ⴱⴻⵍⵀⵉⵎⴻⵔ: ⵉⵎⵉⴷⵢⴰⵜⴻⵏ ⵉⵏⴰⴳⴷⵓⴷⴻⵏ ⵃⵡⴰⵊⴻⵏ ⴰⵍⵙⵓⴷⴷⴻⵙ ⴷ ⴰⵍⵇⴰⵢⴰⵏ

Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ, 13 ⵢⵓⵍⵢⵓ 2020 12:18   Ɣran-t : 0 n tikkal
ⴱⴻⵍⵀⵉⵎⴻⵔ: ⵉⵎⵉⴷⵢⴰⵜⴻⵏ ⵉⵏⴰⴳⴷⵓⴷⴻⵏ ⵃⵡⴰⵊⴻⵏ ⴰⵍⵙⵓⴷⴷⴻⵙ ⴷ ⴰⵍⵇⴰⵢⴰⵏ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵉⴳⴻⵔ-ⴷ ⵜⵉⵖⵔⵉ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⴻⵖⵡⴰⵍⵜ, ⴰⵎⵎⴰⵔ ⴱⴻⵍⵀⵉⵎⴻⵔ, ⵉ ⵢⵉⵎⵉⴷⵢⴰⵜⴻⵏ ⵉⵏⴰⴳⴷⵓⴷⴻⵏ ⵉⵙⵍⵉⵥⵔⴰⵏⴻⵏ ⴷ ⵡⵉⴷ ⵢⵓⵔⴰⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴳⴻⵏ ⴰⵍⵙⵓⴷⴷⴻⵙ ⴷ « ⴰⵍⵇⴰⵢⴰⵏ » ⵙ ⵓⴹⴼⴰⵔ ⵏ ⵜⴻⵡⵜⵉⵍⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴰⴷ ⵜⵜⵡⴰⵙⵜⴻⵔⴻⵔⴻⵏⵜ ⵜⴻⵕⵎⵉⵙⵉⵏ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⵙⵄⵓⵏⵜ ⵉⵙⴻⵖⵍⵉⵢⴻⵏ ⵓⵎⴹⵉⵏⴻⵏ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⴰⵔⴰ ⵉⵍⵉⵏ ⵢⵉⴼⴰⵔⵉⵙⴻⵏ ⵢⴻⵎⴳⴻⵔⵔⴰⴷⴻⵏ.

« ⵉⵎⵉⴷⵢⴰⵜⴻⵏ ⵉⵏⴰⴳⴷⵓⴷⴻⵏ ⵉⵙⵍⵉⵥⵔⴰⵏⴻⵏ ⴷ ⵡⵉⴷ ⵢⵓⵔⴰⵏ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴰⴷ ⴰⵍⵙⴻⵏ ⴰⵙⵓⴷⴷⴻⵙ ⵉ ⵢⵉⵎⴰⵏ-ⵏⵙⴻⵏ ⵙ ⵜⴻⵍⵇⴻⵢ. ⴰⵢⴰ ⴷ ⵜⴰⵍⵍⵉⵜ ⴰⵢ ⵜ-ⵉⴷ-ⵉⵃⴻⵜⵜⵎⴻⵏ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵢⴻⵃⵡⴰⵊ ⴰⵙⴻⵜⵔⴻⵔ ⴷ ⵓⵙⴻⵍⴽⴻⵜ ⵏ ⵢⵉⵎⵉⴷⵢⴰⵜⴻⵏ-ⴰ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵉⵍⵉⵏ ⴷ ⵜⵉⵕⵎⵉⵙⵉⵏ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⵙⵄⵓⵏ ⵉⵙⴻⵖⵍⵉⵢⴻⵏ ⵓⵎⴹⵉⵏⴻⵏ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵢⴻⵙⵙⵓⵎⵔⴻⵏ ⵉⴼⴰⵔⵉⵙⴻⵏ ⵢⴻⵎⴳⴻⵔⵔⴰⴷⴻⵏ. ⴰⵙⵓⵎⴻⵔ-ⴰ ⴷ ⵡⵉⵏ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⴰⵔⴰ ⵢⵉⵍⵉ ⵓⴹⵔⵉⵙ, ⵉⵎⴻⵙⵍⵉ ⴷ ⵜⵓⴳⵏⴰ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⵢⴰ ⵢⴻⵔⵣⴰ ⴰⴽⴽ ⵉⵎⵉⴷⵢⴰⵜⴻⵏ: ⵜⴰⵖⴻⵎⵙⴰ ⵢⵓⵔⴰⵏ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵥⴻⵔⴳⴻⵏ, ⵉⵙⴻⵎⵍⴻⵏ ⵉⵍⵉⴽⵜⵕⵓⵏⴰⵏⴻⵏ, ⵕⵕⴰⴷⵢⵓⵡⴰⵜ ⴷ ⵜⵔⴻⴳⵡⴰ ⵏ ⵜⵍⵉⵥⵔⵉ », ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⴷⵉⵡⴻⵏⵏⵉ ⴷ ⵓⵢⴰⵍⴰⵙ ⵏ « ⵍⴰ ⵙⴻⵏⵜⵉⵏⴻⵍⵍⴻ ».

