵡ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⴷ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⴳⴻⵊⴷⵉⵜ ⵜⴰⴳⴻⵊⴷⴰⵏⵜ".

"ⵖⴻⴼ ⵓⵣⴰⴷⵓⵔ ⵏ ⵓⵏⵎⴻⵇⵇⴻⵏ-ⴰ ⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏ ⵡⵉⵙ ⵙⴹⵉⵙ, ⴰⵖⴻⵍⵍⴰ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴰⴽ, ⵉⵎⵉⵔ-ⵏⵏⵉ ⴷ ⴰⵎⴰⵣⵡⴰⵔ ⵉⵍⴻⵍⵍⵉ ⵙⴻⴳ ⵡⴰⴽⴽ ⵉⴽⴰⴱⴰⵔⴻⵏ ⵖⵓⵔ ⵜⵙⴻⵍⵡⵉⵜ, ⵢⴻⵡⵄⴻⴷ ⵉ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵜⵉⵍⵉ ⵜⵖⴰⵎⵙⴰ ⵜⵉⵍⴻⵍⵍⵉⵜ ⵜⴰⵣⴰⵔⵓⴳⴰⵏⵜ, ⵢⴻⵜⵜⵇⴰⴷⴰⵔⴻⵏ ⵉⵍⵓⴳⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⴰⴷⵓⵔ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵓⵣⵣⵎⴰ, ⴰⵔⴰ ⵢⵓⵖⴰⵍⴻⵏ ⴷ ⴰⵎⴻⴷⵢⴰ ⵏ ⵓⵎⴰⵀⵉⵍ ⴰⵎⴰⴳⴷⴰⵢ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⴼⴰⵔⴰ ⴰⵔⴰ ⵉⵃⴰⵔⴱⴻⵏ ⵙⴻⴳ ⵡⵓⴼⵓⵖ ⵏ ⵓⴱⵔⵉⴷ", ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵙⵎⴻⴽⵜⵉ.

ⵜⵜⵔⴻⵏ-ⵜ ⵖⴻⴼ ⵓⵛⴰⵏⵟⵉ ⵏ ⵡⴰⵍⵍⵓⵙ ⵏ ⵓⵙⴻⵎⵚⴻⴽ ⵏ ⵜⴻⴳⵔⴰⵡⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⴳⴷⵓⴷⵉⵏ ⵏ ⵜⴻⵖⵡⴰⵍⵜ, ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⴱⴻⵍⵀⵉⵎⴻⵔ "ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵜⴰⵙⵡⵉⵄⵜ-ⴰ ⵓⵔ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⵉⵍⵉ ⴰⵔⴰ ⵓⵛⴰⵏⵟⵉ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⵡⴰⵍⵍⵓⵙ ⵏ ⵓⵙⴻⵎⵚⴻⴽ ⵏ ⵜⴻⴳⵔⴰⵡⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⴳⴷⵓⴷⴻⵏ ⵏ ⵜⴻⵖⵡⴰⵍⵜ ⵉ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵛⴰⵔⴻⵏ ⵙ ⵜⵉⴷⴻⵜ".

ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⵉ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵍⵉ "ⵉⵎⵉⵔ-ⴰ ⴷ ⵜⴰⵔⵓⵙⵉ ⵏ ⵢⵉⵏⴻⵎⵀⴰⵍⴻⵏ ⵉⵎⵓⵜⴰ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵢⵉⵙⴻⵍⵡⴰⵢⴻⵏ ⵉⵏⴻⵎⵀⴰⵍⴻⵏ ⵉⵎⵓⵜⴰ ⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⴻⵏ ⵖⴻⴼ ⵉⵇⴻⵔⵔⴰ ⵏ ⵜⴻⵕⵎⵉⵙⵉⵏ ⵏ ⵓⴳⵣⵓⵎ ⴰⴷⴰⵎⵙⴰⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⴻⵖⵡⴰⵍⵜ. ⴷ ⵉⵎⴰⵙⴰⵢⴻⵏ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⴽⴻⵍⴼⴻⵏ ⵙ ⵓⵣⵉⵣⴷⴻⴳ ⵏ ⵜⴻⵕⵎⵉⵙⵉⵏ ⵢⴻⵔⵙⴻⵏ ⵉⵎⵉⵔ-ⴰ ⵖⴻⴼ ⵓⵏⴻⴽⵏⵉ ⴰⵎⵚⵓⴽⴰⵏ, ⵏ ⵜⵉⵥⵔⴰⴼ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵡⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵀⵀⴰⵍⴻⵏ, ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵍⴻⵅⵚⴰⵔⴰ ⵏ ⵢⵉⴷⵔⵉⵎⴻⵏ".

ⴱⴻⵍⵀⵉⵎⴻⵔ : ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⵖⴻⴼ ⵢⵉⵎⵉⴷⵢⴰⵜⴻⵏ ⵉⵏⴰⴳⴷⵓⴷⴻⵏ ⴰⴷ ⴰⵍⵙⴻⵏ ⵉ ⵓⵙⵓⴷⴷⴻⵙ-ⵏⵙⴻⵏ "ⵙ ⵜⴻⵍⵇⴻⵢ"
  Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ, 13 ⵢⵓⵍⵢⵓ 2020 12:21     Taggayt : ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ     Ɣran-t : 1 n tikkal   Bḍu