ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵜⴻⴱⴱⵓⵏ ⴰⴷ ⵢⴻⵙⵙⴻⵍⵡⵉ ⵜⵉⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵉ ⵓⵙⴻⴽⵢⴻⴷ ⵏ ⵜⴻⴳⵏⵉⵜ ⵜⴰⴷⴰⵡⵙⴰⵏⵜ

Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ, 09 ⵢⵓⵍⵢⵓ 2020 15:53   Ɣran-t : 96 n tikkal
ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵜⴻⴱⴱⵓⵏ ⴰⴷ ⵢⴻⵙⵙⴻⵍⵡⵉ ⵜⵉⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵉ ⵓⵙⴻⴽⵢⴻⴷ ⵏ ⵜⴻⴳⵏⵉⵜ ⵜⴰⴷⴰⵡⵙⴰⵏⵜ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⴰⴷ ⵢⴻⵙⵙⴻⵍⵡⵉ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ, ⴰⴱⴷⴻⵍⵎⴰⴷⵊⵉⴷ ⵜⴻⴱⴱⵧⵓⵏⴻ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ, ⵜⵉⵖⵉⵎⵉⵜ ⵏ ⵓⵎⴰⵀⵉⵍ ⵉ ⵓⵙⴻⴽⵢⴻⴷ ⵏ ⵓⵎⵀⴰⵣ ⵏ ⵜⴻⴳⵏⵉⵜ ⵜⴰⴷⴰⵡⵙⴰⵏⵜ ⴷⴻⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵓⵙⵙⴰⵏ-ⴰ ⵎⵉ ⴰⵔⴰ ⵉⵔⴻⵏⵏⵓ ⵓⵎⴹⴰⵏ ⵏ ⵜⴻⵊⵕⴰ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵡⴻⴽⴽⴷⴻⵏ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵓⵇⴰⵛⵓⵛ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ ⵏ ⵜⵙⴻⵍⵡⵉⵜ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ.

« ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ, ⴰⴱⴷⴻⵍⵎⴰⴷⵊⵉⴷ ⵜⴻⴱⴱⵓⵏ ⴰⴷ ⵢⴻⵙⵙⴻⵍⵡⵉ, ⴰⵣⴻⴽⴽⴰ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ 9 ⵢⵓⵍⵢⵓ 2020, ⵜⵉⵖⵉⵎⵉⵜ ⵏ ⵓⵎⴰⵀⵉⵍ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵢⵉⵍⵉⵏ ⵉ ⵓⵙⴻⴽⵢⴻⴷ ⵏ ⵓⵎⵀⴰⵣ ⵏ ⵜⴻⴳⵏⵉⵜ ⵜⴰⴷⴰⵡⵙⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵖⴻⴼ ⵍⴵⴰⵍ ⵜⵎⴻⵔⵏⵉⵡⵜ ⵏ ⵓⵎⴹⴰⵏ ⵏ ⵜⴻⵊⵕⴰ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵡⴻⴽⴽⴷⴻⵏ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵓⵇⴰⵛⵓⵛ ⴷⴻⴳ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵉⵏ ⵉⵎⵉ ⵓⵔ ⵜⵜⵇⴰⴷⴰⵔⴻⵏ ⴰⵔⴰ ⵎⴻⴷⴷⴻⵏ ⵜⵉⴳⴰⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⴻⴱⴷⴻⴷ ⵏ ⵡⴰⴹⴹⴰⵏ ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⴻⵍⵍⴰ ⵜⴱⵉⵔⵓⵇⵔⴰⵟⵉⵜ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⴻⴼⵔⴻⴽ ⵏ ⵜⴽⴰⵖⵔⴻⴼⵜ-ⴰ. Ɣⴻⴼ ⵡⴰⵢⴰ, ⵜⴻⵔⵔⴰ ⵜⵎⴰⵔⴰ ⴰⴷ ⵜⵜⵡⴰⴷⴷⵎⴻⵏ ⵡⴰⴽⴰⵜⴻⵏ ⵉⵎⵙⴻⴽⵔⴰⵏⴻⵏ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴷ ⵓⵜⵔⵉⴱⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵜⴻⴼⵔⵓ ⵜⴻⴳⵏⵉⵜ-ⴰ », ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵉⵍⵖⵓ-ⴰ.

ⴰⴷ ⵜⵜⴻⴽⴽⵉⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵉⵜ-ⴰ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⴻⵏⵣⵓ, ⵉⵖⴻⵍⵍⴰⵜⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⴳⵎⴰⵏⴻⵏ ⵏ ⵜⵖⴻⵍⵍⵉⵙⵜ, ⵉⵎⴰⵙⵍⴰⴹⴻⵏ ⵏ ⵜⵙⴻⵇⵇⵉⵎⵜ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⴹⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵎⵀⴰⵣ ⵏ ⵜⴽⴰⵖⵔⴻⴼⵜ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵓⵇⴰⵛⵓⵛ ⴷ ⵢⵉⵡⴰⵍⵉⵢⴻⵏ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ, ⵡⴻⵀⵕⴰⵏ, ⵜⵉⴱⴻⵙⴽⴻⵔⵜ, ⵙⴹⵉⴼ ⴷ ⵡⴰⵔⴻⴳⵍⴰ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⵜⵜ-ⵉⴷ-ⵢⴻⵅⵜⴻⵎ ⵓⵖⴱⴰⵍⵓ-ⴰ.

Last modified on ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ, 14 ⵢⵓⵍⵢⵓ 2020 10:44
ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵜⴻⴱⴱⵓⵏ ⴰⴷ ⵢⴻⵙⵙⴻⵍⵡⵉ ⵜⵉⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵉ ⵓⵙⴻⴽⵢⴻⴷ ⵏ ⵜⴻⴳⵏⵉⵜ ⵜⴰⴷⴰⵡⵙⴰⵏⵜ
  Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ, 09 ⵢⵓⵍⵢⵓ 2020 15:53     Taggayt : ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ     Ɣran-t : 96 n tikkal   Bḍu