ⵢⴻⵔⵏⴰ-ⴷ ⴷⴰⵖ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ « ⴰⵎⵀⴰⵣ-ⴰ ⴰⵢ ⵜⴻⵔⵔⴰ ⵜⵎⴰⵔⴰ ⴰⴷ ⴷ-ⵢⵉⵍⵉ ⵢⴻⵜⵜⴻⴷⴷⵓ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⵉⴼⴰⵣ ⴷ ⵍⴻⴱⵖⵉ ⴷ ⵜⵎⵓⵖⵍⵉ ⵏ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ ⵙ ⵜⵉⵎⵎⴰⴷ-ⵏⵏⴻⵙ, ⵍⴰⴷⵖⴰ ⵉⵎⵉ ⴰⵏⴻⴳⴳⴰⵔⵓ-ⴰ ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ, ⴷⴻⴳ ⵓⵏⵎⴻⵇⵇⴻⵏ-ⵏⵏⴻⵙ ⵡⵉⵙ 6, ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢⴰ ⴷ ⵜⵉⴳⴻⵊⴷⵉⵜ ⵉ ⵜⵎⴻⵚⴽⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ».

« ⵖⴻⴼ ⵍⵍⵙⴰⵙ ⵏ ⵓⵏⵎⴻⵇⵇⴻⵏ-ⴰ ⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏ ⵡⵉⵙ ⵙⴹⵉⵙ, ⴰⵖⴻⵍⵍⴰ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴰⴽ, ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⵉⵎⵉⵔ-ⵏⵏⵉ ⴷ ⴰⵎⴰⵣⵡⴰⵔ ⵉⵍⴻⵍⵍⵉ ⵉ ⵜⵙⴻⵍⵡⵉⵜ ⵓⵔ ⵢⴻⵇⵇⵉⵏⴻⵏ ⴰⵔⴰ ⵖⴻⵔ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵓⴽⴰⴱⴰⵔ, ⵢⴻⵡⵄⴻⴷ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵢⴻⴳ ⴰⴽⴽ ⴰⵢⴻⵏ ⵓⵎⵉ ⵢⴻⵣⵎⴻⵔ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵜⴰⵍⵉ ⵜⵖⴻⵎⵙⴰ ⴷ ⵜⵉⵍⴻⵍⵍⵉⵜ, ⴷ ⵜⴰⵎⵣⴰⵔⵓⴳⵜ, ⴷ ⵜⵉⵏ ⵢⴻⵜⵜⵇⴰⴷⴰⵔⴻⵏ ⵉⵍⵓⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⵉⵙⵙⵓⴷⴻⵔⵜ, ⵜⵉⵎⵍⵉⵍⵖⵉ ⴷ ⵜⴻⵙⵏⴰⵖⴰⵏⵜ, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴷ ⵜⵉⵏ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⵜⵜⴻⴽⴽⵉⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⵓⴳⴷⵓⴷⵜ ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵔⴰ ⵜⴻⵜⵜⵡⴰⵎⵎⴻⵙⵜⴻⵏ ⵙⴻⴳ ⵓⵎⵣⴻⵍⵍⴻⵡ », ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵙⵎⴻⴽⵜⵉ.

ⵎⵉ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵜⵜⴻⵔ ⵖⴻⴼ ⵓⵍⵙⴻⵎⵚⴻⴽ ⵏ ⵜⴻⴳⵔⴰⵡⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⴳⴷⵓⴷⵉⵏ ⵏ ⵜⴻⵖⵡⴰⵍⵜ, ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⴱⴻⵍⵀⵉⵎⴻⵔ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ « ⵡⴻⵔⵄⴰⴷ ⵓⵔ ⵜⴻⵔⵔⵉ ⴰⵔⴰ ⵜⵎⴰⵔⴰ ⵉ ⵓⴱⴻⴷⴷⵓ ⵏ ⵓⵛⴰⵏⵟⵉ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⵓⵍⵙⴻⵎⵚⴻⴽ ⵏ ⵜⴻⴳⵔⴰⵡⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⴳⴷⵓⴷⵉⵏ ⵏ ⵜⴻⵖⵡⴰⵍⵜ ».

ⴱⴻⵍⵀⵉⵎⴻⵔ: ⵉⵎⵉⴷⵢⴰⵜⴻⵏ ⵉⵏⴰⴳⴷⵓⴷⴻⵏ ⵃⵡⴰⵊⴻⵏ ⴰⵍⵙⵓⴷⴷⴻⵙ ⴷ ⴰⵍⵇⴰⵢⴰⵏ
  Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ, 13 ⵢⵓⵍⵢⵓ 2020 12:18     Taggayt : ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ     Ɣran-t : 0 n tikkal   Bḍu